ข่าวสารทั่วไป

วันอังคารที่ 3 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดอบรม เรื่อง “การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า”

เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน  2556  ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดอบรม เรื่อง “การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า” โดยวิทยากร คุณปราโมทย์  ไทยทัตกุล จากศูนย์รวมสวนเห็ดบ้านอรัญญิก อ.สามพราน จ.นครปฐม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 31 คน  ซึ่งได้รับความพึงพอใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

วันพฤหัสบดีที่ 29 และวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดอบรม เรื่อง “ซาลาเปาไส้ลาวา”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 และวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556  ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดอบรม เรื่อง “ซาลาเปาไส้ลาวา” โดยวิทยากร อ.มาโนชญ์  พูนผล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 39 คน  ซึ่งได้รับความพึงพอใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

ผู้แทนจากมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทาน แก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 13 กันยายน 2556 นายเทอดศักดิ์ บุณยขจร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแหล่งน้ำของมูลนิธิชัยพัฒนา นางภากมล รัตตเสรี ผู้ช่วยเหรัญญิกสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทาน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

สืบเนื่องจาก ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาส จำนวน 2 ราย คือ นายสมชาย  รัตน์รักษ์ติยา และนางสาวรื่น  แดงเกื้อ ได้แจ้งความประสงค์มายังมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อขอความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาให้แก่บุตร โดยนายสมชาย  รัตน์รักษ์ติยา เป็นผู้ปฏิบัติงานในโครงการส่งน้ำบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก – ลก กรมชลประทาน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ได้ประสบอุบัติเหตุจากการที่คนร้ายกดชนวนระเบิดในระหว่างปฏิบัติงาน และนางสาวรื่น  แดงเกื้อ คนงานในกรมชลประทาน โครงการชลประทานนราธิวาสซึ่งในขณะปฏิบัติงานได้มีคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณที่พักคนงาน ส่งผลให้นางสาวรื่น กระดูกสันหลังแตก เป็นอัมพาตครึ่งตัว และไม่สามารถปฏิบัติงานต่อได้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชนุมัติให้มูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว ด้วยการพระราชทานทุนการศึกษาให้แก่ นายปิยะพงศ์ และนายณพงศ์  บุตรนายสมชาย  รัตน์รักษ์ติยา โดยนายปิยะพงศ์  รัตน์รักษ์ติยา กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช สาขาพัฒนาชุมชน ได้รับทุนพระราชทานจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนนายณพงศ์  รัตน์รักษ์ติยา กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนราธิวาส และนายสราวุธ  ดำกระเด็น บุตรนางสาวรื่น  แดงเกื้อ ซึ่งกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตากใบ ได้พระราชทานทุนการศึกษาจนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 


จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ทุนการศึกษาถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเยียวยาให้การศึกษาของผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยได้ดำเนินต่อ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ และถือเป็นการฟื้นฟูขวัญกำลังใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนชุมชนให้มีความสุขสงบเกิดขึ้นต่อไป

*************************************

สำนักประชาสัมพันธ์  สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา  โทร. 0 - 2447 -8585

 

รองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในการอบรม “ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา (PMIS)” สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556

นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา และนายลลิต ถนอมสิงห์ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในการอบรม “ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา (PMIS)” โดย Application บน Samart Phon ผ่านระบบปฏิบัติการ Android และ Web. Application ซึ่งเป็นระบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ตลอดจนการบริหารการจัดการโครงการโดยเชิญที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคประจำโครงการซึ่งคัดเลือกมาเฉพาะโครงการนำร่องที่มีความพร้อมจำนวน 8โครงการ จากทุกภูมิภาคได้แก่ 1.โครงการศูนย์บริการวิชาการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนา 2.ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ สระบุรี 3.โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ 4.โครงการโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ 5.โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา 6.โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านดอยก้อม 7.โครงการศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร 8.โครงการศึกษาทดลองการปลูกปาล์มน้ำมันมูลนิธิชัยพัฒนาณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เชิงสะพานพระราม 8


 

หน้า 10 จาก 60

«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»