โครงการอุทยานการอาชีพ ชัยพัฒนา ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา

ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

 

โครงการตามพระราชดำริแห่งแรกของมูลนิธิชัยพัฒนาที่จังหวัดนครปฐม

เมื่อปี 2544 นางสาวคมคาย นิลประภัสสร ขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินที่ตำบลบ่อพลับ จังหวัดนครปฐม เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิฯ ได้ใช้ที่ดินแปลงนี้ ดำเนินงานตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการส่งเสริมให้เป็นศูนย์วิชาการ และศูนย์ข้อมูลทางด้านการพัฒนาอาชีพ ตลอดจนเป็นแหล่งฝึกอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว

 

 

วัตถุประสงค์หลักของอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาฯ แห่งนี้ นอกเหนือจากการเป็นแหล่งวิชาการ แหล่งข้อมูลด้านการพัฒนาอาชีพ และเป็นแหล่งฝึกอาชีพให้แก่เยาวชนรวมถึงประชาชนทั่วไปแล้ว ยังเพื่อเป็นการปลูกฝังและเผยแพร่ปรัชญาตามแนวพระราชดำริให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ขยายผลไปสู่ท้องถิ่นและชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็ง รวมทั้งอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีในท้องถิ่นและชุมชนได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งธุรกิจท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว และแหล่งบริการทางสังคมแก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป

ภายในอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาฯ ประกอบไปด้วยการดำเนินงานด้านต่างๆ ได้แก่

  • การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในหลากหลายด้าน อาทิ ด้านอาหาร ด้านงานฝีมือ การจัดดอกไม้ เป็นต้น
  • การศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริในด้านอื่นๆ
  • ห้องสมุดประชาชน
  • บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง
  • ร้านภัทรพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา จำหน่ายสินค้าจากโครงการพระราชดำริ
  • ร้านกาแฟสด 

 

ที่ตั้ง ถนนทหารบก ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์ 034 – 272661-2