โครงการพัฒนาป่าชุมชน บ้านอ่างเอ็ด ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา)
ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   พระราชทานพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา  ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาป่าชุมชน ในพื้นที่ซึ่งครอบครัวลักคุณะประสิทธิ์ เป็นผู้น้อมเกล้าฯ ถวาย ในตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพป่าไม้ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่โครงการให้มีสภาพที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา วิจัย เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้ อีกทั้งสนับสนุนให้คนในชุมชนมีความเข้าใจในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ และรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน

กิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ

  • กิจกรรมเกษตรผสมผสาน ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิตการปลูกพืชระบบเกษตรผสมผสาน ได้แก่ มังคุด ทุเรียน ลองกอง เงาะโรงเรียน เป็นต้น (เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตามฤดูกาล)
  • กิจกรรมศึกษาทดสอบพันธุ์ปาล์มน้ำมัน เพื่อทดสอบสายพันธุ์ที่เหมาะสมในเขตพื้นที่ตะวันออก
  • กิจกรรมงานปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์
  • กิจกรรมงานเผาถ่านน้ำส้มควันไม้เพื่อการเกษตร และการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อใช้ในการเกษตร
  • กิจกรรมสาธิตการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
  • กิจกรรมอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี อาทิ ด้านการเกษตร และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เป็นต้น
  • กิจกรรมด้านการศึกษาวิจัย โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการสำรวจและวิจัย งานด้านพืช สัตว์ และพืชสมุนไพร ในพื้นที่โครงการ
  • พิพิธภัณฑ์เหมืองพลอย โครงการได้ดำเนินการรวบรวม อุปกรณ์ และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองแร่พลอย ทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน
  • เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร 

ที่ตั้ง 53 หมู่ 6 ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี