ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานพิธีปิดการประชุมและร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาระบบลุ่มน้ำกว๊านพะเยา ณ โรงแรมพะเยาเกตเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 นายลลิต ถนอมสิงห์ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมด้วย นายเทอดศักดิ์ บุณยขจร ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำ นายสุชล โพธิทองคำ ผู้ตรวจราชการเขตภาคเหนือ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ได้เดินทางไปร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาระบบลุ่มน้ำกว๊านพะเยา พร้อมทั้งเป็นประธานพิธีปิดการประชุม ณ โรงแรมพะเยาเกตเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งจัดขึ้นโดยโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับจังหวัดพะเยา เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในแผนงานพัฒนากว๊านพะเยา ด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรแหล่งน้ำให้เป็นไปอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ในจังหวัดพะเยา โดยมีผู้แทนทั้ง ภาคประชาชน ภาคสังคม และภาคราชการ เข้าร่วมงานประมาณ 500 คน โดยมี ศ. ดร. เกษม จันทร์แก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้ดำเนินการประชุม