ข่าวสารทั่วไป

วันที่ 10-14 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง “อาหารไทย”

เมื่อวันที่ 10-14 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ  อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง “อาหารไทย” โดยวิทยากร ผศ.เอกพล อ่อนน้อมพันธ์ คุณประเทือง  พงษ์ประพันธ์และอาจารย์มาโนชญ์  พูลผล  มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด จำนวน 25 คน  ซึ่งได้รับความพึงพอใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน แก่ผู้ประสบอุทกภัยด้านการเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี

 

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557

 

เวลา 11.00 น. นายลลิต  ถนอมสิงห์ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เดินทางไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัย หมู่ 4 บ้านท่าพะยอม ตำบลหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยด้านการเกษตรในพื้นที่ดังกล่าว

สืบเนื่องจากในปี 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรตำบลหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ที่ประสบอุทกภัยโดยการปรับพื้นที่เพื่อทำการเกษตรและพระราชทานเมล็ดพันธุ์พืชจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อนำไปใช้ในการอุปโภคบริโภค  ต่อมาเดือนพฤศจิกายน 2556  สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ได้รับการประสานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ในการขอพระราชทานความช่วยเหลือฟื้นฟูที่ทำกินแก่ผู้ประสบอุทกภัย ตำบลหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งได้เกิดอุทกภัยขึ้นอีกในพื้นที่เดิมถึงสองครั้งในปี 2556  โดยในครั้งแรกได้เกิดขึ้นหลังจากที่ราษฎรได้เก็บผลผลิตทางการเกษตรไปเรียบร้อยแล้ว  และในครั้งที่สองเดือนพฤศจิกายน 2556 ราษฎรได้ปรับพื้นที่และลงเมล็ดพันธุ์พืชเตรียมเพาะปลูกไว้แล้ว ส่งผลให้ราษฎรได้รับความเสียหายทั้งที่ดินทำกินและเมล็ดพันธุ์ที่ได้เพาะปลูกไว้จึงได้ประสานขอพระราชทานความช่วยเหลือมายังสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

ต่อมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้พระราชทานพระราชานุมัติให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ให้ความช่วยเหลือราษฎรโดยการปรับพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเดือดร้อน พร้อมทั้งพระราชทานเมล็ดพันธุ์พืชจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ พระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยจำนวน 66 ครัวเรือน อาทิ ถั่วฝักยาว แตงกวา มะเขือเปราะ พริก และพืชผักสวนครัวอื่นๆ ไว้ใช้ในการดำรงชีวิตและใช้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร ในการนี้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาจะได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนให้ความช่วยเหลือราษฎรอย่างเป็นระบบละยั่งยืนต่อไป เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต

 

คณะครู อาจารย์โรงเรียนจิตรลดา ฝ่ายอนุบาล เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนโรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา

 

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557

นางภากมล รัตตเสรี ผู้ช่วยเหรัญญิกสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวตอนรับคณะครู อาจารย์ จากโรงเรียนจิตรลดา ฝ่ายอนุบาล ที่เข้ามาเยี่ยมชมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับอนุบาล นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนความรู้ในการเลี้ยงดูเด็กนักเรียนในระดับอนุบาล และได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆซึ่งทางโรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา จัดขึ้น ณ โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

 

H.E. MR. Ning Fu Kui เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย และคณะ ดูงานโครงการชัยหมู่บ้านมิตรภาพไทย – จีน และโรงเรียนคุรบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม

H.E. MR. Ning Fu Kui เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย และคณะ ดูงานโครงการชัยหมู่บ้านมิตรภาพไทย – จีน ในพื้นที่โครงการชัยพัฒนา – กาชาดไทย (บ้านทุ่งรัก) และ

อ่านเพิ่มเติม

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 16 จาก 74

«เริ่มแรกย้อนกลับ11121314151617181920ถัดไปสุดท้าย»