กังหันน้ำชัยพัฒนาผู้ที่สนใจสามารถขอรับเอกสารเผยแพร่ เรื่อง "กังหันน้ำชัยพัฒนา"

ได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์  สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา
อาคาร 608 สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0-2282-4425 โทรสาร 0-2282-3339

และหากต้องการ Download เอกสารเผยแพร่ เรื่อง "กังหันน้ำชัยพัฒนา" คลิกที่นี่