Blog

Secretary General of the Chaipattana Foundation
 1. วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

  ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติการเพื่อประชาชน” ในการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางกระทรวงคมนาคม (นบก.คค.) รุ่นที่ 14 ให้แก่ข้าราชการและพนักงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม จำนวน 34 คน ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร

 2.  

  วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

  ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดโครงการ พี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ ปี พ.ศ. 2561 และบรรยายพิเศษเรื่อง “เยาวชน เทิด ด้วย ทำ กับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ ห้องประชุมฟ้าคราม ศูนย์ประชุมและอบรมสัมมนานครริมขอบฟ้า เมืองโบราณ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

 3. วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

  ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุบทุนการศึกษา โครงการ “รวมพลคนใจบุญ สมทบทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น” และ ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “อยู่ดี มีสุข” ด้วยหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 4. วันที่ 30 เมษายน 2562

  ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุมชั้น 23 อาคาร 1ปตท. สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

 5. IMG 7858

  IMG 7864

  IMG 7855

  วันที่ 26 เมษายน 2562
  ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การเรียนรู้ความเป้นผู้นำตามรอยพระยุคลบาท” ด้วยกรมยุทธศึกาทหารอากาศ กำหนดเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ 75 ณ โรงนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