[ เกี่ยวกับมูลนิธิฯ ][ คณะกรรมการ ][ สมทบทุน ]ผู้ใช้ระบบขณะนี้ : Unknown | สิทธิ์การใช้ระบบ : Unknown [ เข้าสู่ระบบ ]
ข้อมูลโครงการ
โครงการพัฒนาป่าชุมชน บ้านอ่างเอ็ด จังหวัดจันทบุรี
ตำบล ตกพรม อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี คลิกเพื่อดู Intranet GIS
ความเป็นมา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิ ชัยพัฒนา ดำเนินการรับโอนที่ดินซึ่งครอบครัวลักคุณะประสิทธิ์ ขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน จำนวน 14 แปลง เนื้อที่รวม 160 ไร่ 1 งาน 46 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เพื่อใช้ประโยชน์ในมูลนิธิชัยพัฒนา โดยได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาป่าชุมชนให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้ เพื่อการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพป่าไม้ รวมทั้งสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้าใจ และรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน
        เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ และได้พระราชทานพระราชดำริ ดังนี้
        - ให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่ จัดฝึกอบรมนักเรียนในเรื่องสัตว์ป่าและพันธุ์ไม้ต่างๆ ในป่าชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมในรูปแบบของรุ่นพี่สอนรุ่นน้อง (มัธยมสอนประถม)
        - รวมกลุ่มเยาวชนปลูกพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเสริมในพื้นที่ เช่น สมุนไพรพื้นบ้านต่างๆ เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่น
        - ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าชุมชน โดยให้นักเรียนในพื้นที่รายงานผ่านเจ้าหน้าที่โครงการ เข้ามายังมูลนิธิชัยพัฒนา
        - จัดหาที่ดินให้ราษฎร เพื่อช่วยดูแลโครงการ
พระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพระราชดำริ ให้จัดทำพื้นที่ป่าชุมชน ให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้ภายในพื้นที่บริเวณดังกล่าว
การดำเนินงานตามพระราชดำริ
การดำเนินงาน
สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมวิชาการเกษตร และ สำนักงานเทศบาลตำบลตกพรม ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาป่าชุมชน บ้านอ่างเอ็ด แบ่งพื้นที่ดำเนินการ ดังนี้
        1. พื้นที่ป่าชุมชนประมาณ 80 ไร่ ดำเนินการปรับปรุง และฟื้นฟูสภาพพื้นที่เดิมที่เป็นป่ายางพารา
       รกร้าง ไม่มีการใช้ประโยชน์ และมีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ โดยมอบหมายให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) กรมป่าไม้ ดำเนินการสำรวจจัดทำแนวเขตศึกษาสำรวจพันธุ์ไม้ จัดทำเส้นทางเดินและป้ายชื่อความหมาย ในบริเวณพื้นที่ป่าชุมชน รวมทั้งจัดทำโครงการฝึกอบรมเยาวชนในพื้นที่ ทำการเกษตรในรูปแบบวนเกษตร เพื่อปลูกฝังเยาวชนและราษฎรในบริเวณพื้นที่ให้เกิดความสำนึกในคุณค่าของป่าไม้ในชุมชน
        2. พื้นที่นอกป่าชุมชนประมาณ 60 ไร่ จัดแบ่งให้กับหน่วยงานต่างๆ รับผิดชอบดำเนินงาน ดังนี้
        - สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี (กรมวิชาการเกษตร) จัดทำแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน จำนวน 5 ไร่ และจัดทำแปลงทดสอบพันธุ์ปาล์มจำนวน 4 ไร่
        - สำนักงานเทศบาลตำบลตกพรม ดำเนินการปรับปรุงสภาพพื้นที่ที่อยู่นอกเขตป่าชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจเข้าชมโครงการ ได้แก่ การจัดสร้างอาคารเอนกประสงค์สำหรับใช้ฝึกอบรม การจัดสร้างบ้านพักพนักงาน การจัดทำแหล่งน้ำของโครงการ ปรับปรุงพื้นที่ทำลานกิจกรรมของชุมชนเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ต้นไม้ ลานกางเต๊นท์ รวมพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ นอกจากนี้ ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณพื้นที่โครงการ
        ในปี 2553 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ ได้แก่ งานส่งเสริมระบบ วนเกษตร งานเพาะชำกล้าไม้มีค่า งานศึกษาวิจัยและฝึกอบรมเยาวชนเรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในโครงการ เช่น การซ่อมแซมศาลาวิชาการ การซ่อมแซมถนนลูกรัง การจัดวางระบบระบายน้ำ และการปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าชมโครงการฝึกอบรมราษฎรในเรื่องระบบวนเกษตร อย่างต่อเนื่อง
        ด้านการขยายผลการพัฒนา จัดทำโครงการเยาวชนรวมใจชัยพัฒนา เพื่อจัดฝึกอบรมนักเรียนในเรื่อง สัตว์ป่าและพันธุ์ไม้ต่างๆ ในป่าชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมในรูปแบบของรุ่นพี่สอนรุ่นน้อง และได้รวมกลุ่มเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่น และสมุนไพรพื้นบ้านต่างๆ ด้วยการปลูกป่าเสริมเข้าไปในพื้นที่ของโครงการ เพื่อสนองแนวพระราชดำริ
การดำเนินงานในระยะต่อไป
1. ฝึกอบรมเยาวชนและราษฎร ให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่า ด้วยการจัดกิจกรรมต่อเนื่องจากปี 2553
        2. ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำข้อมูลพื้นฐานของโครงการ และป่าชุมชนในด้านต่างๆ เช่น สัตว์และพืชพันธุ์ไม้หายาก
        3. ปลูกพันธุ์ไม้ท้องถิ่น และสมุนไพรพื้นบ้านเพิ่มเติม ในบริเวณป่าชุมชนและพื้นที่ว่างของโครงการ
        4. ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นสำหรับนำส่งภัทรพัฒน์ เช่น เครื่องจักสานจากต้นคลุ้ม-คล้า เพื่อส่งเสริมอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน
        5. เพาะพันธุ์กล้าไม้หายากเพื่อจัดจำหน่าย สร้างรายได้ให้กับโครงการ
ความก้าวหน้า
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงาน สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา กรมป่าไม้ กรมวิชาการเกษตร สำนักงานเทศบาลตำบลตกพรม
รายงานความก้าวหน้าที่ 1
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ ตัดหญ้าพิพิธภัณฑ์ เก็บมะนาวเพื่อจำหน่าย ตัดทุเรียนรุ่นแรกขาย ชำกล้ามะขามเปรี้ยว 1500 ต้น
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 15  พฤษภาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 2
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่ทำถอนหญ้ามะนาวในวงบอซีเมนต์ ย้ายกล้าไม่ลงถุง ตัดหญ้าแปลงไม้ผล พ่นสารบำลุงลูกแปลงไม้ผล
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 06  พฤษภาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 3
     รายละเอียด : สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสูขภาพประจำตำบล อสม. และชาวบ้าน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยจักยาน เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองพลอย 90 คน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 24  เมษายน  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 4
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการตัดปาล์ม เตรียมหลุมปลูกต้นไม้ และช่างมาซ่อมซับเมิร์ส
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 24  เมษายน  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 5
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่เอาไม้ไผ่มาค้ำกิ่งเงาะ ทำความสะอาดสำนักงาน ศาลาแปดเหลี่ยม ตัดหญ้า เตรียมหลุมปลูกต้นไม้ให้กับสาธารณสูขจังหวัด
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 23  เมษายน  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 6
     รายละเอียด : ช่างมาซ่อมซับเมิร์ส บ่อบาดาล
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 10  เมษายน  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 7
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ พ่นสารบำรุงไม้ผล โยงทุเรียน ตัดปาล์ม ชำกระวานและเร่วหอม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 10  เมษายน  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 8
     รายละเอียด : วันสุดท้าย ทำอาหารที่มีวัตถุดิบหลักจากป่า เพื่อปลูกฝังให้น้องๆรู้จักประโยชน์ที่ได้จากป่า และจะช่วยให้น้องหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่ยาวนาน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 08  เมษายน  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 9
     รายละเอียด : เดินป่ากลางคืนเพื่อหาสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก และสัว์เลื้อยคลาน เพื่อศึกษาระบบนิเวศของป่า
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 08  เมษายน  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 10
     รายละเอียด : ช่วงบ่าย กางเต้นท์ และหุงข้าวจากกระบอกไม้ไผ่
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 08  เมษายน  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 11
     รายละเอียด : คณะนักศึกษาเข้ามาอบรม ศึกษาดูงานจาก ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จำนวน 40 คน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 08  เมษายน  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 12
     รายละเอียด : นักเรียนจากโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร เข้ามาใช้พื้นที่ทำโครงงาน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 26  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 13
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ ตัดปาล์ม ชำมะนาว ช่างมาทำประตูกระจก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 26  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 14
     รายละเอียด : ถ่ายรูปร่วมกัน ก่อนกลับบ้าน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 15
     รายละเอียด : ช่วงบ่ายอบรมมัคคุเทศก์ เรียนรู้เกี่ยวกับเหมืองพลอย สวนผลไม้ และการเดินป่า
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 16
     รายละเอียด : ช่วงเช้าของการอบรมมัคคุเทศก์
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 17
     รายละเอียด : ถ่ายรูปร่วมกัน ก่อนกลับ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 18  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 18
     รายละเอียด : คณะดูงานจาก อบต.กุดขอนแก่นมาศึกษาดูงาน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 18  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 19
     รายละเอียด : คณะอาจารย์นักศึกษาจากมหาวิยาลัยบูรพาบางแสนชนบุรี มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับสมุนไพรในป่า
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 18  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 20
     รายละเอียด : นายอำเภอขลุง นายชัยชาญ พูลผล ร่วมถ่ายรูปกับเจ้าหน้า อปพร. และหน่วยงานต่างๆในชุมชนตำบลตกพรม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  กุมภาพันธ์  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 21
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่ อปพร. จังหวัดจันทบุรี จัดอบรมร่วมกับเทศบาลตำบลตกพรม โดยใช้สถานที่โครงการฯ เป็นสถานที่จัดอบรม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  กุมภาพันธ์  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 22
     รายละเอียด : แบ็คโฮ ตักแร่เพื่อนำมาเป็นตัวอย่างแร่ในพิพิธภัณฑ์เหมืองพลอย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  กุมภาพันธ์  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 23
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ ฯ ตอนกิ่งมะนาว แป้นรำไพ และแป้นพิจิตร
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  กุมภาพันธ์  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 24
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ ฯ เก็บผัก เตรียมทำกระดาษ วางหัวน้ำแปลงไม้ผลเพื่อเตรียมปลูกทุเรียน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  กุมภาพันธ์  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 25
     รายละเอียด : โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น "การทำลูกประคบสมุนไพร" จากโรงเรียนวัดตกพรม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 09  กุมภาพันธ์  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 26
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่เตรียมแปลงปลูก สำหรับปลูกทุเรียน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 09  กุมภาพันธ์  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 27
     รายละเอียด : เจ้าหน้าปฎิบัติงานทั่วไปในโครงการ ฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 09  กุมภาพันธ์  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 28
     รายละเอียด : เก็บล้างทำความสะอาด หลังจากทำบุยเสร็จ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 30  มกราคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 29
     รายละเอียด : กิจกรรมทำบุญประจำปีโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 30  มกราคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 30
     รายละเอียด : ทำความสะอาดถ้ายชามจาน เพื่อเตรียมทำบุญในวันที่ 29 มกราคม 2558
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  มกราคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 31
     รายละเอียด : โรยหินโรงอาหารเดินไฟฟ้า และทาสี
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  มกราคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 32
     รายละเอียด : ช่างมาติดตั้งตู้โชว์ อุปกรณ์การทำเหมืองพลอยที่พิพิธภัณฑ์เหมืองพลอย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  มกราคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 33
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการฯให้น้ำ ใส่ปุ๋ยไม้ผล และทำหญ้าไม้ดอกไม้ประดับ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  มกราคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 34
     รายละเอียด : คณะครูนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพาบางแสนชลบุรี เข้ามาเก็บตัวอย่างสมุนไพร และทดลองถ่าพภาพทางอาศ โดยใช้เครื่อง Multirotor
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  มกราคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 35
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมกันทำโรงอาหารสำหรับรับประทานอาหาร เวลาที่มีกิจกรรมต่างๆ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  มกราคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 36
     รายละเอียด : คณะครูนักเรียนจากโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร มาประชุมวางแผนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยาปี ๒๕๕๘ เพื่อส่งเข้าประกวดโดยใช้พื้นที่โครงการฯ เป็นแหล่งเรียนรู้
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  มกราคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 37
     รายละเอียด : มอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษาต่างๆ และของที่ระลึกให้แก่เทศบาลตำบลตกพรม ที่ให้การสนับสนุน กิจกรรมต่างๆทางโครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  มกราคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 38
     รายละเอียด : ตัดปาล์มจำหน่าย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 12  มกราคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 39
     รายละเอียด : งานวันเด็กเจ้าหน้าที่โครงการไปร่วมจัดกิจกรรมร่วมกันกับเทศบาลตำบลตกพรม และชาวบ้านตกพรม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 12  มกราคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 40
     รายละเอียด : งานทั่วไปของเจ้าหน้าที่โครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 12  มกราคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 41
     รายละเอียด : อาหารจากงานประกวดแข่งขันทำอาหาร
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 29  ธันวาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 42
     รายละเอียด : เตรียมงานก่อนวัดประกวดแข่งขันทำอาหารจากป่าชุมชน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 29  ธันวาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 43
     รายละเอียด : อาหารจากงานประกวดแข่งขันทำอาหาร
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 29  ธันวาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 44
     รายละเอียด : อาหารที่ได้จากการประกวดของทีมต่างๆ บางส่วน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 29  ธันวาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 45
     รายละเอียด : หลังเร็จจากการแข่งขันถ่ายรูปร่วมกัน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 29  ธันวาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 46
     รายละเอียด : กรรมการเดินให้คะแนนผู้เข้าแข่งขันทำอาหาร และชิมอาหารที่ประกอบเสร็จ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 29  ธันวาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 47
     รายละเอียด : พีธีเปิดงานโครงการแข่งขันทำอาหารเมนูจากป่าชุมชน ปี3โดยพัฒนาการอำเภอขลุง
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 29  ธันวาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 48
     รายละเอียด : เตรียมงานก่อนวัดประกวดแข่งขันทำอาหารจากป่าชุมชน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 29  ธันวาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 49
     รายละเอียด : เตรียมวางเมนต์ท่อน้ำใหม่ สำหรับที่จะปลูกไม้ผลแปลงต่างๆ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 18  ธันวาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 50
     รายละเอียด : ตัดหญ่าปรับแต่งภูมิทัศน์โครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 18  ธันวาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 51
     รายละเอียด : เยาวชนฟังบรรยายและลงมือปฏิบัติเรื่องการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกโดยใช้ขี้เรื่อยเป็นวัสดุเพาะ จาก คุณราชัน ไชยช่วย หัวหน้าโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดระยอง
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 28  พฤศจิกายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 52
     รายละเอียด : เยาวชนผู้เข้าอบรมร่วมแสดงรอบกองไฟโดยมี คุณหฤชนันท์ เรือนงาม (ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา)เป็นประธานในการจุดกองไฟ และกล่าวเปิดงานในการแสดงรอบกองไฟของเยาวชน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 28  พฤศจิกายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 53
     รายละเอียด : เยาวชนผู้เข้าอบรมฟังบรรยาย เรื่องความหลากหลายของสมุนไพรในป่าชุมชน จากคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี พร้อมสาธิต การแยกสกัดสมุนไพร และการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพร
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 28  พฤศจิกายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 54
     รายละเอียด : ฟังบรรยายเกี่ยวกับการปลูกพืชไร้ดินจาก คุณพัชชรินทร์ พุทธฤทธิ์ (หังหน้าโครงการ ฯ ปลูกพืชไร้ดิน จังหวัดปราจีนบุรี) และลงมือปฏิบัติจริง
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 28  พฤศจิกายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 55
     รายละเอียด : ฟังบรรยายเกี่ยวกับสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานที่สำรวจเจอในป่าโครงการฯ และออกสำรวจโดยมี คุณหฤชนันท์ เรือนงาม (ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา) คุณสุพานี ตั้งตระกูลทรัพย์ (ผู้อำนวยการโครงการเขต ๒ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา)และคุณพัชชรินทร์ พุทธฤทธิ์ (หัวหน้าโครงการปลูกพืชไร้ดิน จังหวัดปราจีนบุรี) เข้าร่วมสำรวจกับเยาวชนผู้เข้าอบรม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 28  พฤศจิกายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 56
     รายละเอียด : ร่วมกันรับประทานอาหารก่อนเดินป่าตอนกลางคืนเพื่อสำรวจความหลากหลายของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานโดยมี คุณหฤชนันท์ เรือนงาม (ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา) คุณสุพานี ตั้งตระกูลทรัพย์ (ผู้อำนวยการโครงการเขต ๒ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา)และคุณพัชชรินทร์ พุทธฤทธิ์ (หัวหน้าโครงการปลูกพืชไร้ดิน จังหวัดปราจีนบุรี) ร่วมรับประทานอาหารกับผู้เข้าอบรม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 28  พฤศจิกายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 57
     รายละเอียด : ร่วมกันรับประทานอาหารก่อนเดินป่าตอนกลางคืนเพื่อสำรวจความหลากหลายของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานโดยมี คุณหฤชนันท์ เรือนงาม (ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา) คุณสุพานี ตั้งตระกูลทรัพย์ (ผู้อำนวยการโครงการเขต ๒ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา)และคุณพัชชรินทร์ พุทธฤทธิ์ (หัวหน้าโครงการปลูกพืชไร้ดิน จังหวัดปราจีนบุรี) ร่วมรับประทานอาหารกับผู้เข้าอบรม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 28  พฤศจิกายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 58
     รายละเอียด : หล้งจากกางเต้นท์พักเรีบยร้อย นักเรียนก็มาหุงข้าวกินกันเอง ด้วยกระบอกไม้ไผ่
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 28  พฤศจิกายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 59
     รายละเอียด : ผู้นำเยาวชนค่ายวิทย์มาสอนการกางเต้นท์ ให้กับผู้เข้าอบรม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 28  พฤศจิกายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 60
     รายละเอียด : วันแรกของการอบรม นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆมาถึงก็มาลงทะเบียน เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่แนะจำโครงการ ฯ พร้องแบ่งกลุ่ม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 28  พฤศจิกายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 61
     รายละเอียด : ตื่นเช้าออกกำลังกาย สรุปผล ซักซ้อมความเป็นผู้นำก่อนกับ มอบเกียรติบัตร ถ่ายรูปรูปกัน ก่อนกลับ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  พฤศจิกายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 62
     รายละเอียด : เสร็จจากการรัปประทานอาหาร แล้วฟังบรรยายเรื่องสัตว์ที่มีอยู่ในโครงการ เสร็จแล้วก็ไปสำรวจเก็บข้อมูลตัวอย่างจริง
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  พฤศจิกายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 63
     รายละเอียด : นักเรียน ร่วมรับประทานอาหารโดยนักเรียนหุงข้าวจากกระบอกไม้ไผ่
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  พฤศจิกายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 64
     รายละเอียด : นักเรียนนำกางเต้นท์ไปกางเพื่อนอนพักค้างคืน 1 คืน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  พฤศจิกายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 65
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่สอนการกางเต้นท์ ให้กับนักเรียน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  พฤศจิกายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 66
     รายละเอียด : นักเรียนเริ่มฝึกกิจกรรมสันทนาการ เพื่อฝึกเป็นผู้นำ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  พฤศจิกายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 67
     รายละเอียด : นักเรียนจากโรงเรียนตพพรมวิยาคาร เข้ามาอบรมผู้นำ เพื่อเตรียมความพร้อมวันวันอบรม ความหลากหลายทางชีวภาพ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  พฤศจิกายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 68
     รายละเอียด : เก็บเห็ดนางฟ้าหลังจากที่เปิดดอกได้สองวัน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 10  พฤศจิกายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 69
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่ทำหญ้าโคนมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ทำโคนทุเรียนเพื่อเตรียมการออกดอก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 10  พฤศจิกายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 70
     รายละเอียด : เจ้าหน้าขึงสแลนโรงเพาะชำกล้าไม้
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 10  พฤศจิกายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 71
     รายละเอียด : นำก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าเข้าโรงเปิดดอก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 10  พฤศจิกายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 72
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่ประจำโครงการพ่นสารกำจัดศัตรูพืช ตัดปาล์ม ปลูกต้นไม้ปรับภูมิทัศน์ และทำโคนทุเรียนต้นเล็กกับกล้วยไข่
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 31  ตุลาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 73
     รายละเอียด : เกษตรกรมาขอกล้าไม้ไปปลูกในที่สาธารณะประจำหมู่บ้าน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 31  ตุลาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 74
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่ประจำโครงการพ่นสารกำจัดศัตรูพืช ตัดปาล์ม ปลูกต้นไม้ปรับภูมิทัศน์ และทำโคนทุเรียนต้นเล็กกับกล้วยไข่
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 31  ตุลาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 75
     รายละเอียด : ชำกิ่งพันธ์ุมะนาวแป้นรำไพ และพิจิตร 1
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 31  ตุลาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 76
     รายละเอียด : เตรียมก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า ไว้สำหรับเข้าโรงเรือนเปิดดอก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 31  ตุลาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 77
     รายละเอียด : คณะนักเรียนผู้ปกครองจากโรงเรียนวัดควนเคร็งถ่ายรูปร่วมกันก่อนกลับ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 29  ตุลาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 78
     รายละเอียด : คณะนักเรียนผู้ปกครองจากโรงเรียนวัดควนเคร็ง เดินป่าศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพรโดยมีปราชญ์ชุมชนเป็นผู้ให้ความรู้ และแปลงเกษตร
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 29  ตุลาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 79
     รายละเอียด : คณะนักเรียนผู้ปกครองจากโรงเรียนวัดควนเคร็ง ดูการสาธิตการทำเหมืองพลอยแบบจำลอง
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 29  ตุลาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 80
     รายละเอียด : คณะนักเรียนผู้ปกครองจากโรงเรียนวัดควนเคร็งและเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิชัยพัฒนา มาศึกษาดูงาน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 29  ตุลาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 81
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างแร่พลอย เพื่อมาเป็นตัวอย่างที่พิพิธภัณฑ์
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 15  ตุลาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 82
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่ตัดปาล์ม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 15  ตุลาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 83
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่ปรับภูมิทัศน์ โดยรอบโครงการฯ รวมถึงพิพิธภัณฑ์
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 15  ตุลาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 84
     รายละเอียด : เก็บตัวอย่างสัตว์ เพื่อรอใช้ในงานอบรม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 15  ตุลาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 85
     รายละเอียด : กรมวิชาการเกษตรจังหวัดจันทบุรี มาขอต้นชะมวง
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 15  ตุลาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 86
     รายละเอียด : ช่างปูกระเบื้องพิพิธภัณฑ์เหมืองพลอย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 01  ตุลาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 87
     รายละเอียด : ช่างมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่สำนักงาน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 01  ตุลาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 88
     รายละเอียด : อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะ มาเก็บตัวอย่างสัตว์ สะเทิ้นน้ำเทิ้นบก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 01  ตุลาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 89
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่ทำงานประจำประจำวันต่างๆในโครงการ ฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 01  ตุลาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 90
     รายละเอียด : ช่างปูกระเบื้องในห้องสำนักงาน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 24  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 91
     รายละเอียด : กรมวิชาการเกษตรจังหวัดจันทบุรี มาขอกล้าไม้เพื่อไปปรับภูมิทัศน์
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 24  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 92
     รายละเอียด : ต่อห้องเก็บของด้านล่างบ้านพัก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 24  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 93
     รายละเอียด : ช่างมาเทพื้นห้องเก็บของ ด้านหลังสำนักงาน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 24  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 94
     รายละเอียด : ช่างไฟฟ้ามาเดินสายไฟให้กับเครื่องซับเมิบ ในบ่อบาดาล
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 24  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 95
     รายละเอียด : งานประจำวันของเจ้าหน้าที่โครงการ ฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 24  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 96
     รายละเอียด : กรมวิชาการเกษตรจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี มาตรวจสอบเก็บข้อมูลพันธ์ุปาล์ม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 17  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 97
     รายละเอียด : ถ่ายรูปร่วมกันก่อนกลับ หลังจากศึกษาดูงานเสร็จของเกษตรกรเทศบาลตำบลเกวียนหัก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 17  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 98
     รายละเอียด : เกษตรกรจากเทศบาลตำบลเกวียนหักมาดูงานด้านการเกษตร
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 17  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 99
     รายละเอียด : สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๙ ระยอง มาติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล(ซับเมิส)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 17  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 100
     รายละเอียด : ช่างมาติดผ้าใบกันน้ำฝนสาดเข้าพิพิธภัณฑ์
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 17  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 101
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่ทำงานประจำวัน เตรียมความพร้อมต้อนรับเกษตรกรมาดูงานจากเทศบาลตำบลเกวียนหัก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 17  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 102
     รายละเอียด : หลังจากอบรมเสร็จก็รับใบประกาศนียบัตร
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 11  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 103
     รายละเอียด : อบรมกรีดยางพารา ถึงเวลาสอบช่วงบ่ายทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 11  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 104
     รายละเอียด : อบรมกรีดยางวันสุดท้าย ฝึกก่อนสอบช่วงบ่าย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 10  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 105
     รายละเอียด : อบรมกรีดยาง วัดแรก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 09  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 106
     รายละเอียด : ทำห้องเก็บของ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 09  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 107
     รายละเอียด : ทาสีป้ายโครงการและรั้วเหล็กพิพิธภัณฑ์
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 05  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 108
     รายละเอียด : เทศบาลตำบลตกพรมมาอบรมโครงการสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 05  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 109
     รายละเอียด : จำหน่ายหน่อพันธ์ุก้วยให้เกษตรกร
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 05  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 110
     รายละเอียด : โครงการป่าชุมชนเคลื่่อนที่ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก สอนการทำกระดาษจากต้นกล้วย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 28  สิงหาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 111
     รายละเอียด : ท่าสีพิพิธภัณฑ์
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 28  สิงหาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 112
     รายละเอียด : ตัดปาล์มจำหน่าย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 28  สิงหาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 113
     รายละเอียด : พ่นสารกำจัดศัตรูพืชและสารบำรุง ตัดหญ้าแปลงต่างๆ และเก็บเห็ดขาย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 28  สิงหาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 114
     รายละเอียด : เตรียมทำกระดาษจากต้นกล้วย ใช้ในโครงการป่าชุมชนเคลื่อนที่
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  สิงหาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 115
     รายละเอียด : สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๙ ระยอง มาเจาะบ่อบาดาล
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  สิงหาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 116
     รายละเอียด : เกษตรกรขอกล้าไม้
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 15  สิงหาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 117
     รายละเอียด : ให้ปุ๋ยแปลงปาล์ม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 15  สิงหาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 118
     รายละเอียด : เก็ยพริกจำหน่าย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 15  สิงหาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 119
     รายละเอียด : ตัดหญ้าแปลงทุเรียนเล็ก เตรียมใส่ปุ๋ย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 15  สิงหาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 120
     รายละเอียด : เก็บพริกจำหน่าย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 15  สิงหาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 121
     รายละเอียด : สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๙ ระยอง มาสำรวจเจาะน้ำบาดาล
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 15  สิงหาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 122
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการร่วมกับโรงเรียนตกพรมวิทยาคารเตรียมปลูกต้นไม้เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 08  สิงหาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 123
     รายละเอียด : อาจารย์จากหมาวิทยาลัยบรูพาชลบุรี เข้ามาเก็บสมุนไพร
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 08  สิงหาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 124
     รายละเอียด : ตัดหญ้าแปลงไม้ผล และ แปลงสาธิต
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 06  สิงหาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 125
     รายละเอียด : ถึงเวลาตัดปาล์มขาย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 06  สิงหาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 126
     รายละเอียด : ทำแผ่นกระดาษจากต้นกล้วย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 06  สิงหาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 127
     รายละเอียด : เตรียมพัฒนาทางเข้าโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 06  สิงหาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 128
     รายละเอียด : เงาะโรงเรียนก็กำลังออกดอก ลุ้นว่าจะติดผลมากมากเท่าไร
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 25  กุมภาพันธ์  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 129
     รายละเอียด : ทุเรียนในป่าโครงการของเรากำลังออกดอก ออกผล
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 25  กุมภาพันธ์  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 130
     รายละเอียด : คณะครูอาจารย์จากโรงเรียนวัดกกแรต โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ และโรงเรียนวัดปรักรัก จากจังหวัดสุโขทัยมาศึกษาดูงาน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 25  กุมภาพันธ์  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 131
     รายละเอียด : โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อยบ้านอ่างเอ็ด ปี๒๕๕๗
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 25  กุมภาพันธ์  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 132
     รายละเอียด : ปิดปากเตาเผาถ่านเตรียมจุดไฟ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  มีนาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 133
     รายละเอียด : เตรียมไม้เข้าเตาเผาถ่าน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  มีนาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 134
     รายละเอียด : หลังจากดำเนินการเปลี่ยนหลังคาแล้วเสร็จ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  มีนาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 135
     รายละเอียด : ปรับปรุงหลังคาจุดสาธิตการเผาถ่านน้ำส้มควันไม้ จากเดิมหลังคามุงหญ้าคา
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  มีนาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 136
     รายละเอียด : ดอกเงาะเริ่มบาน และเริ่มติดผล
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 17  กุมภาพันธ์  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 137
     รายละเอียด : เงาะโรงเรียน อายุ 3 ปี ออกดอกเริ่มบานแล้วครับ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 17  กุมภาพันธ์  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 138
     รายละเอียด : ลองกองอายุ 3 ปี เจริญเติบโตดีครับ พร้อมปลูกแซมหน่อกล้วยไข่เพิ่มเติม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 17  กุมภาพันธ์  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 139
     รายละเอียด : หน่อกล้วยไข่ที่ขยายปลูกเพิ่ม จำนวน 150 หน่อ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 17  กุมภาพันธ์  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 140
     รายละเอียด : ขยายปลูกหน่อกล้วยไข่เพิ่มเติมในแปลงไม้ผล
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 17  กุมภาพันธ์  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 141
     รายละเอียด : ดอกกระเจี๊ยบเขียวบานเช้า
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 17  กุมภาพันธ์  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 142
     รายละเอียด : เก็บมะนาวเตรียมส่งจำหน่าย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 17  กุมภาพันธ์  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 143
     รายละเอียด : เตรียมผักที่ทำความสะอาดแล้วชังน้ำหนักพร้อมส่งลูกค้า
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 17  กุมภาพันธ์  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 144
     รายละเอียด : เก็บผลผลิตผักในแปลงส่งจำหน่ายร้านค้าใกล้เคียงพื้นที่โครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 17  กุมภาพันธ์  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 145
     รายละเอียด : กำจัดวัชพืชในแปลงผักปลอดสารพิษ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 17  กุมภาพันธ์  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 146
     รายละเอียด : หมากที่ปลูกเป็นแนวรั้วบ้านพัก อายุ 2 ปี เจริญเติบโตดีครับ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 17  กุมภาพันธ์  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 147
     รายละเอียด : ตัดแต่งผักหวานบ้าน รอการแตกยอดใหม่ เพื่อเก็บจำหน่าย เป็นรายได้เสริม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 17  กุมภาพันธ์  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 148
     รายละเอียด : กอที่ตัดสางลำไผ่แล้ว คงเหลือลำไผ่ไว้ ประมาณ 5-6 ลำต่อกอ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 17  กุมภาพันธ์  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 149
     รายละเอียด : ตัดสางแต่งกอไผ่หวาน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 17  กุมภาพันธ์  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 150
     รายละเอียด : ตัดแต่งกอไผ่หวานเพื่อเตรียมแปลงศึกษาการแตกหน่อของไผ่หวาน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 17  กุมภาพันธ์  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 151
     รายละเอียด : หว่านปุ๋ยบริเวณโคนปาล์มน้ำมัน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 17  กุมภาพันธ์  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 152
     รายละเอียด : เตรียมใส่ปุ๋ย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 17  กุมภาพันธ์  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 153
     รายละเอียด : เตรียมใส่ปุ๋ยบำรุงปาล์มน้ำมัน ประมาณต้นละ 1 กิโลกรัมต่อต้น
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 17  กุมภาพันธ์  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 154
     รายละเอียด : หลังตัดแต่งทางใบเตรียมใส่ปุ๋ย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 17  กุมภาพันธ์  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 155
     รายละเอียด : ปาล์มน้ำมันหลังการตัดแต่งทางใบ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 17  กุมภาพันธ์  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 156
     รายละเอียด : หยอดเมล็ดผักบุ้งลงแปลง
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 17  กุมภาพันธ์  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 157
     รายละเอียด : วัดระยะแถวเตรียมหยอดเมล็ดผักบุ้งลงแปลง
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 17  กุมภาพันธ์  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 158
     รายละเอียด : เตรียมแปลงพร้อมปลูก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 17  กุมภาพันธ์  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 159
     รายละเอียด : หลังจากไถพรวนดินเสร็จเริ่มเตรียมยกร่องแปลงเพื่อดำเนินการหยอดเมล็ดผัก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 17  กุมภาพันธ์  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 160
     รายละเอียด : เตรียมไถพรวนแปลงปลูกผักเพิ่มเติมในพื้นที่
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 17  กุมภาพันธ์  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 161
     รายละเอียด : เก็บผักคะน้าที่เราปลูกไปขายออกท้องตลาดครับ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  มกราคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 162
     รายละเอียด : ทำการรดน้ำแปลงผักเพื่อให้เจริญเติบโตครับ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  มกราคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 163
     รายละเอียด : ทำการพ่นน้ำส้มควันไม้ในแปลงผักเพื่อป้องกันแมลงมารบกวนครับ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  มกราคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 164
     รายละเอียด : ใส่น้ำแล้วนำผักบุ้งยอดไปปักเพื่อทำการปลูกครับ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  มกราคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 165
     รายละเอียด : กำลังทำแปลงปลูกผักบุ้งยอด ในร่องข้างบ้านพักครับ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  มกราคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 166
     รายละเอียด : เรากำลังล้างผักบุ้งในแพที่เราทำขึ้นครับ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  มกราคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 167
     รายละเอียด : แพ ที่เราทำขึ้นมาเพื่อสำหรับล้างผักที่เราเก็บมาครับ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  มกราคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 168
     รายละเอียด : กำลังเกลี่ยดินทำแปลงปลูกผักเพิ่มต่อไปอีกครับ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  มกราคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 169
     รายละเอียด : ทำการรดน้ำเพื่อให้ดินที่เราขนมาใส่นั้นแข็งและแน่นครับ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  มกราคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 170
     รายละเอียด : กำลังขนดินเพื่อมาปรับพื้นที่ ที่เราจะทำการตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ครับ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  มกราคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 171
     รายละเอียด : นี่คือพื้นที่ ที่เราจะทำการตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ครับ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  มกราคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 172
     รายละเอียด : นำผักที่ได้มาชั่งกิโลเพื่อนำไปส่งต่อท้องตลาดครับ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  มกราคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 173
     รายละเอียด : กำลังเก็บผัก และ รดน้ำผักที่ปลูกในแปลงครับ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  มกราคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 174
     รายละเอียด : เก็บผักบุ้งเพื่อนำไปขายสู่ท้องตลาดครับ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  มกราคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 175
     รายละเอียด : ทำการรื้อถอนหลังคาเตาเผาถ่านน้ำส้มควันไม้เพื่อทำใหม่ครับ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  มกราคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 176
     รายละเอียด : ทำการรื้อถอนหลังคาเตาเผาถ่านน้ำส้มควันไม้เพื่อทำใหม่ครับ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  มกราคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 177
     รายละเอียด : เก็บพริกไทที่แก่แล้วเพื่อนำไปประกอบอาหารครับ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  มกราคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 178
     รายละเอียด : ถอนวัชพืชที่อยู่ในแปลงผักออกเพื่อง่ายต่อการดูแลครับ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  มกราคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 179
     รายละเอียด : นำปุ๋ยชีวภาพมาใส่คลุกเคล้ากับดินเพื่อให้มีผลดีต่อการปลูกผักครับ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  มกราคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 180
     รายละเอียด : นำวัชพืชออกจากแปลงผักที่เราเก็บไปหมดแล้วออกเพื่อที่เราจะทำการปลูกผักอีกครับ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  มกราคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 181
     รายละเอียด : เก็บถั่วฝักยาวที่เราปลูกไปขายตามท้องตลาดครับ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  มกราคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 182
     รายละเอียด : นี่คือแปลงถั่วฝักยาวที่เราปลูกครับ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  มกราคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 183
     รายละเอียด : เก็บผักกวางตุ้งเพื่อนำไปขายตามท้องตลาดครับ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  มกราคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 184
     รายละเอียด : การปลูกกล้วยต้องนำปุ๋ยชีวภาพมาใส่เพื่อเร่งการเติบโตครับ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  มกราคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 185
     รายละเอียด : เลือกและขุดหน่อกล้วยเพื่อนำไปปลูกครับ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  มกราคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 186
     รายละเอียด : นำตาข่ายมาขึงเพื่อให้ผักที่ปลูกเลื้อยขึ้นตามตาข่ายครับ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  มกราคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 187
     รายละเอียด : นี่คือฝายกั้นน้ำที่ทำเสร็จแล้วครับ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  มกราคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 188
     รายละเอียด : นำดินใส่กระสอบเพื่อนำไปทำฝายกั้นน้ำครับ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  มกราคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 189
     รายละเอียด : นำรถเข้ามาทำเส้นทางในโครงการครับ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  มกราคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 190
     รายละเอียด : ฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในไม้ผล
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  ธันวาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 191
     รายละเอียด : เตรียมรวบรวมผลปาล์มน้ำมันเพื่อรอจำหน่าย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  ธันวาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 192
     รายละเอียด : ตัดผลผลิตปาล์มจำหน่าย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  ธันวาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 193
     รายละเอียด : คลุมโคนไม้ผลในช่วงแล้ง
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  ธันวาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 194
     รายละเอียด : นำต้นกล้วยที่ตัดผลแล้วมาคลุมโคนไม้ผลในช่วงหน้าแล้ง
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  ธันวาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 195
     รายละเอียด : ล้างทำความสะอาดผักเพื่อรอจำหน่าย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  ธันวาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 196
     รายละเอียด : จัดการกับผักบุ้งที่โตได้ที่แล้วจำหน่าย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  ธันวาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 197
     รายละเอียด : นำต้นกล้าผักลงปลูกในแปลง
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  ธันวาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 198
     รายละเอียด : ทำแปลงผักปลอดสารพิษเพื่อเสริมรายได้
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  ธันวาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 199
     รายละเอียด : ตรวจแมลงและโรค และอาการขาดธาตุอาหาร
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 200
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยปาล์มสุราษฎร์ธานี (กรมวิชาการเกษตร)เข้าตรวจแปลงปาล์ม ทางด้านโรคและแมลง
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 201
     รายละเอียด : ลงแรงแล้วจึงได้ผลนะครับ (เคล้าให้ดี หมักให้ร้อน รอให้เย็น นำไปใช้ได้)ทำปุ๋ยนะครับ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 202
     รายละเอียด : ผู้เข้าอบรมลงมือปฏิบัติในการทำปุ๋ย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 203
     รายละเอียด : 13/7/54 สาธิตการทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อใช้ในด้านการเกษตร แก่ผู้เข้าอบรมโครงการ วนเกษตร เพื่อความยั่งยืน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 204
     รายละเอียด : ไถปรับพื้นที่เตรียมแปลงผัก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 205
     รายละเอียด : ไถ่เตรียมแปลงผัก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 206
     รายละเอียด : 5/7/54 ไถ่พื้นที่เตรียมทำแปลงผักปลอดภัยสารพิษ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 207
     รายละเอียด : ชั่งเตรียมส่งจำหน่าย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 208
     รายละเอียด : เก็บชะอมเตรียมส่งจำหน่าย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 209
     รายละเอียด : ฝังเสาติดตั้งระบบไฟฟ้าบ้านพักเจ้าหน้าที่
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 210
     รายละเอียด : ดึงสายไฟเข้าบ้านพักเจ้าหน้าที่ เดิมฝังสายไฟเป็นระบบใต้ดิน เนื่องจากเกิอุบัติเหตุทางธรรมชาติ (ฟ้าผ่า) ระบบไฟใต้ดินเสียหาย จึงเดินสายไฟใหม่
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 211
     รายละเอียด : เตรียมดึงสายไฟเข้าบ้านพัก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 212
     รายละเอียด : ช่างเตรียมติดตั้งระบบไฟ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 213
     รายละเอียด : ตั้งเสาไฟฟ้าเข้าบ้านพักเจ้าหน้าที่เพื่อเดินสายไฟเข้าบ้านพัก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 214
     รายละเอียด : 1/7/54 ปรับปรุงซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า บ้านพักเจ้าหน้าที่
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 215
     รายละเอียด : 28/6/54 ผลผลิตปาล์มน้ำมัน รอจำหน่าย ประมาณ 700 กโลกรัม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 216
     รายละเอียด : 28/6/54 ตัดผลผลิตปาล์มน้ำมัน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 217
     รายละเอียด : ปลวกจะยึดต้นปาล์มด้วย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 218
     รายละเอียด : กำจัดปลวก กำลังจะยึดแปลงปาล์ม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 219
     รายละเอียด : มีพวกกำลังจะมายึดแปลงปาล์ม (ปลวก)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 220
     รายละเอียด : วางระบบน้ำสปริงเกอร์
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 221
     รายละเอียด : เตรียมวางระบบน้ำสปริงเกอร์ แปลงลำไย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 222
     รายละเอียด : สาธิตการย่อยเศษซากพืช
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 223
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่ร้านจำหน่ายสาธิตการย่อยทางปาล์มน้ำมัน และเศษวัสดุไม้ชนิดต่างๆ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 224
     รายละเอียด : 10/6/54 จัดซื้อเครื่องย่อยอเนกประสงค์ พร้อมอปกรณ์ ติดตั้ง ใน ราคา 48,000 บาท
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 225
     รายละเอียด : ผลผลิตปาล์มน้ำมัน ประมาณ 700 กิโลกรัม รอส่งจำหน่าย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 226
     รายละเอียด : บันทึกผลผลิตปาล์มน้ำมัน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 227
     รายละเอียด : จดบันทึกน้ำหนักผลผลิต และจำนวนทลาย ปาล์มน้ำมัน ของแต่ละต้น
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 228
     รายละเอียด : ตัดผลผลิตปาล์มปาล์มน้ำมัน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 229
     รายละเอียด : อากาศร้อนนักขอพักใต้ร่มปลามซะหน่อย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 230
     รายละเอียด : วัดความกว้าง ความยาวของใบ ปาล์มน้ำมัน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 231
     รายละเอียด : ป้ายสีตำหนิ นับจำนวนทะลายปาล์มน้ำมัน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 232
     รายละเอียด : เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตปาล์มน้ำมัน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 233
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมัน สุราษฎร์ธานี (กรมวิชาการเกษตร) เข้าเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของปาล์มน้ำมัน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 234
     รายละเอียด : ตัดหญ้าแนวขอบสระน้ำ มะพร้าวน้ำหอม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 235
     รายละเอียด : ตัดแต่งทรงพุ่มเงาะโรงเรียน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 236
     รายละเอียด : ติดตราสัญลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 7รอบ (84พรรษา)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 04  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 237
     รายละเอียด : ติดตราสัญลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 7รอบ (84พรรษา)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 04  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 238
     รายละเอียด : ฝังหลัก หมุด ค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 04  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 239
     รายละเอียด : ฝังหลัก หมุด ค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 04  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 240
     รายละเอียด : เทศบาลตำบลตกพรม ขนย้าย แย๊ก เข้ามาไว้ในพื้นที่โครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 04  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 241
     รายละเอียด : เทศบาลตำบลตกพรม ขนย้าย แย๊ก เข้ามาไว้ในพื้นที่โครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 04  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 242
     รายละเอียด : เทศบาลตำบลตกพรม ขนย้าย แย๊ก เข้ามาไว้ในพื้นที่โครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 04  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 243
     รายละเอียด : เทศบาลตำบลตกพรม ขนย้าย แย๊ก เข้ามาไว้ในพื้นที่โครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 04  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 244
     รายละเอียด : เก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลง พรรณไม้
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 04  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 245
     รายละเอียด : เก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลง พรรณไม้
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 04  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 246
     รายละเอียด : กำจัดวัชพืช บริเวณข้างสระน้ำปะปา
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 04  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 247
     รายละเอียด : กำจัดวัชพืช บริเวณข้างสระน้ำปะปา
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 04  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 248
     รายละเอียด : มรว.ศรีเฉลิม กาญจณภู ผู้แทนมูลนิธิชัยพัฒนา ได้มอบหนังสือและต้นไม้ให้กับ ผอ.เขตการศึกษา จันทบุรี เขต 1,2และเขต18 ในพื้นที่โครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 04  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 249
     รายละเอียด : มรว.ศรีเฉลิม กาญจณภู ผู้แทนมูลนิธิชัยพัฒนา ได้มอบหนังสือและต้นไม้ให้กับ ผอ.เขตการศึกษา จันทบุรี เขต 1,2และเขต18 ในพื้นที่โครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 04  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 250
     รายละเอียด : มรว.ศรีเฉลิม กาญจณภู ผู้แทนมูลนิธิชัยพัฒนา ได้มอบหนังสือและต้นไม้ให้กับ ผอ.เขตการศึกษา จันทบุรี เขต 1,2และเขต18 ในพื้นที่โครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 04  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 251
     รายละเอียด : มรว.ศรีเฉลิม กาญจนภู ผู้แทนมูลนิธิชัยพัฒนา ได้มอบหนังสือและต้นไม้ให้กับ ผอ.เขตการศึกษา จันทบุรี เขต 1,2และเขต18 ในพื้นที่โครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 04  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 252
     รายละเอียด : เตรียมสถานที่มอบหนังสือและต้นไม้
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 04  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 253
     รายละเอียด : เตรียมสถานที่มอบหนังสือและต้นไม้
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 04  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 254
     รายละเอียด : ตัดหญ้า เตรียมงานมอบ ต้นไม้ และ หนังสือ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 04  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 255
     รายละเอียด : ตัดหญ้า เตรียมงานมอบ ต้นไม้ และ หนังสือ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 04  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 256
     รายละเอียด : ทำความสะอาด เส้นทางสาธารณะ และตัดเถาวัลย์บนสายไฟ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 04  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 257
     รายละเอียด : ทำความสะอาด เส้นทางสาธารณะ และตัดเถาวัลย์บนสายไฟ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 04  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 258
     รายละเอียด : ทำความสะอาด เส้นทางสาธารณะ และตัดเถาวัลย์บนสายไฟ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 04  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 259
     รายละเอียด : ทำความสะอาด เส้นทางสาธารณะ และตัดเถาวัลย์บนสายไฟ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 04  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 260
     รายละเอียด : ขนย้าย กล้าหวาย ค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 04  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 261
     รายละเอียด : ขนย้ายกล้า หวาย ค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 04  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 262
     รายละเอียด : ชำกล้าไม้
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 04  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 263
     รายละเอียด : ชำกล้าไม้
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 04  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 264
     รายละเอียด : แยก เมล็ดไม้ เพื่อเตรียมเพาะชำ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 04  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 265
     รายละเอียด : แยก เมล็ดไม้ เพื่อเตรียมเพาะชำ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 04  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 266
     รายละเอียด : ปลูก ดอกบานบุรี ในพื้นที่โครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 04  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 267
     รายละเอียด : ปลูก ดอกบานบุรี ในพื้นที่โครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 04  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 268
     รายละเอียด : สำรวจ งู จงอาง เพื่อดูการเปลี่ยนแปลง
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 04  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 269
     รายละเอียด : หัวหน้าโครงการฯ และผู้ใหญ่ เข้าศึกษาแย๊ก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 04  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 270
     รายละเอียด : หัวหน้าโครงการฯ และผู้ใหญ่ เข้าศึกษาแย๊ก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 04  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 271
     รายละเอียด : ตัดหญ้า แปลง วนเกษตร
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 04  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 272
     รายละเอียด : ตัดหญ้า แปลง วนเกษตร
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 04  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 273
     รายละเอียด : สำรวจ งู จงอาง เพื่อดูความเปลี่ยนแปลง
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 04  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 274
     รายละเอียด : เก็บข้อมูลสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 04  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 275
     รายละเอียด : ทีมงานเก็บข้อมูลครับ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 13  มิถุนายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 276
     รายละเอียด : อึ่งยาง อึ่งปุ่มหลังลาย อึ่งหลังปุ่ม ตัวเดียวมีหลายชื่อครับ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 13  มิถุนายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 277
     รายละเอียด : เหนื่อยนักพักหน่อยครับ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 13  มิถุนายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 278
     รายละเอียด : เขียดหลังไพล
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 13  มิถุนายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 279
     รายละเอียด : เหนื่อยนักพักหน่อยครับ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 13  มิถุนายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 280
     รายละเอียด : ห้องถ่ายภาพจำเป็นสำหรับกิ้งก่าที่มีความเร็วสูง
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 13  มิถุนายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 281
     รายละเอียด : ถ่ายรูปบันทึกรายละเอียด
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 13  มิถุนายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 282
     รายละเอียด : เหนื่อยนักนั่งพักฟังบรรยายจาก ดร. ยอดชาย ช่วยเงิน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 13  มิถุนายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 283
     รายละเอียด : ตรงนี้ก็มีครับ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 09  มิถุนายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 284
     รายละเอียด : เขียดหลังขีดครับ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 09  มิถุนายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 285
     รายละเอียด : นี่ไงเจอแล้วครับ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 09  มิถุนายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 286
     รายละเอียด : เจอไม่เจอยังไงก็คงต้องถางต่อไป
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 08  มิถุนายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 287
     รายละเอียด : ถางป่าเพื่อหางูหากบ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 08  มิถุนายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 288
     รายละเอียด : ตัดหญ้าแปลงเกษตรผสมผสาน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 25  พฤษภาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 289
     รายละเอียด : นำกล้าไม้ภายในโครงการออกขาย ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 25  พฤษภาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 290
     รายละเอียด : ผักหวานบ้านเตรียมส่งขาย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 25  พฤษภาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 291
     รายละเอียด : ชะอมเตรียมส่งขาย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 25  พฤษภาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 292
     รายละเอียด : ตัดชะอมส่งขาย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 25  พฤษภาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 293
     รายละเอียด : ขุดหลุมเตรียมปลูกลำไย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 25  พฤษภาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 294
     รายละเอียด : มะนาวพันธุ์พิจิตร 1
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 25  พฤษภาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 295
     รายละเอียด : มะนาวเติบโตดีบ้างต้นเริ่มติดผลแล้ว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 25  พฤษภาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 296
     รายละเอียด : ถอนหญ้าโคนผักหวานเตรียมใส่ปุ๋ย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 25  พฤษภาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 297
     รายละเอียด : 12/5/54 ถ่ายรูปร่วมกับคณะ อบต.บ้านเจียง จ.ชัยภูมิ ก่อนแยกย้ายกลับออกจากพื้นที่โครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  พฤษภาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 298
     รายละเอียด : 19/5/54 ส่งจำหน่ายปาล์มน้ำมันยังร้านรับซื้อผลผลิต
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  พฤษภาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 299
     รายละเอียด : 19/5/54 ตัดผลผลิตปาล์มน้ำมันส่งจำหน่าย 700 กิโลกรัม ๆ ละ 5.85 บาท
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  พฤษภาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 300
     รายละเอียด : พ่นสารกำจัดศัตรูพืชในระยะไม้ผลผลิใบอ่อน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  พฤษภาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 301
     รายละเอียด : ฉีพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในทุเรียน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  พฤษภาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 302
     รายละเอียด : เงาะโรงเรียนเริ่มสุกใกล้เก็บเกี่ยว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  พฤษภาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 303
     รายละเอียด : กำลังขนกล้วยไข่ออกจากแปลงเพื่อเตรียมส่งจำหน่าย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  พฤษภาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 304
     รายละเอียด : ตัดผลผลิตกล้วยไข่เตรียมส่งจำหน่าย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  พฤษภาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 305
     รายละเอียด : 15/5/54 ตัดผลผลิตกล้วยไข่ส่งจำหน่าย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  พฤษภาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 306
     รายละเอียด : รับมอบของที่ระลึกในการเข้าศึกษดูงานในครั้งนี้
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  พฤษภาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 307
     รายละเอียด : กำลังสนใจเตาเผาถ่าน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  พฤษภาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 308
     รายละเอียด : คณะดูงาน เข้าดูการสาธิตการเผาถ่านเพื่อผลิตน้ำส้มควันไม้ เจ้าหน้าที่แนะนำและให้คำปรึกษาในวิธีการทำและการนำไปใช้ประโยชน์
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  พฤษภาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 309
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการแนะนำการเพาะกล้าไม้ และการนำไปใช้ประโยชน์
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  พฤษภาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 310
     รายละเอียด : คณะเข้าศึกษาดูงานด้านงานเพาะชำกล้าไม้
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  พฤษภาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 311
     รายละเอียด : คณะดูงานเข้าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  พฤษภาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 312
     รายละเอียด : แนะนำงานวิจัยในพื้นที่โครงการแก่คณะศึกษาดูงาน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  พฤษภาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 313
     รายละเอียด : คณะศึกษาดูงาน อบต.บ้านเจียง จ.ชัยภูมิ ฟังบรรยาย แนะนำโครงการและการดำเนินงานของโครงการก่อนลงพื้นที่จริง ในพื้นที่โครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  พฤษภาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 314
     รายละเอียด : คณะศึกษาดูงาน จาก อบต.บ้านเจียง จ.ชัยภูมิ เข้าศกษาดูงานในพื้นที่โครงการ จำนวน 50 ราย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  พฤษภาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 315
     รายละเอียด : เตรียมผลไม้ที่ ไม่ได้คุณภาพ เข้าเตาด้วย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  พฤษภาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 316
     รายละเอียด : เตรียมไม้เข้าเตาเผาถ่าน เพื่อสาธิตให้แก่ คณะศึกษาดูงาน ในวันที่ 12/5/54
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  พฤษภาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 317
     รายละเอียด : เตรียมบรรจุ และชั่งน้ำหนัก ผลผลิต เตรียมส่งจำหน่าย 11/5/54
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  พฤษภาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 318
     รายละเอียด : แต่งหน่อไผ่หวาน ล้างทำความสะอาด
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  พฤษภาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 319
     รายละเอียด : ตัดแต่ง ทำความสะอาด หน่อไผ่หวานเพื่อเตรียมส่งจำหน่าย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  พฤษภาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 320
     รายละเอียด : 11/5/54 ตัดหน่อไม้ เตรียมจำหน่ายผลผลิต
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  พฤษภาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 321
     รายละเอียด : ใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  พฤษภาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 322
     รายละเอียด : รถเข้าไม่ถึงต้องแบกหน่อย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  พฤษภาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 323
     รายละเอียด : 9/5/54 ขนย้ายปุ๋ยหมักชีวภาพ เตรียมใส่ปาล์มน้ำมัน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  พฤษภาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 324
     รายละเอียด : ฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพ ผักหวานบ้าน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  พฤษภาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 325
     รายละเอียด : ใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพ มะพร้าวน้ำหอม หมาก และไม้ผล แนวขอบสระน้ำ ในพื้นที่โครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  พฤษภาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 326
     รายละเอียด : ใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพ มะพร้าวน้ำหอม หมาก และไม้ผล แนวขอบสระน้ำ ในพื้นที่โครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  พฤษภาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 327
     รายละเอียด : ไก่แจ้ ที่ชาวบ้านมามอบให้
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 04  พฤษภาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 328
     รายละเอียด : มะนาวพันธุ์พิจิตร1 เจริญเติบโตดี
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 04  พฤษภาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 329
     รายละเอียด : ซ่อมบำรุงเครื่งตัดหญ้า
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 04  พฤษภาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 330
     รายละเอียด : กำจัดวัชพืชแปลงปาล์มน้ำมัน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 04  พฤษภาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 331
     รายละเอียด : กำจัดวัชพืชแปลงไม้ผล
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 04  พฤษภาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 332
     รายละเอียด : ใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 04  พฤษภาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 333
     รายละเอียด : ใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพแปลงไม้ผล
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 04  พฤษภาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 334
     รายละเอียด : ใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 04  พฤษภาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 335
     รายละเอียด : ห่อกล้วยไข่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายของผลผลิต
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 04  พฤษภาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 336
     รายละเอียด : สวมกระสอบห่อกล้วยไข่ในแปลงเกษตรผสมผสาน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 04  พฤษภาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 337
     รายละเอียด : ฉีดพ่นสารกำจัดวัชพืช บริเวณขอบแปลงปาล์มน้ำมัน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 04  พฤษภาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 338
     รายละเอียด : แนวผักหวานทางเข้าบ้านพักเจ้าหน้าที่
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 04  พฤษภาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 339
     รายละเอียด : ตัดแต่งผักหวานบ้านแนวขอบแปลง
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 04  พฤษภาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 340
     รายละเอียด : กิ่งพันธุ์ลำไย เตรียมปลูก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 04  พฤษภาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 341
     รายละเอียด : ใส่ปุ๋ยบำรุงกล้วยไข่
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 04  พฤษภาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 342
     รายละเอียด : ตัวนี้ครับอึ่งหลังขีด หรือว่าอึ่งหลังจุด
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 343
     รายละเอียด : แก้ไขครับ ตัวนี้อึ่งลายเลอะครับ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 344
     รายละเอียด : หมดแรงครับ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 345
     รายละเอียด : เขียดงูเกาะเต่า
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 346
     รายละเอียด : งูกินทากเกล็ดสัน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 347
     รายละเอียด : กลางคืนเราก็ยังไม่นอน นั่งดูภาพสิ่งที่พบกันต่อ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 348
     รายละเอียด : กลางคืนเราก็ยังไม่นอน นั่งดูภาพสิ่งที่พบกันต่อ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 349
     รายละเอียด : หมดสภาพกันทุกคน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 350
     รายละเอียด : ลุยกันเต็มที่เพื่อ กบ งู กิ้งก่า คางคก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 351
     รายละเอียด : ลุยกันเต็มที่ เพื่องู เพื่อกบ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 352
     รายละเอียด : สภาพหลังเก็บข้อมูล
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 353
     รายละเอียด : อึ่งแดง
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 354
     รายละเอียด : อึ่งแดงแกล้งตาย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 355
     รายละเอียด : บรรยากาศในการเก็บข้อมูล
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 356
     รายละเอียด : บรรยากาศในการเก็บข้อมูล
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 357
     รายละเอียด : บรรยากาศในการเก็บข้อมูล
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 358
     รายละเอียด : กิ้งก่าคาดาม่อม (ตัวเต็มวัย)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 359
     รายละเอียด : กิ้งก่าคาดาม่อม (ตัวเด็ก)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 360
     รายละเอียด : รุมจับกิ้งก่า
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 361
     รายละเอียด : สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่พบ (อึ่งหลังจุด)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 362
     รายละเอียด : คุ้ย ๆๆๆๆ กวาด ๆๆๆๆ กันเข้าไป เพื่อหา กบ งู เขียด
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 363
     รายละเอียด : จิ้งเหลนบ้าน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 364
     รายละเอียด : สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่พบ (ปาดบ้าน)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 365
     รายละเอียด : อีกหนึ่งบรรยากาศในการเก็บข้อมูล
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 366
     รายละเอียด : กิ้งก่าแก้ว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 367
     รายละเอียด : บรรยากาศในการเก็บข้อมูล
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 368
     รายละเอียด : ที่พักส่วนตัว ในบรรยากาศดี ๆ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 369
     รายละเอียด : บรรยากาศก่อนเข้าเก็บข้อมูล
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 370
     รายละเอียด : สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่พบ (อึ่งปุ่มหลังลาย)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 371
     รายละเอียด : นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้ความสนใจ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 372
     รายละเอียด : ตุ๊กแกป่าตะวันออก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 373
     รายละเอียด : ตุ๊กแกป่าตะวันออก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 374
     รายละเอียด : สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่พบ (กบใต้หวัน)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 375
     รายละเอียด : ดร. ยอดชาย ช่วยเงิน บรรยายให้ความรู้ในการจำแนกสัตว์สะเทินนำ้สะเทินบก และสัตว์เลื้อยคลาน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 376
     รายละเอียด : 25/04/54 หน่อไผ่หวานที่ตัดได้ เตรียมส่งขาย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 26  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 377
     รายละเอียด : 25/04/54 ตัดหน่อไผ่หวาน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 26  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 378
     รายละเอียด : 25/04/54 เก็บผลส้มจี๊ดส่งจำหน่าย ประมาณ 10 กิโลกรัม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 26  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 379
     รายละเอียด : 22/04/54 ตัดผลผลิตสัปรด ช่วงบ่าย จำหน่ายได้ 200 บาท
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 26  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 380
     รายละเอียด : ตัดผลผลิตปาล์มน้ำมัน แก้ไขวันที่ 22/04/54
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 26  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 381
     รายละเอียด : 22/04/54 เตรียมนำผลผลิตปาล์มน้มันส่งจำหน่าย น้ำหนักประมาณ 300 กิโลกรัม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 26  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 382
     รายละเอียด : มีการบันทึกข้อมูลผลผลิต
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 26  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 383
     รายละเอียด : 26/04/54 ตัดผลผลิตปาล์มน้ำมัน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 26  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 384
     รายละเอียด : นำไม้ไผ่ค้ำกิ่งเงาะโรงเรียนป้องกันการหักของกิ่ง 25/04/54
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 26  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 385
     รายละเอียด : กำจัดวัชพืชแปลงเกษตรผสมผสาน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 26  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 386
     รายละเอียด : สร้างบ้านดินค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 387
     รายละเอียด : ใบประกาศแสดงว่าโครงการ ฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกสร้างบ้านดินค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 388
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการ ฯ ที่เข้ารับการฝึกอบรมสร้างบ้านดินค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 389
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการ ฯ ที่เข้ารับการฝึกอบรมสร้างบ้านดินค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 390
     รายละเอียด : ตกแต่งด้วยสีที่ผสมค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 391
     รายละเอียด : ตกแต่งด้วยสีที่ผสมค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 392
     รายละเอียด : ทาสีบ้านดินค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 393
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการ ฯ ฝึกผสมสีค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 394
     รายละเอียด : การผสมสีเพื่อตกแต่งค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 395
     รายละเอียด : การผสมสีเพื่อตกแต่งค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 396
     รายละเอียด : แป้งมันและดินละเอียดผสมกันค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 397
     รายละเอียด : วิธีผสมสีเพื่อตกแต่งบ้านดินค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 398
     รายละเอียด : วิธีการผสมสีค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 399
     รายละเอียด : ตกแต่งด้วยดินค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 400
     รายละเอียด : ดินที่ใส่บล็อก (อิฐ)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 401
     รายละเอียด : วิธีการผสมดิน (ย่ำดิน)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 402
     รายละเอียด : นำดินใส่บล็อกที่เตรียมไว้ (ทำอิฐ)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 403
     รายละเอียด : ฉีดพ่นสารอาหารเสริมปาล์มน้ำมัน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 404
     รายละเอียด : จักรสานของป้าเสมอ ราษฎร ในเขตพื้นที่โครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 405
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่ส่วนกลางเยี่ยมและติดตามเรื่องการจักรสานของราษฎร
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 406
     รายละเอียด : กำลังขนย้ายปุ๋ย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 407
     รายละเอียด : จัดเก็บปุ๋ยหมักชีวภาพในเรือน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 408
     รายละเอียด : ขนเข้าโรงเก็บปุ๋ยในพื้นที่โครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 409
     รายละเอียด : ปุ๋ยหมักชีวภาพแห้ง
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 410
     รายละเอียด : ปุ๋ยหมักชีวภาพที่ทำเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ซึ่งงานวิชาการเกษตร คุ้งกระเบน (สวพ.6) ดำเนินการจัดทำผสมและจัดส่งให้โครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 411
     รายละเอียด : ติดตามผลการเลี้ยงชัณโรง ซึ่งได้ผลดีมาก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 412
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่ศูนย์เพาะเลี้ยงผึ้ง จันทบุรี (มะขาม) ติดตามผลการนำชันโรง มาเพาะเลี้ยงภายในพื้นที่โครงการ เพื่อผสมเกษร
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 413
     รายละเอียด : หน่อไผ่หวานเริ่มให้ผลผลิต
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 414
     รายละเอียด : ตัดแต่งทางใบกล้วยไข่ในแปลงเกษตผสมผสาน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 415
     รายละเอียด : ฉีดพ่นธาตุอาหารเสริม โบร่อน และแมกเนีเซียม ปาล์มน้ำมัน วันที่ 4 เมษายน 2554
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 416
     รายละเอียด : อุปกรณ์รถพรวนดิน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 417
     รายละเอียด : อุปกรณ์รถพรวนดิน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 418
     รายละเอียด : อุปกรณ์ที่มากับรถพรวน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 419
     รายละเอียด : อุปกรณ์ติดตั้ง
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 420
     รายละเอียด : รถพรวนดินอเนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ซื้อ วันที่ 30 มีนาคม 2554
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 421
     รายละเอียด : สัปรดเริ่มให้ผลผลิตในแปลงเกษตรผสมผสาน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 422
     รายละเอียด : เงาะโรงเรียน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 423
     รายละเอียด : เงาะโรงเรียนเริ่มให้ผลผลิต
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 424
     รายละเอียด : วิธีการผสมดินเพื่อทำบ้านดินค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 425
     รายละเอียด : ทำการผสมดินค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 426
     รายละเอียด : วิธีการผสมดินที่จะทำการทำบ้านดินค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 427
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการ ฯ ได้เข้ารับการฝึกอบรมการทำบ้านดินค่ะ (9-10 เมษายน 2554)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 428
     รายละเอียด : สัตว์เลื้อยคลานที่พบเจอในป่าค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 429
     รายละเอียด : นักศึกษามีความสนใจมากค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 430
     รายละเอียด : จากรูปนักศึกษาทำความเข้าใจในการศึกษาสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 431
     รายละเอียด : นักศึกษาได้ความรู้ใหม่และได้แลกเปลี่ยนความคิดกัน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 432
     รายละเอียด : นักศึกษาได้ความรู้ใหม่และได้แลกเปลี่ยนความคิดกัน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 433
     รายละเอียด : หัวหน้าโครงการ ฯ เจ้าหน้าที่โครงการ ฯ อาจารย์ และนักศึกษาร่วมกันถ่ายรูป ณ หน้าป้ายโครงการ ฯ ค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 434
     รายละเอียด : นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาและเก็บข้อมูลสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน (เมื่อ 2-3 เมษายน 2554)ค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 435
     รายละเอียด : ตุ๊กแกป่าตะวันออกที่พบในป่าค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 436
     รายละเอียด : คณะอาจารย์ที่เข้ามาเก็บข้อมูลสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน ค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 437
     รายละเอียด : นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาและเก็บข้อมูลสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน (เมื่อ 2-3 เมษายน 2554)ค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 438
     รายละเอียด : นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาและเก็บข้อมูลสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน (เมื่อ 2-3 เมษายน 2554)ค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 439
     รายละเอียด : ปรับภูมิทัศน์โดยการตัดหญ้าในพื้นที่โครงการ ฯ และบริเวณทางเข้าโครงการ ฯ ค่ะ (31 มี.ค.54)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 12  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 440
     รายละเอียด : ปรับภูมิทัศน์โดยการตัดหญ้าในพื้นที่โครงการ ฯ และบริเวณทางเข้าโครงการ ฯ ค่ะ (31 มี.ค.54)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 12  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 441
     รายละเอียด : ปรับภูมิทัศน์โดยการตัดหญ้าในพื้นที่โครงการ ฯ และบริเวณทางเข้าโครงการ ฯ ค่ะ (31 มี.ค.54)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 12  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 442
     รายละเอียด : ติดตั้งรางน้ำบริเวณอาคารเอนกประสงค์โครงการ ฯ ค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 12  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 443
     รายละเอียด : เตรียมทำรางน้ำค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 12  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 444
     รายละเอียด : นักศึกษาได้เข้าโครงการ ฯ เพื่อช่วยในการเก็บข้อมูลพรรณไม้ค่ะ (29 มี.ค. 54)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 12  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 445
     รายละเอียด : นักศึกษาได้เข้าโครงการ ฯ เพื่อช่วยในการเก็บข้อมูลพรรณไม้ค่ะ (29 มี.ค. 54)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 12  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 446
     รายละเอียด : นักศึกษาได้เข้าโครงการ ฯ เพื่อช่วยในการเก็บข้อมูลพรรณไม้ค่ะ (29 มี.ค. 54)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 12  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 447
     รายละเอียด : เยาวชนได้เข้าโครงการ ฯ กรอกดินเพื่อหารายได้พิเศษในระหว่างปิดภาคเรียน (28 มี.ค.54)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 12  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 448
     รายละเอียด : เยาวชนได้เข้าโครงการ ฯ กรอกดินเพื่อหารายได้พิเศษในระหว่างปิดภาคเรียน (28 มี.ค.54)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 12  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 449
     รายละเอียด : ผลส้มปรีดค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 12  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 450
     รายละเอียด : ผลส้มปรีดค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 12  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 451
     รายละเอียด : บำรุงผังหวานบ้านค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 12  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 452
     รายละเอียด : พ่นปุ๋ยทางใบค่ะ (28 มี.ค. 54)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 12  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 453
     รายละเอียด : เก็บข้อมูลสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานในพื้นที่โครงการ ฯ ค่ะ (เมื่อ 26 - 27 มี.ค. 54)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 12  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 454
     รายละเอียด : เก็บข้อมูลสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานในพื้นที่โครงการ ฯ ค่ะ (เมื่อ 26 - 27 มี.ค. 54)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 12  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 455
     รายละเอียด : เก็บข้อมูลสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานในพื้นที่โครงการ ฯ ค่ะ (เมื่อ 26 - 27 มี.ค. 54)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 12  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 456
     รายละเอียด : วิธีการเก็บข้อมูลสัตว์สะเทินน้ำสะเทิกบกค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 12  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 457
     รายละเอียด : ทีมงานเก็บข้อมูลสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและเจ้าหน้าที่โครงการ ฯ ดำเนินการทำความเข้าใจในการเก็บข้อมูลค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 12  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 458
     รายละเอียด : ทีมงานเก็บข้อมูลสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 04  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 459
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการ ฯ กำจัดวัชพืชค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 03  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 460
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการ ฯ ดำเนินการขยายแปลงเพาะชำโดยการเทปูนค่ะ (24 มี.ค. 54)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 03  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 461
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการ ฯ ดำเนินการขยายแปลงเพาะชำโดยการเทปูนค่ะ (24 มี.ค. 54)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 03  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 462
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการ ฯ ดำเนินการขยายแปลงเพาะชำโดยการเทปูนค่ะ (24 มี.ค. 54)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 03  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 463
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการ ฯ ดำเนินการขยายแปลงเพาะชำโดยการเทปูนค่ะ (24 มี.ค. 54)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 03  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 464
     รายละเอียด : กล้วยน้ำว้าที่ตัดขายค่ะ 15 มี.ค. 54
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 03  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 465
     รายละเอียด : ขายกล้วยน้ำว้าค่ะ (15 มี.ค. 54)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 03  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 466
     รายละเอียด : ปู่ยาวปิดกองค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 03  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 467
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการ ฯ จัดกิจกรรมนันทนาการภายหลังจากการศึกษาเส้นทางศึกษาธรรมชาติค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 03  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 468
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการ ฯ จัดกิจกรรมนันทนาการภายหลังจากการศึกษาเส้นทางศึกษาธรรมชาติค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 03  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 469
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการ ฯ จัดกิจกรรมนันทนาการภายหลังจากการศึกษาเส้นทางศึกษาธรรมชาติค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 03  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 470
     รายละเอียด : ป้ายสื่อความหมายค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 03  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 471
     รายละเอียด : ลูกเสือ - เนตรนารีโรงเรียนวัดตกพรม เข้าแถวค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 03  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 472
     รายละเอียด : ลูกเสือ-เนตรนารีมีความสนใจในเส้นทางศึกษาธรรมชาติมากค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 03  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 473
     รายละเอียด : ลูกเสือ - เนตรนารีมีความสนใจในป้ายสื่อความหมายต่าง ๆ ค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 03  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 474
     รายละเอียด : ปู่เทืองพาลูกเสือ - เนตรนารีเข้าเส้นทางศึกษาธรรมชาติค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 03  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 475
     รายละเอียด : ปู่ยาวพาลูกเสือ - เนตรนารีเข้าเส้นทางศึกษาธรรมชาติค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 03  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 476
     รายละเอียด : ปู่ยาวพาลูกเสือ - เนตรนารีเข้าเส้นทางศึกษาธรรมชาติค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 03  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 477
     รายละเอียด : ลูกเสือ-เนตรนารีลงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 03  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 478
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการ ฯ นำลูกเสือ-เนตรนารีเข้าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 03  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 479
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่เล่าถึงประวัติความเป็นมาของโครงการ ฯ ค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 03  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 480
     รายละเอียด : อาจารย์ที่พาลูกเสือ-เนตรนารีเข้ามาได้พูดคุยและกล่าววัตถุประสงค์ที่ได้เข้ามาค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 03  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 481
     รายละเอียด : หมู่บริการเชิญธงชาติค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 03  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 482
     รายละเอียด : ลูกเสือ-เนตรนารี เข้ามาศึกษาเส้นทางศึกษาธรรมชาติและระบบการดำเนินงานโครงการ ฯ ต่างต่าง (วันที่ 10 - 11 มีนาคม 2554)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 03  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 483
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครง ฯ การปรับที่เพื่อการขยายเรือนเพาะชำ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 03  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 484
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการ ฯ ดำเนินการปรับที่เพื่อการขยายต่อเติมเรือนเพาะชำ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 03  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 485
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการ ฯ ดำเนินการชำกล้าไม้ภายในพื้นที่โครงการ ฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 03  เมษายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 486
     รายละเอียด : นักศึกษาที่มาถ่ายรูปร่วมกับหัวหน้าโครงการ ฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 09  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 487
     รายละเอียด : ของขวัญที่นักศึกษามอบให้โครงการ ฯ ค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 09  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 488
     รายละเอียด : นักศึกษาขอบคุณหัวหน้าโครงการ ฯ ที่ให้ความรู้เพิ่มเติม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 09  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 489
     รายละเอียด : นักศึกษาชมป่าไผ่หวานในพื้นที่โครงการ ฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 09  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 490
     รายละเอียด : นักศึกษาชมหมูหลุมภายในพื้นที่โครงการ ฯ ค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 09  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 491
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการ ฯ บรรยายเกี่ยวกับป้ายสื่อความหมายต่าง ๆ ค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 09  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 492
     รายละเอียด : นักศึกษาชมเส้นทางวนเกษตร
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 09  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 493
     รายละเอียด : นักศึกษามีความสนใจในเส้นทางศึกษาธรรมชาติมากค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 09  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 494
     รายละเอียด : นศ.มีความสนใจในเส้นทางศึกษาธรรมชาติมาก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 09  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 495
     รายละเอียด : นศ.เตรียมเข้าเส้นทางศึกษาธรรมชาติค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 09  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 496
     รายละเอียด : ผู้ช่วยนักวิจัยได้บอกถึงวิธีการเก็บพันธุ์ไม้ค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 09  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 497
     รายละเอียด : หัวหน้าโครงการ ฯ กล่าวต้อนรับนศ.ที่มาค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 09  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 498
     รายละเอียด : เมื่อวันที่ 7 มี.ค.54 นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ ของ ม.รำไพพรรณีจันทบุรีได้เข้าศึกษาชมโครงการ ฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 09  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 499
     รายละเอียด : พนักงานดีเด่นประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 นายเจษฎาพร จรจันทร์
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 09  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 500
     รายละเอียด : ภายในโครงการ ฯ มีการประชุมประจำเดือนด้วยค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 09  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 501
     รายละเอียด : ภายในโครงการ ฯ มีการประชุมประจำเดือนด้วยค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 09  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 502
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการ ฯ ดำเนินการย้ายกล้าไม้ค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 09  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 503
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการ ฯ ดำเนินการปรับที่เพื่อเตรียมขยายเรือนเพาะชำค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 09  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 504
     รายละเอียด : ปรับภูมิทัศน์โดยการตัดหญ้าค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 09  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 505
     รายละเอียด : ลวกเมล็ดเพื่อเตรียมการเพาะค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 08  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 506
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการ ฯ ทำการซ่อมแซมเรือนเพาะชำค่ะ (7 มี.ค. 54)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 08  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 507
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการ ฯ ชำกล้าไม้บริเวณเรือนเพาะชำค่ะ(เมื่อวันที 7 มี.ค. 54)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 08  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 508
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการ ฯ เตรียมดินที่จะปิดเตาเผาน้ำส้มควันไม้ค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 08  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 509
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการ ฯ นำกระถางไม้ประดับขึ้นประดับอาคารเอนกประสงค์
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 08  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 510
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการ ฯ ตัดหญ้าเพื่อเตรียมปรับพื้นที่ค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 08  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 511
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการ ฯ ตัดหญ้าเพื่อเตรียมปรับพื้นที่ค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 08  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 512
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการ ฯ ช่วยขนย้ายกล้าไม้ใส่รถเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตรค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 08  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 513
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการ ฯ ช่วยขนย้ายกล้าไม้ใส่รถเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตรค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 08  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 514
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการ ฯ ช่วยขนย้ายกล้าไม้ใส่รถเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตรค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 08  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 515
     รายละเอียด : ดำเนินการกรอกดินค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 08  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 516
     รายละเอียด : คณะครูเยี่ยมชมโครงการ ฯ (เมื่อ 2 มี.ค. 54)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 08  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 517
     รายละเอียด : คณะครูเยี่ยมชมโครงการ ฯ (เมื่อ 2 มี.ค. 54)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 08  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 518
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการ ฯ ดำเนินการตัดหญ้าข้างรั้วผักหวานค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 08  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 519
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการ ฯ ทำชั้นวางตระกร้าเพาะพันธุ์ไม้
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 08  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 520
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการ ฯ ติดตั้งสปอร์ตไลท์บริเวณเรือนเพาะชำ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 08  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 521
     รายละเอียด : หัวหน้าโครงการ ฯ เก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 08  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 522
     รายละเอียด : วิธีการเก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งคือการเย็บค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 08  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 523
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการ ฯ ถางป่าค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 08  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 524
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการ ฯ ถางป่าค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 08  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 525
     รายละเอียด : ภาพนี้มีความสามัคคีกันดีค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 01  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 526
     รายละเอียด : หัวหน้าโครงการ ฯ กรรมการหมู่บ้านปรึกษาหารือกันค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 01  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 527
     รายละเอียด : ผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้นำชุมชนค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 01  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 528
     รายละเอียด : คณะกรรมการหมู่บ้านได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 01  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 529
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการ ฯ อธิบายการวางหมุดให้กับคณะกรรมการและผู้นำชุมชนฟังค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 01  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 530
     รายละเอียด : หัวหน้าโครงการ ฯ อธิบายผลการดำเนินงานค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 01  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 531
     รายละเอียด : ชาวบ้านให้การต้อนรับโดยการทำอาหารค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 01  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 532
     รายละเอียด : ชาวบ้านให้การต้อนรับโดยการทำอาหารค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 01  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 533
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการ ฯ อธิบายถึงผลการดำเนินงานค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 01  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 534
     รายละเอียด : หัวหน้าโครงการ ฯ ลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับคณะกรรมการหมู่บ้าน (เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 01  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 535
     รายละเอียด : เมนูปลาทอดค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 01  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 536
     รายละเอียด : ศึกษางานที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 01  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 537
     รายละเอียด : ศึกษางานที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 01  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 538
     รายละเอียด : ปาล์มพญานาคค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 01  มีนาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 539
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการ ฯ ดำเนินการตัดหญ้า
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 23  กุมภาพันธ์  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 540
     รายละเอียด : กำจัดวัชพืชโดยการถอนหญ้าค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 23  กุมภาพันธ์  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 541
     รายละเอียด : เก็บผักหวานบ้านค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 23  กุมภาพันธ์  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 542
     รายละเอียด : เก็บผักหวานบ้านค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 23  กุมภาพันธ์  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 543
     รายละเอียด : มีการประเมินพนักงานดีเด่นด้วยค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 23  กุมภาพันธ์  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 544
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการ ฯ ชำกล้าสาธรค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  กุมภาพันธ์  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 545
     รายละเอียด : เพาะพรรณก่วมค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  กุมภาพันธ์  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 546
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการ ฯ เตรียมดินเพื่อเพาะกล้าค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  กุมภาพันธ์  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 547
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการ ฯ ดำเนินการเก็บพรรณนู้ดต้นภายในเส้นทางศึกษาธรรมชาติค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  กุมภาพันธ์  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 548
     รายละเอียด : ทีมงานวางหมุดค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  กุมภาพันธ์  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 549
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการ ฯ อ่านจีพีเอส
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  กุมภาพันธ์  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 550
     รายละเอียด : กิจกรรมวางหมุดค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  กุมภาพันธ์  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 551
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการ ฯ ตัดใบก่วมค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  กุมภาพันธ์  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 552
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการ ฯ ดำเนินการเก็บพรรณไม้ที่ร่วง (พรรณก่วมค่ะ)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  กุมภาพันธ์  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 553
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการ ฯ ดำเนินการกรอกดินเพื่อเตรียมเพาะกล้าไม้ต่อไปค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  กุมภาพันธ์  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 554
     รายละเอียด : กิจกรรมวางหมุดภายในพื้นที่โครงการ ฯค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  กุมภาพันธ์  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 555
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการ ฯ ดำเนินการติดแทรกที่ต้นไม้เพื่อเก็บข้อมูลต่อไปค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  กุมภาพันธ์  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 556
     รายละเอียด : กล้าสาธรค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  กุมภาพันธ์  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 557
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการ ฯ ดำเนินการห่อพรรณไม้ภายในเส้นทางศึกษาธรรมชาติค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  กุมภาพันธ์  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 558
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการ ฯ ดำเนินการตัดหญ้าค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  กุมภาพันธ์  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 559
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการ ฯ ดำเนินการขึงพรรณไม้เพื่อเตรียมเพาะชำ (เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2554)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  กุมภาพันธ์  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 560
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการ ฯ เย็บถุงเพื่อห่อพรรณไม้ค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  กุมภาพันธ์  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 561
     รายละเอียด : ดำเนินการตัดกล้วยน้ำว้าไร้สารค่ะ (วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 54)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 08  กุมภาพันธ์  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 562
     รายละเอียด : ดำเนินการตัดกล้วยน้ำว้าไร้สารค่ะ (วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 54)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 08  กุมภาพันธ์  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 563
     รายละเอียด : ดำเนินการตัดกล้วยน้ำว้าไร้สารค่ะ (วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 54)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 08  กุมภาพันธ์  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 564
     รายละเอียด : ดำเนินการตัดกล้วยน้ำว้าไร้สารค่ะ (วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 54)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 08  กุมภาพันธ์  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 565
     รายละเอียด : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 54 ตัดกล้วยไข่ไร้สารค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 08  กุมภาพันธ์  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 566
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการ ฯ กล่าวผลการดำเนินงาน (เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554) ค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 08  กุมภาพันธ์  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 567
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการ ฯ กล่าวผลการดำเนินงานภายในพื้นที่โครงการ ฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 08  กุมภาพันธ์  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 568
     รายละเอียด : ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 08  กุมภาพันธ์  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 569
     รายละเอียด : หัวหน้าโครงการ ฯ กล่าวพูดคุยกับชาวบ้านค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 08  กุมภาพันธ์  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 570
     รายละเอียด : หัวหน้าโครงการ ฯ พูดคุยกับชาวบ้าน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 08  กุมภาพันธ์  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 571
     รายละเอียด : ประธานเยาวชนและสมาชิก เตรียมตัวลงพื้นที่เพื่อที่จะรายงานผลการดำเนินงานให้ชาวบ้านได้ทราบ (เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554)ค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 08  กุมภาพันธ์  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 572
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการ ฯ เตรียมตัวลงพื้นที่เพื่อที่จะรายงานผลการดำเนินงานให้ชาวบ้านได้ทราบ (เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554)ค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 08  กุมภาพันธ์  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 573
     รายละเอียด : วางหมุดภายในพื้นที่โครงการ ฯ ค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 08  กุมภาพันธ์  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 574
     รายละเอียด : กิจกรรมวางหมุด
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 08  กุมภาพันธ์  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 575
     รายละเอียด : กิจกรรมวางหมุด
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 08  กุมภาพันธ์  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 576
     รายละเอียด : กิจกรรมวางหมุด
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 08  กุมภาพันธ์  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 577
     รายละเอียด : วางหมุดค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 07  กุมภาพันธ์  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 578
     รายละเอียด : ภายในพื้นที่ป่าชุมชน ฯ หัวหน้าโครงการ ฯและเจ้าหน้าที่ได้เข้าป่าวางหมุดค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 07  กุมภาพันธ์  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 579
     รายละเอียด : ติดตั้งระบบน้ำในเรือนเพาะชำ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 28  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 580
     รายละเอียด : ปรับพื้นที่เตรียมนำกล้าไม้เข้าเรือนเพาะชำแล้วครับ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 581
     รายละเอียด : ผลผลิตปาล์มน้ำมัน จำหน่ายได้ 2,300 บาท ครับ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 582
     รายละเอียด : ตัดผลผลิตปาล์มน้ำมัน วันที่ 20 มกราคม 54
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 583
     รายละเอียด : มุงแสลนพรางแสงเสร็จ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 584
     รายละเอียด : ปรับปรุงเรือนเพาะชำเตรียมขึ้นมุงแสลนแล้วครับ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 585
     รายละเอียด : ปรับปรุงเรือนเพาะชำ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 586
     รายละเอียด : ให้น้ำไม้ผล ลองกองเติบโตดีครับ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 587
     รายละเอียด : ปลูกผักสวนครัวออกลูกแล้วครับ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 588
     รายละเอียด : มะนาวพันธุ์พิจิตร 1 เจริญเติบโตดี
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 589
     รายละเอียด : ฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 590
     รายละเอียด : ใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 591
