โครงการศูนย์แปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน ตำบลสุขเดือนห้า จังหวัดชัยนาท (25 กรกฎาคม 2555)

วันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ปลูกถั่วฝักยาวและข้าวโพดหวาน

 

นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยาง เข้ามาเรียนรู้การเลี้ยงกบและปลาในกระชัง

 

กระชังเลี้ยงกบ

 

กระชังเลี้ยงปลา

 

 

ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
รายงานโดย : สำนักสารสนเทศ