เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จ.นครปฐม ได้จัดให้มีการบรรยายวิชาการ เรื่อง “เราจะรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติอย่างไร”

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จ.นครปฐม ได้จัดให้มีการบรรยายวิชาการ เรื่อง “เราจะรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติ
อย่างไร”
โดยมี ศ.ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา  ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากร มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 100 คน ซึ่งได้รับความพึงพอใจ
เป็นอย่างสูง

 

แนะนำวิทยากร

 

บรรยากาศการฟังบรรยาย - รศ.ดร.อุมา สุคนธมาน ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษามูลนิธิชัยพัฒนาฯ ตอบข้อซักถามร่วมกับ วิทยากร

 

ถ่ายรูปที่ระลึก