ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สุรัตน์   อัครวิโรจน์ นายอำเภอคุระบุรี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยเฉพาะผู้ประสบภัยจากธรณีพิบัติอย่างหาที่สุดมิได้
อำเภอ คุระบุรี เป็นอำเภอที่อยู่ห่างจากจังหวัดพังงามากที่สุด 125 กิโลเมตร มีประชากร 23,252 คนมีพื้นที่กว้างขวางทั้งบนบกและในทะเล 932 ตารางกิโลเมตร ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ทำสวนยางพารา ทำการประมง ฐานะทางครอบครัวยังไม่ดีนัก
สิ่ง ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 อำเภอคุระบุรี ได้ประสบภัยจากธรณีพิบัติสึนามิโดยตรง โดยเฉพาะตำบลเกาะพระทอง นำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิต ร่างกายทรัพย์สิน ทั้งราษฎร ภาคเอกชน และราชการเสียหายจำนวนมาก
ภัยพิบัติร้ายแรงที่เกิดขึ้นโดยไม่มีใครคาดคิด ข้าพเจ้าเพิ่งย้ายเข้ามารับตำแหน่งนายอำเภอคุระบุรี ประมาณ 1 เดือน ไม่คิดว่าภัยธรรมชาติร้ายแรงอย่างนี้จะเกิดขึ้นที่บ้านเราและในประเทศไทย เป็นภัยที่สร้างความโกลาหล ความทุกข์ยากให้แก่ผู้ประสบภัยอย่างมากมาย เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปดูแลช่วยเหลือต้องทำงานอย่างเสียสละทุ่มเท ทำงานทั้งกลางวัน กลางคืนไม่มีวันหยุดติดต่อกันเป็นเวลาหลายเดือน บางคนเหนื่อยล้าบางคนเครียด ข้าพเจ้าพยายามที่จะตั้งสติและให้กำลังใจตลอดเวลา และพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ดีที่สุด ถึงแม้บางปัญหาจะเกินกำลังในพื้นที่ แต่ก็ได้ทุ่มเทการช่วยเหลือและแก้ปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้มาก ที่สุด โดยยึดหลักความถูกต้องและเป็นธรรม

จาก ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอย่างใหญ่หลวงนี้ ในทางกลับกัน ก็ได้รับธารน้ำใจอย่างมากมายจากทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยเหลือดูแลให้กำลังใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโครงการต่าง ๆ ที่สำคัญ อาทิ โครงการหมู่บ้านชัยพัฒนา กาชาดไทย ศุภนิมิต หมู่ที่ 9 ตำบลคุระ จำนวน 23 ครอบครัว โครงการหมู่บ้านชัยพัฒนา กาชาดไทย หมู่ที่ 6 ตำบลแม่นางขาว จำนวน 170 ครอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน รับรองเด็กอายุ 5   6 ปี พัฒนาเรือประมงพื้นบ้านขนาดเล็กทำจากไฟเบอร์กลาส ปรับปรุงโรงพยาบาลคุระบุรีซึ่งทรุดโทรมมากให้เป็นสถายพยาบาลที่ได้รับ มาตรฐานและทันสมัยปรับปรุงสถานีอนามัยบ้านทุ่งรักให้มีความพร้อมในการรองรับ และรักษาพยาบาลผู้ป่วย ปรับปรุงโรงเรียนคุระบุรีวิทยาคม และโรงเรียนบ้านทุ่งรัก ให้เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ สร้างถนนคอนกรีตเข้าหมู่บ้านถาวรบ้านทุ่งรักเป็นถนนคอนกรีตที่ยาวที่สุดใน อำเภอคุระบุรีให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน สร้างท่าเทียบเรือสำหรับผู้ประกอบอาชีพทางการประมง และส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรตามความถนัดและศักยภาพของพื้นที่ โดยยึดแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พออยู่ พอกิน สามารถถึงตนเองได้อย่างแท้จริง โครงการที่ได้รับพระราชทานตามแนวพระราชดำริข้างต้น ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดียิ่งจากมูลนิธิชัยพัฒนาและสภากาชาดไทย โดยนายสุเมธ   ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายแผน   วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย นายมนูญ   มุกประดิษฐ์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายพิมลศักดิ์   สุวรรณทัต กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นายลลิต   ถนอม สิงห์ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา และคณะเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิชัยพัฒนา ทำให้การดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ มีความก้าวหน้าไปตามลำดับ และยังส่งผลเป็นการบำรุงขวัญเป็นกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

ซาบซึ้งในพระเมตตา พระบารมี

นอก จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชุกมารี ทรงมีพระเมตตา พระราชทานโครงการต่าง ๆ แก่ผู้ประสบภัยและพสกนิกรอย่างมากมาย ยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อำเภอคุระบุรี 3 ครั้งติดต่อกัน นำมาซึ่งความปลาบปลื้มปีติในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

วัน ที่ 12 พฤษภาคม 2548 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในอำเภอคุระบุรีเป็นครั้งแรก 6 ที่หมาย ได้พระราชทานสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีพ เครื่องมือประกอบอาชีพ ทุนการศึกษาแก่นักเรียน ทอดพระเนตรบ้านพัก สภาพความเป็นอยู่ทรงให้ความเป็นกันเองในการไถ่ถามทุกข์สุขของชาวบ้านนำมา ซึ่งความปลาบปลื้มปีติยินดีของพสกนิกรผู้ได้เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จเป็นอย่างยิ่ง

วัน ที่ 27 ตุลาคม 2548 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดิเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อำเภอคุระบุรีเป็นครั้งที่ 2 ทรงเปิดโครงการหมู่บ้าน
ชัยพัฒนา กาชาดไทย ศุภนิมิต และติดตามความก้าวหน้าของโครงการในด้านต่าง ๆ

วัน ที่ 24 เมษายน 2549 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดิเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนเกียรติประชา ตำบลเกาะพระทอง พระราชทานสิ่งของแก่โรงเรียนและผู้แทนนักเรียน ทอดพระเนตรสินค้าวัฒนธรรมพื้นบ้าน ทรงเยี่ยมราษฎรและชาวมอแกน ในช่วงบ่าย ได้เสด็จฯ พื้นที่ป่าสงานแห่งชาติป่าเทือกเขานมสาว ตำบลบางวัน เดิมเป็นเหมืองแร่ดีบุกบริษัทไมนิ่ง จำกัด (ศรีพิพัฒน์) ทอดพระเนตรพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ สภาพแวดล้อม และทรงปลูกต้นปาล์มน้ำมันในพื้นที่โครงการ ที่จุดนี้มีราษฎรมารอเฝ้ารับเสด็จด้วยความตั้งใจเมื่อทราบว่า เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งได้ลงที่สนามหญ้าหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอคุระบุรี โดยมิได้มีในหมายกำหนดการ นำมาซึ่งความปลาบปลื้มเป็นยิ่งนัก พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าในการก่อสร้างโรงพยาบาล คุระบุรีและทรงเยี่ยมราษฎร เมื่อข้าพเจ้ารับทราบ ได้จ้างเจ้าหน้าที่อำเภอและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เหลืออยู่ประจำ ณ สำนักงานให้ถวายความปลอดภัยโดยด่วน ทรงติดตามงานและทรงไถ่ถามทุกข์สุขของชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นอย่างเป็นกัน เอง นับว่าเป็นสิริมงคลแก่ผู้ได้เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จโดยใกล้ชิด ซึ่งมิมีใครคิดว่าพระองค์จะเสด็จมาเยี่ยมโรงพยาบาลคุระบุรี เพราะไม่ได้มีในหมายกำหนดการ

หลัง จากนั้น เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งได้เดินทางไปที่ป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขานมสาว เมื่อเสด็จฯ ถึง ทรงพระดำเนินผ่านราษฎรและเจ้าหน้าที่ที่รอเฝ้ารับเสด็จจำนวนมาก ต่างหมอบกราบด้วยความจงรักภักดี บางคนก็โบกธงชาติ ธงประจำพระองค์ และเปล่งเสียง ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ตลอดระยะทางที่ทรงพระดำเนินผ่าน เป็นเสียงที่เปล่งออกมาจากความรู้สึกจากใจ ซึ่งข้าพเจ้าเห็นแล้วเป็นภาพประทับใจ มีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย และยังได้เป็นข้าราชการในพระองค์

ด้วย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และซาบซึ้งในพระเมตตา ที่ได้พระราชทานโครงการสำคัญแก่อำเภอคุระบุรี อย่างมากมาย ข้าพระพุทธเจ้าและพสกนิกรชาวอำเภอคุระบุรี ร่วมจิตอธิษฐาน อัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและเดชานุภาพแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดอภิบาลบันดาลดล ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ๐