โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ทาแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี (10 พฤศจิกายน 2554)

กระจายข้าวภายในอาคารไม่กองทับกันมากไปเพื่อให้ความชื้นระบายออกได้ให้


ส่วนที่ 2 นำตากบนถนนทางเข้าโครงการ และเตรียมเต็นผ้าใบไว้คลุมกันฝน


เก็บเกี่ยวผลผลิตพันธุ์ข้าวชัยนาท 80


ข้าวพันธุ์ชัยนาท 80 พร้อมที่เก็บเกี่ยวผลผลิต
ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
รายงานโดย : สำนักสารสนเทศ