[ เกี่ยวกับมูลนิธิฯ ][ คณะกรรมการ ][ สมทบทุน ]ผู้ใช้ระบบขณะนี้ : Unknown | สิทธิ์การใช้ระบบ : Unknown [ เข้าสู่ระบบ ]
ข้อมูลโครงการ
โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่ บ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
ตำบล บ้านธาตุ อำเภอ เพ็ญ จังหวัด อุดรธานี คลิกเพื่อดู Intranet GIS
ความเป็นมา
นายโสภาค เพ็งสว่าง ได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน ที่บ้านยามกาน้อย ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เนื้อที่รวม 11 ไร่ 40 ตารางวา เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์
พระราชดำริ
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2544 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดำริให้ “จัดทำแปลงสาธิตตัวอย่าง” โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาที่ดินในลักษณะดินตื้นปนลูกรัง เพื่อเป็นแนวทางเลือกแก่เกษตรกรบริเวณใกล้เคียงนำไปประยุกต์ใช้
การดำเนินงานตามพระราชดำริ
การดำเนินงาน
1. การดำเนินงาน แต่ละกิจกรรม
       - กิจกรรม 1 แปลงสาธิตระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานในสภาพดินตื้นมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำและใช้น้ำฝน ไม้ผลหลัก ได้แก่ มะขามเปรี้ยว ส้มโอพันธุ์ขาวทองดี มะม่วงสายพันธุ์ต่าง ๆ ไม้ผลรอง ได้แก่ การปลูกฝรั่งแซมระหว่างมะขามเปรี้ยว การปลูกแก้วมังกรแซมระหว่างส้มโอ นอกจากนี้ ได้ปลูกไผ่เลี้ยง ผักหวานบ้าน และจัดทำกิจกรรมเพาะเห็ด ได้แก่ เห็ดนางรม เห็นขอนขาว และเห็ดฮังการี
       - กิจกรรม 2 หมูหลุม เลี้ยงหมูพันธุ์ภูพานจำนวน 3 ตัว เป็นพ่อพันธุ์ 1 ตัว แม่พันธุ์ 2 ตัว เพื่อเป็นแหล่งผลิต ปุ๋ยหมักที่ได้จากมูลสัตว์ โดยปุ๋ยที่ได้สามารถนำไปใช้ในกิจกรรมด้านพืช
       - กิจกรรม 3 เป็ดเทศ-ไก่พื้นเมือง เลี้ยงเป็ดเทศ จำนวน 25 ตัว เป็นพ่อพันธุ์ 3 ตัว แม่พันธุ์ 2 ตัว เป็ดรุ่น 10 ตัว ลูกเป็ด 10 ตัว และเลี้ยงไก่พื้นเมืองจำนวน 75 ตัว เป็นพ่อพันธุ์ 5 ตัว แม่พันธุ์ 10 ตัว ไก่รุ่น 20 ตัว ไก่เล็ก 40 ตัว
       - กิจกรรม 4 ด้านประมง เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ จำนวน 2 บ่อ บ่อละ 600 ตัว เลี้ยงเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2553 สามารถจำหน่ายได้ประมาณเดือนธันวาคม -มกราคม 2553 โดยเลี้ยงรุ่นละ 90 วัน
       2. การขยายผล ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรในเขตเทศบาลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานีและผู้สนใจทั่วไป ในด้านการขยายพันธุ์ไม้ผล การตอนกิ่ง การติดตา และการต่อกิ่ง
การดำเนินงานในระยะต่อไป
จะทำการศึกษา ทดลอง หาพันธุ์พืชชนิดใหม่ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่มาปลูกในพื้นที่โครงการ และนำผลการปฏิบัติที่ประสบผลสำเร็จขยายผลออกสู่ราษฎรและเกษตรกรโดยรอบโครงการ นอกจากนี้จะทำการคัดเลือกชาวบ้านหรือเกษตรกรที่มีความขยันแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เข้ามาดำเนินการโครงการเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่โครงการ โดยจะทำการแบ่งพื้นที่บางส่วนให้เกษตรกรเข้ามาทำกิน ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตร ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของโครงการบางส่วนด้วย
ความก้าวหน้า
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงาน สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
รายงานความก้าวหน้าที่ 1
     รายละเอียด : คณะศึกษาดูงานจากเพชรบุรีศึกษาการปลูกมะนาว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 04  เมษายน  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 2
     รายละเอียด : ฝึกอบรมหลักสูตรการปลูกและการดูแลรักษามะนาว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 04  เมษายน  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 3
     รายละเอียด : ควั่นกิ่งทิ้งไว้ก่อนประมาณ 3 วันค่อยหุ้มรอยแผล
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 30  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 4
     รายละเอียด : เริ่มงานขยายพันธุ์มีผู้สั่งจองกิ่งพันธุ์ไปปลูก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 30  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 5
     รายละเอียด : ดูแลรักษาต้นสมบรูณ์ผลผลิตก็สมบรูณ์ครับ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 30  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 6
     รายละเอียด : ผลิตหลังการดูแลมา1ปี
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 30  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 7
     รายละเอียด : จุดนี้ความรู้เรื่องทฤาฎีใหม่และยางพารา(บ้านติ้วและโนนสมบรูณ์)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 29  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 8
     รายละเอียด : ผู้ประสานงานโครงการคุณศิริศักดิ์ มอบกระเช้าผลผลิตจากโครงการแก่นายอำเภอเพ็ญและหัวหน้าส่วนราชการ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 29  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 9
     รายละเอียด : ท่านนายอำเภอเพ็ญให้เกียรติเป็นประธาน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 29  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 10
     รายละเอียด : จัดคลินิคแก้จนและไขปัญหาภาคการเกษตรแก่เกษตรกรอำเภอเพ็ญ ณ.โครงการยามกาน้อยและบ้านผือ โนนสมบรูณ์ จัดนิทรรศการร่วม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 29  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 11
     รายละเอียด : ผอ.ภาคอิสานกล่าวความเป็นมาการฝึกอบรม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 29  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 12
     รายละเอียด : ผลที่ได้หลังการฝึกอบรม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 29  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 13
     รายละเอียด : การแปรรูปผลผลิตการเกษตร
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 29  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 14
     รายละเอียด : งานจากเศษผ้า
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 29  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 15
     รายละเอียด : การเรียนรู้
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 29  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 16
     รายละเอียด : ได้คณะอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวอุดรธานี
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 29  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 17
     รายละเอียด : อบรมอาชีพแก่กลุ่มแม่บ้านเช่นผลิตภัณจากเศษผ้า การแปรรูปผลผลิตการเกษตร และงานจากใบตอง
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 29  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 18
     รายละเอียด : บรรยายการปลูกดูแลรักษามะนาวแก่ชุมชน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 29  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 19
     รายละเอียด : ถั่วฝักยาวติดฝักเก็บเมล็ดพันธุ์ปลูกขยาย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 29  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 20
     รายละเอียด : ช่วงออกดอกหลังการให้ปุ๋ยและน้ำที่สมบรูณ์แต่ต้นเล็กควรปลิดดอกทิ้ง
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 29  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 21
     รายละเอียด : พันธุ์ดีการดูแลรักษาถูกวิธีผลผลิตที่ได้
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 29  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 22
     รายละเอียด : มะนาวในวงบ่อกำลังเติบโต
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 29  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 23
     รายละเอียด : เตรียมใส่ปุ๋ยบำรุง
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 29  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 24
     รายละเอียด : ถั่วฝักยาวแซมแปลงมะนาว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 29  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 25
     รายละเอียด : ปลูกถั่วฝักยาวแซมมะนาว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 29  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 26
     รายละเอียด : การติดลูก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 29  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 27
     รายละเอียด : ขนาดทรงพุ่ม14เดือน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 29  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 28
     รายละเอียด : ขนาดของลูกกำลังโต
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 29  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 29
     รายละเอียด : ติดลูกดกพอสมควรครับ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 29  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 30
     รายละเอียด : มะนาวอายุ14เดือนพันธุ์แป็นพิจิตร
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 29  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 31
     รายละเอียด : บรรยายคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดร้อยเอ็ดการปลูกการดูเเลรักษามะนาวและปุ่ยอินทรีย์
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 15  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 32
     รายละเอียด : นำเศษหญ้าใส่ในวงบ่อมะนาวทำปุ๋ย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 27  สิงหาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 33
     รายละเอียด : กวาดเศษหญ้าที่ตัดตามแปลงทำปุ๋ยหมัก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 27  สิงหาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 34
     รายละเอียด : ฝักมะขามเปรี้ยวดกเป็นพวง
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 27  สิงหาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 35
     รายละเอียด : ชำกิ่งทาบมะขามเปรี้ยวหลังทาบกิ่งได้45วัน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 06  สิงหาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 36
     รายละเอียด : มะนาวอายุ8เดือนกำลังงาม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 06  สิงหาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 37
     รายละเอียด : ตัดหญ้าเเปลงมะนาวฤดูฝนขึ้นเร็วมาก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 06  สิงหาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 38
     รายละเอียด : ถ่ายรูปร่วมกันหลังการจบการบรรยาย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 26  กรกฎาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 39
     รายละเอียด : อบรมบรรยายกลุ่มเกษตรกรยามกาน้อยเรื่องโรคเเละแมลงศัตรูข้าวและการป้องกันกำจัด
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 26  กรกฎาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 40
     รายละเอียด : กระถางนี้เหมาะตั้งหน้าบ้านและเป็นไม้ประดับอย่างดี
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 08  กรกฎาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 41
     รายละเอียด : ทดลองไว้ลูกดกดีมาก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 08  กรกฎาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 42
     รายละเอียด : กิ่งทาบมะนาวใช้ต้นตอพันธุ์พื้นเมือง
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 08  กรกฎาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 43
     รายละเอียด : กิ่งตอนมะนาวขยายเพื่อปลูกเพิ่ม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 08  กรกฎาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 44
     รายละเอียด : พรวนดินเเละใส่ปุ๋ยมะนาว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 08  กรกฎาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 45
     รายละเอียด : กิ่งตอนสะเดาดอพันธุ์นี้ออกดอกเดือนตุลาคมถึงมกราคม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 20  มิถุนายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 46
     รายละเอียด : ทาบกิ่งมะขามเปรี้ยว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 20  มิถุนายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 47
     รายละเอียด : ใส่ดินผสมเสร็จเเละปลูกมะนาว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 20  มิถุนายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 48
     รายละเอียด : ใส่ดินผสมเตรียมปลูกมะนาว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 20  มิถุนายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 49
     รายละเอียด : ดอกบุนนาค สวยท่ามกลางหน้าฝน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 19  มิถุนายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 50
     รายละเอียด : รถสามล้อบรรทุกขนาดเล็กประจำโครงการ(สุดยอดครับบบ)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 19  มิถุนายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 51
     รายละเอียด : เตรียมต้นตอมะขามเปรี้ยว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 19  มิถุนายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 52
     รายละเอียด : จากความอุดมสมบรูณ์ของดิน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 19  มิถุนายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 53
     รายละเอียด : รองก้นวงท่อด้วยเศษวัชพืช
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 19  มิถุนายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 54
     รายละเอียด : เตรียมบ่อปลูกมะนาวเพิ่ม20ท่อ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 19  มิถุนายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 55
     รายละเอียด : ตอนกิ่งมะนาวขยายปลูกในโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 22  พฤษภาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 56
     รายละเอียด : มะขามเปรี้ยวกำลังออกดอก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 22  พฤษภาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 57
     รายละเอียด : เเนวถนทางเข้าโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 22  พฤษภาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 58
     รายละเอียด : ฝนเริ่มตกต้นไม้เริ่มเเทงยอดเเตกใบ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 22  พฤษภาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 59
     รายละเอียด : ร่วมถ่ายรูปหมู่หน้าป้ายโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 30  เมษายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 60
     รายละเอียด : เยาวนดูของจริงในแปลง
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 30  เมษายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 61
     รายละเอียด : บรรยายสรุปการสร้างสวนไม้ผลแก่กลุ่มเยาวนเกษตรจาก8จังหวัดภาคอิสาน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 30  เมษายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 62
     รายละเอียด : อ่างล้างมือรุ่นทันสมัย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 28  เมษายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 63
     รายละเอียด : อ่างล้างมือรุ่นทันสมัย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 28  เมษายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 64
     รายละเอียด : ก้อนเชื้อเห็ดเก่านำมาทำปุ๋ยหมัก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 28  เมษายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 65
     รายละเอียด : วงท่อซิเมนต์เตรียมปลูกมะนาว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 28  เมษายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 66
     รายละเอียด : ให้คำปรึกษาการสร้างสวนมะนาวเเก่เกษตรกร
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 28  เมษายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 67
     รายละเอียด : ฝึกอบรมการปลูกเเละการดูแลรักษามะนาว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 28  เมษายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 68
     รายละเอียด : ร่วมกิจกรรมในชุมชน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 28  เมษายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 69
     รายละเอียด : ขยายผลกิจกรรมเห็ดขอนขาว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 28  เมษายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 70
     รายละเอียด : มะนาวในวงบ่อปลุกใหม่อายุ2เดือน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 28  เมษายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 71
     รายละเอียด : มะนาวแป้นพิจิตรอายุ4เดือนกำลังงาม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 28  เมษายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 72
     รายละเอียด : มะนาวแป็นพิจิตรอายุ 3 เดือน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 28  เมษายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 73
     รายละเอียด : มะนาววงบ่อตามเเนวถนนทางเข้าโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 28  เมษายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 74
     รายละเอียด : ขยายผลสู่เกษตรกรกิจกรรมเห็ดขอนขาว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 28  เมษายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 75
     รายละเอียด : 12สิงหาคม56วันเเม่เเห่งชาติร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 14  สิงหาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 76
     รายละเอียด : ร่วมกิจกรรม12สิงหาคม56วันเเม่เเห่งชาติเลี้ยงอาหารเด็กนักเรียน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 14  สิงหาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 77
     รายละเอียด : ดอกรวงผึ้งกำลังสวยหน้าฝน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 14  สิงหาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 78
     รายละเอียด : อาคารสำนักงาน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 28  มิถุนายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 79
     รายละเอียด : ต้นตอมะขามเปรี้ยว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 28  มิถุนายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 80
     รายละเอียด : มะนาวเเป้นรำไพอายุ4เดือนกำลังเติบโตจำนวน50ต้น
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 28  มิถุนายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 81
     รายละเอียด : มะนาวเเป้นรำไพอายุ4เดือนกำลังเติบโตจำนวน50ต้น
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 28  มิถุนายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 82
     รายละเอียด : กิ่งทาบมะขามเปรี้ยวจำนวน520กิ่ง
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 28  มิถุนายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 83
     รายละเอียด : หน่อไม้ไผ่เป๊าะจำนวน2กอกำลังเเทงหน่อช่วงหน้าฝน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 28  มิถุนายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 84
     รายละเอียด : ก้อนเชื้อเห็ดเก่าเเกะคลุมโคนไผ่เพื่อย่อยสลายเป็นปุ๋ย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 28  มิถุนายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 85
     รายละเอียด : เพกาเริ่มติตฝักเเล้วครับ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 28  มิถุนายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 86
     รายละเอียด : เพกากำลังออกดอกบางต้นเริ่มติดฝักแล้ว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 28  มิถุนายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 87
     รายละเอียด : มะม่วงพันธุ์มหาชนกกำลังเเก่
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 15  พฤษภาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 88
     รายละเอียด : ต้นพันธุ์เพกาพร้อมจำหน่ายหน้าฝนนี้
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 15  พฤษภาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 89
     รายละเอียด : เพกาแทงช่อไม่นานวันดอกจะบาน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 15  พฤษภาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 90
     รายละเอียด : เพกาอายุ 8 เดือนทะยอยออกดอก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 15  พฤษภาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 91
     รายละเอียด : ถนนผ่านหน้าโครงการระยะทาง3กม.ลงยางกำลังเเล้วเสร็จ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 15  พฤษภาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 92
     รายละเอียด : ต้นเเม่พันธุ์ผักหวานบ้านคัดจากต้นเพาะเมล็ดจำนวน3ต้นเพื่อขยายพันธุ์ปลูกในโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 09  มีนาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 93
     รายละเอียด : ตัดเเต่งกิ่งต้นเเม่พันธุ์เพกาจำนวน30ต้น
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 09  มีนาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 94
     รายละเอียด : ทางหลวงชนบทเริ่มดำเนินการทำถนนลาดยางเข้าโครงการเเละเชื่อมต่อหมู่บ้านระยะทาง3กิโลเมตร
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 09  มีนาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 95
     รายละเอียด : วันนี้ขอเป็นครูเกษตร
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 01  มีนาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 96
     รายละเอียด : ลูกมะเขือเปราะพวงหรือมะเขือตอเเหลกรอบดีมากมาก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 01  มีนาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 97
     รายละเอียด : เพกาปลูกเพิ่มกำลังเติบโตดี
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 01  มีนาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 98
     รายละเอียด : หน่อไม้ฝรั่งปลูกเเซมระหว่างต้นมะนาวอายุ2เดือน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 01  มีนาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 99
     รายละเอียด : หนูจะกลับมาอีกค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 01  มีนาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 100
     รายละเอียด : สรุปการศึกษาดูงาน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 01  มีนาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 101
     รายละเอียด : นร.ศึกษาการสร้างสวนเเบบผสมผสาน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 01  มีนาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 102
     รายละเอียด : นร.เข้าค่ายกางเต้นท์ตามเเนวถนภายในโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 01  มีนาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 103
     รายละเอียด : คณะครูนักเรียนเข้าค่ายเกษตร2วัน1คืนนักเรียนชั้น ม.2เเละม.3จำนวน100คน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 01  มีนาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 104
     รายละเอียด : มะละกอพันธุ์ฮอลเเลนด์ติดลูกดกจำหน่ายผลสุก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 01  มีนาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 105
     รายละเอียด : หน่อไม้ฝรั่งอายุ2เดือน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 01  มีนาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 106
     รายละเอียด : เพกาอายุ2เดือนจำนวน40ต้นระยะปลูก3.5x4เมตร
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 01  มีนาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 107
     รายละเอียด : มะเขือเปราะปลูกเเซมเพกาเริ่มออกดอกติดลูกเเล้ว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 01  มีนาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 108
     รายละเอียด : ปลูกมะเขือเปราะแซมตามร่องแปลงเพกา
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 13  ธันวาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 109
     รายละเอียด : ถั่วฝักยาวปลูกแซมตามร่องแปลงไม้ผล
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 09  พฤศจิกายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 110
     รายละเอียด : เพกาออกดอกติดฝักดกมากมากเฉลี่ยช่อละ20ฝัก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 09  พฤศจิกายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 111
     รายละเอียด : แปลงเพกาปลูกระยะ4x4เมตรจำนวน30ต้นเติบโตดีในสภาพดินปนลูกรังและสภาวะเเห้งแล้งและประการสำคัญตลาดผู้บริโภคมีความต้องการพอสมควร
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 11  กันยายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 112
     รายละเอียด : เพกาผักพื้นเมืองกำลังออกดอกและติดฝักดกเป็นที่น่าพอใจและกำลังคัดต้นดกที่สุดเพื่อขยายพันธุ์ปลูกในโครงการอายุ8เดือน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 11  กันยายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 113
     รายละเอียด : เก็บยอดตำลึงจำหน่ายยอดกำลังสวย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 31  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 114
     รายละเอียด : ตำลึงผักพื้นเมืองปลูกง่ายโตเร็วให้ผลผลิตทันใจอายุ3เดือนเริ่มให้ผลผลิตเเล้ว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 29  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 115
     รายละเอียด : เพกาพืชที่น่าสนใจอีกชนิดหนึ่งตั้งเเต่เริ่มปลูกถึงออกดอกใช้เวลา8เดือน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 29  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 116
     รายละเอียด : ปรับถนนหน้าโครงการโดยทางหลวงชนบท
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 29  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 117
     รายละเอียด : ปลูกมะเขือเปราะแซมตามช่องว่างของแปลง
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 26  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 118
     รายละเอียด : ตำลึงอายุ2เดือนกำลังเต็มค้างคงจะมีผลิตในเร็วันนี้
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 26  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 119
     รายละเอียด : ปลูกมะนาวจำนวน60ต้นโดยปลูกต้นตอมะนาวพื้นเมืองและใช้พันธุ์แป้นรำไพติดตากำลังแทงยอด
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 11  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 120
     รายละเอียด : ปลูกผักหวานบ้านบนร่องแปลงทดลองหนีการบวมน้ำ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 11  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 121
     รายละเอียด : ยกแปลงเพื่อปลูกผักหวานบ้าน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 11  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 122
     รายละเอียด : ทำค้างตำลึงความสูงจากพื้น1เมตรง่ายต่อการเก็บยอด
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 06  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 123
     รายละเอียด : บรรยายระบบน้ำหยดกับแปลงหม่อนแก่เกษตรกรศูนย์ไหมอุดรธานี
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 06  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 124
     รายละเอียด : ตัดหญ้าแปลงมะขามเปรี้ยวและนำเศษหญ้าทำปุ๋ยหมัก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 19  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 125
     รายละเอียด : ปลูกผักตำลึงแทนผักวานบ้านที่ตายเนื่องจากดินบวมน้ำรากเน่าตายทั้งแปลง
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 18  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 126
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวอุดรเยี่ยมชมโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 18  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 127
     รายละเอียด : ทาบกิ่งมะขามเปรี้ยวผลิตจำหน่ายเป็นกิ่งพันธุ์
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 16  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 128
     รายละเอียด : กิ่งชำผักหวานบ้านรอจำหน่าย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 13  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 129
     รายละเอียด : กรอกถุงขนาด2x6นิ้วชำกิ่งผักหวานบ้าน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 13  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 130
     รายละเอียด : ต้นตอมะนาวจำนวน60ต้นรอการเปลี่ยนยอดพันธุ์ดี
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 13  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 131
     รายละเอียด : ต้นเพกาจำนวน40ต้นออกดอกและติดฝักแล้วบางต้น
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 13  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 132
     รายละเอียด : มะละกอในวงบ่อกำลังออกดอกปลูกจำนวน40บ่อ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 13  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 133
     รายละเอียด : เก็บยอดผักหวานบ้านจำหน่าย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 23  มีนาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 134
     รายละเอียด : ต่อระบบน้ำเตรียมแปลงปลูกผักหวานบ้านเพิ่ม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 23  มีนาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 135
     รายละเอียด : ร่วมกับชุมชนบูรณะก่อสร้างพระอุโบสถวัดติดกับโครงการหลังจากพายุนกเตนปี54พัดต้นไม้ทับเสียหายทั้งหลังแต่ยังขาดหลังคา,กระเบื้องปูพื้น,เพดาน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 16  มีนาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 136
     รายละเอียด : พบไหบรรจุกระดูกเก่าที่สมบรูณ์ที่สุดภายในโครงการขนาดความสูง5นิ้วเส้นผ่าศูนย์กลาง4นิ้ว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 16  มีนาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 137
     รายละเอียด : นักเรียนและคณะครูเข้าศึกษาวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 16  มีนาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 138
     รายละเอียด : ผักหวานบ้านอายุ5เดือนที่ดูแลรักษาโดยเฉพาะเรื่องของปุ่ยบำรุงและระบบน้ำ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 14  มีนาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 139
     รายละเอียด : แม่ค้ารับดอกเห็ดที่โครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 23  กุมภาพันธ์  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 140
     รายละเอียด : เก็บดอกเห็ดนางฟ้าจำหน่ายราคากิโลกรัมละ50บาท
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 23  กุมภาพันธ์  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 141
     รายละเอียด : เปิดปากถุงก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้ารุ่นที่1ปี55จำนวน 10000ก้อน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 12  กุมภาพันธ์  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 142
     รายละเอียด : ต้นมะรุมอินเดียเมล็ดพันธุ์จากโครงการชวดบัวนครนายกจำนวน10เมล็ดเพาะงอก7เมล็ดกำลังงาม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 12  กุมภาพันธ์  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 143
     รายละเอียด : คณะเยาวชนทูบีนัมเบอร์วันเข้ารับการฝึกอบรมการเกษตรแบบผสมผสานและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ วันที่29มกรคม55
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 29  มกราคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 144
     รายละเอียด : เก็บฝักมะขามเปรี้ยวที่เเก่เเล้ว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 27  มกราคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 145
     รายละเอียด : สร้างโรงเรือนเห็ดเพิ่มจำนวน2หลังขนาด3x6เมตร
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 27  มกราคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 146
     รายละเอียด : คณะครู-นักเรียนศึกษาดูงานการเกษตรแบบผสมผสาน27ม.ค55จำนวน300คน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 27  มกราคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 147
     รายละเอียด : แพ้คมะเปรี้ยวจำหน่ายกล่องละ2ขีด
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 27  มกราคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 148
     รายละเอียด : พรวนดินใส่ปุ๋ยบำรุงผักหวานปลูกใหม่
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 15  ธันวาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 149
     รายละเอียด : วัดความยาวฝักมะขามเปรี้ยว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 25  พฤศจิกายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 150
     รายละเอียด : น้ำหนักฝักสดมะขามเปรี้ยวที่ยังไม่แก่เต็มที่จำนวน6ฝักต่อ1กก.
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 25  พฤศจิกายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 151
     รายละเอียด : ไถเตรียมแปลงปลูกผักหวานพื้นที่1งาน25พ.ย54
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 25  พฤศจิกายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 152
     รายละเอียด : ผักหวานบ้านปลูกใหม่อายุ2เดือน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 25  พฤศจิกายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 153
     รายละเอียด : มะขามเปรี้ยวฝักกำลังโตไม้ผลที่เหมาะสมกับสภาพดิน ปนหินลูกรัง
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 15  ตุลาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 154
     รายละเอียด : แปลงผักหวานบ้านเกษตรกรเครือข่ายจำนวนพื้นที่1ไร่
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 30  กันยายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 155
     รายละเอียด : ปลูกผักหวานบ้านเพิ่มหลังจากแปลงเดิมดินบวมน้ำตายทำให้ต้นผักหวานบ้านตายไปจำนวน3งาน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 30  กันยายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 156
     รายละเอียด : ประชุมกลุ่มอมทรัพย์บ้านยามกาน้อยเพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนากลุ่ม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 27  กันยายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 157
     รายละเอียด : ชำกิ่งตอนฝรั่งพันธุ์แป้นสีทอง
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 27  กันยายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 158
     รายละเอียด : ไถแปลงเตรียมปลูกขยายผักหวานบ้านซึ่งผลิตยอดไม่ทันกับความต้องการของตลาด
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 21  กันยายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 159
     รายละเอียด : ฝักมะขามเปรี้ยวกำลังโตบางต้นติดฝักดกมากมาก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 17  กันยายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 160
     รายละเอียด : ฝนตกต่อเนื่องหลายวันเกิดภาวะดินบวมน้ำต้นมะขามเปรี้ยวกำลังติดฝักโค่นล้ม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 17  กันยายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 161
     รายละเอียด : โรงเรือนเห็ดนางฟ้าขนาด2.5x7.5เมตรบรรจุ ก้อนเชื้อเห็ดได้หลังละ2000ก้อนจำนวน2หลัง
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 09  กันยายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 162
     รายละเอียด : มะขามเปรี้ยวต้นนี้ติดฝักดี
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 09  กันยายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 163
     รายละเอียด : มะขามเปรี้ยวกำลังติดฝัก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 09  กันยายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 164
     รายละเอียด : นักเรียนพร้อมคณะครูศึกษาดูงานโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 03  กันยายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 165
     รายละเอียด : สอนวิธีการทำกระถางจากยางรถยนต์
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 02  มิถุนายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 166
     รายละเอียด : อบรมเกษตรกรการผลิตปุ๋ยและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 02  มิถุนายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 167
     รายละเอียด : ดอกแก้วมังกรบานชูช่อล่อแมลงช่วยผสมเกสร
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 24  พฤษภาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 168
     รายละเอียด : เข้าฤดูฝนสภาพแวดล้อมเหมาะสมเห็ดออกดอกดี
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 24  พฤษภาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 169
     รายละเอียด : ตัดแต่งกิ่งผักหวานบ้าน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 24  พฤษภาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 170
     รายละเอียด : ฝึกอบรมการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แก่เกษตรกรจำนวน80ราย6พ,ค54
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 09  พฤษภาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 171
     รายละเอียด : เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีพร้อมคณะพระสงฆ์ที่กำลังศึกษาปริญญาโทดูงานระบบการเกษตรเเบผสมผสาน 21เมษายน54
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 22  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 172
     รายละเอียด : ยอดผักหวานบ้านที่ใส่ปุ่ยหมักแห้งและฉีดพ่นด้วยน้ำหมักจากยอดพืช
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 22  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 173
     รายละเอียด : ตัดแต่งกิ่งมะขามเปรี้ยว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 05  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 174
     รายละเอียด : บรรยายการเกษตรแบบผสมผสานกลุ่มเกษตรกร
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 05  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 175
     รายละเอียด : ลักษณะดอกเห็ดอวบอ้วนป้อมดอกหนาน้ำหนักดี
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 22  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 176
     รายละเอียด : ฝนตกอากาศเย็นเห็ดออกดอกดีเก็บจำหน่ายตลาดชุมชนไม่พอกับความต้องการของผู้บริโภค
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 22  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 177
     รายละเอียด : เก้บดอกเห็ดนางฟ้าจำหน่ายกิโลกรัมละ50บาท
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 14  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 178
     รายละเอียด : ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าจำนวน3500ก้อน รุ่นที่2 เปิดปากถุงได้วันที่22มีนาคม54
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 14  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 179
     รายละเอียด : เจ้าหน้ากสิกรรมประเทศลาวศึกษาดูงาน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 14  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 180
     รายละเอียด : พรวนดินและกำจัดวัชพืชแปลงผักหวานบ้านปลูกใหม่ เพื่อเตรียมใส่ปุ๋ย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 09  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 181
     รายละเอียด : ฝึกอบรมการปลุก การดูแลรักษา และการขยายพันธุ์ไม้ผลเเก่ทหารผ่านศึกอุดรธานีจำนวน 60คน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 24  กุมภาพันธ์  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 182
     รายละเอียด : ซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่โครงการเสียหายจากปลวก ทำลาย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 24  กุมภาพันธ์  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 183
     รายละเอียด : ฝึกอบรมการทำขนมครกและขนมร้งผึ้งแก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรทฤษฏีใหม่บ้านยามกาน้อย วิทยากรจากวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 15  กุมภาพันธ์  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 184
     รายละเอียด : ปรึกษาการฝึกอบรมกลุ่มแม่บ้านเรื่องการทำขนมครกและขนมรังผึ้งของเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางและเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ10ก.พ54
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 14  กุมภาพันธ์  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 185
     รายละเอียด : แนะนำการปลูกผักและระบบน้ำแก่เกษตรกร อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 5ก,พ54
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 07  กุมภาพันธ์  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 186
     รายละเอียด : เก้บฝักมะขามเปรี้ยวที่สุกแล้ว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 07  กุมภาพันธ์  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 187
     รายละเอียด : ชำผักหวานบ้าน5000ถุงเพื่อปลูกขยายเพิ่มและจำหน่ายเป็นต้นพันธุ์
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 26  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 188
     รายละเอียด : ปลูกมะระกอตามขอบแปลงผักหวานบ้านเพื่อช่วยพรางแสง
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 19  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 189
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่ประเทศจีนและญี่ปุ่นศึกษาดูงาน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 19  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 190
     รายละเอียด : เห็ดนางฟ้าทะยอยออกดอกและเริ่มจำหน่ายผลผลิต กิโลกรัมละ50บาทถ้วน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 17  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 191
     รายละเอียด : เห็ดนางฟ้า2000ถุงกำลังออกดอก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 14  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 192
     รายละเอียด : กรอกถุงเตรียมชำผักหวานบ้านเพื่อปลูกเพิ่มและจำหน่ายแก่ผู้สนใจทั่วไป
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 10  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 193
     รายละเอียด : เปิดปากถุงเห็ดนางฟ้า2000ถุง
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 10  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 194
     รายละเอียด : เก็บยอดผักหวานจำหน่ายในตลาดชุมน 3ม.ค54
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 04  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 195
     รายละเอียด : แนะนำเกษตรกรวิธีการดักควันเผาถ่านเพื่อผลิต น้ำส้มควันไม้ที่ อ,เอราวัณ จ.เลย 30ธ.ค53
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 04  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 196
     รายละเอียด : ปลูกแก้วมังกรจำนวน60หลักระยะ3x3เมตร
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 30  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 197
     รายละเอียด : ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าจำนวน4000ก้อนเปิดปากถุงได้วันที่7มกราคม2554และออกดอกประมาณ17มกราคม54
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 30  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 198
     รายละเอียด : ฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อบริเวณโรงเรือนปศุสัตว์ 27ธันวาคม2553
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 28  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 199
     รายละเอียด : ระบบให้น้ำเเบบมินิสปริงเกิลและยกขึ้นเหนือยอดผักหวานชุ่มและทั่วถึงดีมาก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 28  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 200
     รายละเอียด : จัดนิทรรศการเศรฐกิจแบบพอเพียงที่วิทยาลัยบริหารธุ รกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี24ธันวาคม2553
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 28  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 201
     รายละเอียด : ยอดผักหวานฤดูแล้งหลังมูงแสลนพรางแสง50%
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 14  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 202
     รายละเอียด : ใส่ขี้ไก่และพรวนดินผักหวานบ้านอายุ2เดือน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 14  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 203
     รายละเอียด : พริกขึ้นแซมแปลงผักหวานดกมากและน่าจะเผ็ด เหมือนด้วย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 30  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 204
     รายละเอียด : ผักหวานบ้านใช้แสลน 50เปอร์เซนต์มุงพรางเเสง ในช่วงฤดูแล้งยอดอวบและยาว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 30  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 205
     รายละเอียด : มุงแสลนผักหวานบ้านทดลองผลิตยอดผักหวานช่วงฤดู แล้ง
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 23  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 206
     รายละเอียด : ลักษณะฝักมะขามเปรี้ยวกำลังโต
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 23  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 207
     รายละเอียด : รายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรช่อง9ถ่ายทำสารคดีตามแนวพระราชดำริเศรฐกิจแบบพอเพียง
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 16  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 208
     รายละเอียด : ปลูกผักหวานบ้านเพิ่มพื้นที่1ไร่เพื่อให้พอกับความต้องการของตลาด
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 12  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 209
     รายละเอียด : ผักหวานบ้านตัดแต่งทรงพุ่มหลังหมดฤดูเก็บเกี่ยว ตัดทรงพุ่มเหลือ70เซนติเมตร
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 12  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 210
     รายละเอียด : ผักหวานบ้านอายุ2เดือนอยู่ในช่วงดูเเลทรงพุ่ม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 12  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 211
     รายละเอียด : ระบบน้ำผักหวานบ้านแบบมินิสปริงเกิล
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 12  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 212
     รายละเอียด : คัดเลือกและตัดกิ่งพันธุ์ผักหวานบ้านเพื่อใช้ปลูกเพิ่ม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 02  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 213
     รายละเอียด : ปลูกผักหวานบ้านเพิ่มพื้ที่2งานเมื่อ2พฤศจิกายน53
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 02  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 214
     รายละเอียด : ใส่ปุ๋ยผักหวานบ้านอายุ1เดือนโดยใช้ปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ด
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 02  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 215
     รายละเอียด : ฉีดวัคซีนอหิวาต์ลูกสุกรเมื่อ25ตุลาคม53
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 02  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 216
     รายละเอียด : ไถพรวนระหว่างต้นไม้ผลเพื่อปลูกผักหวานบ้านเพิ่ม จำนวน 2000ต้นพื้นที่ 2งาน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 15  ตุลาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 217
     รายละเอียด : บรรยายนำเสนอความก้าวหน้าโครงการที่โรงแรมรามา การ์เด็นท์กรุงเทพฯกรมวิาการเกษตรจัดสัมนา วันที่ 29-30กันยายน2553
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 02  ตุลาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 218
     รายละเอียด : คระศึกษาดูงานจากกำแพงเพรจำนวน25คน วันที่17ก.ย53
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 20  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 219
     รายละเอียด : ทำวัคซีนอหิวาต์ลูกสุกรจำนวน11ตัวร่วมกับปศุสัตว์ อำเภอเพ็ย(นายประดิษฐ ปลัดศีร่วย)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 220
     รายละเอียด : นายศักดิืชัย แตงฮ่อ(นายอำเภอเพ็ญ)เยี่ยมชมโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 221
     รายละเอียด : ในโครงการมะขามเปรี้ยวต้นนี้ติดฝักดกที่สุด
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 10  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 222
     รายละเอียด : การติดฝักของมะขามเปรี้ยว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 10  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 223
     รายละเอียด : ห่อผลฝรั่ง
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 10  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 224
     รายละเอียด : ต่อเติมโรงเรือนหมูหลุมเพื่ออนุบาลลูกหมูจำนวน11ตัว ขนาด2.80x2เมตรเมื่อ8ก.ย53
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 08  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 225
     รายละเอียด : ปลูกผักหวานบ้านในร่องเเปลงมะนาวจำนวน1000ต้น เมือ26ส,ค53
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 01  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 226
     รายละเอียด : ปลูกผักหวานบ้านในร่องเเปลงมะนาวจำนวน1000ต้น เมือ26ส,ค53
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 01  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 227
     รายละเอียด : ศุนย์วิจัยเเละพัฒนาประมงน้ำจืดอุดรธานีสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชเเก่กลุ่มเกษตรกรเครือข่าย26ครอบครัว วันที่11ส.ค 53
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 16  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 228
     รายละเอียด : แก้วมังกรรุ่นที่4กำลังสุก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 11  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 229
     รายละเอียด : ยอดผักหวานในช่วงฤดูฝนเก้บเกี่ยวเดือนละ4ครั้ง
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 11  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 230
     รายละเอียด : ลุกหมูอายุ5วัน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 03  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 231
     รายละเอียด : หมูคลอดลูกจำนวน11ตัวเมื่อ31ก,ค53เวลา21.40น พันธุ์ภูพาน(ชื่อชมพู่)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 01  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 232
     รายละเอียด : ดอกกระเจียวสีสันสดสวยชูช่อในยามฤดูฝนมาเยือน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 29  กรกฎาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 233
     รายละเอียด : เกษตรกรเครือข่ายของโครงการปลูกผักหวานบ้าน พื้นที่1.5ไร่และปลูกมะเขือพวงพื้ที่1ไร่
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 29  กรกฎาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 234
     รายละเอียด : มะขามเปรี้ยวเริ่มติดฝักเป้นบางต้น
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 29  กรกฎาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 235
     รายละเอียด : ทำความสะอาดคอกหมูเเม่พันธุ์(ชื่อผักหวาน) พันธุ์ภูพาน คลอดประมาณวันที่ 8ส.ค53
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 29  กรกฎาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 236
     รายละเอียด : นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ(นายอำเภอเพ็ญ)พร้อมคณะ เยี่ยมกิจกรรมภายในโครงการและพบปะตัวแทนกลุ่ม เกษครทฤษฎีใหม่บ้านยามกา22ก.ค53
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 22  กรกฎาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 237
     รายละเอียด : นายศักดิืชัย แตงอ่อ (นายอำเภอเพ็ญ)เยี่ยมชมโครงการพร้อมปสูสัตวือำเภอและเกษตรอำเภอเพ็ย วันที่20ก.ค53
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 20  กรกฎาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 238
     รายละเอียด : ใส่ปุ่ยขีัไก่อัดเม็ดแก่ผักหวานบ้านและแก้วมังกร
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 19  กรกฎาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 239
     รายละเอียด : คณะผู้บริหารจากศุนยืศึกษาเเละพัฒนาชุมชนอุดรธานี เยี่ยมชมโครงการและศึกษาการเกษตรแบบผสมผสาน การปรับปรุงดิน,การจัดการน้ำ,การเลือกชนิดพืชที่ มีความกับสภาพพื้นที่
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 15  กรกฎาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 240
     รายละเอียด : เก็บผลผลิตเเก้วมังกรจำหน่ายตลาดชุมชนกิโลกรัมละ 20บาท
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 14  กรกฎาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 241
     รายละเอียด : ครูเเนักเรียนโรงเรียนบ้านว่าน อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ศึกษาดูงานการเกษตรเเบบผสมผสานวันที่14ก.ค53
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 14  กรกฎาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 242
     รายละเอียด : เจ้าหน้าโครงการเก็บดอกเห็ดนางฟ้าจำหน่ายในตลาดชุมชน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 14  กรกฎาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 243
     รายละเอียด : เเก้วมังกรอายุ2ปีกำลังออกดอกเเละติดผลที่ปลูกเเซม ระหว่างมะนาวจำนวน40หลัก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 13  กรกฎาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 244
     รายละเอียด : อบรมเกษตรกรกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านยามกาน้อย ร่วมกับสูนย์วิจัยเเละพัฒนาประมงน้ำจิดอุดรธานี เกษตรกร 25ราย หลักสูตรการเลี้ยงกินพืช
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 08  กรกฎาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 245
     รายละเอียด : เตรียมต้นตอมะขามเปรี้ยวพื้นเมืองหลังการเพาะอายุ3เดือน เพื่อนำไปทาบกับมะขามเปรี้ยวฝักกระดาน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 06  กรกฎาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 246
     รายละเอียด : ผลพลอยได้จากหมูหลุมคือปุ๋ยคอกที่สามารถนำไปใช้ ในการปรับปรุงบำรุงดินให้มีความสมบรูณ์เหมาะเเก่ การเจริญฯของไม้ผลเเละพืชผัก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 06  กรกฎาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 247
     รายละเอียด : มะขามเปรี้ยวฝักกระดานทะยอยออกดอกเเละบางต้นเริ่มติดฝักเป็นบางส่วน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 05  กรกฎาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 248
     รายละเอียด : เก็บยอดผักหวานจำหน่ายช่วงเช้าจำหน่ายกิโลกรัมละ 50บาทจำหน่ายในตลาดชุมชน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 05  กรกฎาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 249
     รายละเอียด : ผักหวานบ้านกำลังเเตกยอดหลังการให้ปุ๋ยทางใบ (น้ำหมักจากยอดพืช)เเละเป็นที่ต้องการของตลาดมาก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 02  กรกฎาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 250
     รายละเอียด : ชำกิ่งผักหวานบ้านเพื่อเตรียมปลูกเพิ่มเเซมระหว่างเเปลงของไม้ผลจำนวน1000ถุงวันที่2ก.ค53
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 02  กรกฎาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 251
     รายละเอียด : อบรมเกษตรกร ณ.โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรเเบบผสมผสานบ้านติ้ว จำนวน 40รายวันที่ 30มิ.ย53 หลักสูตรการปลูกไม้ผล การขยายพันธุ์พืช
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 01  กรกฎาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 252
     รายละเอียด : อบรมเกาตรกลู่มต้นกล้าอาชีพเรื่องการขยายพันธุ์พืช จำนวน 50รายวันที่ 29มิ.ย53ณ.โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านยามกาน้อย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 01  กรกฎาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 253
     รายละเอียด : ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูก การดูเเลรักษาเเละการขยายพันธุ์ฝรั่งเเก่เจ้าหน้าที่โครงการชวดบัว วันที่14-18 มิ.ย53
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 01  กรกฎาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 254
     รายละเอียด : ทาบกิ่งมะขามเปรี้ยวพันธุ์ฝักกระดานจำนวน200กิ่ง เมื่อ 11 พ.ค2553
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 14  พฤษภาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 255
     รายละเอียด : ลักษณะฝักมะขามเปรี้ยวที่ปลูกภายในเเปลงโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 05  พฤษภาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 256
     รายละเอียด : ลักษณะฝักมะขามเปรี้ยวที่ปลูกภายในเเปลงโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 05  พฤษภาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 257
     รายละเอียด : ลักษณะฝักมะขามเปรี้ยวที่ปลูกในโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 30  เมษายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 258
     รายละเอียด : การฝึกปฎิบัติจริงในการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีต่อกิ่ง
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 29  เมษายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 259
     รายละเอียด : ทำคาวมสะอาดบ่อตู้เย็นปลาสดเเละเช็กการเจริญเติบโตของปลาเฉลี่ย9ตัว ต่อกิโลกรัมเมื่อ20เมษายน53
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 25  เมษายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 260
     รายละเอียด : ขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มภายในโครงการความลึก53เมตร ขนาด 6 นิ้วปริมาณน้ำ4ลบ.เมตร ต่อ1ชั่วโมงโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลอุดรธานีเมื่อ18เมษายน53
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 25  เมษายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 261
     รายละเอียด : นักเรียนกับเศรษฐกิจพอเพียง คือ เรียนวิชาการเกษตรในโครงการ 3 โรงเรียนอยู่ชั้นประถม-มัธยม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 22  เมษายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 262
     รายละเอียด : ต่อกิ่งส้มโอเป็นมะนาว (ปรับปรุงไม้ผล)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 22  เมษายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 263
     รายละเอียด : หมูหลุมพันธุ์ภูพาน 3 ตัว แม่พันธุ์ 2 พ่อพันธุ์ 1
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 22  เมษายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 264
     รายละเอียด : แก้วมังกร การเลือกพืชให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 22  เมษายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 265
     รายละเอียด : ผลผลิตของฝรั่งพันธุ์แป้นสีทองที่ปลูกในแปลงโครงการ ปลูกแซมระหว่างต้นมะขามเปรี้ยว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี
     วันที่ : 22  เมษายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 266
     รายละเอียด : เกษตรกรเครือข่ายกลุ่มทฤษฎีใหม่ร่วมเเรงร่วมใจสร้างศาลาฝึกอบรมเมื่อ13เมษายน53
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาที่เกษตรบ้านยามกาน้อย จ.อุดรธานี
     วันที่ : 17  เมษายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 267
     รายละเอียด : จัดบอร์ดกิจกรรมการดำเนินกิจกรรมภายในโครงการวันที่14เมษายน53
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาที่เกษตรบ้านยามกาน้อย จ.อุดรธานี
     วันที่ : 17  เมษายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 268
     รายละเอียด : ตอนลูกสุกรจำนวน5ตัวเหลือไว้2ตัวเพื่อใช้เป็นพ่อพันธุ์
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาที่เกษตรบ้านยามกาน้อย จ.อุดรธานี
     วันที่ : 17  เมษายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 269
     รายละเอียด : ณ ภายในโครงการคือห้องเรียนห้องใหญ่สำหรับนักเรียนในวิาการเกษตร
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาที่เกษตรบ้านยามกาน้อย จ.อุดรธานี
     วันที่ : 13  เมษายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 270
     รายละเอียด : ผักหวานบ้านปลูกเเมแปลงไม้ผลเพื่อใช้พื้นให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและเป็นการอยู่ร่วมกันเเบบเกื้อกูล
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาที่เกษตรบ้านยามกาน้อย จ.อุดรธานี
     วันที่ : 07  เมษายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 271
     รายละเอียด : หมูคลอดลูกจำนวน11ตัวเพศผู้7ตัวเมีย4ตัวเมื่อ25ธันวาคม2553
     ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการพัฒนาที่เกษตรบ้านยามกาน้อย จ.อุดรธานี
     วันที่ : 07  เมษายน  2553


พัฒนาโดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรณ์น้ำและการเกษตร (สสนก)
Developed by Hydro and Agro Informatics Institute (HAII)