Create PDF Recommend Print

โครงการแก้มลิงหนองสมอใส ตำบลบางคู้ ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี (12 มิถุนายน 2552)

โครงการแก้มลิงหนองสมอใส

ตำบลบางคู้/บางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

สภาพหนองน้ำเดิมก่อนการดำเนินงานโครงการฯ

การดำเนินนงานในปี 2551

การดำเนินงานในปี 2552

 

นายอติชาต รักษะจิตร

รายงาน