การศึกษาข้อมูลและ ปวัติความเป็นมาของพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดินบริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาวันที่ 9 มกราคม 2552

 

นาย

พิมลศักดิ์ สุวรรณทัต กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นำคณะ สำนักราชเลขาธิการ ศึกษาข้อมูลและ ปวัติความเป็นมาของพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดินบริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา ซึ่งเป็นจุดกำเนิดทฤษฎีใหม่แห่งแรกของประเทศไทย โดยใช้สูตร 30 30 30 10 เป็นการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำเพื่อพัฒนาการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถเลี้ยงตัวเองได้ 30 แรกสำหรับปลูกข้าว 30 ที่สองสำหรับปลูกพืชไร่พืชสวน 30 ที่สามสำหรับขุดสระน้ำ และ 10 สุดท้ายสำหรับเป็นที่อยู่อาศัย สูตรทฤษฎีใหม่นี้เปลี่ยนแปลงได้ตามลักษณะขนาดที่ดินที่แตกต่างกัน โครงการพัฒนาที่ดินบริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา ตั้งอยู่ ณ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี