วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา

ฉบับเดือนสิงหาคม 2558

( Electronic book )

image image image image
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปลูกพืชใช้น้ำน้อย ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก   วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลาประมาณ 13.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เพื่อทรงปลูกพืชใช้น้ำน้อย และทรงรับฟังรายงานการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง รวมถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานน้ำดิบจากสระเก็บน้ำพระราม 9 ฯ ของมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ให้ความช่วยเหลือราษฎรในเขตอำเภอธัญบุรี อำเภอหนองเสือ และอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค เนื่องจากระดับน้ำในบ่อน้ำดิบสำหรับทำน้ำประปาในคลองระพีพัฒน์ (คลอง 13) ลดระดับลงจนไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ไม่มีน้ำอุปโภคบริโภคใช้ รวมกว่า 50,000 ครัวเรือน
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตร การแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 19.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตร การแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ 9 พร้อมด้วยนายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และนายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และนางภากมล รัตตเสรี ผู้ช่วยเหรัญญิกสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมรับเสด็จ ฯ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา เฝ้าฯ ถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายพิมลศักดิ์ สุวรรณทัต เหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา และคณะผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา เฝ้าฯ ถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 5 รอบ  วันที่ 2 เมษายน 2558 ณ วังสระปทุม

ความเคลื่อนไหวของมูลนิธิชัยพัฒนา

คณะผู้แทนเยาวชนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จังหวัดสระแก้ว
article thumbnail

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ต้อนรับคณะผู้แทนเยาวชนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ... 


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานน้ำดื่มตราภัทรพัฒน์ ของมูลนิธิชัยพัฒนา แก่ราษฎรที่ขาดแคลนน้ำในการบริโภค บริเวณคลอง 11 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
article thumbnail

วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานน้ำดื่มตราภัทรพัฒน์ ของมูลนิธิชัยพัฒนา แก่ราษฎรที่ข ... 


คณะเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน นำสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเยอรมนี กงสุลกิตติมศักดิ์ และเยาวชนไทยที่เติบโตในเยอรมนี มาศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน
article thumbnail

  วันที่ 18 กรกฏาคม 2558 นางขวัญจิรา สิวายะวิโรจน์ ผู้อำนวยการโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน และนางอรอนันต์ วุฒิเสน ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพ ... 


พิธีส่งมอบโครงการชุมชนต้นแบบ เพื่อโลกสีเขียว “GREEN COMMUNITY” ณ ชุมชนบ้านทาป่าเปา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
article thumbnail

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 นายลลิต ถนอมสิงห์ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการชุมชนต้นแบบ เพื่อโลกสีเขียว “GREEN COMMUNITY”  ซึ่งเ ... 


รายงานความก้าวหน้าโครงการ

โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด จังหวัดจันทบุรี (31 สิงหาคม 2558)
article thumbnail

ถ่ายรูปร่วมกันกับนักเรียนหลังอบรมเสร็จ


โครงการพัฒนาที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านดอยก้อม อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน (28 สิงหาคม 2558)
article thumbnail

กิจกรรมด้านไม้ผล เก็บผลผลิตน้อยหน่าเพชรปากช่องจำหน่ายจำนวน 77 กิโลกรัมครับ  ... 


โครงการแปลงรวบรวมไม้ผลพันธุ์ดีและพันธุ์พื้นเมือง บ้านป่าบงมูลนิธิชัยพัฒนา ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน (28 สิงหาคม 2558)
article thumbnail

กิจกรรมด้านไม้ผลตัดแต่งกิ่งมะม่วงหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อควบคุมทรงพุ่มและเตรียมต้นให้พร้อมสำหรับฤดูกาลถัดไป โดยเลือกตัดแต่งกิ่งแซมขนาดเล็กในทรงพุ่ม  ... 


โครงการสหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว จำกัด (ในที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา) ต.บ้านสอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ (28 สิงหาคม 2558)
article thumbnail

ตามที่คณะดำเนินงานได้ส่งเสริมให้ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว (สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว จำกัด ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่) ผลิตลำไยสดคุณภาพดี ปี พ.ศ.2558  ... 


ข่าวผู้บริหาร

article thumbnail
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น. นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ร่วมในพิธีเปิดระบบก...

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

Secretary General of the Chaipattana Foundation

แนะนำโครงการพระราชดำริ

แนะนำโครงการโรงสีข้าว


วารสารป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด

ฉบับเดือนมิถุนายน 2558

วารสารโคกปรงพัฒนา

ฉบับเดือนสิงหาคม 2558

วารสารใต้ขอบฟ้า ป่าภูเขียว

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2556

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา