[ เกี่ยวกับมูลนิธิฯ ][ คณะกรรมการ ][ สมทบทุน ]ผู้ใช้ระบบขณะนี้ : Unknown | สิทธิ์การใช้ระบบ : Unknown [ เข้าสู่ระบบ ]
ข้อมูลโครงการ
โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานระหว่าง “มูลนิธิชัยพัฒนา กับ มหาวิทยาลัยจำปาสัก สปป. ลาว”
ตำบล จำปาสัก อำเภอ สาธารณรัฐประชาชนลาว จังหวัด สาธารณรัฐประชาชนลาว คลิกเพื่อดู Intranet GIS
ความเป็นมา
มหาวิทยาลัยจำปาสัก ได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา กับ มหาวิทยาลัยจำปาสัก เพื่อเป็นศูนย์รวมด้านวิชาการให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้ามาศึกษา ดูงานได้
พระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงาน โครงการจัดตั้งแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน ภายในมหาวิทยาลัยจำปาสัก และสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนากับมหาวิทยาลัยจำปาสัก ได้ทำการลงนามใน “บันทึกข้อตกลง” ร่วมกันดำเนินงานโครงการฯ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2550
การดำเนินงานตามพระราชดำริ
การดำเนินงาน
สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ร่วมกับหน่วยราชการ ประกอบด้วย กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตว์ ดำเนินการก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานของแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย
       - งานด้านพัฒนาที่ดิน ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ภายในแปลงฯ ล้อมรั้ว สร้างทางลำลองในไร่นา ทำถนนลูกรังบดอัด ต่อท่อระบายน้ำ และถางพื้นที่
       - งานชลประทาน ประกอบด้วย อาคารทดน้ำ ท่อส่งน้ำ ก่อสร้างสะพาน ถังเก็บน้ำและระบบท่อ
       - งานด้านปศุสัตว์ ได้ทำการก่อสร้างคอกสุกร คอกเป็ด คอกไก่ โรงเก็บ และผลิตอาหารสัตว์
       - งานด้านประมง ได้ทำการก่อสร้าง บ่อคอนกรีตและบ่อเพาะเลี้ยง โรงเก็บพัสดุ อาคารเพาะฟัก โรงสูบน้ำ
       - งานด้านการเกษตร ได้ทำการปรับรูปแปลงสาธิตการปลูกพืชชนิดต่างๆ และได้นำพืชชนิดต่างๆ มาลงปลูกในแปลงเรียบร้อยแล้ว
       - งานก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วย อาคารอเนกประสงค์ หอพักนักศึกษา
       นอกจากนี้ ได้จัดการฝึกอบรมด้านวิชาการเกษตรแขนงต่าง โดย นำคณะอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจำปาสัก จำนวน 19 คน เข้ามาศึกษา ดูงานด้านวิชาการเกษตรในประเทศไทย ทั้งด้านการประมง ปศุสัตว์ วิชาการเกษตร และพัฒนาที่ดิน โดยได้ทำการฝึกอบรม ในระหว่างวันที่ 8 – 21 กันยายน 2551 เพื่อให้คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบริหารจัดการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน ต่อไป
การดำเนินงานในระยะต่อไป
สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมด้วย หน่วยราชการ ประกอบด้วย กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง จะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรในด้านต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่าย สปป. ลาว ที่จะเข้ามาประจำอยู่ในแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน เป็นระยะ เพื่อให้ มีการบริหารจัดการ และการดำเนินงาน เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ จากนั้น จึงจะดำเนินการนำวิชาความรู้ในด้านการเกษตร ออกเผยแพร่ให้กับ เกษตรกรโดยรอบโครงการฯ ต่อไป
       
       กรอบวงเงินที่ขอรับการสนับสนุนในปี 2552 จำนวน 6,000,000 บาท
       (หกล้านบาทถ้วน)
       
       รายละเอียด
       
       1. ค่าก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน (เพิ่มเติม) 3,000,000 บาท
       2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ 3,000,000 บาท
ความก้าวหน้า
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงาน สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา
รายงานความก้าวหน้าที่ 1
     รายละเอียด : การมอบวัสดุอุปกรณ์ การเกษตรแก่คณบดี คณะ เกษตร ฯ มหาวิทยาลัยจำปาสัก
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์100ปี หม่อมหลวงบัวกิติยากร อ.องครักษ์ จ.นครนายก
     วันที่ : 11  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 2
     รายละเอียด : ถนนเข้าโครงการฯม.จำปาสัก
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์100ปี หม่อมหลวงบัวกิติยากร อ.องครักษ์ จ.นครนายก
     วันที่ : 08  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 3
     รายละเอียด : คณะทำงานด้านพืช
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์100ปี หม่อมหลวงบัวกิติยากร อ.องครักษ์ จ.นครนายก
     วันที่ : 08  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 4
     รายละเอียด : ผอ.มนูญ พุ่มกล่อม หัวหน้าคณะทำงานด้านพืชฯ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์100ปี หม่อมหลวงบัวกิติยากร อ.องครักษ์ จ.นครนายก
     วันที่ : 08  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 5
     รายละเอียด : แปลงปลูกไม้ผลในโครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์100ปี หม่อมหลวงบัวกิติยากร อ.องครักษ์ จ.นครนายก
     วันที่ : 08  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 6
     รายละเอียด : คณะทำงานร่วมสองฝ่าย หน้าสำนักงาน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์100ปี หม่อมหลวงบัวกิติยากร อ.องครักษ์ จ.นครนายก
     วันที่ : 08  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 7
     รายละเอียด : เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยจำปาสัก
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์100ปี หม่อมหลวงบัวกิติยากร อ.องครักษ์ จ.นครนายก
     วันที่ : 08  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 8
     รายละเอียด : การประชุมการให้ความช่วยเหลือฯครั้งแรก
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์100ปี หม่อมหลวงบัวกิติยากร อ.องครักษ์ จ.นครนายก
     วันที่ : 08  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 9
     รายละเอียด : ขอแสดงภาพตั้งแต่เริ่มโครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์100ปี หม่อมหลวงบัวกิติยากร อ.องครักษ์ จ.นครนายก
     วันที่ : 08  ธันวาคม  2553


พัฒนาโดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรณ์น้ำและการเกษตร (สสนก)
Developed by Hydro and Agro Informatics Institute (HAII)