โครงการปลูกพืชไร้ดิน(ไฮโดรโพนิกส์) จ. ปราจีนบุรี(11 กรกฎาคม 2553)

วันที่ 12- 19 เดือน กรกฏาคม 2553 โรงเรียนพณิชยการปราจีนบุรี
ได้เข้าศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการเพื่อ ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในด้านต่างๆ
ที่นอกเหนือจากการ

เรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางโครงการใด้ให้ความรู้พื้นฐานด้านการปลูกพืช
โดยไม่ใช้ดินเบื้องต้น และลงมือปฏิบัติในแปลง

 

พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกค่ะ

เราได้ให้ความรู้และได้แรงงานเพิ่มในด้านการปลูกผักในแปลงค่ะ
ตั้งใจปลูกกันอย่างขมักเขม้น (ท่าจะกลัวต้นกล้าตายค่ะ)ขู่ไว้เยอะ

ทางโครงการได้คิดค้นและพัฒนาระบบปลูกเพิ่มเติมจากเดิมค่ะ เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของผัก
และเลือกระบบที่เหมาะสม โดยสามารถลดต้นทุนการผลิตในแปลงค่ะ
ที่เห็นในรูปเป็นโครงสร้างโต๊ะค่ะ ขนาด 1.2 * 3.6 ม. ค่ะ

ที่เห็นในรูป เป็นการใช้กระเบื้องลอนคู่ เป็นตัวรับน้ำในระบบค่ะ
(เปลี่ยนจากใช้แผ่นเรียบมาใช้กระเบื้องลอนแทนค่ะ)
เพื่อลองดูความแตกต่างของการเจริญเติบโตของผัก และต้นทุน/โต๊ะด้วยค่ะ

ด้านท้ายแปลงเราก็เจาะรูน้ำล้นน่ะในกรณีนี้ระบบเรายังไม่เสร็จสมบูรณ์ สัญญาค่ะ เสร็จเมื่อไหร่มารายงานอย่างต่อเนี่องแน่นอนค่ะ

 

ผู้รายงาน : เจ้าหน้าที่โครงการปลูกพืชไร้ดิน(ไฮโดรโพนิกส์) จ. ปราจีนบุรี
รายงานโดย : สำนักสารสนเทศ

รายงานความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริทั่วประเทศ

โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่ บ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี (26 กรกฎาคม 2557)26/07/2014 | nantichas
article thumbnail

อบรมบรรยายกลุ่มเกษตรกรยามกาน้อยเรื่องโรคเเละแมลงศัตรูข้าวและการป้องกันกำจัด  ... 


1 โครงการสาธิตการทำนาในที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี (25 กรกฎาคม 2557)25/07/2014 | nantichas
article thumbnail

เจ้าหน้าโครงการแปลงสาธิตการทำนาในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ในสัปดาห์ที่ 12  ... 


โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา สระบุรี (25 กรกฎาคม 2557)25/07/2014 | nantichas
article thumbnail

ตั้งเครื่องฉุดท่อนาคสูบน้ำเข้าแปลงนา (แปลงทฤษฎีใหม่) เพื่อเพิ่มระดับน้ำในแปลงนา ป้องกันวัชพืชขึ้นปกคลุมข้าวในแปลงนา ครับ  ... 


โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ทาแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี (25 กรกฏาคม 2557)25/07/2014 | nantichas
article thumbnail

ตอกเสาเข็มก่อสร้างโรงปรังปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์และเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว  ...