วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา

ฉบับเดือนเมษายน 2557

( Electronic book )

image image image image
สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะผู้บริหาร มูลนิธิชัยพัฒนา เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายพิมลศักดิ์ สุวรรณทัต เหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานกรรมการกิตติมศักดิ์สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร นำคณะผู้บริหาร เฝ้าฯ กราบบังคมทูลผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปีพุทธศักราช 2557 ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปีพุทธศักราช 2557 ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิชัยพัฒนา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นักศึกษาทุนพระราชทานของมูลนิธิชัยพัฒนาเข้าเฝ้า เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ อาคารหอประชุมธำรงบัวศรีมหาวิทยาลัยบูรพา พระราชทานปริญญาบัตร

ความเคลื่อนไหวของมูลนิธิชัยพัฒนา

ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมเป็นประธานเปิดงานในพื้นที่จังหวัดหนองคาย
article thumbnail

  เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 นายลลิต ถนอมสิงห์ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมเป็นประธานเปิดงานนมัสการงานสมโภชหลวงพ่ออินทร์แปลง พิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดจำป ... 


วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม2557ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง “คัพเค้ก+บราวนี่”
article thumbnail

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม2557ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ  อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง “คัพเค้ก+บราวนี่” โดยวิทยากรเช ... 


วันที่ 22 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดหาวิทยากรเพื่อฝึกอบรมอาชีพให้ผู้นำชุมชนจาก จ.ชลบุรี จำนวน 80 คน ณ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จ.สระแก้ว
article thumbnail

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ  อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดหาวิทยากรเพื่อฝึกอบรมอาชีพให้ผู้นำชุมชนจาก จ.ชลบุรี จำนวน 80 คน ณ ... 


วันที่ 17-21 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง “ของว่าง-ของหวาน”
article thumbnail

เมื่อวันที่ 17-21 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ  อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง “ของว่าง-ของหวาน” อาทิเช่น ข้าว ... 


รายงานความก้าวหน้าโครงการ

ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อ.แม่สาย จ.เชียงราย (18 เมษายน 2557)
article thumbnail

ขบวนแห่ เครื่องรดน้ำดำหัว ข้าวตอก ดอกไม้ และน้ำส้มป่อย เนื่องในวันสงกรานต์ หรือวันปี๋ใหม่เมือง  ... 


โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา สระบุรี (12 เมษายน 2557)
article thumbnail

ให้น้ำถั่วเหลืองฝักสดในแปลงนา (แปลงทฤษฎีใหม่) ด้วยระบบน้ำมินิสปริ่งเกอร์ครับ  ... 


โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริ "ทฤษฎีใหม่" ต.วันดาว จ.ราชบุรี (11 เมษายน 2557)
article thumbnail

ปรับปรุงโรงเรือนเพาะเลี้ยงเห็ด


ข่าวผู้บริหาร

article thumbnai
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2557 นายมนูญ มุกประดิษฐ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่ 1 ณ เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า ...

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

แนะนำโครงการพระราชดำริ


วารสารป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด

ฉบับเดือนธันวาคม 2556

วารสารโคกปรงพัฒนา

ฉบับเดือนธันวาคม 2556

วารสารใต้ขอบฟ้า ป่าภูเขียว

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2556

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา