วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา

ฉบับเดือนเมษายน 2557

( Electronic book )

image image image image
สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะผู้บริหาร มูลนิธิชัยพัฒนา เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายพิมลศักดิ์ สุวรรณทัต เหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานกรรมการกิตติมศักดิ์สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร นำคณะผู้บริหาร เฝ้าฯ กราบบังคมทูลผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปีพุทธศักราช 2557 ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปีพุทธศักราช 2557 ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิชัยพัฒนา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นักศึกษาทุนพระราชทานของมูลนิธิชัยพัฒนาเข้าเฝ้า เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ อาคารหอประชุมธำรงบัวศรีมหาวิทยาลัยบูรพา พระราชทานปริญญาบัตร

ความเคลื่อนไหวของมูลนิธิชัยพัฒนา

ร้านภัทรพัฒน์ ได้เข้าร่วมในงานแสดงสินค้าของขวัญ และของใช้ของตกแต่งบ้าน ครั้งที่ 37 (BIG+BIH April 2014)
article thumbnail

  เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2557   นางภากมล รัตตเสรี ผู้ช่วยเหรัญญิกสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา นำสิ้นค้าผลิตภัณฑ์ประเภทหญ้าแฝก ของร้านภัทรพัฒน์เข้าร่วมในงานแสดงสิ ... 


ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมเป็นประธานเปิดงานในพื้นที่จังหวัดหนองคาย
article thumbnail

  เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 นายลลิต ถนอมสิงห์ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมเป็นประธานเปิดงานนมัสการงานสมโภชหลวงพ่ออินทร์แปลง พิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดจำป ... 


วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม2557ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง “คัพเค้ก+บราวนี่”
article thumbnail

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม2557ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ  อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง “คัพเค้ก+บราวนี่” โดยวิทยากรเช ... 


วันที่ 22 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดหาวิทยากรเพื่อฝึกอบรมอาชีพให้ผู้นำชุมชนจาก จ.ชลบุรี จำนวน 80 คน ณ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จ.สระแก้ว
article thumbnail

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ  อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดหาวิทยากรเพื่อฝึกอบรมอาชีพให้ผู้นำชุมชนจาก จ.ชลบุรี จำนวน 80 คน ณ ... 


รายงานความก้าวหน้าโครงการ

โครงการพัฒนาที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา (นาบัว) ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี (22 เมษายน 2557)
article thumbnail

เก็บดอกบัวขายช่วงวันสงกรานต์


โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (21 เมษายน 2557)
article thumbnail

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลโป่งน้ำร้อนกว่า 300 ราย เนื่องในวันปี๋ใหม่เมือง โดยจัดในพื้นที่โครงการฯและให้การสนับสนุนร่วมอบต.โป่งน้ำร้อน  ... 


โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ต.หนองหม้อ จ.นครสวรรค์ (19 เมษายน 2557)
article thumbnail

16 เม.ย. 57 ลมแรงมากครับ ศาลาพังครับ


ข่าวผู้บริหาร

article thumbnail
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) และเจ้าหน้าที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ได้เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว และขอพร...

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

Secretary General of the Chaipattana Foundation

แนะนำโครงการพระราชดำริ


วารสารป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด

ฉบับเดือนธันวาคม 2556

วารสารโคกปรงพัฒนา

ฉบับเดือนเมษายน 2557

วารสารใต้ขอบฟ้า ป่าภูเขียว

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2556

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา