[ เกี่ยวกับมูลนิธิฯ ][ คณะกรรมการ ][ สมทบทุน ]ผู้ใช้ระบบขณะนี้ : Unknown | สิทธิ์การใช้ระบบ : Unknown [ เข้าสู่ระบบ ]
ข้อมูลโครงการ
โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
ตำบล โนนแดง อำเภอ บ้านเขว้า จังหวัด ชัยภูมิ คลิกเพื่อดู Intranet GIS
ความเป็นมา
นายทองหล่อ สอนดี ราษฎรภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลมาบข่า กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง มีความประสงค์น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินซึ่งตั้งอยู่ที่ บ้านโนนเสาเล้า ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ มีเนื้อที่รวม 15 ไร่ เพื่อดำเนินการจัดทำเป็นแปลงสาธิตตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
พระราชดำริ
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2543 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รับโอนที่ดินแปลงดังกล่าวจำนวน 15ไร่ ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ในโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
การดำเนินงานตามพระราชดำริ
-
การดำเนินงาน
สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ได้วางแผนการดำเนินงานร่วมกับอำเภอบ้านเขว้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคัดเลือกพันธุ์พืช และกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ จัดสรรการใช้ประโยชน์ที่ดินใหม่โดยเน้นการเพิ่มผลผลิตและผลการศึกษาทดลองพืชชนิดต่างๆ ควบคู่ไปกับการขยายผล ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ประสบผลสำเร็จออกสู่ราษฎร โดยได้คัดเลือกเกษตรกรเข้าไปทำกิน ดูแล และเก็บเกี่ยวผลผลิตภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา แต่เนื่องจากในบริเวณพื้นที่โครงการไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ สระน้ำในพื้นที่โครงการเก็บกักได้เฉพาะน้ำฝนตามฤดูกาล ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับการเพาะปลูกได้ตลอดปี ดังนั้น อำเภอบ้านเขว้าจึงได้ประสานสำนักงานพัฒนาที่ดินอำเภอ ให้ดำเนินการขุดลอกเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำของสระในพื้นที่โครงการ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการขุดเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำของสระเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากฝนตกปริมาณน้ำในสระเพิ่มมากขึ้น จึงได้เริ่มปลูกข้าวและพืชผักเมื่อเดือนตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา
การดำเนินงานในระยะต่อไป
จะทำการคัดเลือกเกษตรกรให้เข้าไปทำกินในพื้นที่โครงการ โดยให้ดูแลและเก็บเกี่ยวผลผลิตทางด้านการเกษตร การประมง การปศุสัตว์ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของโครงการ พร้อมทั้งรายงานผลการเก็บเกี่ยวผลผลิตและผลการศึกษาทดลองส่งให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นระยะ ควบคู่ไปกับการขยายผลและประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ประสบผลสำเร็จออกสู่ราษฎร
ความก้าวหน้า
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงาน สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา และอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ


พัฒนาโดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรณ์น้ำและการเกษตร (สสนก)
Developed by Hydro and Agro Informatics Institute (HAII)