นายสุรสิทธิ์ ติยะวัชรพงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท แอล เอ ไบซิเคิ้ล ( ประเทศไทย ) จำกัด และคณะ

วันพฤหัสบดีที่  4  มกราคม 2550  


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายลลิต  ถนอมสิงห์  ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา   นำคณะบุคคลเข้าเฝ้า ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน  ดังนี้
นายสุรสิทธิ์  ติยะวัชรพงศ์  ประธานกรรมการ บริษัท แอล เอ ไบซิเคิ้ล ( ประเทศไทย )  จำกัด  และคณะ 
ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลวิสกี้จากการจัดงานของบริษัท  ริชมอนเต้ ( บางกอก ) จำกัด

ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินรายได้จากการประมูลดังกล่าว  จำนวน 1,400,000  บาท

สมทบมูลนิธิชัยพัฒนา