โครงการสาธิตการปลูกพืชในพื้นที่ดินเค็ม ต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา(25 มีนาคม 2554)

เก็บผักส่งตลาด


คณะนักศึกษาปริญญาโทสาขาเศรษฐกิจพอเพียง
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มาเยี่ยมชมโครงการ


คณะนักศึกษาปริญญาโทราชภัฎสวนสุนันทาเยี่ยมชมโครงการ


สูบน้ำในร่องสวนเพื่อจับปลา


แปลงปลูกข้าวโพดรดน้ำด้วยระบบปริงเกอร์


ปลูกข้าวโพดตามร่องสวนไม้ผล ให้น้ำโดยระบบมินิปริงเกอร์ เพื่อประหยัดแรงงาน


ผู้รายงาน  :  โครงการสาธิตการปลูกพืชในพื้นที่ดินเค็ม จ.นครราชสีมา
รายงานโดย  :  สำนักสารสนเทศ