Blog

Secretary General of the Chaipattana Foundation
 1. IMG 0672 Small

  IMG 0669 Small

  IMG 0680 Small

  IMG 0686 Small

  วันที่ 7 สิงหาคม 2562
  ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร “สถาบันหลักของชาติกับความั่นคงของชาติ”ด้วยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรได้เปิดการศึกาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.) รุ่นที่ 61 ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

 2. IMG 0563 Small

  IMG 0584 Small

  IMG 0564 Small

  IMG 0609 Small

  วันที่ 5 สิงหาคม 2562
  ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร “ศาสตร์กษัตริย์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน”ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะนิติศาสตร์ ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดดครงการฝึกอบรบ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

 3. 67728308 2241983595850223 4529906740145160192 n Small

  67821973 2241983709183545 6710966475370266624 n Small

  67618025 2241983645850218 5017504189597614080 n Small

  67544609 2241984162516833 9153425857329496064 n Small

   

  วันที่ 4 สิงหาคม 2562 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายพิเศษ เรื่อง “พระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

 4. IMG 0504 Small 

  IMG 0504 Small

  IMG 0504 Small

  IMG 0504 Small

  วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

       ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์บรรยายหัวข้อ “รัชกาลที่ 9 พระมหากษัตริย์ของปวงชนชาวไทย” ในหลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 ณ อาคารมหาจุฬาลงกณ์ จุฬาลงกณ์มหาวิทยาลัย 

 5. IMG 0440 Small

  IMG 0440 Small

  IMG 0440 Small

  IMG 0440 Small

  IMG 0440 Small

  วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

       ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและการดำรงตนในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาล” ในหลักสูตรผู้พิพากษาหัวหน้าศาล รุ่นที่ 18 ณ ห้องสัญญา ธรรมศักดิ์ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม