วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา

ฉบับเดือนสิงหาคม 2557

( Electronic book )

image image image image
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการดำเนินงานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   วันพุธที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลาประมาณ 10.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถึงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาและมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีรายละเอียดดังนี้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์   วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เยี่ยมชมโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จังหวัดสระแก้ว     วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2557   เวลาประมาณ 10.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสระบุรี   เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสระบุรี

ความเคลื่อนไหวของมูลนิธิชัยพัฒนา

สำนักประขาสัมพันธ์ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะ สส. สว. สหราชอาณาจักร และอุปทูต ณ กรุงลอนดอน เข้าศึกษาดูงาน “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย”
article thumbnail

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 สำนักประขาสัมพันธ์ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา นำคณะ สส. สว. สหราชอาณาจักร และอุปทูต ณ กรุงลอนดอน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒน ... 


วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำข้าวเกรียบปากหม้อไส้ต่างๆ”
article thumbnail

เมื่อวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557  ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำซาลาเปาไส้คร ... 


วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำห่อหมก”
article thumbnail

เมื่อวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557  ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำซาลาเปาไส้คร ... 


วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำหมี่กรอบ”
article thumbnail

เมื่อวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง  “การทำหมี่กรอบ” จัดอ ... 


รายงานความก้าวหน้าโครงการ

โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด จังหวัดจันทบุรี (21 พฤศจิกายน 2557)
article thumbnail

นักเรียนจากโรงเรียนตพพรมวิยาคาร เข้ามาอบรมผู้นำเพื่อเตรียมความพร้อมวันวันอบรม ความหลากหลายทางชีวภาพ  ... 


โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (21 พฤศจิกายน 2557)
article thumbnail

น้องๆ นักเรียนโรงเรียนสายอักษร ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานในโครงการฯเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ค่ะ  ... 


โครงการพัฒนาปรับปรุงบำรุงดินสำหรับทำนา บ้านเด่นใหญ่ จ.ชัยนาท (21 พฤศจิกายน 2557)
article thumbnail

กิจกรรมเห็ดเพาะเห็ดภูฐานด้วยวัสดุฟางข้าว


โครงการศูนย์แปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน ตำบลสุขเดือนห้า จังหวัดชัยนาท (21 พฤศจิกายน 2557)
article thumbnail

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดปล่อยปลาในสระด้วย  ... 


ข่าวผู้บริหาร

article thumbnail
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดการประชุมและปาฐกถา ในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการป้องกันและลดผลกระทบจากดินโคลนถล่ม โดยการมีส่วนร่วมข...

แนะนำโครงการพระราชดำริ

แนะนำโครงการโรงสีข้าว


วารสารป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด

ฉบับเดือนกันยายน 2557

วารสารโคกปรงพัฒนา

ฉบับเดือนสิงหาคม 2557

วารสารใต้ขอบฟ้า ป่าภูเขียว

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2556

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา