[ เกี่ยวกับมูลนิธิฯ ][ คณะกรรมการ ][ สมทบทุน ]ผู้ใช้ระบบขณะนี้ : Unknown | สิทธิ์การใช้ระบบ : Unknown [ เข้าสู่ระบบ ]
ข้อมูลโครงการ
โครงการพัฒนาที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา (นาบัว) ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี
ตำบล พงสวาย อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี คลิกเพื่อดู Intranet GIS
ความเป็นมา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการรับโอนที่ดินซึ่งนางสาวพรรณพิมล คชะสุต ขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน ในตำบลพงสวาย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เนื้อที่รวม 25 ไร่ 3 งาน 83 ตารางวา เพื่อใช้ประโยชน์ตามพระราชอัธยาศัย
พระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเป็นตัวอย่างการปลูกนาบัวเชิงเศรษฐกิจ และการเกษตรแบบผสมผสาน ที่จะสามารถสร้างรายได้ และขยายผลการส่งเสริมการพัฒนาไปยังพื้นที่บริเวณใกล้เคียง และผู้สนใจในระยะต่อไป
การดำเนินงานตามพระราชดำริ
การดำเนินงาน
ดำเนินการออกแบบ และจัดทำแผนการดำเนินงานการพัฒนาพื้นที่ปลูกนาบัว และพืชอื่นๆ ในรูปแบบเกษตรผสมผสาน ประกอบด้วย
       1. การออกแบบผังพื้นที่โครงการฯ ได้ขอความอนุเคราะห์ พันเอกศยาม จันทรวิโรจน์ (ที่ปรึกษาโครงการด้านสถาปัตยกรรม) ออกแบบผังการใช้ประโยชน์พื้นที่ โดยให้เป็นไปด้วยความประหยัด และมีพื้นที่ใช้สอยสำหรับการปลูกนาบัว และดำเนินกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ ในระยะต่อไปได้อย่างเหมาะสม ประกอบด้วยพื้นที่ด้านหน้าติดถนนใหญ่ เป็นพื้นที่ต้อนรับ ฝึกอบรม และที่พักอาศัยของคนงาน และพื้นที่ส่วนหลังเป็นแปลงนาบัว และพื้นที่ปลูกพืชเสริมอื่นๆ
        2. ประมาณการงบประมาณการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน รองรับการดำเนินกิจกรรมการปลูกบัวในระยะแรก รับผิดชอบโดย กรมการทหารช่าง
        3. การปลูกบัว และกิจกรรมเกษตรผสมผสาน และการวางแผนการดำเนินงานโครงการฯ รับผิดชอบโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี กรมวิชาการเกษตร
       4. การขยายผลการพัฒนา และการสร้างความร่วมมือจากท้องถิ่นในการจัดหาบุคลากร ดูแลนาบัว รับผิดชอบโดย เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี
       ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชานุมัติ แผนงานและงบประมาณการดำเนินงานโครงการฯ ระยะที่ 1 รวมทั้งสิ้น 2,295,248.06 บาท ประกอบด้วย การเตรียมพื้นที่ และระบบโครงสร้างพื้นฐาน การปลูกบัวพืชน้ำและกิจกรรมเกษตรผสมผสาน รวมทั้งการดำเนินงานดูแลและบำรุงรักษาในระยะต่อไป
การดำเนินงานในระยะต่อไป
ในปี 2554 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา จะได้จัดหาเกษตรกรในพื้นที่เข้ามาปลูก และดำเนินการดูแลบำรุงรักษา รวมทั้งจำหน่ายบัว และพืชเสริมอื่นๆ ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี กรมวิชาการเกษตร และดร.วีระชัย ณ นคร เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำและควบคุมการดำเนินงานดังกล่าว
ความก้าวหน้า
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงาน มูลนิธิชัยพัฒนา
รายงานความก้าวหน้าที่ 1
     รายละเอียด : ตัดแต่งหญ้าแฝกและปลูกมะละกอเพิ่ม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 24  กรกฎาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 2
     รายละเอียด : บัวเริ่มออกดอก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 24  กรกฎาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 3
     รายละเอียด : ปลูกบวบบริเวณใกล้บ้านพัก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 25  มิถุนายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 4
     รายละเอียด : มะละกอที่ปลูกแนวถนนเริ่มออกลูก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 25  มิถุนายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 5
     รายละเอียด : ปลูกมะนาวทางสูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรีนำมาให้
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 25  มิถุนายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 6
     รายละเอียด : ทำการย่ำบัวเพื่อให้บัวแตกใหม่
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 25  มิถุนายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 7
     รายละเอียด : มะเขือยาวเริ่มเก็บผลผลิตได้แล้ว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 22  พฤษภาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 8
     รายละเอียด : ตัดแต่งหญ้าแฝก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 22  พฤษภาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 9
     รายละเอียด : ปลูกแตงไทริมบ่อบัว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 22  พฤษภาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 10
     รายละเอียด : ปลูกข้าวโพดหวานบนคันดิน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 22  พฤษภาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 11
     รายละเอียด : เก็บดอกบัวขายช่วงวันสงกรานต์
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 22  เมษายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 12
     รายละเอียด : ลอกคูน้ำช่วงต้นน้ำเพื่อให้น้ำไหลเข้าบ่อบัวเร็วขึ้น
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 22  เมษายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 13
     รายละเอียด : เก็บผลผลิตข้าวโพดไปขาย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 22  เมษายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 14
     รายละเอียด : คณะเดินชมพื้นที่
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 31  มีนาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 15
     รายละเอียด : คณะฟังอบรมก่อนเดินดูพื้นที่
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 31  มีนาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 16
     รายละเอียด : นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร นายอำเภอเมืองราชบุรีนำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯลฯ เข้ามาอบรมและดูพื้นที่
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 31  มีนาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 17
     รายละเอียด : มะลพกอใกล้เก็บผลผลิตได้แล้ว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 05  มีนาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 18
     รายละเอียด : กิจกรรมปลูกพืชบนคันดิน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 05  มีนาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 19
     รายละเอียด : เตรียมปลูกมะเขือ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 05  มีนาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 20
     รายละเอียด : ข้าวโพดเริ่มออกดอก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 05  มีนาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 21
     รายละเอียด : ปลูกกล้วยและฟักทองบนคันดิน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 05  มีนาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 22
     รายละเอียด : บัวเริ่มออกดอก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 05  มีนาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 23
     รายละเอียด : ผักที่เตรียมไปขายที่ศาลากลางราชบุรี
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 05  มีนาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 24
     รายละเอียด : ติดตั้งระบบน้ำ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 17  มกราคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 25
     รายละเอียด : ไถเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูกพืชผัก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 17  มกราคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 26
     รายละเอียด : ติดไฟโคมส่องสว่างด้านหลังสำนักงาน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 17  มกราคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 27
     รายละเอียด : สูบน้ำเข้าบ่อบัว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 17  มกราคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 28
     รายละเอียด : ปลูกกวางตุ้ง
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 14  ตุลาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 29
     รายละเอียด : ปลูกข้าวโพด
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 14  ตุลาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 30
     รายละเอียด : ปลูกผักบุ้งจีน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 14  ตุลาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 31
     รายละเอียด : บัวบ่อที่ 1 ทำการเก็บดอกจำหน่าย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 14  ตุลาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 32
     รายละเอียด : บ่อบัวบ่อที่ 1 ที่ทำการตัดแต่งบ่อไป ได้เริ่มแตกใบและดอกใหม่ ได้ทำการใส่ปุ๋ย ฉีดยา เป็นที่เรียบร้อย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 13  กันยายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 33
     รายละเอียด : คนงานช่วยกันเอาผักบุ้ง จอกแหน ขึ้นจากบ่อที่ 2
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 13  กันยายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 34
     รายละเอียด : สูบน้ำออกจากบ่อที่ 3 เพื่อเตรียมพื้นที่ทำนา
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 13  กันยายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 35
     รายละเอียด : เตรียมแปลงเพื่อปลูกข้าวโพด
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 13  กันยายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 36
     รายละเอียด : ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์ 8 แถว(โพธาราม) พันธุ์สุโขทัย 1 พันธุ์ชัยนาท 84-1
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 25  กรกฎาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 37
     รายละเอียด : มะระก็เริ่มให้ผลผลิตแล้ว ได้ทำการรดน้ำใส่ปุ๋ย และดูแลอยู่ในช่วงนี้
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 25  กรกฎาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 38
     รายละเอียด : ข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์สวีทไวโอเล็ท F1 ใกล้เก็บฝักจำหน่ายได้แล้ว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 25  กรกฎาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 39
     รายละเอียด : ระบบไฟฟ้าได้เดินสายเข้าไปภายในบ้านพักเรียบร้อยแล้ว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 12  กรกฎาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 40
     รายละเอียด : บ้านพักคนงานสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 12  กรกฎาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 41
     รายละเอียด : บ้านพักคนงานสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 12  กรกฎาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 42
     รายละเอียด : ปลูกถั่วฝักยาวไว้บริเวณคันดินระหว่างแปลงนาบัว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 12  กรกฎาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 43
     รายละเอียด : กล้วยหอมบริเวณด้านหลังโครงการเริ่มออกผล
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 12  กรกฎาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 44
     รายละเอียด : ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวม่วง-ขาว อยู่ในช่วงเจริญเติบโต
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 12  กรกฎาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 45
     รายละเอียด : ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวม่วง-ขาว อยู่ในช่วงเจริญเติบโต
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 12  กรกฎาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 46
     รายละเอียด : บัวบ่อที่ 2 ด้านที่น้ำลึกดอกออกมาจะก้านใหญ่ดอกสวย แต่ด้านที่น้ำตื้น ดอกจะเล็ก และก้านแห้งดำ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 18  มิถุนายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 47
     รายละเอียด : จ้างเหมารถแบ็คโฮมาทำการลอกคูคลองด้านหน้าโครงการฯ และทำการขุดเพื่อฝังท่อน้ำที่จะส่งเข้านาบัวของโครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 18  มิถุนายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 48
     รายละเอียด : กิจกรรมสร้างบ้านพักคนงานภายในโครงการฯ เกือบจะเสร็จแล้ว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 18  มิถุนายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 49
     รายละเอียด : ย่ำนาบัวบ่อที่ 1 ตอนนี้กำลังขึ้นน้ำใส่บ่อเพื่อให้แตกใบใหม่
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 10  พฤษภาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 50
     รายละเอียด : ฉาบภายในและภายนอกเรียบร้อยแล้ว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 10  พฤษภาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 51
     รายละเอียด : คณะผู้เชี่ยวชาญด้านบัว ลงดูพื้นที่จริง ที่โครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 04  มีนาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 52
     รายละเอียด : ประชุมปรึกษาหารือเรื่องการปรับพื้นที่ในโครงการฯ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านบัว ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 04  มีนาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 53
     รายละเอียด : บ้านพักคนงานที่สร้างในบริเวณโครงการ อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงาน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 04  มีนาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 54
     รายละเอียด : นาบัวบ่อที่ 2 หลังจากการย่ำ ตอนนี้ดอกเริ่มเยอะเก็บจำหน่ายได้แล้ว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 04  มีนาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 55
     รายละเอียด : บัวบ่อที่ 2 แตกใบอ่อนแล้ว หลังจากที่ย่ำไป เมื่อต้นเดือน มกราคม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 05  กุมภาพันธ์  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 56
     รายละเอียด : ข้าวโพดข้าวเหนียว เริ่มออกฝักแล้ว ประมาณปลายเดือนน่าจะเก็บขายได้
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 05  กุมภาพันธ์  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 57
     รายละเอียด : บ้านพักกำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้าง
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 05  กุมภาพันธ์  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 58
     รายละเอียด : บ้านพักคนงานที่สร้างภายในโครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 05  กุมภาพันธ์  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 59
     รายละเอียด : ก่อสร้างบ้านพักคนงานภายในโครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 25  มกราคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 60
     รายละเอียด : สภาพแปลงนาข้าวที่ล้มตายเสียหาย เก็บเกี่ยวไม่ได้
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 23  มกราคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 61
