[ เกี่ยวกับมูลนิธิฯ ][ คณะกรรมการ ][ สมทบทุน ]ผู้ใช้ระบบขณะนี้ : Unknown | สิทธิ์การใช้ระบบ : Unknown [ เข้าสู่ระบบ ]
ข้อมูลโครงการ
โครงการศึกษาแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน ต. สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ. ชัยนาท
ตำบล กิ่งอ.เนินขาม อำเภอ หันคา จังหวัด ชัยนาท คลิกเพื่อดู Intranet GIS
ความเป็นมา
เมื่อปี 2542 นายศุภชัย ผดุงเจริญ ได้ขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน จำนวนเนื้อที่ 41 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลสุขเดือนห้า กิ่งอำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท เพื่อให้ดำเนินการพัฒนาที่ดินแปลงดังกล่าวให้เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาในด้านต่าง ๆ ตามแนวพระราชดำริ
พระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชานุมัติ ให้รับโอนกรรมสิทธ์ที่ดินดังกล่าว และพัฒนาที่ดินเป็น “ศูนย์สาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน” โดยใช้หลักการแนวคิดทฤษฎีใหม่ เพื่อเป็นศูนย์สาธิตเทคโนโลยีการเกษตร และเป็นแหล่งขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดีสู่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป
การดำเนินงานตามพระราชดำริ
การดำเนินงาน
1. กิจกรรมข้าว สาธิตการปลูกข้าวพันธุ์ดี เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต และการผลิตข้าวเพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่ โดยใช้พันธุ์ข้าวพิษณุโลก 3 หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวปลูกถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 72 และผลิตข้าวนาปี ได้ทำการตกกล้าข้าวพันธุ์พิษณุโลก 3 การเจริญเติบโตอยู่ในเกณฑ์ดี
       2. กิจกรรมพืชไร่ สาธิตพันธุ์พืชไร่พันธุ์ดี และเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ ดังนี้
       - ปลูกถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 72 แต่เก็บผลผลิตไม่ได้ เนื่องจากสภาวะฝนทิ้งช่วงประกอบกับน้ำในสระมีปริมาณไม่เพียงพอ
       - ปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์ไฮบริกซ์-3 จำนวน 2 แปลง
       - อ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี 80 ปัจจุบันอยู่ในช่วงการเจริญเติบโตและดูแลรักษา
       3. กิจกรรมพืชผัก จัดทำแปลงปลูกพืชหมุนเวียน ได้แก่ ถั่วฟักยาว และมะเขือเปราะ ในพื้นที่ 1 ไร่
       4. กิจกรรมไม้ผล พื้นที่ 4 ไร่ แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
       - การปลูกไม้ผลพันธุ์ดีชนิดต่างๆ แบบผสมผสาน เพื่อใช้เป็นแหล่งรวบรวมไม้ผลพันธุ์ดี เช่น มะม่วง ชมพู่ ส้มโชกุน ฝรั่ง โดยปัจจุบันอยู่ในช่วงดูแลรักษา
       - การปลูกไม้ผลเชิงเดี่ยวเชิงพาณิชย์ ปลูกส้มโอจากต้นตอปลอดโรค จำนวน 2 พันธุ์ คือ พันธุ์ทองดี และพันธุ์ขาวแตงกวา ขณะนี้อยู่ในช่วงติดผลและดูแลรักษา
       5. กิจกรรมโรงสีขนาดเล็ก ให้บริการสีข้าวกับเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงโดยเกษตรกรนำข้าวเปลือกมาสีฟรี และโครงการฯ ได้ส่วนปลายข้าว และรำ
       6. กิจกรรมแปรรูปถั่วเขียว ดำเนินงานแปรรูปถั่วเขียวทอดโดยใช้ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 72 เมล็ดสามารถแปรรูปเป็นถั่วเขียวทอดขนาดบรรจุถุง 2 X 8 นิ้ว (50 กรัม/ถุง) ได้ทั้งหมด 4,414 ถุง
       7. กิจกรรมปศุสัตว์และพืชอาหารสัตว์ สาธิตการเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง จำนวน 4 ตัว ดูแลรักษาหญ้าที่ปลูกไว้ และหญ้าบางส่วนได้ตัดให้วัวกินแล้ว
       8. กิจกรรมป่าไม้ จัดทำแปลงสาธิตการสร้างป่าชุมชน และชนิดของไม้ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และชนิดของดินในพื้นที่ 4 ไร่ ประกอบด้วยไม้ชนิดต่างๆ ได้แก่ สะเดา พะยอม ยางนา ยมหอม ประดู่ มะตูม หว้า ไม้แดง ไผ่ กล้วยหอม และมะพร้าว การเจริญเติบโตอยู่ในระดับปานกลาง
       9. กิจกรรมอนุรักษ์ดินและน้ำ จัดทำแปลงสาธิตพันธุ์หญ้าแฝก 7 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์เชียงราย พันธุ์ชัยภูมิ พันธุ์เชียงใหม่ พันธุ์ราชบุรี พันธุ์แม่ฮ่องสอน พันธุ์อุดรธานี และพันธุ์ป่า สาธิตวิธีการปรับปรุงดินก่อนและหลังการปลูกข้าว โดยใช้ปุ๋ยพืชสด การใช้หญ้าแฝกในการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดิน รวมถึงการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินโดยปลูกแฝกในบริเวณรอบๆ แปลงปลูก พืชไร่ พืชสวน และบริเวณรอบสระน้ำ
       10. กิจกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ นำวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาผลิตน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 2,000 ลิตร เพื่อใช้ในแปลงปลูกพืช และจำหน่ายให้กับเกษตรกรที่สนใจ
       11. กิจกรรมเพาะชำ และขยายพันธุ์กล้าไม้ ดำเนินการดูแลรักษา และเพาะชำกล้าไม้ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ พืชผัก ไม้หอม ไม้มงคล ไม้ประดับ และไม้ป่า และได้ทำการเพาะกล้ามะเขือเปราะ เพื่อปลูกซ่อมแซมในพื้นที่โครงการ และแจกให้กับเกษตรกร
       12. กิจกรรมประมงและพื้นที่สระน้ำ ดูแลรักษาปลาที่ปล่อยในสระน้ำ ได้แก่ ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาสวาย ปลาตะเพียนทอง ปลากระแห ปลาม้า ปลาเทโพ และปลากาดำ
       13. กิจกรรมการปลูกพืชสมุนไพร สาธิตการปลูกพืชสมุนไพร และไม้หอม ได้แก่ ว่านน้ำ รางจืดต้น ว่านตีนตะขาบ เสลดพังพอน ตะไคร้หอม รางจืดเถา หางไหลแดง พญาไร้ใบ มหาหงส์ ฟ้าทะลายโจร ลิ้นกระบือ หนุมานประสานกาย กำแพงเจ็ดชั้น กระทิง กันเกรา กฤษณา กรรณิการ์ ขลู่ อ้อยช้าง จำปา ดอกแก้ว นางแย้ม ปลาไหลเผือก ประคำดีควาย ฝาง เพชรสังฆาต พิกุล ประดู่บ้าน โมก มะขามป้อม มะดัน มะกา มะกอก แย้มปีนัง และปลูกไม้หอม เพิ่มเติม ได้แก่ ราตรีหอม กันเกราหอม พิกุลทอง บัวสวรรค์หอม หิรัญญิกาหอม การะเวกหอม หอมเจ็ดชั้น ปีปหอม นมแมวหอม พุดเศรษฐีหอม รสสุคนธ์ขาวหอม พร้อมทั้งศึกษาการใช้ประโยชน์
       14. กิจกรรมการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีเกษตรกรเข้าศึกษาดูงานและเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ ของโครงการ และได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
       15. กิจกรรมปรับปรุงสถานที่ ทำการปรับปรุงสภาพพื้นที่บริเวณโครงการ ฯ อาคารวิชาการ ศาลาที่ทำการ และเรือนเพาะชำ จัดบอร์ดนิทรรศการการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ รวมถึงตกแต่งพื้นที่ของโครงการให้ร่มรื่น สะอาด สำหรับเป็นที่พักผ่อน เป็นแหล่งหาความรู้ทางด้านการเกษตร
การดำเนินงานในระยะต่อไป
ในปี 2554 จะมุ่งเน้นกิจกรรมการหารายได้จากการแปรรูปถั่วเขียวทอด และกิจกรรมการปลูกพืชไร่ที่ให้รายได้สูง และดำเนินการปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่ป่าไม้ เพื่อเสริมรายได้ รวมทั้งดำเนินการปรับพื้นที่ในกิจกรรมไม้ผลบางส่วนที่ไม่ได้ผลผลิตโดยยังคงเหลือไว้บางส่วนเพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรไว้ศึกษาต่อไป
        ในส่วนของกิจกรรมหลักจะได้ทดลองพันธุ์พืชต่างๆ พร้อมขยายผลการดำเนินงานไปสู่เกษตรกรในบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ด้านพันธุ์ ด้านการผลิต การแปรรูปผลผลิต ระบบปลูกพืช การปรับปรุงดินโดยเน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และหญ้าแฝก รวมถึงการทำการเกษตรแบบผสมผสาน ไปปฏิบัติในที่ดินของตนเอง เพื่อเพิ่มผลผลิต และประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน ทำให้มีรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ความก้าวหน้า
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงาน สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา และกรมวิชาการเกษตร
รายงานความก้าวหน้าที่ 1
     รายละเอียด : ถ่ายรูปหมู่กันหน่อย
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 16  กุมภาพันธ์  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 2
     รายละเอียด : ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 16  กุมภาพันธ์  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 3
     รายละเอียด : ปลูกถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 72 เป็นพืชหลังนา
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 23  ธันวาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 4
     รายละเอียด : ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่บรรจุเสร็จแล้ว
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 10  ธันวาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 5
     รายละเอียด : บรรจุข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 10  ธันวาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 6
     รายละเอียด : ปลูกอ้อยพันธุ์ LK 11
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 08  ธันวาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 7
     รายละเอียด : ตัดพันธุ์อ้อยในโครงการฯ เพื่อไว้ปลูกในแปลงต่อไป
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 08  ธันวาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 8
     รายละเอียด : วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนำข้าวมาตาก
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 01  ธันวาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 9
     รายละเอียด : วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เกี่ยวข้าวพันธุ์ไรซ์เบอรี่ จำนวน 3 ไร่ อายุการเก็บเกี่ยว 134 วัน
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 01  ธันวาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 10
     รายละเอียด : วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดปล่อยปลาในสระด้วย
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 21  พฤศจิกายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 11
     รายละเอียด : วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยางก็เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวด้วย
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 21  พฤศจิกายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 12
     รายละเอียด : วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เกษตรกรชาวอำเภอเนินขามร่วมกันเกี่ยวข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 21  พฤศจิกายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 13
     รายละเอียด : วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดเกี่ยวข้าวกับประชาชน
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 21  พฤศจิกายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 14
     รายละเอียด : วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 นายอำเภอเนินขาม กล่าวต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 21  พฤศจิกายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 15
     รายละเอียด : วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดเดินทางมาเปิดงานกิจกรรมเกี่ยวข้าวเฉลิมพระเกียรติ
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 21  พฤศจิกายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 16
     รายละเอียด : วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ข้าวพันธุ์ประทุมธานี 1 อายุ 124 วัน พร้อมเกี่ยวแล้ว
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 21  พฤศจิกายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 17
     รายละเอียด : มีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยางด้วย
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 07  พฤศจิกายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 18
     รายละเอียด : เด็ก ๆ นักเรียนก็เข้ามาลอยกระทงเหมือนกัน
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 07  พฤศจิกายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 19
     รายละเอียด : ประชาชนที่เข้ามาลอยกระทง
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 07  พฤศจิกายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 20
     รายละเอียด : กระทงที่เข้าประกวดได้ที่ 1 สวยไหมครับ
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 07  พฤศจิกายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 21
     รายละเอียด : นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยางเข้ามาทำกระทงขายกันด้วย
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 07  พฤศจิกายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 22
     รายละเอียด : วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ร่วมกับชุมชนตำบลสุขเดือนห้าและ อบต.สุขเดือนห้า จัดงานลอยกระทง โดยมีการจัดประกวดกระทง
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 07  พฤศจิกายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 23
     รายละเอียด : วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ข้าวปทุมธานี 1 ขณะนี้อายุ 90 วัน
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 05  พฤศจิกายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 24
     รายละเอียด : วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ข้าวพันธุ์ไรซ์เบอรี่ ขณะนี้อายุ 84 วัน
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 05  พฤศจิกายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 25
     รายละเอียด : วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ขุดร่องระบายน้ำแปลงผัก
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 04  พฤศจิกายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 26
     รายละเอียด : วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ตัดหญ้าหน้าโครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 04  พฤศจิกายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 27
     รายละเอียด : วันที่ 8 กันยายน 2557 ซ่อมแซมอาคารโรงสีข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 08  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 28
     รายละเอียด : วันที่ 8 กันยายน 2557 ต่อเติมอาคารแปรรูป
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 08  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 29
     รายละเอียด : วันที่ 6 กันยายน 2557 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เข้ามาศึกษาดูงาน
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 08  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 30
     รายละเอียด : วันที่ 7 สิงหาคม 2557 ชาวอำเภอเนินขาม นำสินค้า otop มาขายด้วยเหมือนกัน
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 07  สิงหาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 31
     รายละเอียด : วันที่ 7 สิงหาคม 2557 โครงการฯ ได้นำผลิตภัณฑ์ของโครงการฯ ออกมาขายด้วย
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 07  สิงหาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 32
     รายละเอียด : วันที่ 7 สิงหาคม 2557 นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยางเข้ามาเรียนรู้วิธีการดำนา
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 07  สิงหาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 33
     รายละเอียด : วันที่ 7 สิงหาคม 2557 นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยาง ,บ้านวังคอไห,บ้านสุขเดือนห้า รำอวยพรต้อนรับคณะผู้ว่าราชการจังหวัด
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 07  สิงหาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 34
     รายละเอียด : วันที่ 7 สิงหาคม 2557 ประชาชนชาวอำเภอเนินขาม เข้ามาร่วมกิจกรรมกันมากมาย
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 07  สิงหาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 35
     รายละเอียด : วันที่ 7 สิงหาคม 2557 เกษตรกรชาวอำเภอเนินขามเข้าร่วมกิจกรรมดำนา
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 07  สิงหาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 36
     รายละเอียด : วันที่ 7 สิงหาคม 2557 เกษตรกรชาวอำเภอเนินขามเข้าร่วมกิจกรรมดำนาเฉลิมพระเกียรติ์
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 07  สิงหาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 37
     รายละเอียด : วันที่ 7 สิงหาคม 2557 จัดกิจกรรมดำนาเฉลิมพระเกียรติ์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 07  สิงหาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 38
     รายละเอียด : วันที่ 15 กรกฏาคม 2557 นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท เข้ามาศึกษาดูงาน การปลูกผักปลอดสารพิษ
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 15  กรกฎาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 39
     รายละเอียด : วันที่ 15 กรกฏาคม 2557 นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท เข้ามาศึกษาดูงาน การสีข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 15  กรกฎาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 40
     รายละเอียด : วันที่ 15 กรกฏาคม 2557 นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท เข้ามาศึกษาดูงานการทำน้ำหมักชีวภาพ
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 15  กรกฎาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 41
     รายละเอียด : วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท เข้ามาศึกษาดูงานแปลงสมุนไพร
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 15  กรกฎาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 42
     รายละเอียด : วันที่ 26 มิถุนายน 2557 ตัดหญ้าแปลงสมุนไพร
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 26  มิถุนายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 43
     รายละเอียด : วันที่ 26 มิถุนายน 2557 ทำน้ำหมักชีวภาพ
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 26  มิถุนายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 44
     รายละเอียด : วันที่ 17 มิถุนายน 2557 ดายหญ้าถั่วฝักยาว
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 18  มิถุนายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 45
     รายละเอียด : วันที่ 17 มิถุนายน 2557 ไถดะแปลงนา เตรียมดินพร้อมที่จะทำนาปีในปีนี้แล้วครับ
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 18  มิถุนายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 46
     รายละเอียด : วันที่ 10 มิถุนายน 2557 ใส่ปุ๋ยอ้อย
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 10  มิถุนายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 47
     รายละเอียด : วันที่ 10 มิถุนายน 2557 ไถเตรียมแปลงเพื่อปลูกพืชผัก
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 10  มิถุนายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 48
     รายละเอียด : วันที่ 12 ธันวาคม 2556 ผู้ว่าราชการจังหวัดปล่อยปลาในสระ
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 15  ธันวาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 49
     รายละเอียด : วันที่ 12 ธันวาคม 2556 ผู้ว่าราชการจังหวัดปลูกต้นไม้ด้วยครับ
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 15  ธันวาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 50
     รายละเอียด : วันที่ 12 ธันวาคม 2556 นักเรียนช่วยกันเกี่ยวข้าวกันใหญ่เลย
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 15  ธันวาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 51
     รายละเอียด : วันที่ 12 ธันวาคม 2556 เกษตรกรอำเภอเนินขาม เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวเฉลิมพระเกียรติ
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 15  ธันวาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 52
     รายละเอียด : วันที่ 12 ธันวาคม 2556 พิธีบายสีสู่ขวัญข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 15  ธันวาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 53
     รายละเอียด : วันที่ 12 ธันวาคม 2556 นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เปิดงานเกี่ยวข้าวเฉลิมพระเกียรติ
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 15  ธันวาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 54
     รายละเอียด : เกษตรกรร่วมกันดำนาอย่างขมักเขม้น
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 16  สิงหาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 55
     รายละเอียด : เกษตรกรชาวอำเภอเนินขาม มีท้ังหมด 3 ตำบล เข้าร่วมกิจกรรมดำนาเฉลิมพระเกียรติ
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 16  สิงหาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 56
     รายละเอียด : ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ช่วยสอนนักเรียนให้รู้วิธีการดำนา
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 16  สิงหาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 57
     รายละเอียด : วันที่ 15 ส.ค.56 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมดำนากับเกษตรกรชาวอำเภอเนินขาม
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 16  สิงหาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 58
     รายละเอียด : วันที่ 15 ส.ค.56 นายอำเภอเนินขาม กล่าวเปิดงานดำนาเฉลิมพระเกียรติ กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 16  สิงหาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 59
     รายละเอียด : วันที่15 ส.ค.56 นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยาง รำถวายพระพร ต้อนรับคณะท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 16  สิงหาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 60
     รายละเอียด : วันที่ 15 สิงหาคม 2556 นายจำลอง โพธิ์สุข ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เข้ามาร่วมกิจกรรมดำนาเฉลิมพระเกียรติ
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 16  สิงหาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 61
     รายละเอียด : วันที่ 12 มิถุนายน 2556 ใส่ปุ๋ยอ้อย
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 12  มิถุนายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 62
     รายละเอียด : วันที่ 11 มิถุนายน 2556 เจ้าหน้าที่ส่วนกลางมูลนิธิชัยพัฒนา เข้ามาวัดพิกัดพื้นทึ่ในโครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 11  มิถุนายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 63
     รายละเอียด : วันที่ 11 มิถุนายน 2556 เจ้าหน้าที่ส่วนกลางมูลนิธิชัยพัฒนา เข้ามาเยี่ยมโครงการฯ ดูการผลิตถั่วเขียวทอด
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 11  มิถุนายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 64
     รายละเอียด : ปลูกถั่วฝักยาว
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 12  มีนาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 65
     รายละเอียด : ไถกลบปอเทืองทำปุ๋ยพืชสด
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 12  มีนาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 66
     รายละเอียด : กลุ่มแม่บ้านตำบลสุขเดือนห้าเข้ามาใช้สถานที่ฝึกอบรมงานอาชีพระยะสั้น
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 12  มีนาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 67
     รายละเอียด : ฝึกอบรมระบบการให้น้ำพืชแบบประหยัดน้ำ
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 12  มีนาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 68
     รายละเอียด : บรรยายความเป็นมาของโครงการฯ ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอเนินขาม
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 19  กุมภาพันธ์  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 69
     รายละเอียด : วันที่ 19 ก.พ.56 นักศึกษา กศน.อำเภอเนินขาม เข้ามาศึกษาดูงาน
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 19  กุมภาพันธ์  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 70
     รายละเอียด : นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยาง ช่วยกันปล่อยปลาในสระของโครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 13  ธันวาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 71
     รายละเอียด : นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยาง โรงเรียนบ้านวังคอไห โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ก็มาช่วยกันเกี่ยวเหมือนกัน
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 13  ธันวาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 72
     รายละเอียด : ผู้คนมากมายช่วยกันรวมพลังเกี่ยวข้าวกันครับผม
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 13  ธันวาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 73
     รายละเอียด : เกษตรกรร่วมแรงกันเกี่ยวข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 13  ธันวาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 74
     รายละเอียด : เกษตรกรอำเภอเนินขาม ทั้ง 3 ตำบลร่วมกันเกี่ยวข้าวเฉลิมพระเกียรติ
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 13  ธันวาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 75
     รายละเอียด : ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกรชาวอำเภอเนินขามร่วมกันเกี่ยวข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 13  ธันวาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 76
     รายละเอียด : พิธีบายศรีสู่ขวัญข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 13  ธันวาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 77
     รายละเอียด : นักเรียนโรงเรียนบ้านวังคอไห รำถวายพระพร ต้อนรับคณะท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 13  ธันวาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 78
     รายละเอียด : นักเรียนโรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า รำบายสี ต้อนรับคณะผู้ว่าราชการจังหวัด
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 13  ธันวาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 79
     รายละเอียด : นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยาง รำถวายพระพร ต้อนรับคณะผู้ว่าราชการจังหวัด
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 13  ธันวาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 80
     รายละเอียด : กิจกรรมในงานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท มอบพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกร พันธุ์ปลาได้รับการสนับสนุนจากประมงจังหวัดชัยนาท
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 13  ธันวาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 81
     รายละเอียด : ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เปิดงานเกี่ยวข้าวเฉลิมพระเกียรติ
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 13  ธันวาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 82
     รายละเอียด : วันที่ 12 ธันวาคม 2555 จัดกิจกรรมเกี่ยวข้าวเฉลิมพระเกียรติ โดยมีนายอำเภอเนินขามกล่าวต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 13  ธันวาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 83
     รายละเอียด : นักเรียนกำลังช่วยกันปลูกข้าวโพดกันครับ
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 02  ธันวาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 84
     รายละเอียด : นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยาง ชั้นม.๒ เข้ามาเรียนรู้การปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 02  ธันวาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 85
     รายละเอียด : กิจกรรมในงานลอยกระทงก็มีรำวงย้อนยุคให้คนในชุมชนเล่นกันด้วย
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 02  ธันวาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 86
     รายละเอียด : ลอยกระทงก็มีปิดทองไหว้พระด้วย
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 02  ธันวาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 87
     รายละเอียด : กิจกรรมวันลอยกระทง มีการจัดประกวดกระทงสวยด้วยครับ
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 02  ธันวาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 88
     รายละเอียด : กิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 02  ธันวาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 89
     รายละเอียด : กิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง มีการประกวดกระทง
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 02  ธันวาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 90
     รายละเอียด : กิจกรรมโรงสีข้าว เดือน พฤศจิกายน 2555 มีผู้ใช้บริการโรงสีข้าว 7 คน จำนวนข้าวเปลือกที่มาสี 1,819 กก.
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 02  ธันวาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 91
     รายละเอียด : เกษตกรดูการสาธิตการกลั่นสมุนไพรไล่แมลง
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 08  พฤศจิกายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 92
     รายละเอียด : เกษตรกรดูการสาธิตการสีข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 08  พฤศจิกายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 93
     รายละเอียด : เกษตรกรเดินดูแปลงบริเวณโครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 08  พฤศจิกายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 94
     รายละเอียด : วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 เกษตรกรจาก อ.สามโก้ จ.อ่างทอง เข้าเยี่ยมชมโครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 08  พฤศจิกายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 95
     รายละเอียด : วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 เกษตรกรจากอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง เข้าเยี่ยมชมโครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 08  พฤศจิกายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 96
     รายละเอียด : พ่นน้ำหมักชีวภาพในแปลงนาข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 04  พฤศจิกายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 97
     รายละเอียด : ตัดหญ้าบริเวณสวนหย่อมหน้าโครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 04  พฤศจิกายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 98
     รายละเอียด : คัดข้าวดีดในแปลงข้าวพิษณุโลก 3
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 04  พฤศจิกายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 99
     รายละเอียด : กิจกรรมโรงสีข้าว เดือนตุลาคมมีผู้มาใช้บริการโรงสีข้าว จำนวน 10 คน น้ำหนักข้าวเปลือกที่มาสี 2,882 กก.
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 04  พฤศจิกายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 100
     รายละเอียด : ข้าวพันธุ์หอมมะลิ อายุ 42 วัน
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 04  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 101
     รายละเอียด : ข้าวพันธุ์พิษณุโลก 3 อายุ 50 วัน
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 04  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 102
     รายละเอียด : ทำชั้นวางเห็ดนางฟ้าให้โครงการบ้านเด่นใหญ่จำนวน 12 ชั้น
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 04  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 103
     รายละเอียด : กิจกรรมโรงสีข้าว เดือนกันยายน 2555 มีผู้ใช้บริการโรงสีข้าวจำนวน 15 คน จำนวนข้าวเปลือกที่มาสี 3,346 กก.
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 04  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 104
     รายละเอียด : วันที่ 23 สิงหาคม 2555 ไถและลูบเทือกเพื่อปลูกข้าวพันธุ์หอมมะลิ 105
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 02  กันยายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 105
     รายละเอียด : วันที่ 27 สิงหาคม 2555 อบรมการทำหมักชีวภาพให้กับเกษตรกรตำบลสุขเดือนห้า
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 02  กันยายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 106
     รายละเอียด : กิจกรรมโรงสีข้าว เดือนสิงหาคม 2555 มีผู้มาใช้บริการโรงสีข้าว จำนวน 14 คน น้ำหนักข้าวเปลือกที่มาสี 3,310 กก.
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 02  กันยายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 107
     รายละเอียด : ขายผลิตภัณฑ์ในโครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 16  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 108
     รายละเอียด : นักเรียนบ้านหนองยางมารำเซิ้งตังหวายต้อนรับคณะผู้ว่าราชการจังหวัด
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 16  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 109
     รายละเอียด : การแต่งกายชุดพื้นบ้านของอำเภอเนินขาม
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 16  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 110
     รายละเอียด : กองเชียร์ท้ัง 3 ตำบล
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 16  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 111
     รายละเอียด : นักเรียนกับคุณครูร่วมกันดำนาเหมือนกัน
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 16  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 112
     รายละเอียด : นักเรียนเข้ามาดำนา
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 16  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 113
     รายละเอียด : ผู้ว่าราชการจังหวัดดำนา
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 16  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 114
     รายละเอียด : เกษตรกร 3 ตำบลแข่งขันดำนา
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 16  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 115
     รายละเอียด : เกษตรกรชาวอำเภอเนินขาม ร่วมกันดำนา
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 16  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 116
     รายละเอียด : ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชัยนาทร่วมกันดำนา
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 16  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 117
     รายละเอียด : ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดไถนา
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 16  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 118
     รายละเอียด : วันที่ 15 ส.ค.2555 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธีเปิดดำนาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติของชาวอำเภอเนินขาม
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 16  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 119
     รายละเอียด : นักเรียนหญิงก็แข็งแรงเหมือนกัน
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 16  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 120
     รายละเอียด : วันที่ 14 สิงหาคม 2555 นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยางเข้ามาช่วยขนย้ายกล้าลงแปลงนา
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 16  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 121
     รายละเอียด : กระเช้าถั่วเขียวทอด ทำใหม่แล้วครับ
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 13  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 122
     รายละเอียด : วันที่ 13 สิงหาคม 2555 ถอนกล้าพร้อมที่จะดำนาในวันที่ 15 สิงหาคม 2555 นี้แล้วครับ
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 13  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 123
     รายละเอียด : ทำป้ายหน้าโครงการฯ ใหม่สวยไหมครับ
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 11  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 124
     รายละเอียด : วันที่ 11 สิงหาคม 2555 ตัดหญ้าแปลงสมุนไพร
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 11  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 125
     รายละเอียด : วันที่ 11 สิงหาคม 2555 ดายหญ้าถั่วฝักยาว อายุ 18 วัน
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 11  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 126
     รายละเอียด : วันที่ 6 สิงหาคม 2555 นักศึกษา กศน.เข้ามาศึกษาดูงาน
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 06  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 127
     รายละเอียด : ทำแท้งค์น้ำเก็บน้ำฝน
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 05  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 128
     รายละเอียด : ทำแท้งค์น้ำรองน้ำฝน
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 05  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 129
     รายละเอียด : กระเช้าถั่วเขียวทอด
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 05  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 130
     รายละเอียด : ทำชั้นวางก้อนเห็นนางฟ้าให้นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยาง
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 05  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 131
     รายละเอียด : กิจกรรมข้าว ไถแปลงนา
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 05  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 132
     รายละเอียด : ซ่อมแซมป้ายกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 05  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 133
     รายละเอียด : กิจกรรมโรงสีข้าว เดือนกรกฎาคม 2555 มีผู้ใช้บริการ 16 ราย จำนวนข้าวเปลือกที่มาสี 3,604 กก.
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 05  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 134
     รายละเอียด : กระชังเลี้ยงปลา
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 25  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 135
     รายละเอียด : กระชังเลี้ยงกบ
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 25  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 136
     รายละเอียด : นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยาง เข้ามาเรียนรู้การเลี้ยงกบและปลาในกระชัง
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 25  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 137
     รายละเอียด : 1
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 25  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 138
     รายละเอียด : นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยางเข้ามาเรียนรู้การเลี้ยงกบและปลาในกระชัง
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 25  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 139
     รายละเอียด : นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยาง เข้ามาเรียนรู้การเลี้ยงกบและปลาในกระชัง
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 25  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 140
     รายละเอียด : วันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ปลูกถั่วฝักยาวและข้าวโพดหวาน
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 25  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 141
     รายละเอียด : วันที่ 2 กรกฎาคม 2555 ปรับพื้นที่แปลงนาใหม่
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 03  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 142
     รายละเอียด : กิจกรรมโรงสีข้าว เดือนมิถุนายน 2555 มีผู้ใช้บริการโรงสีข้าว จำนวน 23 คน จำนวนข้าวเปลือกที่มาสี 5,453 กก.
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 03  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 143
     รายละเอียด : วันที 23 มิถุนายน 2555 ตัดหญ้าอาคารวิชาการ
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 23  มิถุนายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 144
     รายละเอียด : วันที่ 23 มิถุนายน 2555 ตัดหญ้าแปลงสมุนไพร
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 23  มิถุนายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 145
     รายละเอียด : วันที่ 22 มิถุนายน 2555 ตัดหญ้าแปลงไม้ผล
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 23  มิถุนายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 146
     รายละเอียด : วันที่ 21 มิถุนายน 2555 นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยาง เข้ามาเรียนรู้การปลูกถั่วฝักยาวและข้าวโพด
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 23  มิถุนายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 147
     รายละเอียด : วันที่ 15 มิถุนายน 2555 ไถดินเตรียมแปลงปลูกถั่วฝักยาวและข้าวโพด
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 23  มิถุนายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 148
     รายละเอียด : วันที่ 6 มิถุนายน 2555 หว่านปอเทืองในแปลงนา
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 07  มิถุนายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 149
     รายละเอียด : วันที่ 6 มิถุนายน 2555 ซ่อมท่อสูบน้ำ
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 07  มิถุนายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 150
     รายละเอียด : เดือนพฤภาคม 2555 ตัดหญ้าแปลงสมุนไพร
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 04  มิถุนายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 151
     รายละเอียด : วันที่ 23 พฤษภาคม 2555 ขายพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 3 ให้กับเกษตรกร
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 04  มิถุนายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 152
     รายละเอียด : กิจกรรมโรงสีข้าว เดือนพฤษภาคม 2555 มีผู้ใช้บริการจำนวน 22 คน จำนวนข้าวเปลือกที่มาสี 4,712 กก.
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 04  มิถุนายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 153
     รายละเอียด : เดือนเมษายน 2555 ติดตั้งปั๊มน้ำใหม่
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 02  พฤษภาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 154
     รายละเอียด : เดือนเมษายน 2555 ติดตั้งปั๊มน้ำใหม่
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 02  พฤษภาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 155
     รายละเอียด : เดือนเมษายน 2555 ติดตั้งปั๊มน้ำใหม่
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 02  พฤษภาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 156
     รายละเอียด : สูบน้ำจากคลองประปาหมู่บ้าน
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 02  พฤษภาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 157
     รายละเอียด : ปริมาณน้ำในสระเดือนเมษายน 2555
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 02  พฤษภาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 158
     รายละเอียด : -กิจกรรมโรงสีข้าว เดือนเมษายน 2555 มีผู้ใช้บริการโรงสีข้าว จำนวน 26 ราย จำนวนข้าวเปลือกที่เข้ามาสี 5,605 กก. -ซ่อมโรงสีข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 02  พฤษภาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 159
     รายละเอียด : วันที่ 5 เมษายน 2555 วางท่อระบายน้ำหน้าอาคารแปรรูป
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 11  เมษายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 160
     รายละเอียด : กิจกรรมโรงสีข้าว เดือนมีนาคม 2555 มีผู้มาใช้บริการโรงสีข้าวจำนวน 21 คน จำนวนข้าวเปลือกที่มาสี 5,820 กก.
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 11  เมษายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 161
     รายละเอียด : กิจกรรมโรงสีข้าว มีผู้มาใช้บริการโรงสีข้าวจำนวน 22 คน จำนวนข้าวเปลือกที่มาสี 5,337 กก.
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 04  มีนาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 162
     รายละเอียด : กิจกรรมโรงสีข้าว เดือนมกราคม 2555 มีผู้มาใช้บริการโรงสีข้าวจำนวน 22 คน จำนวนข้าวเปลือกที่มาสี 3,260 กก.
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 06  กุมภาพันธ์  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 163
     รายละเอียด : กิจกรรมโรงสีข้าว เดือนธันวาคม 2554 มีผู้มาใช้บริการจำนวน 23 คน จำนวนข้าวเปลือกที่มาสี 5,057 กก.
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 15  มกราคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 164
     รายละเอียด : ทำพิธีสู่ขวัญข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 18  ธันวาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 165
     รายละเอียด : ประชาชนอำเภอเนินขาม ร่วมกันเกี่ยวข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 18  ธันวาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 166
     รายละเอียด : วันที่ 8 ธันวาคม 2554 จัดกิจกรรมเกี่ยวข้าวเฉลิมพระเกียรติ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 18  ธันวาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 167
     รายละเอียด : วันที่ 10 พศจิกายน 2554 โครงการฯ จัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 05  ธันวาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 168
     รายละเอียด : กิจกรรมพืชผัก เดือนพฤศจิกายน 2554 ปลูกถั่วฝักยาว
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 05  ธันวาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 169
     รายละเอียด : กิจกรรมโรงสีข้าว เดือนพฤศจิกายน 2554 มีผู้ใช้บริการโรงสีข้าว จำนวน 29 คน จำนวนข้าวเปลือกที่มาสี 6,541 กก.
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 05  ธันวาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 170
     รายละเอียด : กิจกรรมแปลงสมุนไพร ตัดหญ้าแปลงสมุนไพร
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 06  พฤศจิกายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 171
     รายละเอียด : กิจกรรมข้าว ข้าวพันธุ์พิษณุโลก 3 อายุ 88 วัน
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 06  พฤศจิกายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 172
     รายละเอียด : กิจกรรมโรงสีข้าว เดือนตุลาคม 2554 มีผู้มาใช้บริการโรงสี 23 คน จำนวนข้าวเปลือกที่มาสี 4,192 กก.
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 06  พฤศจิกายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 173
     รายละเอียด : สร้างอาคารแปรรูป , อาคารอเนกประสงค์ , ห้องเก็บของ
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 03  ตุลาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 174
     รายละเอียด : กิจกรรมไม้ผล ตัดหญ้าแปลงไม้ผล
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 03  ตุลาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 175
     รายละเอียด : กิจกรรมโรงสีข้าว เดือนกันยายน 2554 มีผู้ใช้บริการโรงสีข้าวจำนวน 33 คน จำนวนข้าวเปลือกที่เข้ามาสี 5,494 กก.
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 03  ตุลาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 176
     รายละเอียด : วันที่ 7กันยายน 2554 ข้าวพันธุ์พิษณุโลก 3 อายุ 1 เดือน
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 07  กันยายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 177
     รายละเอียด : วันที่ 7 กันยายน 2554 ดายหญ้าถั่วเขียว
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 07  กันยายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 178
     รายละเอียด : วันที่ 7 กันยายน 2554 ปักร้านถั่วฝักยาว
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 07  กันยายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 179
     รายละเอียด : วันที่ 5 กันยายน 2554 เกษตรกรจากโครงการลดต้นทุนการผลิตข้าวในเขตชลประทาน เข้ามาศึกษาดูงานในโครงการฯ จำนวน 50 คน
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 05  กันยายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 180
     รายละเอียด : วันที่ 1 กันยายน 2554 ซ่อมหลังคาศาลาวิชาการ
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 05  กันยายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 181
     รายละเอียด : กิจกรรมโรงสีข้าว เดือนสิงหาคม 2554 มีผู้มาใช้บริการจำนวน 17 คน น้ำหนักข้าวเปลือกที่มาสีจำนวน 2,690 กก.
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 05  กันยายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 182
     รายละเอียด : เดือนสิงหาคม 2554 ปลูกถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 72 และถั่วฝักยาว
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 05  กันยายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 183
     รายละเอียด : ผู้ว่าราชการจังหวัดปล่อยปลาในโครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 17  สิงหาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 184
     รายละเอียด : ผู้ว่าราชการจังหวัดปลูกต้นไม้ในโครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 17  สิงหาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 185
     รายละเอียด : เกษตรกรอำเภอเนินขาม เข้าร่วมดำนาด้วย
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 17  สิงหาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 186
     รายละเอียด : นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยาง และ โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 17  สิงหาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 187
     รายละเอียด : ผู้ว่าราชการจังหวัดดำนา
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 17  สิงหาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 188
     รายละเอียด : วันที่ 9 สิงหาคม 2554 จัดกิจกรรมดำนาเฉลิมพระเกียรติ มีผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธี
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 17  สิงหาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 189
     รายละเอียด : กิจกรรมโรงสีข้าว เดือนกรกฎาคม 2554 มีผู้ใช้บริการจำนวน 30 คน จำนวนข้าวเปลือกที่มาสี 5,875.5 กก.
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 01  สิงหาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 190
     รายละเอียด : กิจกรรมโรงสีข้าว วันที่ 28กรกฎาคม 2554 เปลี่ยนหลังคาโรงเรือนโรงสีข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 01  สิงหาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 191
     รายละเอียด : กิจกรรมข้าว วันที่ 7 กรกฎาคม 2554 ตกกล้าข้าวพันธุ์พิษณุโลก 3
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 01  สิงหาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 192
     รายละเอียด : เดือนมิถุนายน 2554 ปลูกถั่วฝักยาวในแปลงไม้ผล
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 03  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 193
     รายละเอียด : เดือนมิถุนายน 2554 ผลิตถั่วเขียวทอดได้จำนวน 600 ถุง
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 03  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 194
     รายละเอียด : อบรมการผลิตถั่วงอก สำหรับเกษตรกรและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยาง จำนวน 100 คน
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 03  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 195
     รายละเอียด : กิจกรรมโรงสีข้าว เดิอนมิถุนายน 2554 มีผู้มาใช้บริการจำนวน 23 คน จำนวนข้าวเปลือกที่มาสี 4,014 กก.
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 03  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 196
     รายละเอียด : กิจกรรมโรงสีข้าวเดือนพฤษภาคม 2554 มีผู็ใช้บริการโรงสีข้าวจำนวน 33 คน จำนวนข้าวเปลือกที่มาสี 6,439 กก.
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 06  มิถุนายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 197
     รายละเอียด : เดือนเมษายน 2554 ไถกลบต้นถั่เขียวแปลงนา
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 13  พฤษภาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 198
     รายละเอียด : เดือนเมษายน 2554 หว่านถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 72
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 13  พฤษภาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 199
     รายละเอียด : เดือนเมษายน 2554 ปลูกถ่ัวฝักยาว
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 13  พฤษภาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 200
     รายละเอียด : เดือนเมษายน 2554 ใส่ปุ๋ยมะนาว (ปุ๋ยหมักแห้ง)
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 13  พฤษภาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 201
     รายละเอียด : กิจกรรมโรงสีข้าว เดือนเมษายน 2554 มีผู้ใช้บริการโรงสีข้าวจำนวน 32 คน ได้น้ำหนักข้าวเปลือก 5,471 กก.
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 13  พฤษภาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 202
     รายละเอียด : กิจกรรมประมงรูปที่ 3
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 23  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 203
     รายละเอียด : กิจกรรมประมงรูปที่ 2
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 23  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 204
     รายละเอียด : กิจกรรมประมง วันที่ 18 เมษายน 2554 จับปลาขาย โดยวิธีขายบัตร ๆ 1 ใบ ต่อ แห 1 ปาก ราคาใบละ 100 บาท ขายได้จำนวน 100 ใบ
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 23  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 205
     รายละเอียด : กิจกรรมโรงสีข้าว เดือนมีนาคม 2554 มีผู้ใช้บริการโรงสีข้าวจำนวน 18 คน จำนวนข้าวเปลือกที่มาสี 3,972.5 กิโลกรัม
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 23  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 206
     รายละเอียด : กิจกรรมโรงสีข้าวเดือนมีนาคม 2554 มีผู้ใช้บริการโรงสีข้าว จำนวน 18คน จำนวนข้าวเปลือกที่มาสี 3,972.5 กิโลกรัม
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 22  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 207
     รายละเอียด : กิจกรรมพืชผัก วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ปลูกถั่วฝักยาว ขนาดแปลง 330 ตร.ม.
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 10  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 208
     รายละเอียด : กิจกรรมพืชไร่ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554 ใส่ปุ๋ยอ้อย
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 10  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 209
     รายละเอียด : กิจกรรมโรงสีข้าว เดือนกุมภาพันธ์ 2554 มีผู้มาใช้บริการโรงสีข้าว จำนวน 26 คน ได้น้ำหนักข้าวเปลือกท่ีมาสี จำนวน 4,957 กก.
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 10  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 210
     รายละเอียด : กิจกรรมโรงสีข้าว มีผู้ใช้บริการโรงสีข้าวจำนวน 26 คน ได้น้ำหนักข้าวเปลือกที่มาสี จำนวน 4,957 กก.
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 10  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 211
     รายละเอียด : วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยาง โรงเรียนบ้านเก่า เข้ามาศึกษาดูงาน จํานวน 200 คน
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 08  กุมภาพันธ์  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 212
     รายละเอียด : กิจกรรมโรงสีข้าว เดือนมกราคม 2554 มีผู้มาใช้บริการ จํานวน 28 คน ได้นํ้าหนักข้าวเปลือกที่มาสี 4,432 กก.
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 08  กุมภาพันธ์  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 213
     รายละเอียด : วันที่ 31 มกราคม 2554 ทํานํ้าหมักชีวภาพ
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 08  กุมภาพันธ์  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 214
     รายละเอียด : วันที่ 27 มกราคม 2554 แม่โคคลอดลูกเพศเมีย 1ตัว
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 08  กุมภาพันธ์  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 215
     รายละเอียด : ถั่วเขียวพันธ์ชัยนาท 72 อายุ 42 วัน
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 08  กุมภาพันธ์  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 216
     รายละเอียด : วันที่ 1 มกราคม 2554 ปลูกอ้อยพันธุ์อู่ทอง 10 ขนาดแปลง 3,905 ตร.ม.
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 04  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 217
     รายละเอียด : วันที่ 25 ธันวาคม 2553 หว่านถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 72 ในแปลงนา จำนวน 6 ไร่
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 04  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 218
     รายละเอียด : วันที่ 25 ธันวาคม 2553 ปลูกถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 72 ในแปลงนาจำนวน 6 ไร่
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 04  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 219
     รายละเอียด : วันที่ 6 ธันวาคม 2553 ปลูกอ้อยพันธุ์อู่ทอง 9 ขนาดแปลง 1,766 ตร.
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 04  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 220
     รายละเอียด : กิจกรรมโรงสีข้าว เดือนธันวาคม 2553 มีผู้ใช้บริการโรงสีข้าวจำนวน 22 คน ได้น้ำหนักข้าวเปลือก 3,972 กก.
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 04  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 221
     รายละเอียด : รูปที่ 7 กองเชียร์
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 10  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 222
     รายละเอียด : รูปที่ 6 ปลูกต้นแคนา
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 10  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 223
     รายละเอียด : รูปที่ 5 โบกข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 10  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 224
     รายละเอียด : รูปที่ 4 ตีข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 10  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 225
     รายละเอียด : รูปที่ 3 เกวียนบรรทุกข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 10  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 226
     รายละเอียด : รูปที่ 2 มัดข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 10  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 227
     รายละเอียด : กิจกรรมเกี่ยวข้าวเฉลิมพระเกียรติ์วันที่ 9 ธันวาคม 2553มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธี(รูปที่1)
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 10  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 228
     รายละเอียด : วันที่ 16 พ.ย.53 ปลูกถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 72
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 03  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 229
     รายละเอียด : กิจกรรมข้าว มีกำหนดเกี่ยวข้าวในวันที่ 9 ธ.ค.53 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทมาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 03  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 230
     รายละเอียด : กิจกรรมโรงสีข้าวเดือน พ.ย.53 มีผู้มาใช้บริการ 19 คน ได้น้ำหนักข้าวเปลือก 3182 กก.
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 03  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 231
     รายละเอียด : วันที่ 27 พ.ย.53 วัวคลอดลูก 1 ตัว เพศผู้
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 03  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 232
     รายละเอียด : วันที่15 พ.ย.53ปลูกถั่วฝักยาวและแตงกวา อย่างละ 1 แปลง
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 03  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 233
     รายละเอียด : กิจกรรมลอยกระทง
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 23  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 234
     รายละเอียด : กิจกรรมลอยกระทง
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 23  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 235
     รายละเอียด : กิจกรรมลอยกระทง
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 23  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 236
     รายละเอียด : กิจกรรมลอยกระทง
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 23  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 237
     รายละเอียด : กิจกรรมลอยกระทง
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 23  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 238
     รายละเอียด : ในงานลอยกระทงมีการจัดประกวดร้องเพลง ประกวดกระทงสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ ปิดทองไหว้พระ จุดพุ และเลี้ยงอาหารประชุาชนที่เข้ามาร่วมงานด้วย
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 23  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 239
     รายละเอียด : วันที่ 21 พ.ย.53 จัดกิจกรรมวันลอยกระทงร่วมองค์บริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า และชุมชนตำบลสุขเดือนห้า
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 23  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 240
     รายละเอียด : วันที่ 15 พ.ย.53 ปลูกถั่วฝักยาว แตงกวา ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 72
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 23  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 241
     รายละเอียด : กิจกรรมโรงสีข้าว เดือนต.ค.2553 มีผู้มาใช้บริการโรงสีข้าวจำนวน 22 คน ได้น้ำหนักข้าวเปลือกที่มาสี 4542.5 ก.ก.
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 04  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 242
     รายละเอียด : กิจกรรมข้าว คัดข้าวดีด เดือน ต.ค.2553
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 04  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 243
     รายละเอียด : น้ำท่วมถนนเข้าโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 08  ตุลาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 244
     รายละเอียด : ส่งเสริมเกษตรกรปลูกถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท72 โดยการปลูกแซมในไร่อ้อย
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 08  ตุลาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 245
     รายละเอียด : ปลูกกล้วยน้ำว้าในแปลงไม้ผลจำนวน 80 ต้น
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 08  ตุลาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 246
     รายละเอียด : กิจกรรมโรงสีข้าว เดือนกันยายน 2553 มีผู้มาใช้บริการโรงสีข้าวจำนวน 20 คน ได้น้ำหนักข้าวเปลือกจำนวน 3,508 ก.ก.
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 08  ตุลาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 247
     รายละเอียด : ฉีดสมุนไพรไล่แมลงในแปลงนา
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 21  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 248
     รายละเอียด : กลั่นสมุนไพรไว้สำหรับฉีดไล่แมลงในแปลงนา
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 21  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 249
     รายละเอียด : กิจกรรมโรงสีข้าว เปลี่่ยนหลังคาโรงเรือนโรงสีข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 10  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 250
     รายละเอียด : กิจกรรมข้าว ข้าวพันธุ์พิณุโลก 3 มีอายุ 1 เดือน พ่นน้ำหมักชีวภาพ สูตรสมุนไพรป้องกันแมลง อัตราส่วนที่ใช้ 1 ลิตร ต่อ น้ำ 200 ลิตร
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 10  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 251
     รายละเอียด : กิจกรรมโรงสีข้าวเดือนสิงหาคม 2553 มีผู้ใช้บริการโรงสีข้าวจำนวน 35 คน จำนวนข้าวเปลือกที่มาสี 5,503 กก.
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 06  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 252
     รายละเอียด : กิจกรรมทำถั่วเขียวทอด
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 06  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 253
     รายละเอียด : เกษตรกรอำเภอเนินขามเข้าร่วมกิจกรรมดำนาเฉลิมพระเกียรติ รูป 1
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 20  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 254
     รายละเอียด : เกษตรกรอำเภอเนินขามเข้าร่วมกิจกรรมดำนาเฉลิมพระเกียรติ รูปที่ 2
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 20  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 255
     รายละเอียด : : นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยาง ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรมดำนาเฉลิมพระเกียรติ
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 20  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 256
     รายละเอียด : : ส่วนราชการจังหวัดชัยนาทเข้าร่วมกิจกรรมดำนาเฉลิมพระเกียรติ
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 20  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 257
     รายละเอียด : : วันที่ 11 สิงหาคม 2553 กิจกรรมดำนาเฉลิมพระเกียรติ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธี
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 20  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 258
     รายละเอียด : : ขายอ้อยพันธุ์อู่ทอง 8 ให้กับเกษตรกร จำนววน 9 ราย ได้น้ำหนัก 13,679 กก.
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 20  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 259
     รายละเอียด : : ขายข้าวพันธุ์พิษณุโลก 3 ให้กับเกษตรกร จำนวน 15 ราย ได้น้ำหนัก 3,350 กก.
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 20  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 260
     รายละเอียด : กิจกรรมโรงสีข้าวมีผู้มาใช้บริการ ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2553 จำนวน 243 ราย ได้น้ำหนักข้าวเปลือก 38516.5 กก.
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 20  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 261
     รายละเอียด : กิจกรรมโรงสีข้าวมีผู้มาใช้บริการ ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2553 จำนวน 243 ราย ได้น้ำหนักข้าวเปลือก 38516.5 กก.
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 18  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 262
     รายละเอียด : ส่วนราชการจังหวัดชัยนาทเข้าร่วมกิจกรรมดำนาเฉลิมพระเกียรติ
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 18  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 263
     รายละเอียด : นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยาง ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรมดำนาเฉลิมพระเกียรติ
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 18  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 264
     รายละเอียด : เกษตรกรอำเภอเนินขามเข้าร่วมกิจกรรมดำนาเฉลิมพระเกียรติ รูปที่ 2
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 18  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 265
     รายละเอียด : เกษตรกรอำเภอเนินขามเข้าร่วมกิจกรรมดำนาเฉลิมพระเกียรติ รูป 1
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 18  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 266
     รายละเอียด : วันที่ 11 สิงหาคม 2553 กิจกรรมดำนาเฉลิมพระเกียรติ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธี
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 18  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 267
     รายละเอียด : ขายข้าวพันธุ์พิษณุโลก 3 ให้กับเกษตรกร จำนวน 15 ราย ได้น้ำหนัก 3,350 กก.
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 18  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 268
     รายละเอียด : ขายอ้อยพันธุ์อู่ทอง 8 ให้กับเกษตรกร จำนววน 9 ราย ได้น้ำหนัก 13,679 กก.
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 18  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 269
     รายละเอียด : ทดสอบ
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 10  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 270
     รายละเอียด : ทดสอบ
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 10  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 271
     รายละเอียด : ทดสอบ
     ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
     วันที่ : 10  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 272
     รายละเอียด : 3
     ผู้รายงาน : แปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า ชัยนาท
     วันที่ : 04  พฤศจิกายน  2552
รายงานความก้าวหน้าที่ 273
     รายละเอียด : 2
     ผู้รายงาน : แปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า ชัยนาท
     วันที่ : 04  พฤศจิกายน  2552
รายงานความก้าวหน้าที่ 274
     รายละเอียด : วันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงร่วมกับชุมชนตำบลสุขเดือนห้า จัดขึ้นเป้นครั้งที่ 8
     ผู้รายงาน : แปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า ชัยนาท
     วันที่ : 04  พฤศจิกายน  2552
รายงานความก้าวหน้าที่ 275
     รายละเอียด : เก็บข้าวดีดในแปลงนา
     ผู้รายงาน : แปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า ชัยนาท
     วันที่ : 04  พฤศจิกายน  2552
รายงานความก้าวหน้าที่ 276
     รายละเอียด : กิจกรรมโรงสีข้าวมีผู้มาใช้บริการ เดือนกันยายนและเดือนตุลาคม มีจำนวน 66 คน
     ผู้รายงาน : แปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า ชัยนาท
     วันที่ : 04  พฤศจิกายน  2552
รายงานความก้าวหน้าที่ 277
     รายละเอียด : กิจกรรมปศุสัตว์สาธิตการเลี้ยงกระบือจำนวน 1 ตัวและปลูกหญ้าแพงโกล่าจำนวน 1 ไร่
     ผู้รายงาน : แปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า ชัยนาท
     วันที่ : 04  พฤศจิกายน  2552
รายงานความก้าวหน้าที่ 278
     รายละเอียด : วันที่ 16 ตุลาคม 2552 สร้างยุ้งข้าว และลานตากข้าว โดยได้รับงบประมาณจากจังหวัดชัยนาท
     ผู้รายงาน : แปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า ชัยนาท
     วันที่ : 04  พฤศจิกายน  2552
รายงานความก้าวหน้าที่ 279
     รายละเอียด : วันที่ 10 กันยายน 2552 เกษตรกรจาก อ.วัดสิงห์ และ ต.กะบกเตี้ย จ.ชัยนาท เข้ามาศึกษาดูงาน จำนวน 30 คน
     ผู้รายงาน : แปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า ชัยนาท
     วันที่ : 11  กันยายน  2552
รายงานความก้าวหน้าที่ 280
     รายละเอียด : วันที่ 3 กันยายน 2552 ผลิตถั่วเขียวทอดนำไปแสดงสินค้าผลิตภัณท์ภัทรพัฒน์ ในวันที่ 9 กันยายน 2552
     ผู้รายงาน : แปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า ชัยนาท
     วันที่ : 11  กันยายน  2552
รายงานความก้าวหน้าที่ 281
     รายละเอียด : เดือนสิงหาคม 2552 มีผู้มาใช้บริการโรงสีข้าว จำนวน 26 คน
     ผู้รายงาน : แปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า ชัยนาท
     วันที่ : 11  กันยายน  2552
รายงานความก้าวหน้าที่ 282
     รายละเอียด : วันที่ 17สิงหาคม 2552 เกษตรกรจาก อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เข้ามาศึกษาดูงาน จำนวน 30 คน
     ผู้รายงาน : แปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า ชัยนาท
     วันที่ : 11  กันยายน  2552
รายงานความก้าวหน้าที่ 283
     รายละเอียด : วันที่ 14 สิงหาคม 2552 อบรมการทำเต้าหู้นมสดและการปลูกอ้อย ,มันสำประหลัง มีเกษตรกรเข้าอบรมจำนวน 110 คน
     ผู้รายงาน : แปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า ชัยนาท
     วันที่ : 11  กันยายน  2552
รายงานความก้าวหน้าที่ 284
     รายละเอียด : เอ๊ะเขาทำอะไรกัน (วัวกำลังมองผู้คนกำลังปล่อยปลา)
     ผู้รายงาน : แปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า ชัยนาท
     วันที่ : 06  สิงหาคม  2552
รายงานความก้าวหน้าที่ 285
     รายละเอียด : ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทปล่อยปลา
     ผู้รายงาน : แปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า ชัยนาท
     วันที่ : 06  สิงหาคม  2552
รายงานความก้าวหน้าที่ 286
     รายละเอียด : ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทดำนา
     ผู้รายงาน : แปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า ชัยนาท
     วันที่ : 06  สิงหาคม  2552
รายงานความก้าวหน้าที่ 287
     รายละเอียด : รูปที่ 4
     ผู้รายงาน : แปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า ชัยนาท
     วันที่ : 06  สิงหาคม  2552
รายงานความก้าวหน้าที่ 288
     รายละเอียด : รูปที่ 3
     ผู้รายงาน : แปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า ชัยนาท
     วันที่ : 06  สิงหาคม  2552
รายงานความก้าวหน้าที่ 289
     รายละเอียด : รูปที่ 2
     ผู้รายงาน : แปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า ชัยนาท
     วันที่ : 06  สิงหาคม  2552
รายงานความก้าวหน้าที่ 290
     รายละเอียด : วันที่ 30 กรกฎาคม 2552 จัดกิจกรรมดำนาเฉลิมพระเกียรติ และสาธิตการใช้ควายไถนา โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ข้าราชการ ประชาชน และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม
     ผู้รายงาน : แปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า ชัยนาท
     วันที่ : 06  สิงหาคม  2552
รายงานความก้าวหน้าที่ 291
     รายละเอียด : มีผ มีผู้มาใช้บริการโรงสีข้าวตั้งแต่เดือนมกราคม -เดือนกรกฎาคม 2552 จำนวน 174 คน
     ผู้รายงาน : แปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า ชัยนาท
     วันที่ : 06  สิงหาคม  2552
รายงานความก้าวหน้าที่ 292
     รายละเอียด : ผลผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรที่ใช้น้ำหมักชีวภาพ
     ผู้รายงาน : แปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า ชัยนาท
     วันที่ : 24  กรกฎาคม  2552
รายงานความก้าวหน้าที่ 293
     รายละเอียด : เกษตรกรที่ใช้น้ำหมักชีวภาพกับมันสำปะหลังได้ผลผลิต 6500 กิโลกรัม ต่อ ไร่
     ผู้รายงาน : แปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า ชัยนาท
     วันที่ : 24  กรกฎาคม  2552
รายงานความก้าวหน้าที่ 294
     รายละเอียด : แสดงท่าการสอยมะละกอ
     ผู้รายงาน : แปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า ชัยนาท
     วันที่ : 24  กรกฎาคม  2552
รายงานความก้าวหน้าที่ 295
     รายละเอียด : ทำที่สอยมะละกอแบบอุ้ม
     ผู้รายงาน : แปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า ชัยนาท
     วันที่ : 24  กรกฎาคม  2552
รายงานความก้าวหน้าที่ 296
     รายละเอียด : การฝึกอบรมการทำขนมไทยให้กับกลุ่มแม่บ้านตำบลสุขเดือนห้า
     ผู้รายงาน : แปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า ชัยนาท
     วันที่ : 24  กรกฎาคม  2552
รายงานความก้าวหน้าที่ 297
     รายละเอียด : นักเรียนจากโรงเรียนวังคอไห ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท เข้ามาศึกษาดูงาน
     ผู้รายงาน : แปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า ชัยนาท
     วันที่ : 10  กรกฎาคม  2552
รายงานความก้าวหน้าที่ 298
     รายละเอียด : เกษตรกรที่สนใจข้าวสมุนไพร
     ผู้รายงาน : แปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า ชัยนาท
     วันที่ : 10  กรกฎาคม  2552
รายงานความก้าวหน้าที่ 299
     รายละเอียด : จัดนิทรรศการงาน 36 ปีกรมวิชาการเกษตร รองอธิบดีกรมการค้า เข้าชมการสาธิตการทำข้าวสมุนไพร
     ผู้รายงาน : แปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า ชัยนาท
     วันที่ : 10  กรกฎาคม  2552
รายงานความก้าวหน้าที่ 300
     รายละเอียด : ขยายพันธุ์อ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี 80 จำนวน 3 ราย ได้น้ำหนักทั้งหมด 9,624 กิโลกรัม
     ผู้รายงาน : แปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า ชัยนาท
     วันที่ : 10  กรกฎาคม  2552
รายงานความก้าวหน้าที่ 301
     รายละเอียด : ขยายพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 3 ให้กับเกษตรกร จำนวน 11 ราย ได้น้ำหนักทั้งหมด 3,638 กิโลกรัม
     ผู้รายงาน : แปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า ชัยนาท
     วันที่ : 10  กรกฎาคม  2552
รายงานความก้าวหน้าที่ 302
     รายละเอียด : ตกกล้าข้าวพันธุ์พิษณุโลก 3
     ผู้รายงาน : แปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า ชัยนาท
     วันที่ : 10  กรกฎาคม  2552
รายงานความก้าวหน้าที่ 303
     รายละเอียด : นักศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท เข้ามาศึกษาดูงาน
     ผู้รายงาน : แปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานสุขเดือนห้า ชัยนาท
     วันที่ : 10  กรกฎาคม  2552


พัฒนาโดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรณ์น้ำและการเกษตร (สสนก)
Developed by Hydro and Agro Informatics Institute (HAII)