เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่เกาะ จังหวัดสตูล

วันที่ 13 มีนาคม 2556 นายสุเมธ  ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายลลิต  ถนอมสิงห์ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมด้วย นายวชิรพล  เขมนิพิฐพนธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา เกาะปูยู ตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่เกาะ จังหวัดสตูล โดยมี นายเหนือชาย  จิระอภิรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นผู้ให้การต้อนรับ


สืบเนื่องจากปี 2547 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานงบประมาณจากมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยสึนามิในพื้นที่เกาะ จังหวัดสตูล โดยการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นได้สำเร็จลุล่วงไปแล้ว อาทิ การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน การจัดทำหลักสูตรด้านการเรียนรู้การประกอบอาชีพที่สอดคล้องและเป็นที่ต้องการของท้องถิ่น เป็นต้น จากนั้นมูลนิธิชัยพัฒนาได้รับการประสานจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาได้มีพระราชกระแสกับทางมหาวิทยาลัยฯ ให้เข้าไปช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่โรงเรียนในพื้นที่เกาะของจังหวัดสตูล โดยมีพระราชประสงค์ให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษาต่อ และสามารถอ่านออกเขียนได้ ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยฯ จึงมีความประสงค์จะจัดทำโครงการความร่วมมือเพื่อที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้แก่ครูและนักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เกาะ จังหวัดสตูล มูลนิธิชัยพัฒนา และมหาวิทยาลัยทักษิณ จึงได้ร่วมกันดำเนินโครงการดังกล่าว โดยได้รับความร่วมมือจากอีก 2 หน่วยงานคือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล และ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)


ในการนี้ มูลนิธิชัยพัฒนา ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่มหาวิทยาทักษิณ เพื่อใช้ในการดำเนินการพัฒนาด้านวิชาการทั้งครูผู้สอน และนักเรียน โดยได้จัดให้มีการอบรมต่างๆ การนิเทศการสอน และช่วยเหลือแนะนำการจัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของครู ส่วนการเพิ่มศักยภาพของนักเรียน ได้จัดให้มีค่ายเสริมประสบการณ์ และการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี


และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มูลนิธิชัยพัฒนาได้ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เพื่อดำเนินการจัดจ้างครูในสาขาที่ขาดแคลน จำนวน 29 อัตรา และทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 110 คน ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่เกาะ จำนวน 10 โรงเรียน


นอกจากนี้ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของเด็กนักเรียนในพื้นที่ที่ห่างไกล และมีความประสงค์เข้าร่วมการดำเนินงาน โดยบริจาคเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาจำนวนทั้งสิ้น 560,000 บาท แบ่งเป็นทุนการศึกษาจำนวน 41 ทุน รวมเป็นเงิน 480,000 บาท และเพิ่มเติมเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือค่าเรือสำหรับครูที่เดินทางไปสอนนักเรียนบนเกาะ อีกจำนวน 80,000 บาท


ในการนี้ มูลนิธิชัยพัฒนาได้ทำการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่มีฐานะยากจนในพื้นที่เกาะ จังหวัดสตูล ให้เข้ารับทุนการศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 110 ทุน จาก 10 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา โรงเรียนบ้านเกาะยาว โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ และโรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ โดยแบ่งเป็นระดับประถมศึกษา 54 ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 36 ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 20 ทุน และได้เพิ่มเติมในส่วนของทุนเพื่อการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาจำนวน 2 ทุน โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการมอบให้แก่นักเรียนที่สนใจศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อกลับมาเป็นครูประจำท้องถิ่นของตนเมื่อจบการศึกษา


การดำเนินโครงการดังกล่าว ถือเป็นการเพิ่มศักยภาพทางด้านความรู้ทางวิชาการให้แก่ครูผู้สอนในการที่จะถ่ายทอดไปสู่นักเรียน เป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในพื้นที่เกาะในระยะยาว อีกทั้งเป็นการสร้างโอกาสให้แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจนได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและสามารถนำความรู้ที่ได้กลับมาพัฒนาท้องถิ่นของตนต่อไป