วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา

ฉบับเดือนสิงหาคม 2557

( Electronic book )

image image image image
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสระบุรี   เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสระบุรี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานการสรุปและปิดการประชุมสัมมนาโครงการของสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ปี 2557   วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลาประมาณ 16.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานการสรุปและปิดการประชุมสัมมนาโครงการของสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ปี 2557 ณ โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  ในการนี้ ได้พระราชทาน พระราโชบายเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงดำนา ณ แปลงนาสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 เวลาประมาณ 13.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เพื่อทรงดำนาโดยใช้รถดำนา ที่นายโอภาศ ธันวารชร บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปเปอร์เรชั่น จำกัด น้อมเกล้าฯ ถวาย เป็นรถดำนาชนิดนั่งขับ 6 แถวดีเซล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความความก้าวหน้าการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา ในจังหวัดกระบี่ และจังหวัดนครศรีธรรมราช     เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาในจังหวัดกระบี่และจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้

ความเคลื่อนไหวของมูลนิธิชัยพัฒนา

วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำขนมสอดไส้”
article thumbnail

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557  ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำขนมสอดไส้ ... 


วันพุธที่ 17 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำขนมทองพลุและขนมทองเอก”
article thumbnail

เมื่อวันพุธที่ 17 กันยายน 2557  ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำขนมทองพลุและขนมท ... 


วันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การพับดอกบัว”
article thumbnail

เมื่อวันอังคารที่ 16 กันยายน 2557  ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การพับดอกบัว” จัดอ ... 


ทร์ที่ 15 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิรุณ จังหวัดชลบุรี
article thumbnail

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557  ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิรุณ จังหวัด ... 


รายงานความก้าวหน้าโครงการ

โครงการทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่ดูแลแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ (15-19 กันยายน 2557)
article thumbnailระหว่างวันที่ 15-19 กันยายน 2557 นายมนูญ พุ่มกล่อม ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนา นำคณะเจ้าหน้าที่โครงการทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่ดูแลแปลงเก ... 


โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา สระบุรี (23 กันยายน 2557)
article thumbnail

ตัดหญ้ารอบๆอาคารเอนกประสงค์เพื่อกำจัดวัชพืชครับ


โครงการแปลงสาธิตการทำนาในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา ต.มหาสอน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี (22 กันยายนม 2557)
article thumbnail

เจ้าหน้าที่โครงการแปลงสาธิตการทำนาในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ในสัปดาห์ที่ 6 เจ้าหน้าที่โครงการฯ  ... 


ข่าวผู้บริหาร

article thumbnail
    เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้บริบทของการพัฒนาด้านการเ...

แนะนำโครงการพระราชดำริ


วารสารป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด

ฉบับเดือนกันยายน 2557

วารสารโคกปรงพัฒนา

ฉบับเดือนสิงหาคม 2557

วารสารใต้ขอบฟ้า ป่าภูเขียว

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2556

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา