โครงการปลูกพืชไร้ดิน(ไฮโดรโพนิกส์) จ. ปราจีนบุรี(11 กรกฎาคม 2553)

วันที่ 12- 19 เดือน กรกฏาคม 2553 โรงเรียนพณิชยการปราจีนบุรี
ได้เข้าศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการเพื่อ ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในด้านต่างๆ
ที่นอกเหนือจากการ

เรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางโครงการใด้ให้ความรู้พื้นฐานด้านการปลูกพืช
โดยไม่ใช้ดินเบื้องต้น และลงมือปฏิบัติในแปลง

 

พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกค่ะ

เราได้ให้ความรู้และได้แรงงานเพิ่มในด้านการปลูกผักในแปลงค่ะ
ตั้งใจปลูกกันอย่างขมักเขม้น (ท่าจะกลัวต้นกล้าตายค่ะ)ขู่ไว้เยอะ

ทางโครงการได้คิดค้นและพัฒนาระบบปลูกเพิ่มเติมจากเดิมค่ะ เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของผัก
และเลือกระบบที่เหมาะสม โดยสามารถลดต้นทุนการผลิตในแปลงค่ะ
ที่เห็นในรูปเป็นโครงสร้างโต๊ะค่ะ ขนาด 1.2 * 3.6 ม. ค่ะ

ที่เห็นในรูป เป็นการใช้กระเบื้องลอนคู่ เป็นตัวรับน้ำในระบบค่ะ
(เปลี่ยนจากใช้แผ่นเรียบมาใช้กระเบื้องลอนแทนค่ะ)
เพื่อลองดูความแตกต่างของการเจริญเติบโตของผัก และต้นทุน/โต๊ะด้วยค่ะ

ด้านท้ายแปลงเราก็เจาะรูน้ำล้นน่ะในกรณีนี้ระบบเรายังไม่เสร็จสมบูรณ์ สัญญาค่ะ เสร็จเมื่อไหร่มารายงานอย่างต่อเนี่องแน่นอนค่ะ

 

ผู้รายงาน : เจ้าหน้าที่โครงการปลูกพืชไร้ดิน(ไฮโดรโพนิกส์) จ. ปราจีนบุรี
รายงานโดย : สำนักสารสนเทศ

รายงานความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริทั่วประเทศ

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (4 กันยายน 2558)04/09/2015 | nantichas
article thumbnail

มะเม่าใกล้เก็บผลผลิตแล้วค่ะ


โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด จังหวัดจันทบุรี (4 กันยายน 2558)04/09/2015 | nantichas
article thumbnail

เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปร่วมกันกับผู้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เรื่องการทำจุลินทรีย์ท้องถิ่น  ... 


โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง (4 กันยายน 2558)04/09/2015 | nantichas
article thumbnail

กำจัดวัชพืชภายแปลงไม้ผสมผสาน


โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา สระบุรี (3 กันยายน 2558)03/09/2015 | nantichas
article thumbnail

ถอนหญ้าในแปลงนา (แปลงทฤษฎีใหม่) เพื่อกำจัดวัชพืชในแปลงนาครับ