สวนพฤกศาสตร์
ฟาร์มตัวอย่าง
ป่าดงนาทาม
เขานางพันธุรัต
ข่าวสั้น

       สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ ไปเยี่ยมราษฎรในพื้นที่
ภาคเหนือเป็นประจำทุกปี ทรงพบปัญหาความยากจนของราษฎรในพื้นที่ด้วย
พระองค์เอง โดยเฉพาะในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล ราษฎรอาศัยอยู่บนพื้นที่สูง
ส่วนใหญ่มีความยากจน ความขาดแคลน ทั้งอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ขาดปัจจัยใน
การดำรงชีพ ขาดโอกาสทางการศึกษาและขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ เป็น
สาเหตุที่ก่อให้เกิดการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดปัญหา
ความเสื่อมโทรมของป่าไม้ ต้นน้ำลำธาร ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของชาติถูก
ทำลายทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จฯ ทอดพระเนตรหมูพันธ์จินหัว จาก
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อการ
ศึกษาทดลองในโครงการฟาร์มตัวอย่าง
บ้านขุนแตะ

       เมื่อเดือนมีนาคม 2540 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราช
ทานพระราชดำริให้ดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่าง ขึ้น 2 แห่งในจังหวัด
เชียงใหม่ คือ ที่บ้านขุนแตะ หมู่ 5 ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง  และที่บ้านแม่
ตุงติง หมู่ 5  ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง  และโครงการทดลองเลี้ยงแกะ และ
สัตว์ปีกที่บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ 9 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เพื่อ
พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่สูงเหล่านี้ ด้วยการส่งเสริมให้ราษฎร
ทำการประกอบอาชีพที่มั่นคง ส่งเสริมให้เลี้ยงสัตว์ชนิดต่าง ๆ เพื่อเป็นแหล่ง
อาหารในพื้นที่ เพื่อช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้ำลำธาร
 และรักษาสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ไม่ให้ถูกทำลายอีกต่อไป โดยนำราษฎร
ในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียงมาฝึกปฏิบัติงานเลี้ยงสัตว์ในฟาร์ม มีการจ้างแรงงาน
ราษฎรที่ยากจน และขยายพันธุ์สัตว์เผยแพร่ให้นำไปเลี้ยงในครัวเรือน โดยกรม
ปศุสัตว์ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านพันธุ์สัตว์และบุคลากร  ให้ความรู้คำ
แนะนำในการจัดการเลี้ยงดู  การป้องกันโรคระบาด การจำหน่ายผลผลิต และกอง
ทัพภาคที่ 3 ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในพื้นที่

การสาธิตและส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์
พื้นเมืองสามสายเลือด ในโครงการฟาร์ม
ตัวอย่างบ้านตุงติง

       เมื่อเดือนมีนาคม 2540 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราช
ทานพระราชดำริให้ดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่าง ขึ้น 2 แห่งในจังหวัดเชียง
ใหม่ คือ ที่บ้านขุนแตะ หมู่ 5 ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง  และที่บ้านแม่ตุงติง
 หมู่ 5  ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง  และโครงการทดลองเลี้ยงแกะ และสัตว์ปีก
ที่บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ 9 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เพื่อพัฒนา
ชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่สูงเหล่านี้ ด้วยการส่งเสริมให้ราษฎรทำการ
ประกอบอาชีพที่มั่นคง ส่งเสริมให้เลี้ยงสัตว์ชนิดต่าง ๆ เพื่อเป็นแหล่งอาหาร
ในพื้นที่ เพื่อช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้ำลำธาร และ
รักษาสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ไม่ให้ถูกทำลายอีกต่อไป โดยนำราษฎรใน
หมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียงมาฝึกปฏิบัติงานเลี้ยงสัตว์ในฟาร์ม มีการจ้างแรงงาน
ราษฎรที่ยากจน และขยายพันธุ์สัตว์เผยแพร่ให้นำไปเลี้ยงในครัวเรือน โดยกรม
ปศุสัตว์ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านพันธุ์สัตว์และบุคลากร  ให้ความรู้
คำแนะนำในการจัดการเลี้ยงดู  การป้องกันโรคระบาด การจำหน่ายผลผลิต และ
กองทัพภาคที่ 3 ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในพื้นที่

การฝึกอบรมเกษตรกรตัดขนแกะ เพื่อนำ
ไปทำผลิตภัณฑ์เป็นผ้าขนแกะ "โครงการ
ฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตะ"

       โครงการฟาร์มตัวอย่างทั้ง 3 แห่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปี 2540
 และต้นปี 2541 เน้นการเลี้ยงสัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เช่น
การเลี้ยงแกะ และนำขนแกะไปสอนให้ราษฎรใช้ทอผ้า เลี้ยงสัตว์ปีกเพื่อเป็น
แหล่งอาหารโปรตีน เช่น ไก่ไข่ ไก่พันธุ์เนื้อ ไก่ดำ เป็ดเทศ เป็ดไข่ นกกระทา
 เลี้ยงกระต่าย หมูป่า และเลี้ยงปลา นอกจากนี้ยังมีการดำเนินงานด้านอื่น ๆ เช่น
ปลูกข้าวพันธุ์ดี ปลูกพืชผัก เพาะเห็ด ปลูกไม้ใช้สอย และฝึกอบรมเกษตรกรด้าน
งานศิลปาชีพ เช่น การทอผ้า เป็นต้น   ราษฎรในพื้นที่ได้รับความรู้ด้านการ
เกษตร   ทั้งปศุสัตว์   เกษตรกรรม   ประมง   ป่าไม้  โดยใช้แรงงานในท้องถิ่น
 และใช้ทรัพยากรในพื้นที่ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด ผลผลิตส่วนหนึ่งสนับสนุน
ให้โรงเรียนในพื้นที่เพื่อโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน และส่วนที่
เหลือจำหน่ายให้ราษฎรในพื้นที่เป็นแหล่งอาหารโปรตีนบริโภคในครัวเรือน
นำเงินรายได้ตั้งเป็นกองทุนดำเนินการต่อเนื่อง

อีกกิจกรรมหนึ่งเพื่อความหลากหลาย
ของโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตะ
 "กิจกรรมการเลี้ยงกระต่ายเพื่อสาธิตแก่
การเกษตร"

สภาพโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ในโครงการ
ฟาร์มตัวอย่างร่มฟ้าทอง

กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงนกกระทาใน
โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตะ

       นับตั้งแต่เริ่มดำเนินการ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จ
ฯ ไปตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างทั้ง  3  แห่ง   เป็นจำนวนหลายครั้ง  
ทรงพอพระทัยในการดำเนินงานและมีพระราชดำริเพิ่มเติมให้พัฒนาการ
ดำเนินงานอย่างยั่งยืนเป็นศูนย์สาธิตที่เป็นตัวอย่างแก่ราษฎร สามารถนำไปใช้
ในการพัฒนาพื้นที่อื่น ๆ เป็นแหล่งศึกษาทดสอบและประยุกต์เทคโนโลยีการ
เลี้ยงสัตว์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมบนพื้นที่สูง เนื่องจากในปัจจุบัน
ราษฎรในพื้นที่โครงการได้รับการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น มีแหล่ง
อาหารในพื้นที่จากการทำการเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ มีความรู้ในการประกอบ
อาชีพเป็นหลักแหล่ง เพียงพอต่อการดำรงชีวิต ไม่อพยพทิ้งถิ่นฐานไปประกอบ
อาชีพอื่น  ร่วมมือกันลดการล่าสัตว์ป่า การบุกรุกแผ้วถางป่าไม้ ช่วยอนุรักษ์
สภาพป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ และมีจิตสำนึกในการหวงแหนทรัพยากร
ของชาติ ร่วมมือดูแลรักษาให้คงอยู่เพื่อลูกหลานของเขาเหล่านั้นตลอดไป

เรียบเรียงโดย เรืองสุรีย์  วงศ์ทองสาลี
กรมปศุสัตว์

Home 

Mail to Chaipattana Network 

English Language