ข่าวสารทั่วไป

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำข้าวเหนียวมูนหน้าต่างๆ ”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557  ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำข้าวเหนียวมูนหน้าต่างๆ ” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทวาราวดี จังหวัดนครปฐม โดยวิทยากร ศิษย์โครงการฯ คุณอรุณี สีมาน้อย และคุณศิริมา ชเวงเกียรติ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด จำนวน 25 คน  ซึ่งได้รับความพึงพอใจเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานการจัดงานประเพณีปักดำวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานแก่โรงเรียนและเกษตรกร ณ โครงการสาธิตทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

 

 

วันที่ 8 สิงหาคม 2557


นายลลิต ถนอมสิงห์ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานการจัดงานประเพณีปักดำวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ ในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน แก่ผู้แทนเกษตรกรและผู้แทนนักเรียน ณ โครงการสาธิตทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวให้การต้อนรับ

ประเพณีปักดำวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ  จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557 รวมถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมวิธีการผลิตข้าวโดยการปักดำ ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้เมล็ดพันธุ์ในปริมาณที่เหมาะสมกับพื้นที่ ช่วยลดต้นทุนการผลิต และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ อีกทั้งเพื่อเป็นการสืบสานฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมเกษตรท้องถิ่น และภูมิปัญญาชาวบ้าน รวมถึงเป็นการสร้างกิจกรรมด้านการเกษตรร่วมกันระหว่างโครงการฯกับชุมชน ให้เกิดกลุ่มชุมชนที่เข้มแข็ง ขับเคลื่อนแนวทางร่วมกันให้ไปสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ในขั้นที่ 2 โดยการจัดงานครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา ผู้นำชุมชน เกษตรกร และหน่วยงานส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง ปรัชญาชีวิตคนน้อมนำคำพ่อสอน โดยนายจันทร์ที  ประทุมภา ปราชญ์ชาวบ้าน บุคคลตัวอย่างที่ได้นำความรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้กับตนเองจนประสบความสำเร็จ และสามารถถ่ายทอดความรู้ รวมถึงขยายผลให้แก่ชาวบ้านจนประสบความสำเร็จด้วย  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแข่งขันปักดำนาแบบทีม ชิงเงินรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ นิทรรศการให้ความรู้หลากหลายเรื่องราว  อาทิ การดำเนินงานโครงการพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตข้าวและการใช้พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่ เทคนิควิธีการปรับปรุงบำรุงดิน รวมถึงโครงการพระราชดำริและการปรับปรุงเขื่อนลำพระเพลิง

จากนั้น ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา  ได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริของมูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย ผักบุ้ง คะน้า กระเจี๊ยบ บวบ มะเขือ เป็นต้น แก่ผู้แทนเกษตรกร จำนวน 18 ราย และผู้แทนนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน 5 โรง สำหรับใช้เพาะปลูกเพื่อการบริโภค และจำหน่ายเป็นรายได้เสริม รวมถึงสามารถเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้เพาะปลูกในฤดูกาลต่อไป

โครงการสาธิตทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2540 ในการจัดทำเป็นโครงการสาธิต “ทฤษฎีใหม่” (แบบบ้านนา) ขนาดเล็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการนำเทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาของกรมวิชาการเกษตรมาปรับใช้ในพื้นที่ของโครงการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เป็นต้นแบบของแปลงทดสอบกึ่งสาธิตตามแนวพระราชดำริ "ทฤษฎีใหม่" เป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกรได้เข้ามาศึกษาและนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตน ให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างพออยู่พอกิน ตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”

 

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำขนมทองม้วน ”

เมื่อวันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557  ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำขนมทองม้วน ” โดยวิทยากรปราชญ์ชาวบ้าน คุณกิมล้วน แซ่อึ๊ง นายกสโมสรดรตารีสามพราน จ. นครปฐม มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด จำนวน 20 คน  ซึ่งได้รับความพึงพอใจเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำข้าวเหนียวมูนหน้าต่างๆ ”

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557  ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำข้าวเหนียวมูนหน้าต่างๆ ” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทวาราวดี จังหวัดนครปฐม โดยวิทยากร ศิษย์โครงการฯ คุณอรุณี สีมาน้อย และคุณศิริมา ชเวงเกียรติ
มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด จำนวน 23 คน  ซึ่งได้รับความพึงพอใจเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 10 จาก 74

«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»