[ เกี่ยวกับมูลนิธิฯ ][ คณะกรรมการ ][ สมทบทุน ]ผู้ใช้ระบบขณะนี้ : Unknown | สิทธิ์การใช้ระบบ : Unknown [ เข้าสู่ระบบ ]
ข้อมูลโครงการ
โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านแดนสามัคคี จังหวัดกาฬสินธุ์
ตำบล คุ้มเก่า อำเภอ เขาวง จังหวัด กาฬสินธุ์ คลิกเพื่อดู Intranet GIS
ความเป็นมา
นางหนูเหลา ศรีปะไหม และนางสาววะเรืองศรี อัยวรรณ ได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน บริเวณบ้านแดนสามัคคี อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละ 5 ไร่ และมีราษฎรอีก 3 ราย คือ นายทองเหลา ศรีสงเปลือย นายพันทะราช แสนมาชัย และนางสมสวรรค์ ริปเหลือง ถวายที่ดินเพิ่มอีกรายละ 1 ไร่ 1 งาน รวมทั้งหมด 13 ไร่ 3 งาน
พระราชดำริ
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ศิลปาชีพ บ้านกุดสิม ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาจัดหาน้ำ เพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกของราษฎร โดยการดำเนินงานขุดสระเก็บกักน้ำ ตามทฤษฎีใหม่ในบริเวณพื้นที่ ที่ราษฎรน้อมเกล้าฯ ถวาย จำนวน 13 ไร่ 3 งาน ที่อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ และให้ขยายผลการดำเนินงานของโครงการไปสู่ราษฎรในบริเวณใกล้เคียงด้วย
การดำเนินงานตามพระราชดำริ
การดำเนินงาน
การดำเนินงานแต่ละกิจกรรม
       
       - กิจกรรม 1 แปลงนา ดำเนินการในพื้นที่ 2 ไร่ 3 งาน ในฤดูเพาะปลูกปี 2553 ปลูกข้าวนาปี
       2 พันธุ์ คือพันธุ์ข้าว กข6 และพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวแล้วปลูกพืชไร่หลังนา ได้แก่ ถั่วลิสง และข้าวโพดฝักสด
       
       - กิจกรรม 2 สระน้ำและขอบสระ (ระบบพืช-ปลา) พื้นที่ 3 ไร่ สระน้ำ ปล่อยปลาชนิดต่างๆ ได้แก่ ปลายี่สกเทศ ปลานิล ปลาไน บริเวณขอบสระปลูกพืชผักและไม้ผล ได้แก่ มะนาว มะพร้าวน้ำหอม ฝรั่ง ชะอม มะรุม มะลิ ฯลฯ
       
       - กิจกรรม 3 ไม้ผลผสมผสาน พื้นที่ 6 ไร่ ปลูกไม้ผลชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ขนุน มะม่วง ส้มโอ ฝรั่ง มะขามเปรี้ยว น้อยหน่า ละมุด มะกอกน้ำ กล้วยน้ำว้า ปลูกพืชผักและพืชผักสวนครัว แซมในแปลงไม้ผล ได้แก่ บวบมะกรูด ข่า ตะไคร้ หวาย พริก กะเพรา โหระพา แมงลัก ฯลฯ เลี้ยงสัตว์ปีก ได้แก่ ไก่ ห่าน เป็ดเทศ และไก่งวง
       
       - กิจกรรมที่ 4 ที่อยู่อาศัย พื้นที่ 1 ไร่ 3 งาน บริเวณใกล้ที่อยู่อาศัยสาธิตการเลี้ยงสุกรในคอกหลุม ปลูกพืชผักพื้นบ้านสมุนไพรในท้องถิ่น ไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ผลยืนต้นได้แก่ ขนุน มะขามป้อม ลำไย ฯลฯ
       
       2. การขยายผล
       
       - สาธิตการดำเนินงานของโครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เกษตรกร นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปเข้าเยี่ยมชมโครงการ จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553 รวม 15 ราย
       
       - ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรจำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี จำนวน 50 ราย การผลิตน้ำหมักและปุ๋ยหมักชีวภาพ จำนวน 50 ราย การผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ จำนวน
       50 ราย
       
       - จัดพิมพ์เอกสารแผ่นพับ แจกแก่ผู้เยี่ยมชมในโครงการฯ ได้แก่ เอกสารแนะนำโครงการฯ เอกสารแนะนำการปลูกข้าว เอกสารแนะนำการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูข้าว เอกสารแนะนำการปลูกมะม่วง เอกสารแนะนำการปลูกถั่วลิสง เป็นต้น
การดำเนินงานในระยะต่อไป
ให้เกษตรกรที่มีความขยันแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เข้ามาดำเนินการเกษตร ทฤษฎีใหม่ โดยให้ดำเนินการตามแนวทางของมูลนิธิชัยพัฒนา และเก็บข้อมูล พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการบางส่วนด้วย นอกจากนี้ จะดำเนินการจัดทำแผนการฝึกอบรมรองรับการขยายผลที่จะดำเนินการในปี 2552 โดยจัดทำแผนงานรวมทั้งหลักสูตรและกำหนดวิทยากรที่จะมีหน้าที่ฝึกอบรมให้ชัดเจน เพื่อเน้นประสิทธิภาพให้เพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา
       
       กรอบวงเงินที่ขอรับการสนับสนุนในปี 2552 จำนวน 570,000 บาท
       (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
       
       รายละเอียด
       
       1. ค่าจ้าง 300,000 บาท
        2. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 180,000 บาท
       3. ค่าสาธารณูปโภค 90,000 บาท
ความก้าวหน้า
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์
รายงานความก้าวหน้าที่ 1
     รายละเอียด : กล้าลอยไปแล้ว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเหมือดแอ่ จ.ขอนแก่น
     วันที่ : 10  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 2
     รายละเอียด : ฝึกโยนกล้า
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเหมือดแอ่ จ.ขอนแก่น
     วันที่ : 10  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 3
     รายละเอียด : ฝึกอบรมการโยนกล้าข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเหมือดแอ่ จ.ขอนแก่น
     วันที่ : 10  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 4
     รายละเอียด : กล้าข้าวนาโยน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเหมือดแอ่ จ.ขอนแก่น
     วันที่ : 10  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 5
     รายละเอียด : เพาะกล้าข้าวนาโยน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเหมือดแอ่ จ.ขอนแก่น
     วันที่ : 10  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 6
     รายละเอียด : ลูกหมูป่าอายุ 1 เดือน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเหมือดแอ่ จ.ขอนแก่น
     วันที่ : 10  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 7
     รายละเอียด : หมูหลุม พร้อมจำหน่ายแล้ว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเหมือดแอ่ จ.ขอนแก่น
     วันที่ : 10  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 8
     รายละเอียด : แปลงไผ่นอกฤดู
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเหมือดแอ่ จ.ขอนแก่น
     วันที่ : 10  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 9
     รายละเอียด : หน่อไม้เยอะมากๆ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเหมือดแอ่ จ.ขอนแก่น
     วันที่ : 10  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 10
     รายละเอียด : แปลงข้าวโพด
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเหมือดแอ่ จ.ขอนแก่น
     วันที่ : 10  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 11
     รายละเอียด : ปลูกพริมแซมแปลงไม้ผล
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเหมือดแอ่ จ.ขอนแก่น
     วันที่ : 10  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 12
     รายละเอียด : ปลูกส้มโอบนขอบสระ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเหมือดแอ่ จ.ขอนแก่น
     วันที่ : 10  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 13
     รายละเอียด : มะนาวพวง
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเหมือดแอ่ จ.ขอนแก่น
     วันที่ : 10  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 14
     รายละเอียด : แปลงไม้ผลผสมผสาน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเหมือดแอ่ จ.ขอนแก่น
     วันที่ : 10  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 15
     รายละเอียด : เตรียมแปลงนา
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเหมือดแอ่ จ.ขอนแก่น
     วันที่ : 10  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 16
     รายละเอียด : ปักดำนา
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเหมือดแอ่ จ.ขอนแก่น
     วันที่ : 10  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 17
     รายละเอียด : เตรียมแปลงนา
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเหมือดแอ่ จ.ขอนแก่น
     วันที่ : 10  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 18
     รายละเอียด : จัดฝึกอบรมเกษตรกรทำนาโยน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเหมือดแอ่ จ.ขอนแก่น
     วันที่ : 10  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 19
     รายละเอียด : สีข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเหมือดแอ่ จ.ขอนแก่น
     วันที่ : 10  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 20
     รายละเอียด : ปลูกมะนาวในวงบ่อ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเหมือดแอ่ จ.ขอนแก่น
     วันที่ : 10  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 21
     รายละเอียด : กล้าข้าวขาวดอกมะลิ105 ว่านเมื่อวันที่14มิย 2553
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝน บ้านแดนสามัคคี จ.กาฬสินธุ์
     วันที่ : 26  กรกฎาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 22
     รายละเอียด : เครื่องสีข้าวขนานเล็กเพื่อบริการสีข้าวให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเขาวง
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝน บ้านแดนสามัคคี จ.กาฬสินธุ์
     วันที่ : 26  กรกฎาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 23
     รายละเอียด : กล้าข้าวขาวดอกมะลิ105 ว่านเมื่อวันที่14มิย 2553
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝน บ้านแดนสามัคคี จ.กาฬสินธุ์
     วันที่ : 26  กรกฎาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 24
     รายละเอียด : ติดตั้งระบบน้ำแบบสริงเกอร์รอบสันสระให้แก่ไม้ผลกัยพืชแซม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝน บ้านแดนสามัคคี จ.กาฬสินธุ์
     วันที่ : 26  กรกฎาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 25
     รายละเอียด : ฉีดวัคซีนก่อนผสมพันธุ์ วันที่10พฤษภาคม 2553
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝน บ้านแดนสามัคคี จ.กาฬสินธุ์
     วันที่ : 26  กรกฎาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 26
     รายละเอียด : โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านแดนสามัคคี ต.คุ้มเก่า จ.กาฬสินธุ์ ผู้ รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝน บ้านแดนสามัคคี จ.กาฬสินธุ์
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝน บ้านแดนสามัคคี จ.กาฬสินธุ์
     วันที่ : 26  กรกฎาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 27
     รายละเอียด : โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านแดนสามัคคี ต.คุ้มเก่า จ.กาฬสินธุ์
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝน บ้านแดนสามัคคี จ.กาฬสินธุ์
     วันที่ : 26  กรกฎาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 28
     รายละเอียด : โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านแดนสามัคคี ต.คุ้มเก่า จ.กาฬสินธุ์
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝน บ้านแดนสามัคคี จ.กาฬสินธุ์
     วันที่ : 26  กรกฎาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 29
     รายละเอียด : การอบรมคอมพิวเตอ้ที่สวพ-3ขอนแก่น
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝน บ้านแดนสามัคคี จ.กาฬสินธุ์
     วันที่ : 07  เมษายน  2553


พัฒนาโดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรณ์น้ำและการเกษตร (สสนก)
Developed by Hydro and Agro Informatics Institute (HAII)