ข่าวสารทั่วไป

วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ห้องสมุด อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการอบรม เรื่อง “กระเป๋าสวย ด้วยมือเรา”

เมื่อวันเสาร์ที่ 6  กันยายน 2557  ที่ผ่านมา ห้องสมุด อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการอบรม เรื่อง กระเป๋าสวย ด้วยมือเรา
โดยวิทยากร อ.กิ่งแก้ว ธรรมบันดาลสุข  มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด จำนวน 16 คน  ซึ่งได้รับความพึงพอใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครเกาะสมุย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557  ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครเกาะสมุย โดยมีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้จำนวน 50 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ และแกนนำกลุ่มอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มอาชีพในชุมชนและเจ้าหน้าที่มีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพและสามารถถ่ายทอดให้กับสมาชิกในกลุ่มหรือคนในชุมชนต่อไป เพื่อให้แกนนำกลุ่มอาชีพได้ศึกษากลุ่มอาชีพต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนากลุ่มอาชีพของตนเองและในชุมชน เพื่อให้แกนนำกลุ่มอาชีพและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพประชาชนในท้องถิ่นได้รับความรู้และแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่

เจ้าหน้าที่โครงการฯให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครเกาะสมุยพร้อมแนะนำสถานที่ต่างๆภายในโครงการฯด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส

 

มอบของที่ระลึก

 

วันพุธที่ 3 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม ได้เยี่ยมชมและทำกิจกรรม ภายในห้องสมุด

เมื่อวันพุธที่ 3  กันยายน 2557  ที่ผ่านมา นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม ได้เยี่ยมชมและทำกิจกรรม ภายในห้องสมุด อุทยานการอาชีพ
ชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม จำนวน 48 คน  ซึ่งน้องๆให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

วันที่ 1 และ 4 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำถั่วแปบเสวย”

เมื่อวันที่ 1 และ 4 กันยายน 2557  ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำถั่วแปบเสวย” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทวารวดี จัดอบรมโดยศิษย์โครงการฯ คุณปริมปราง อุดมวิฑิต  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้นรวมจำนวน 50 คน  ซึ่งได้รับความพึงพอใจจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 10 จาก 77

«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»