[ เกี่ยวกับมูลนิธิฯ ][ คณะกรรมการ ][ สมทบทุน ]ผู้ใช้ระบบขณะนี้ : Unknown | สิทธิ์การใช้ระบบ : Unknown [ เข้าสู่ระบบ ]
ข้อมูลโครงการ
โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่ บ้านโนนสมบูรณ์ ต.คำบง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
ตำบล คำบง อำเภอ บ้านผือ จังหวัด อุดรธานี คลิกเพื่อดู Intranet GIS
ความเป็นมา
พระครูสังฆรักษ์ (แก้ว วิโรจโน) วัดป่ามหาวีโรเบญจพรรณวนาราม บ้านหนองโจด ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ได้ขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน ที่ตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 26 ไร่ ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
พระราชดำริ
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2541 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริรับที่ดินเพื่อทำให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และพระราชทานแก่มูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการใช้ทำประโยชน์ในที่ดินต่อไป
การดำเนินงานตามพระราชดำริ
การดำเนินงาน
1. การดำเนินงาน
       - กิจกรรม 1 ปลูกยางพาราพันธุ์ดี และพันธุ์แนะนำของสถาบันวิจัยยาง ได้แก่ พันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251 RRIM600 BPM24 PB311 PB235 PB260 RRIT404 RRIT401 และ RRIT402
       - กิจกรรม 2 ปลูกพืชเสริมรายได้ในระหว่างแถวยาง ได้แก่ สับปะรด หวาย กล้วยน้ำว้า กล้วยหอมทอง หญ้าเลี้ยงสัตว์ และพืชผักต่างๆ ตามฤดูกาล เป็นต้น เพื่อเสริมรายได้ก่อนกรีดยาง
       - กิจกรรม 3 เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงปลาชนิดต่าง ๆ ในบ่อเลี้ยงปลาที่มีอยู่เดิม โคเนื้อ ไก่พื้นเมือง เป็ด ห่าน และสุกร
       - กิจกรรม 4 ทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุในพื้นที่โครงการฯ และจากมูลสัตว์ เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงโครงสร้างของดินในพื้นที่โครงการ และเป็นแหล่งศึกษาให้ความรู้แก่เกษตรกรในการทำปุ๋ยหมักใช้เอง
       2. การวิจัยและพัฒนา เริ่มปลูกยางพาราในเดือนมิถุนายน 2548 โดยใช้ระยะปลูก 3 x 7 เมตร ปลูกทดสอบยางพันธุ์ดีจำนวน 9 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ สถาบันวิจัยยาง 251 พันธุ์ RRIM 600 และ พันธุ์ BPM 24 (เป็นพันธุ์ยางในกลุ่มที่ให้ผลผลิตน้ำยางสูง) พันธุ์ PB 235 พันธุ์ PB 260 และพันธุ์สถาบันวิจัยยาง 404 (เป็นพันธุ์ยางในกลุ่มที่ให้ผลผลิตน้ำยางและเนื้อไม้สูง) พันธุ์สถาบันวิจัยยาง 401 และ พันธุ์สถาบันวิจัยยาง 402 (เป็นพันธุ์ยางในกลุ่มที่ให้ผลผลิตเนื้อไม้สูง) และพันธุ์ PB 311 (เป็นพันธุ์ยางแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศที่โตเร็วและให้ผลผลิตน้ำยาง สูง) ในงานทดสอบพันธุ์ยางนี้จะใช้พันธุ์ RRIM 600 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ปลูกกันมากที่สุดในประเทศไทย รวมต้นยางทั้งหมดจำนวน 1,123 ต้น ในปี 2553 ต้นยางมีอายุ 4 ปีครึ่ง พันธุ์ PB 311 มีการเจริญเติบโตดีที่สุดโดยมีขนาดรอบลำต้นเฉลี่ย 33.4 เซนติเมตร รองลงมาได้แก่พันธุ์ BPM24 พันธุ์สถาบันวิจัยยาง 402 และพันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251 มีขนาดรอบลำต้นเฉลี่ย 30.5 29.2 และ 29.1 ตามลำดับ คาดว่าจะสามารถเปิดกรีดได้มากกว่าร้อยละ 50 ภายในปี 2555 โดยในปีแรกจะได้ผลผลิตประมาณ 2,000 กิโลกรัม คิดเป็นเงินประมาณ 160,000 บาท
       3. การขยายผล จัดการฝึกอบรม 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการบำรุงรักษาสวนยาง และ หลักสูตรการกรีดยาง หลักสูตรละ 1 รุ่น นอกจากนี้มีการถ่ายทำสารคดีด้านการเกษตรผ่านทางเคเบิลทีวี มีการจัดนิทรรศการภายในโครงการฯ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาของเกษตรกร และผู้สนใจทั่วไปที่เข้าเยี่ยมชม มีการผลิตและขยายพันธุ์ผักหวานบ้านเพื่อใช้ปลูกภายในโครงการฯ
การดำเนินงานในระยะต่อไป
นอกจากการดูแลรักษาต้นยางเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตในอนาคตแล้ว จะทำการคัดเลือกพันธุ์ไม้ยืนต้นชนิดอื่นให้มีความหลากหลาย นำมาปลูกทดแทนต้นยางที่หักโค่นและตาย พร้อมทั้งคัดเลือกพันธุ์พืชแซมยางที่สามารถเติบโตได้โดยใช้แสงแดดน้อย โดยเฉพาะพืชกินใบประเภท พืชผักพื้นบ้าน ผักติ้ว บัวบก ผักหวาน ฯลฯ หรือไม้ดอกไม้ประดับ มาทดลองปลูก เพื่อนำผลมาถ่ายทอดสู่ผู้ที่สนใจต่อไป
ความก้าวหน้า
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยยางหนองคาย กรมวิชาการเกษตร
รายงานความก้าวหน้าที่ 1
     รายละเอียด : สาธิตการทำยางแผ่นชั้นดี
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 11  มกราคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 2
     รายละเอียด : ชาวต่างประเทศที่สนใจเรื่องการกรีดยาง
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 11  มกราคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 3
     รายละเอียด : ฝึกอบรมกรีดยาง
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 11  มกราคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 4
     รายละเอียด : ถ่ายรูปหน้าโครงการร่วมกันกับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 08  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 5
     รายละเอียด : เกษตกรดูการผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 08  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 6
     รายละเอียด : เกษตรกรจากเทศบาลตำบลน้ำโสมและตำบลคำบงเข้ารับการฝึกอบรมการผลิตยางก้อนถ้วยและการผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 08  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 7
     รายละเอียด : แกะยางก้อนถ้วยไปขายครับ
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 14  กันยายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 8
     รายละเอียด : เอามูลสุกรใส่บำรุงยางพาราครับ
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 14  กันยายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 9
     รายละเอียด : เก็บ DRC น้ำยางแต่ละสายพันธุ์ไปทดสอบเก็บข้อมูล
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 31  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 10
     รายละเอียด : หยดน้ำกรดเพื่อทำให้ยางก้อนถ้วยแข็งตัว
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 31  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 11
     รายละเอียด : ชั่งน้ำหนักยางก้อนถ้วยที่แห้งสนิท แต่ละก้อน
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 29  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 12
     รายละเอียด : ยางก้อนถ้วยที่แห้งสนิท แต่ละก้อนจะนำมาชั่งน้ำหนักเพื่อเก็บข้อมูล
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 29  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 13
     รายละเอียด : เก็บข้อมูลยาง Cuplum
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 29  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 14
     รายละเอียด : ยางก้อนถ้วยที่โครงการกรีดได้ 3 มีดแล้วครับ จะมีรายได้จากยางพาราแล้วครับ
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 10  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 15
     รายละเอียด : ปริมาณน้ำเต็มสระแล้วครับถ้าฝนตกมาอีกคงล้นสระครับ
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 10  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 16
     รายละเอียด : ตัดหญ้าในสวนยางพารา
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 10  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 17
     รายละเอียด : ลูกสุกรขุนลงเพิ่มใหม่ 6 ตัวครับ
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 10  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 18
     รายละเอียด : ปริมาณน้ำในสระภายในโครงการใกล้เต็มสระแล้วครับ
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 02  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 19
     รายละเอียด : เปิดกรีดยางพาราแล้วครับ
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 02  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 20
     รายละเอียด : คนงานกำลังขีดทำรอยองศา(30องศา)เพื่อจะทำการเปิดกรีดหน้ายางพารา
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 02  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 21
     รายละเอียด : ผอ.เจริญและเจ้าหน้าที่จากโซนภาคตะวันออกเข้าเยี่ยมชมโครงการวันที่28มิ.ย.55
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 02  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 22
     รายละเอียด : ไก่พันธุ์พื้นเมืองที่เลี้ยงภายในสวนยางพาราที่โครงการครับ
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 26  มิถุนายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 23
     รายละเอียด : เป็ดเทศที่โครงการกำลังเจริญเติบโตดีเริ่มจำหน่ายได้แล้วครับ
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 26  มิถุนายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 24
     รายละเอียด : หมูพันธุ์พื้นเมืองให้สมาชิกใหม่เพิ่มอีก 8 ตัว ครับ
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 26  มิถุนายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 25
     รายละเอียด : หมูหลุมที่โครงการอายุได้ 2 เดือนแล้วครับ
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 26  มิถุนายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 26
     รายละเอียด : ลักษณะทั่วไปของยางพาราที่โครงการครับ
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 26  มิถุนายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 27
     รายละเอียด : วัดขนาดลำต้นยางพาราที่พร้อมจะเปิดกรีด
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 26  มิถุนายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 28
     รายละเอียด : ขนาดลำต้นยางพาราที่ได้ขนาดเปิดกรีดวัดรอบได้ 50 ซม. วัดที่ความสูง 150 ซม.
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 26  มิถุนายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 29
     รายละเอียด : อุปกรณ์กรีดยางที่โครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 26  มิถุนายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 30
     รายละเอียด : ผสมปุ๋ยเคมีใส่ยาพาราเดือน มิย.55 ก็จะเริ่มเปิดกรีดแล้วครับ
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 10  พฤษภาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 31
     รายละเอียด : ผสมปุ๋ยเคมีใส่ยางพารามี 3 สูตรที่ผสม สูตร 46-0-0 สูตร 18-46-0 สูตร 0-0-60
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 10  พฤษภาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 32
     รายละเอียด : หมูคอกทที่1 กำลังเจริญเติบโตดีสิ้นเดือนพ.ค.ก็จำหน่ายได้แล้วครับ
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 10  พฤษภาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 33
     รายละเอียด : ต้นยางพาราที่โครงการเดือนมิถุนายน55 จะเปิดกรีดแล้วครับ
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 10  พฤษภาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 34
     รายละเอียด : เป็ดเทศพันธุ์บาบารี่ทีโครงการครับ
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 10  พฤษภาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 35
     รายละเอียด : เป็ดเทศพันธุ์ท่าพระกำลังเจริญเติบโตพร้อมที่จำหน่ายแล้วครับ
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 10  พฤษภาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 36
     รายละเอียด : ลูกสุกรขุนมาลงคอกหมูหลุมเพิ่มอีก 6 ตัวครับ
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 10  พฤษภาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 37
     รายละเอียด : ร่วมงานวางศิลาฤกษ์สร้างอุโบสถหลังใหม่ที่วัดป่าเขมวนารามบ้านโนนสมบรูณ์
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 23  เมษายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 38
     รายละเอียด : คนร่วมงานวางศิลาฤกษ์ที่วัดป่าเขมวนารมบ้านโนนสมบรูณ์เยอะมากครับ
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 23  เมษายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 39
     รายละเอียด : ร่วมงานวางศิลาฤกษ์สร้างอุโบสถหลังใหม่ที่วัดป่าเขมวนารามบ้านโนนสมบรูณ์
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 23  เมษายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 40
     รายละเอียด : ยางพาราพันธุ์RRIT251ที่โครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 21  กุมภาพันธ์  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 41
     รายละเอียด : ยางพาราพันธุ์PB311ที่โครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 21  กุมภาพันธ์  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 42
     รายละเอียด : หมูคอกที่3
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 21  กุมภาพันธ์  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 43
     รายละเอียด : หมูคอกที่2
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 21  กุมภาพันธ์  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 44
     รายละเอียด : หมูหลุมคอกที่1
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 21  กุมภาพันธ์  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 45
     รายละเอียด : ลูกเป็ดเทศอายุ 21 วัน
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 21  กุมภาพันธ์  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 46
     รายละเอียด : ลูกเสือและเนตรนารี เดินทางไกลแวะรับประทานอาหารกลางวันที่โครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 21  กุมภาพันธ์  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 47
     รายละเอียด : นักศึกษา ม.สารคาม เข้าศึกษาดูงานในโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 21  กุมภาพันธ์  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 48
     รายละเอียด : สุกรพันธุ์พื้นเมืองคลอดลูก 6ตัว ครับ
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 28  พฤศจิกายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 49
     รายละเอียด : สมาชิกใหม่ ครับ
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 28  พฤศจิกายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 50
     รายละเอียด : ผักหวานบ้านปลูกแซมยางพารา
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 23  พฤศจิกายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 51
     รายละเอียด : ยางพาราพันธุ์PB311เจริญเติบโตอันที่1ในโครงการครับ
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 23  พฤศจิกายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 52
     รายละเอียด : ยางพาราพันธุ์ RRIT402 เจริญเติบโตอันดับที่2ในโครงการครับ
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 23  พฤศจิกายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 53
     รายละเอียด : ยางพาราขนาดเส้นรอบวง 45-50 ซม.ปี55จะเปิดกรีดแล้วครับ
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 23  พฤศจิกายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 54
     รายละเอียด : ตัดหญ้าแปลงยางพารา
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 10  มิถุนายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 55
     รายละเอียด : หมูหลุมอินทรีย์โครงพัฒนาพื้นที่การเกษตรบ้านโนนสมบรูณ์ ต.คำบง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 10  มิถุนายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 56
     รายละเอียด : วิทยากรสอนการลับมีดกรีดยางที่ถูกวิธีให้กับเกษตรกร
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 07  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 57
     รายละเอียด : วิทยากรสอนเกษตกรฝึกลับมีดกรีดยางพารา
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 07  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 58
     รายละเอียด : วิทยากรสอนเกษตกรฝึกลับมีดกรีดยางพารา
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 07  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 59
     รายละเอียด : เกษตรกรทำข้อสอบก่อนเข้าทำการฝึกอบรบกรีดยาง
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 07  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 60
     รายละเอียด : เกษตรกรทำข้อสอบก่อนเข้าทำการฝึกอบรบกรีดยาง
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 07  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 61
     รายละเอียด : วิทยากรฝึกอบรมกรีดยางจากศูนย์วิจัยยางหนองคาย
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 07  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 62
     รายละเอียด : นายก อบต.คำบงเป็นประธานเปิดงานฝึกอบรบกรีดยางพารา
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 07  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 63
     รายละเอียด : ลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมกรีดยางพารารุ่นที่1ประจำปี2554
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 07  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 64
     รายละเอียด : ประชุมเสร็จแล้วรับประทานอาหารร่วมกัน
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 20  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 65
     รายละเอียด : ชาวบ้านโนนสมบรูณ์เข้าร่วมประชุมโครงการหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 20  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 66
     รายละเอียด : หัวหน้าหน่วย ธกส.บ้านผือกล่าวแผนการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 20  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 67
     รายละเอียด : ประชุมร่วมกับ ธกส.อ.บ้านผือโครงหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านโนนสมบรูณ์ อ.บ้านผือ
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 20  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 68
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยยางหนองคายร่วมกันใส่ปุ๋ยยางพาราที่โครงการพัฒนาที่ดินบ้านกุดแห่ อ.เลิงนกทา
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 06  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 69
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยยางหนองคายร่วมกันใส่ปุ๋ยยางพาราที่โครงการพัฒนาที่ดินบ้านกุดแห่ อ.เลิงนกทา
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 06  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 70
     รายละเอียด : แปลงกิ่งตายางที่โครงการพัฒนาที่ดินบ้านกุดแห่ อ.เลิงนกทา กำลังแทงยอด แตกฉัตร หลังจากทำการล้างแปลงเมื่อเดือน มิ.ย.53
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 06  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 71
     รายละเอียด : ต้นยางพาราที่โครงการพัฒนาที่ดินบ้านกุดแห่ อ.เลิงนกทา เริ่มแทงยอด แตกฉัตร หลังจากเริ่มมีการใส่ปุ๋ย และดูแลต้นยาง
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 06  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 72
     รายละเอียด : ปอเทืองปลูกเพื่อบำรุงดินในแปลงยางพาราที่โครงพัฒนาที่บ้านกุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 06  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 73
     รายละเอียด : ข้าวไร่แซมในร่องยางพาราที่โครงพัฒนาที่ดินบ้านกุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 06  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 74
     รายละเอียด : แปลงยางพาราที่โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรบ้านโนนสมบรูณ์ ต.คำบง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 30  กรกฎาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 75
     รายละเอียด : ไก่พื้นเมืองเลี้ยงในสวนยางพาราที่บ้านโนนสมบรูณ์สร้างรายได้ให้กับโครงการอย่างต่อเนื่อง
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 30  กรกฎาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 76
     รายละเอียด : หมูหลุมอายุได้ 2 เดือนแล้วครับ
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 30  กรกฎาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 77
     รายละเอียด : กำลังเตรียมใส่ปุ๋ยขี้ไก่อัดให้กับยางพารา
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 30  กรกฎาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 78
     รายละเอียด : หมูหลุมที่โครงการอายุได้2เดือนแล้วครับ
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 30  กรกฎาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 79
     รายละเอียด : แม่เป็ดเทศฟักไข่ได้จำนวน 22 ตัว
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 30  กรกฎาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 80
     รายละเอียด : ผักหวานบ้านแซมยางกำลังเจริญเติบโตดีและสามารถเก็บผลผลิตขายได้แล้ว
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 30  กรกฎาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 81
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาที่ดินบ้านกุดแห่ อ.เลิงนกทา กำลังตุ้มตอนเพื่อเตรียมขยายพันธุ์ฝรั่ง
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 15  พฤษภาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 82
     รายละเอียด : หมูหลุมตั้งท้องแล้ว
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 15  พฤษภาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 83
     รายละเอียด : โครงการพัฒนาที่ดินบ้านกุดแห่ อ.เลิงนกทา เก็บผลผลิตในโครงการออกจำหน่าย 15/05/53
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 15  พฤษภาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 84
     รายละเอียด : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จที่โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรบ้านโนนสมบรูณ์
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 15  พฤษภาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 85
     รายละเอียด : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานเหรียญที่ลึกให้กับเจ้าหน้าที่ประจำโครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรบ้านโนนสมบรูณ์
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 15  พฤษภาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 86
     รายละเอียด : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดกรีดยาง พันธุ์ PB311
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 15  พฤษภาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 87
     รายละเอียด : ห้องสรง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 15  พฤษภาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 88
     รายละเอียด : รูปป้ายโครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรบ้านโนนสมบรูณ์ ต.คำบง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 15  พฤษภาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 89
     รายละเอียด : นายก อบต.คำบง มอบใบประกาศให้กับเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรบกรีดยาง
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 15  พฤษภาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 90
     รายละเอียด : นายก อบต.เป็นประธานปิดงานฝึกอบรมกรีดยางที่โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบรูณ์
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 15  พฤษภาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 91
     รายละเอียด : ส่งมอบรถจักยานยนต์ให้กับโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกุดแห่ อ.เลิงนกทา วันที่14/05/2553
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านติ้ว ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 15  พฤษภาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 92
     รายละเอียด : แม่เป็ดเทศฟักไข่ที่โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรบ้านโนนสมบรูณ์ ได้ลูกเป็ด 6 ตัว
     ผู้รายงาน : ทรงศักดิ์ สุระวิชัย
     วันที่ : 19  เมษายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 93
     รายละเอียด : หมูหลุมอินทรีย์โครงพัฒนาพื้นที่การเกษตรบ้านโนนสมบรูณ์ ต.คำบง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
     ผู้รายงาน : ทรงศักดิ์ สุระวิชัย
     วันที่ : 19  เมษายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 94
     รายละเอียด : แปลงยางพาราโครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรบ้านโนนสมบรูณ์ ต.คำบง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
     ผู้รายงาน : ทรงศักดิ์ สุระวิชัย
     วันที่ : 19  เมษายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 95
     รายละเอียด : วันที่8เมษายน 2553 วันนี้มีหมูคลอดรูปเพิ่มอีก5ตัว
     ผู้รายงาน : ทรงศักดิ์ สุระวิชัย
     วันที่ : 07  เมษายน  2553


พัฒนาโดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรณ์น้ำและการเกษตร (สสนก)
Developed by Hydro and Agro Informatics Institute (HAII)