วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา

ฉบับเดือนธันวาคม 2557

( Electronic book )

image image image image
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ "อันมีทิพเนตรส่องไป"     เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ "อันมีทิพเนตรส่องไป" จัดโดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ครั้งที่ 1/2557     เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเหรียญที่ระลึก แก่ผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาในปี 2557 จำนวน 53 ราย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก   วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 น.   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เพื่อทรงเกี่ยวข้าวด้วยรถเกี่ยวข้าว ในแปลงนาสาธิตโครงการทำนาในพื้นที่ว่างเปล่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการดำเนินงานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   วันพุธที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลาประมาณ 10.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถึงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาและมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ความเคลื่อนไหวของมูลนิธิชัยพัฒนา

งาน “รับลม ชมนก พระอาทิตย์ตก ณ แหลมผักเบี้ย ครั้งที่ 2”
article thumbnail

    เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 18.00 น   ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมา จากพระราชดำร ... 


วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำขาหมูพะโล้+หมั่นโถว”
article thumbnail

เมื่อวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557  ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำขาหมูพะโล้+หมั ... 


วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การปาท่องโก๋+น้ำเต้าหู้+สังขยา”
article thumbnail

เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557  ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การปาท่องโก๋+น้ำ ... 


ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดงานประเพณี “ปักดำวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ ในที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา” ณ โครงการสาธิตทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
article thumbnail

วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 เวลาประมาณ 09.00 น. นายลลิต ถนอมสิงห์ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดงานประเพณี “ปักดำวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ ในท ... 


รายงานความก้าวหน้าโครงการ

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (17 ธันวาคม 2557)
article thumbnail

ความก้าวหน้าการดำเนินงานการก่อสร้างบ้านต้นไม้ในแปลงรวบรวมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโครงการฯ ค่ะ  ... 


โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (16 ธันวาคม 2557)
article thumbnail

เตรียมแปลงสำหรับเพาะปลูกโดยความร่วมมือ - สาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะ  ... 


โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา สระบุรี (16 ธันวาคม 2557)
article thumbnail

หลังจากใส่ปุ๋ยข้าวโพดข้าวเหนียวเสร็จทำการดายหญ้าเพื่อกำจัดวัชพืช และพรวนโคนข้าวโพดข้าวเหนียวในแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน ครับ  ... 


โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (15 ธันวาคม 2557)
article thumbnail

ความคืบหน้าการสร้างบ้านต้นไม้ในแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชค่ะ  ... 


ข่าวผู้บริหาร

article thumbnail
    เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ  “Vetiver Make – Over แฝกเป็นได้มากกว่าหญ้า” ซึ่งทางโครงการภัทรพัฒน์ มูลนิธิชัยพ...

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

แนะนำโครงการพระราชดำริ

แนะนำโครงการโรงสีข้าว


วารสารป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด

ฉบับเดือนกันยายน 2557

วารสารโคกปรงพัฒนา

ฉบับเดือนสิงหาคม 2557

วารสารใต้ขอบฟ้า ป่าภูเขียว

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2556

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา