[ เกี่ยวกับมูลนิธิฯ ][ คณะกรรมการ ][ สมทบทุน ]ผู้ใช้ระบบขณะนี้ : Unknown | สิทธิ์การใช้ระบบ : Unknown [ เข้าสู่ระบบ ]
ข้อมูลโครงการ
โครงการก่อสร้างหมู่บ้านเด็กของสภากาชาดไทย ต.บ่อพลับ จ.นครปฐม
ตำบล บ่อพลับ อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม คลิกเพื่อดู Intranet GIS
ความเป็นมา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการรับโอนที่ดินซึ่งนางสาวคมคาย นิลประภัสสร ขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จำนวน 19 ไร่ 1 งาน 12.7 ตารางวา และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นชื่อของมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมูลนิธิชัยพัฒนาได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าว เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2549 ทั้งนี้ ที่ดินจะอยู่ติดถนนทหารบก และอยู่ฝั่งตรงข้ามกับที่ดินโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม
พระราชดำริ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสร้างครอบครัวทดแทนให้เด็กกำพร้าที่ถูกทอดทิ้ง ให้ได้รับความรัก ความเอาใจใส่ เพื่อให้เติบโตเป็นพลเมืองดีที่สมบูรณ์พร้อมทั้งกายและใจ โดยให้สภากาชาดไทยจัดทำโครงการหมู่บ้านเด็ก เพื่อเป็นที่พักอาศัยให้เด็กกำพร้าเกิดความรู้สึกอบอุ่น มีที่พักพิง
       สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย จัดทำโครงการก่อสร้างหมู่บ้านเด็กของสภากาชาดไทย ตามข้อเสนอของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย โดยให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นชื่อของมูลนิธิชัยพัฒนา และให้มูลนิธิชัยพัฒนามีส่วนร่วมในการก่อสร้างหมู่บ้านเด็กดังกล่าว
การดำเนินงานตามพระราชดำริ
การดำเนินงาน
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยได้ดำเนินการก่อสร้าง ตกแต่งภายใน และดำเนินงานภูมิสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จ ประกอบด้วย อาคารอำนวยการ อาคารอเนกประสงค์ บ้านเด็ก จำนวน 6 หลัง อาคารบ้านพักผู้อำนวยการ อาคารป้อมยาม ระบบสาธารณูปโภค และรั้วรอบบริเวณ ดำเนินการคัดเลือกบุคลากร ทั้งในส่วนของงานบริหารจัดการ และแม่ หรือผู้ดูแลเด็ก โดยในช่วงเดือนธันวาคม 2553 ได้ร่วมกับมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และหน่วยงานราชการในจังหวัดนครปฐม จัดหลักสูตร และดำเนินการฝึกอบรม เตรียมความพร้อมให้กับแม่ และผู้ช่วยดูแลเด็ก
การดำเนินงานในระยะต่อไป
เริ่มรับเด็กกำพร้าเข้าประจำบ้านทั้ง 6 หลัง ในเดือนมกราคม 2554 โดยพิจารณารับเด็กกำพร้าที่อยู่ในความดูแลของกรมพัฒนาชุมชน ในระยะแรก จะรับเด็กอายุระหว่าง 3-5 ปี จำนวนหลังละ 2 คน เพื่อให้แม่ และผู้ดูแลเด็กสามารถปรับตัว มีความพร้อม และเป็นการทดลองงาน ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถทยอยรับเด็กกำพร้าเพิ่มเป็นบ้านละ 6 คน ภายในสิ้นปี 2554
ความก้าวหน้า
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงาน มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย และสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา


พัฒนาโดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรณ์น้ำและการเกษตร (สสนก)
Developed by Hydro and Agro Informatics Institute (HAII)