วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2555 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุ”

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2555 เวลา 9.00 น.โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐมได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุ”  ใหักับเด็กมูลนิธิสงเคราะห์ สภากาชาดไทย เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านการเล่นการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง และกระบวนการเรียนรู้ที่เปี่ยมไปด้วยจินตนาการ ความสุข สนุกสนาน ตื่นเต้น ประทับใจ การเล่นที่แฝงความคิดสร้างสรรค์มากที่สุด ก็คือกิจกรรมศิลปะ เช่น การวาดภาพระบายสี การประดิษฐ์เศษวัสดุ รวมถึงกิจกรรมการปั้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็กไทย การนำกระดาษเก่าๆ หรือวัสดุเหลือใช้ใกล้ตัวก็สามารถนำมาทำศิลปะได้ สามารถทำได้หลายรูปแบบและทำได้ง่าย วัสดุที่ใช้ก็หาได้ง่ายและราคาถูก อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้เด็กเห็นคุณค่าการประยุกต์ใช้เศษวัสดุใกล้ตัว ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เกิดความภาคภูมิใจต่อผลงานของตนเอง ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ด้วยการลงมือกระทำ มีส่วนร่วมทั้งความคิด จิตใจ สมอง เกิดความประทับใจ เรียนรู้ด้วยความเข้าใจ จะทำให้เด็กค่อยๆ เกิดความคิด สร้างจินตนาการ นำไปสู่การคิดค้น การแก้ปัญหาและสร้างสรรค์งานใหม่ได้ และเพื่อให้เด็กได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของวัสดุเหลือใช้ ลดปริมาณขยะและของเหลือใช้ในบ้าน โรงเรียน และชุมชน

 

 

 

เด็ก ๆ สนใจสิ่งประดิษฐ์และสร้างสรรค์จินตนาการ

ผลสำเร็จของหนู