โครงการศูนย์แปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน ตำบลสุขเดือนห้า จังหวัดชัยนาท (2 กันยายน 2555)

วันที่ 23 สิงหาคม 2555 ไถและลูบเทือกเพื่อปลูกข้าวพันธุ์หอมมะลิ 105

 

วันที่ 27 สิงหาคม 2555 อบรมการทำหมักชีวภาพให้กับเกษตรกรตำบลสุขเดือนห้า

 

กิจกรรมโรงสีข้าว เดือนสิงหาคม 2555 มีผู้มาใช้บริการโรงสีข้าว จำนวน 14 คน น้ำหนักข้าวเปลือกที่มาสี 3,310 กก.

 


ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
รายงานโดย : สำนักสารสนเทศ