วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา

ฉบับเดือนธันวาคม 2557

( Electronic book )

image image image image
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปีพุทธศักราช 2558 ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปีพุทธศักราช 2558 ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิชัยพัฒนา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ประจำปี ๒๕๕๘ “มะแมเบิกฟ้า เฉลิมหล้ามหามงคล พูนผลเยาวราช” เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา๑๕.๕๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งมายังซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ วงเวียนโอเดียน ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ ทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ประจำปี ๒๕๕๘“มะแมเบิกฟ้า เฉลิมหล้ามหามงคล พูนผลเยาวราช”
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย     เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาอเนกประสงค์ โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริ ที่พระราชทานให้ไว้แก่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาพื้นที่ที่ดินสาธารณะประโยชน์ป่าโคกดงน้อย ตำบลบ้านเดิ่น อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย   วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาดังนี้

ความเคลื่อนไหวของมูลนิธิชัยพัฒนา

ผู้ช่วยเหรัญญิกสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้แทนมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแก่เกษตรกรจังหวัดพัทลุง
article thumbnail

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 นางภากมล รัตตเสรี ผู้ช่วยเหรัญญิกสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้แทนมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชก ... 


สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ต้อนรับคณะกองทุนเนปาล
article thumbnail

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 ดร.ศุลีพร จูภาวัง ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ และม.ร.ว.ศรีเฉลิม กาญจนภู ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนและติดตามประเมินผล สำนักงานมูลนิธิช ... 


วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีกิจกรรมฝึกอบรม เรื่อง “การทำขนมกล้วย,ขนมฟักทอง,ขนมเผือก”
article thumbnail

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำขนมกล้วย,ขนมฟักทอง,ข ... 


วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีกิจกรรมฝึกอบรม เรื่อง “การทำน้ำสลัดมายองเนสและสปาเก็ตตี้”
article thumbnail

เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำน้ำสลัดมายองเนสและสปาเก็ตตี้” โดยวิท ... 


รายงานความก้าวหน้าโครงการ

โครงการแปลงสาธิตการทำนาในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา (26 มีนาคม 2558)
article thumbnail


เจ้าหน้าที่โครงการแปลงสาธิตการทำนาในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ต้อนรับสำนักเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ... 


โครงการศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร (24 มีนาคม 2558)
article thumbnail

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 มีคณะเข้าศึกษาดูงานที่โครงการศูนย์ชัยพัฒนการเกษตร สิรินธร  ... 


โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา สระบุรี (24 มีนาคม 2558)
article thumbnail

นำต้นข้าวโพดหวานที่สับละเอียดแล้วไปใส่ในแปลง เพื่อทำให้โครงสร้างของดินร่วนซุยขึ้น ในแปลงสาธิตการเกษตรผสมผสานครับ  ... 


โครงการพัฒนาที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านดอยก้อม อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน (23 มีนาคม 2558)
article thumbnail

โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านดอยก้อม ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินลำพูน จัดกิจกรรมฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ  ... 


ข่าวผู้บริหาร

article thumbnail
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2558 นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ...

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

Secretary General of the Chaipattana Foundation

แนะนำโครงการพระราชดำริ

แนะนำโครงการโรงสีข้าว


วารสารป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด

ฉบับเดือนกันยายน 2557

วารสารโคกปรงพัฒนา

ฉบับเดือนเมษายน 2558

วารสารใต้ขอบฟ้า ป่าภูเขียว

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2556

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา