โครงการศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร (9 กรกฎาคม 2556)

กลุ่มเกษตรกรศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ 1 ตำบลบางไผ่ อ.บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ได้เข้าร่วมกิจกรรมโยนกล้าในแปลงนาสาธิต ของจุดเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ของศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร พันธุ์ข้าวปลูกคือ พันธุ์ กข41

 

กลุ่มเกษตรกรศูนย์ข้าวชุมชน หมู่1 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกข้าวนาดำโดยใช้รถดำนา ข้าวที่ปลูกได้แก่ ข้าวพันธุ์ กข47 กข49 และพิษณุโลก2

 

แปลงเพาะกล้าข้าว แบบโยน ของศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร พันธุ์ข้าวที่ปลูก คือ กข41 กข47 กข49 และพิษณุโลก2 อายุ 2 สัปดาห์ พร้อมนำออกปลูกในวันที่ 7 กรกฎาคม 2556

 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2556 จุดเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ทำการปลูกข้าวฤดูนาปี 2556 ซึ่งในฤดูปลูกนี้มีการปลูกข้าวทั้งหมด 4 สายพันธุ์คือ พันธุ์ กข41 จำนวน 6 ไร่ พันธุ์ กข47 จำนวน 6 ไร่ พันธุ์กข49 จำนวน 6 ไร่ พันธุ์ พิษณุโลก2 จำนวน 7 ไร่ พันธุ์ โดยใช้วิธีปักดำโดยใช้รถดำนาและโยนกล้า

 

 

 

ผู้รายงาน : โครงการศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร พิจิตร
รายงานโดย : สำนักสารสนเทศ