โครงการก่อสร้างหมู่บ้านเด็กของสภากาชาดไทย ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

โครงการก่อสร้างหมู่บ้านเด็กของสภากาชาดไทย

ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

 

 

ความเป็นมา

 

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการรับโอนที่ดินซึ่งนางสาวคมคาย นิลประภัสสร ขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน  ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จำนวน  19 ไร่ 1 งาน 12.7 ตารางวา และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นชื่อของมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมูลนิธิชัยพัฒนาได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าว เมื่อวันที่ 29 กันยายน  2549  ทั้งนี้  ที่ดินจะอยู่ติดถนนทหารบก และอยู่ฝั่งตรงข้ามกับที่ดินโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม

 

 

แนวพระราชดำริ

  

 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสร้างครอบครัวทดแทนให้เด็กกำพร้าที่ถูกทอดทิ้ง ให้ได้รับความรัก ความเอาใจใส่ เพื่อให้เติบโตเป็นพลเมืองดีที่สมบูรณ์พร้อมทั้งกายและใจ โดยให้สภากาชาดไทยจัดทำโครงการหมู่บ้านเด็ก เพื่อเป็นที่พักอาศัยให้เด็กกำพร้าเกิดความรู้สึกอบอุ่น มีที่พักพิง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย จัดทำโครงการก่อสร้างหมู่บ้านเด็กของสภากาชาดไทย ตามข้อเสนอของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย โดยให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นชื่อของมูลนิธิชัยพัฒนา และให้มูลนิธิชัยพัฒนามีส่วนร่วมในการก่อสร้างหมู่บ้านเด็กดังกล่าว

 

หน่วยงานรับผิดชอบ

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย  

 

 

 

ผลการดำเนินงาน

 

 

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยได้ดำเนินการก่อสร้าง ตกแต่งภายใน และดำเนินงานภูมิสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จ ประกอบด้วย อาคารอำนวยการ อาคารอเนกประสงค์ บ้านเด็ก จำนวน 6 หลัง อาคารบ้านพักผู้อำนวยการ อาคารป้อมยาม ระบบสาธารณูปโภค และรั้วรอบบริเวณ ดำเนินการคัดเลือกบุคลากร ทั้งในส่วนของงานบริหารจัดการ และแม่ หรือผู้ดูแลเด็ก โดยในช่วงเดือนธันวาคม 2553 ได้ร่วมกับมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และหน่วยงานราชการในจังหวัดนครปฐม จัดหลักสูตร และดำเนินการฝึกอบรม เตรียมความพร้อมให้กับแม่ และผู้ช่วยดูแลเด็ก

 

 

การดำเนินงานในระยะต่อไป

 

 

เริ่มรับเด็กกำพร้าเข้าประจำบ้านทั้ง 6 หลัง ในเดือนมกราคม 2554  โดยพิจารณารับเด็กกำพร้าที่อยู่ในความดูแลของกรมพัฒนาชุมชน ในระยะแรก จะรับเด็กอายุระหว่าง 3-5 ปี จำนวนหลังละ 2 คน เพื่อให้แม่ และผู้ดูแลเด็กสามารถปรับตัว มีความพร้อม และเป็นการทดลองงาน ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถทยอยรับเด็กกำพร้าเพิ่มเป็นบ้านละ 6 คน ภายในสิ้นปี 2554