นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายเรื่อง “การใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามเบื้องพระยุคลบาท”

 วันที่ 30 ธันวาคม 2554
นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายเรื่อง “การใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามเบื้องพระยุคลบาท” แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำกรมราชองครักษ์ ด้วยทางกรมราชองครักษ์จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม ณ ห้องเรียนอเนกประสงค์ กรมราชองครักษ์ สนามเสือป่า