กิจกรรมประจำเดือนธันวาคม โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม


Image

โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม ในมูลนิธิชัยพัฒนา ได้จัดกิจกรรมประจำเดือนธันวาคม ปี 2552 คือ การบรรยายวิทยากร  เรื่อง
อยู่อย่างไร ยามเศรษฐกิจตกสะเก็ด โดย ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  มีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายจำนวนทั้งสิ้น 95 คน

 
Image

Image

Image