เยี่ยมชมกลุ่มแม่บ้านที่ผลิตผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก ร่วมกับปตท. ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี (6 มีนาคม 2552)

กลุ่มพัฒนาธุรกิจพื้นฐาน เยี่ยมชมกลุ่มแม่บ้านที่ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก ซึ่งเป็นกลุ่มราษฎรที่ปตท. ได้เข้าไปพัฒนาในเบื้องต้น เกี่ยวกับ การส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก ที่ ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ในวันที่ 5 มีนาคม 2552 พร้อมกับนำเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชนไปเก็บข้อมูลพื้นฐานและสำรวจศักยภาพของกลุ่ม

"สอบถามความต้องการของชุมชนในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก"

"ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกที่ปตท.เคยนำผู้เชี่ยวชาญไปให้การอบรมกับกลุ่มแม่บ้าน"

"รูปแบบการปลูกหญ้าแฝกในครัวเรือน โดยจะปลูกรอบไม้ผล ตามแปลงผัก และรอบบ่อน้ำ"

 

โดย : รอยเจิม วิทักขมนตรี