     รายละเอียด : แปลงข้าวโพดข้าวเหนียวกับสภาพอากาศที่เย็นๆ ภายในโครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 23  มกราคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 62
     รายละเอียด : ผอ.สุรพล ลงมาดูงานด้วยตัวเองที่โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา (นาบัว)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 27  พฤศจิกายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 63
     รายละเอียด : รถไถดินที่ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรีเอาเข้ามาช่วยเหลือในการทำถนน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 27  พฤศจิกายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 64
     รายละเอียด : ขอขอบพระคุณ ผอ.สุรพล สุขพันธ์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรีเป็นอย่างสูงที่ให้ความช่วยเหลือเรื่องรถแทร็กเตอร์และรถไถดินจำนวน 2 คันในการก่อสร้างทางในครั้งนี้
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 27  พฤศจิกายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 65
     รายละเอียด : ถมลูกรังทำถนนทางเข้า เพื่อทำการก่อสร้างบ้านพักคนงาน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 27  พฤศจิกายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 66
     รายละเอียด : ฟักข้าว ปลูกไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 19  พฤศจิกายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 67
     รายละเอียด : นาบัวแปลงที่ 1 ให้ผลผลิตบ้างแล้วแต่ดอกไม่ใหญ่เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 19  พฤศจิกายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 68
     รายละเอียด : แปลงข้าวโพดหวาน ผลผลิตใกล้เก็บขายได้แล้ว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 19  พฤศจิกายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 69
     รายละเอียด : นาข้าวเหลืองเป็นสีทองแล้ว พร้อมเก็บเกี่ยวได้ในอีกไม่นานนี้
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 19  พฤศจิกายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 70
     รายละเอียด : ข้าวที่ปลูกไปเมื่อ 1 สิงหาคม 2555 เริ่มออกรวง และได้สูบน้ำออกจากแปลงนาบ้างเนื่องจากปริมาณน้ำเยอะเกินไป
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 30  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 71
     รายละเอียด : นาบัวแปลงที่ 1 ที่ทำการย่ำไป ได้แตกใบและออกดอกใหม่แล้ว และขยายเป็นวงกว้างแล้ว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 30  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 72
     รายละเอียด : พริกแต่ละต้นเม็ดดกมากๆ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 30  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 73
     รายละเอียด : หว่านกวางตุ้งไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 30  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 74
     รายละเอียด : พริกเริ่มให้ผลผลิตแล้ว เก็บขายได้บ้างแล้ว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 30  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 75
     รายละเอียด : นาข้าวตอนนี้ประสบปัญหาข้าวเป็นโรค ทำให้ใบไหม้เป็นบริเวณกว้าง ได้ทำการฉีดสารเคมีรักษาโรคใบไหม้แล้วและตัดในบริเวณที่เสียออกไปเผาทำลาย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 12  กันยายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 76
     รายละเอียด : ผลผลิตของโครงการ เช่น บวบ ถั่วฝักยาว เริ่มจำหน่ายได้บ้างแล้ว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 12  กันยายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 77
     รายละเอียด : ผลผลิตของโครงการ เช่น บวบ ถั่วฝักยาว เริ่มจำหน่ายได้บ้างแล้ว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 12  กันยายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 78
     รายละเอียด : นาข้าวเจริญงอกงามดี ใส่ปุ๋ยและกำจัดต้นกกที่ขึ้นในนาข้าว และเตรียมฉีดยาป้องกันโรคเชื้อราและใบไหม้จุด และสารเคมีกำจัดเพลี้ยกระโดดที่เป็นตัวทำลายนาข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 07  กันยายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 79
     รายละเอียด : ผลผลิตถั่วฝักยาว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 07  กันยายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 80
     รายละเอียด : มะเขือใกล้ที่จะให้ผลผลิตได้แล้ว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 07  กันยายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 81
     รายละเอียด : กระเจี๊ยบที่ปลูกไว้เริ่มโตแล้ว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 07  กันยายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 82
     รายละเอียด : มะระที่ปลูกไว้เริ่มออกดอกแล้ว ใส่ปุ๋ยและบำรุงรักษา ดูแลกำจัดวัชพืชรอบๆต้น
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 07  กันยายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 83
     รายละเอียด : ต้นข้าวโพดเริ่มโตขึ้น หลังจากใส่ปุ๋ยฉีดยา ดูแลถอนวัชพืช
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 07  กันยายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 84
     รายละเอียด : บวบเริ่มออกผลอ่อนแล้ว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 07  กันยายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 85
     รายละเอียด : บัวในบ่อที่ 2 เริ่มแตกใบอ่อนแล้ว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 07  กันยายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 86
     รายละเอียด : ความสวยงามของบัวสายหน้าโครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 07  กันยายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 87
     รายละเอียด : อุปกรณ์ทางการเกษตรที่เพิ่งจัดซื้อเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 30  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 88
     รายละเอียด : เร่งสูบน้ำออกจากบ่อบัวบ่อที่ 1 เป็นการเตรียมการปรุงพื้นที่นาบัวเพื่อเพาะเลี้ยงบัวสายพันธุ์ต่างๆ ซึ่งเป็นแผนดำเนินงานของโครงการในปี 2556
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 30  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 89
     รายละเอียด : ศัตรูตัวร้ายทำลายดอกบัว มีปริมาณเยอะมากในนาบัว ทำลายไม่จบไม่สิ้นสักที
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 30  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 90
     รายละเอียด : ถั่วฝักยาวเริ่มออกฝักแล้ว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 30  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 91
     รายละเอียด : แปลงข้าวโพดหวาน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 30  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 92
     รายละเอียด : ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 อายุได้ 1 เดือนแล้ว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 30  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 93
     รายละเอียด : บวบที่ปลูกไว้บริเวณคันกั้นนาบัว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 30  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 94
     รายละเอียด : ผักบุ้งที่หว่านไวเริ่มโตแล้ว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 30  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 95
     รายละเอียด : ต้นพริกที่ ศวพ.ราชบุรีให้มาทำการปลูกแล้ว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 30  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 96
     รายละเอียด : ทำค้างมะระ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 23  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 97
     รายละเอียด : ทำค้างบวบ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 23  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 98
     รายละเอียด : ต้นกล้าพริกที่จะปลูกในแปลง
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 23  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 99
     รายละเอียด : ระหว่างแปลงนาข้าวและนาบัว ทำการยกร่องหว่านปุ๋ยคอก คลุมฟางหว่านผักบุ้งและคะน้าไว้
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 21  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 100
     รายละเอียด : พืชที่ปลูกบนคันดินระหว่างแปลงนาบัว เช่น มะระ บวบ กระเจี๊ยบ ข้าวโพด เริ่มเจริญเติบโต
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 21  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 101
     รายละเอียด : นาข้าวที่ปลูกไปมีอายุได้ 20 วันแล้ว เริ่มปล่อยน้ำเข้านาเพื่อเลี้ยงต้นกล้าและป้องก้นไม่ให้วัชพืชเติบโต
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 21  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 102
     รายละเอียด : เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 คุณลลิต ถนอมสิงห์ พร้อมด้วยคณะได้เข้ามาตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา (นาบัว) ได้ให้คำแนะนำและเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในปี 2556 ด้วย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 21  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 103
     รายละเอียด : กำจัดวัชพืชบนแปลงผักที่ปลูกบนคันดิน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 21  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 104
     รายละเอียด : กำจัดวัชพืชบนแปลงผักที่ปลูกบนคันดิน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 21  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 105
     รายละเอียด : ทำการย่ำนาบัวไปเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 และทำการหว่านสารเคมีกำจัดหอยเชอรี่เมื่อเช้าวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ซึ่งหอยเชอรี่ในนาบัวมีปริมาณเยอะมาก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 10  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 106
     รายละเอียด : ทำการฉีดพ่นสารเคมี เพื่อกำจัดหนอนและเพลี้ยไปในนาบัวแปลงที่ 2
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 10  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 107
     รายละเอียด : นาข้าวที่หว่านเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 มีอายุต้นกล้า ได้ 10 วันแล้ว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 10  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 108
     รายละเอียด : พืชที่ปลูกเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 เริ่มเจริญเติบโตแล้ว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 08  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 109
     รายละเอียด : ตั้งเครื่องสูบน้ำในนาบัว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 08  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 110
     รายละเอียด : สูบน้ำออกจากนาบัวแปลงที่ 1 เพื่อทำการย่ำนาบัว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 08  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 111
     รายละเอียด : หญ้าแฝกที่ปลูกใหม่เริ่มแตกต้นใหม่เป็นสีเขียวแล้ว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 08  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 112
     รายละเอียด : ระบบน้ำสปริงเกอร์ที่ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรีทำให้กับทางโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 08  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 113
     รายละเอียด : ข้าวที่หว่านไปเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ต้นเริ่มโตขึ้นเป็นพื้นที่สีเขียวแล้ว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 08  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 114
     รายละเอียด : ถั่วฝักยาวที่ปลูกไว้บริเวณคันดิน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 08  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 115
     รายละเอียด : ปลูกมะเขือ บวบ ข้าวโพด ถั่วฝักยาว บนคันดิน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 08  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 116
     รายละเอียด : การวางระบบน้ำสปริงเกอร์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 08  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 117
     รายละเอียด : กิจกรรมการทำนาข้าว ทำการหว่านข้าวไปแล้วเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 08  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 118
     รายละเอียด : กิจกรรมการทำนาข้าว : อยู่ในขั้นตอนจัดหาจ้างเหมารถไถมาเพื่อลูบเทือกนาอีกครั้งหนึ่งก็สามารถหว่านข้าวได้แล้ว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 23  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 119
     รายละเอียด : กิจกรรมการทำนาบัว : ปริมาณน้ำในบ่อบัวตอนนี้เพียงพอแล้วหลังจากทำการปรับปรุงซ่อมท่อที่อุดตัน น้ำสามารถไหลผ่านเข้านาบัวได้ดี
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 23  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 120
     รายละเอียด : กิจกรรมปลูกพืชบนคันดิน : ทำการยกร่องและปูผ้ายางเพื่อทำการเพาะปลูก นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จาก ศวพ.ราชบุรี เข้ามาทำการวางระบบท่อน้ำสปริงเกอร์เพื่อใช้รดพืชผักให้อีกด้วย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 23  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 121
     รายละเอียด : กิจกรรมการซ่อมแซมแก้ไขเสร็จเรียบร้อย ท่อน้ำสามารถใช้งานได้เป็นปกติ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 19  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 122
     รายละเอียด : ทำการแก้ไขจัดเรียงแนวท่อใหม่เสร็จเรียบร้อย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 19  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 123
     รายละเอียด : สภาพท่อที่รถแบล็คโฮตักขึ้นมาเต็มไปด้วยดินโคลน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 19  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 124
     รายละเอียด : จ้างเหมารถแบล็คโฮมาทำการขุดแนวท่อเพื่อวางท่อใหม่เนื่องจากดินโคลนเข้าไปอุดตันทำให้น้ำไม่สามารถไหลเข้าสู่นาบัวได้
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 19  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 125
     รายละเอียด : ปริมาณดอกบัวที่เก็บได้น้อยลงเนื่องจากสถาวะอากาศและปริมาณน้ำในนาบัวไม่เพียงพอ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 17  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 126
     รายละเอียด : ปริมาณน้ำในนาบัวไม่เพียงพอเนื่องจากท่อปล่อยน้ำอุดตันทำให้นาบัวเสียหายบางส่วน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 17  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 127
     รายละเอียด : สูบน้ำออกจากแปลงนาปล่อยเพื่อปล่อยน้ำลงนาบัว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 17  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 128
     รายละเอียด : ทำการย่ำนาซ้ำเพื่อทำเทือกนาเตรียมหว่านข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 17  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 129
     รายละเอียด : หญ้าแฝกที่ปลูกเพิ่มรอบนาบัว ปลูกวันที่ 12 กรกฎาคม 2555
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 12  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 130
     รายละเอียด : กิจกรรมการปลูกหญ้าแฝกเพิ่มรอบนาบัว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 12  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 131
     รายละเอียด : ดอกบัวที่มัดเป็นกำแล้วพร้อมนำไปจำหน่าย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 10  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 132
     รายละเอียด : สภาพคูน้ำที่ส่งน้ำจากคลองชลประทานเพื่อเข้าไปยังพื้นที่นาบัวถูกปกคลุมเต็มไปด้วยหญ้า อีกทั้งชาวบ้านถมที่ปลูกบ้านไปทับแนวท่อทำให้ท่อส่งน้ำเสียรูปดินลงไปอุดตันทำให้น้ำไหลไปพื้นที่นาบัวไม่ได้ ทางโครงการฯ กำลังเร่งแก้ไข
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 10  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 133
     รายละเอียด : ต้นมะเขือยักษ์
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 06  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 134
     รายละเอียด : ต้นมะเขือยักษ์ที่ทาง ศวพ.เพชรบุรี ให้ต้นพันธุ์มาปลูกเพื่อขยายพันธุ์ เจริญงอกงามดี
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 06  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 135
     รายละเอียด : ดอกบัวที่เก็บมาแล้ว เพื่อนำไปมัดเป็นกำ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 06  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 136
     รายละเอียด : ดอกบัวที่เก็บขึ้นมาแล้ว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 06  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 137
     รายละเอียด : คนงานกำลังเก็บดอกบัวเพื่อนำไปจำหน่าย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 06  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 138
     รายละเอียด : ปรับพื้นที่เพื่อทำทางเข้าไปยังนาข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 05  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 139
     รายละเอียด : ตัดแต่งต้นบัว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 05  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 140
     รายละเอียด : คนงานช่วยกันตัดแต่งต้นบัว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 05  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 141
     รายละเอียด : ปูผ้ายางเพื่อทำการเพาะปลูกและช่วยลดปัญหาหญ้าวัชพืช
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 05  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 142
     รายละเอียด : ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดหนอนและเพลี้ยไฟ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 29  มิถุนายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 143
     รายละเอียด : แปลงที่ 2 ทำการย่ำพื้นที่นาบัวครึ่งแปลง เพื่อให้บัวงอกขึ้นมาใหม่
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 29  มิถุนายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 144
     รายละเอียด : ต่อเติมอาคารด้านข้างเพื่อทำเป็นที่เก็บอุปกรณ์การเกษตร
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 29  มิถุนายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 145
     รายละเอียด : พืชที่ปลูกบริเวณทางเข้าโครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 29  มิถุนายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 146
     รายละเอียด : ปลูกกล้วยบริเวณคันดิน รอบนาบัว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 28  มิถุนายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 147
     รายละเอียด : เตรียมพื้นที่เพาะปลูกพืชบนคันดิน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 28  มิถุนายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 148
     รายละเอียด : พื้นที่ที่ทำการไถปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 28  มิถุนายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 149
     รายละเอียด : ไถปรับพื้นที่ เพื่อทำนาข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 28  มิถุนายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 150
     รายละเอียด : หญ้าแฝกที่ปลูกบริเวณรอบนาบัว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 28  มิถุนายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 151
     รายละเอียด : กิจกรรมการเก็บบัว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 28  มิถุนายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 152
     รายละเอียด : คนสวนกำลังเก็บบัวเพื่อนำไปจำหน่าย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 28  มิถุนายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 153
     รายละเอียด : ไถเตรียมดินการเพาะปลูกพืช
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี
     วันที่ : 27  มิถุนายน  2555


พัฒนาโดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรณ์น้ำและการเกษตร (สสนก)
Developed by Hydro and Agro Informatics Institute (HAII)