     รายละเอียด : เตาเผาถ่านน้ำส้มควันไม้
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 592
     รายละเอียด : รุ่งเช้าผีเสื้อกลางคืนได้มาเกาะบริเวณหน้าสำนักงานโครงการฯค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 17  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 593
     รายละเอียด : หัวหน้าโครงการฯได้ร่วมร้องเพลงค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 17  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 594
     รายละเอียด : เยาวชนร่วมร้องเพลงค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 17  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 595
     รายละเอียด : ประธานเยาวชนไทยร่วมใจชัยพัฒนาได้มาร่วมงานสังสรรค์ปีใหม่ด้วยค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 17  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 596
     รายละเอียด : หัวหน้าโครงการฯร่วมอวยพรให้แขก เจ้าหน้าที่ และเยาวชนผู้มาร่วมงานค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 17  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 597
     รายละเอียด : ปลัดเทศบาลตำบลตกพรมได้ร่วมอวยพรปีใหม่ให้กับแขกและเจ้าหน้าที่โครงการฯค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 17  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 598
     รายละเอียด : งานสังสรรค์ปีใหม่ค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 17  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 599
     รายละเอียด : ภายในเวลากลางคืนได้จัดงานสังสรรค์ปีใหม่และได้มีการแลกเปลี่ยนของขวัญกันด้วยค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 17  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 600
     รายละเอียด : เวลา 13.00 น.โดยประมาณเจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนา (ส่วนกลาง)เจ้าหน้าที่โครงการฯและนักศึกษาเข้าประชุมพร้อมทั้งศึกษาพื้นที่โครงการฯค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 17  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 601
     รายละเอียด : ร่วมรับประทานอาหารโดยพร้อมเพียงกันค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 17  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 602
     รายละเอียด : แขกผู้มาร่วมงานทำบุญประจำปีรับน้ำมนต์จากพระสงฆ์
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 17  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 603
     รายละเอียด : ร่วมตักบาตรพระค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 17  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 604
     รายละเอียด : แขกผู้มีเกียรติร่วมตักบาตรค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 17  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 605
     รายละเอียด : แขกที่มาร่วมงานทำบุญประจำปีค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 17  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 606
     รายละเอียด : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตกพรมประธานในพิธีจุดธูปเทียน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 17  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 607
     รายละเอียด : อาหารคาวหวานค่ะ (13 มกราคม 2554)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 17  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 608
     รายละเอียด : ผลไม้ถวายพระค่ะ (เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2554)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 17  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 609
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการฯจัดเตรียมสถานที่ทำบุญประจำปี 2554
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 17  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 610
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่ช่วยกันล้างภาชนะค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 17  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 611
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการฯค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 17  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 612
     รายละเอียด : เวลา 08.20 น.เจ้าหน้าที่โครงการฯได้จัดระเบียบโดยการเข้าแถวเคารพธงชาติค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 17  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 613
     รายละเอียด : วันเด็กมีเด็กเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 10  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 614
     รายละเอียด : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตกพรมกล่าวเปิดงานวันเด็ก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 10  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 615
     รายละเอียด : ซุ้มรางวัลต่างๆ ที่ทางเทศบาลและหน่วยงานอื่น ๆเตรียมมอบให้เด็ก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 10  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 616
     รายละเอียด : ของรางวัลพิเศษที่โครงการฯเตรียมให้เด็ก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 10  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 617
     รายละเอียด : เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2554 เทศบาลตำบลตกพรมได้จัดงานวันเด็กโดยเจ้าหน้าที่โครงการฯได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 10  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 618
     รายละเอียด : ที่ล้างจานค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 10  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 619
     รายละเอียด : ทำที่ล้างจานค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 10  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 620
     รายละเอียด : ดำเนินการทำที่ล้างจานค่ะเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2554
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 10  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 621
     รายละเอียด : กำลังปรับพื้นที่โรงเพาะชำ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 10  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 622
     รายละเอียด : ปรับพื้นที่เทปูนค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 10  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 623
     รายละเอียด : ช่วยกันดำเนินงานค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 10  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 624
     รายละเอียด : ผสมปูนเพื่อเทพื้นเรือนเพาะค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 10  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 625
     รายละเอียด : พื้นที่ที่ปรับด้วยการเททรายค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 10  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 626
     รายละเอียด : ดำเนินการปรับพื้นที่เรือนเพาะชำในพื้นที่โครงการฯเริ่มทำเมื่อ วันที่ 4 มกราคม 2554
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 10  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 627
     รายละเอียด : มีผู้จัดการทีมด้วยค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 10  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 628
     รายละเอียด : การแข่งขันในครั้งนี้หัวหน้าโครงการฯได้เข้าร่วมการแข่งขันด้วยค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 10  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 629
     รายละเอียด : ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล 4 คน เมื่อ 27-29 ธันวาคม 2553
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 10  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 630
     รายละเอียด : ทางโครงการฯได้ส่งนักฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด (เมื่อวันที่ 27-29 ธันวาคม 2553)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 10  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 631
     รายละเอียด : ชาวบ้านที่เข้าร่วมฝึกการกรีดยาง
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 10  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 632
     รายละเอียด : อาจารย์สาธิตการกรีดยาง
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 10  มกราคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 633
     รายละเอียด : เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 53 ได้มีชาวบ้านที่เข้าร่วมการฝึกอบรมกรีดยางเข้ามาขอใช้สถานที่เพื่อเป็นการปฏิบัติและเรียนรู้จากต้นยางจริง
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 30  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 634
     รายละเอียด : เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 53 ได้มีชาวบ้านที่เข้าร่วมการฝึกอบรมกรีดยางเข้ามาขอใช้สถานที่เพื่อเป็นการปฏิบัติและเรียนรู้จากต้นยางจริง
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 30  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 635
     รายละเอียด : ผู้เข้าสอบผู้ช่วยนักวิจัยค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 30  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 636
     รายละเอียด : สนามสอบผู้ช่วยนักวิจัย เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 30  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 637
     รายละเอียด : ทุเรียนอยู่ระยะเจริญเติบโต หลังปลูก 2 ปี
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 638
     รายละเอียด : มังคุดเจริญเติบโตดี
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 639
     รายละเอียด : ต้นเพกาในแปลงไม้ผล (ต้นลิ้นฟ้า)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 640
     รายละเอียด : ปลูกผักหวานบ้าน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 641
     รายละเอียด : เตรียมแปลงปลูกผักหวานบ้าน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 642
     รายละเอียด : ตัดผลผลิตปาล์มน้ำมัน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 643
     รายละเอียด : ปาล์มน้ำมันเริ่มให้ผลผลิตจำหน่ายได้
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 644
     รายละเอียด : ตัดหญ้ากำจัดวัชพืชในแปลงปาล์มน้ำมัน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 645
     รายละเอียด : พืชแซมในแปลงไม้ผลหลัก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 646
     รายละเอียด : ปลูกซ่อมปาล์มน้ำมัน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 647
     รายละเอียด : เตรียมต้นพันธุ์ปาล์มเพื่อปลูกซ่อม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 648
     รายละเอียด : ซ่อมแซมและขยายระบบน้ำไม้ผล
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 649
     รายละเอียด : ฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชแปลงไม้ผล
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 650
     รายละเอียด : ซ่อมแซมเล้าหมูหลุม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 651
     รายละเอียด : ซ่อมแซมเล้าหมูหลุม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 652
     รายละเอียด : นำฟางข้าวคลุมแปลงผักหวานบ้าน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 653
     รายละเอียด : คลุมโคนไม้ผล
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 654
     รายละเอียด : นำฟางข้าวเพื่อใช้ในการคลุมโคนไม้ผลเพื่อรักษาความชื้น
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 655
     รายละเอียด : ปลูกปาล์มเพิ่ม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 656
     รายละเอียด : ก๋วยเตี๋ยวค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 657
     รายละเอียด : ก๋วยเตี๋ยวค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 658
     รายละเอียด : และมื้อสุดท้ายคือก๋วยเตี๋ยวค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 659
     รายละเอียด : อาจารย์นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว เป็นวิทยากรสอนเรื่องแมลงผีเสื้อให้กับเยาวชน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 660
     รายละเอียด : เยาวชนมีความสนใจมากค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 661
     รายละเอียด : เยาวชนได้มีความสนใจในเรื่องการจับแมลงมากค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 662
     รายละเอียด : ศึกษาแมลงปฏิบัติจริงในช่วงยามเช้า
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 663
     รายละเอียด : ปู่ยาวปราชญ์ชาวบ้านได้เป็นเกียติจุดไฟกลางที่รอบกองไฟ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 664
     รายละเอียด : เยาวชนแต่ละสีแต่ละกลุ่ม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 665
     รายละเอียด : เยาวชนแต่ละสีแต่ละกลุ่ม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 666
     รายละเอียด : เยาวชนแต่ละสีแต่ละกลุ่ม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 667
     รายละเอียด : เยาวชนแต่ละสีแต่ละกลุ่มค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 668
     รายละเอียด : ทีมวิทยากรสันทนาการเตรียมร้องเพลงให้เยาวชนได้ผ่อนคลายค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 669
     รายละเอียด : ปู่ยาวปราชญ์ชุมชนเล่าประวัติความเป็นมาให้เยาวชนฟัง
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 670
     รายละเอียด : เยาวชนศึกษาวิธีการจับแมลงตอนกลางคืนภายในพื้นที่โครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 671
     รายละเอียด : เยาวชนปฏิบัติจับกบมาทดสอบจริงค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 672
     รายละเอียด : จากนั้นเยาวชนได้สำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติภายในพื้นที่ป่าชุมชน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 673
     รายละเอียด : ช่วงดึกฟังบรรยายเรื่องแมลงจากอาจารย์นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 674
     รายละเอียด : กิจกรรมสันทนาการค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 675
     รายละเอียด : กิจกรรมสันทนาการจากวิทยากรชมรมเพื่อนรักเพื่อนแท้
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 676
     รายละเอียด : ช่วยบ่ายเยาวชนได้ฟังบรรยายเรื่อง ความรู้พื้นฐานในการศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 677
     รายละเอียด : กิจกรรมสันทนาการภายในห้องฟังบรรยาย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 678
     รายละเอียด : เยาวชนเข้ารับฟังบรรยายเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับป่าชุมชน โดยอาจารย์จากคณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 679
     รายละเอียด : เยาวชนเข้ารับฟังบรรยายเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับป่าชุมชน โดยอาจารย์จากคณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 680
     รายละเอียด : ชมบรรยากาศยามเช้าบริเวณหลังอาคารเอนกประสงค์ค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 681
     รายละเอียด : และมื้อเช้าเยาวชนรับเป็นข้าวผัด/น้ำซุปร้อนๆค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 682
     รายละเอียด : และมื้อเช้าเยาวชนรับเป็นข้าวผัด/น้ำซุปร้อนๆค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 683
     รายละเอียด : หลังจากที่เยาวชนได้ออกวิ่งแล้วจึงได้รับอาหารว่างยามเช้าค่ะ โอวัลติน/ขนมปังปิ้งทาแยม/กล้วยน้ำว้า
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 684
     รายละเอียด : เยาวชนเข้าแถวเพื่อเตรียมออกวิ่งบริเวณพื้นที่รอบๆโครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 685
     รายละเอียด : ยาวเช้าเยาวชนตื่นออกกำลังกาย 05.00 น.ของวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 686
     รายละเอียด : สู่ขวัญเยาวชนด้วยการผูกด้ายสายสินญ์ให้กับเยาวชน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 687
     รายละเอียด : พิธีจุดเทียนสู่ขวัญเยาวชน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 688
     รายละเอียด : พิธีจุดเทียนสู่ขวัญเยาวชน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 689
     รายละเอียด : ประธานในพิธีนายอัมฤต เปี่ยมคูหา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตกพรม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 690
     รายละเอียด : เยาวชนช่วยกันเตรียมกางเต็นท์ค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 691
     รายละเอียด : เยาวชนเตรียมชมวิธีการกางเต็นท์ที่ถูกวิธี
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 692
     รายละเอียด : กิจกรรมสันทนาการของเยาวชนค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 693
     รายละเอียด : กิจกรรมสันทนาการในการฝึกอบรมค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 694
     รายละเอียด : ในวันที่ ๑๗ - ๑๙ ธันวาคม ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเยาวชนในเรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่โครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 695
     รายละเอียด : บริเวณกิจกรรมเล่นรอบกองไฟ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 696
     รายละเอียด : เต็นท์อำนวยการค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 697
     รายละเอียด : ห้องอาบน้ำเยาวชนชายที่เข้าฝึกอบรมในวันที่ ๑๗ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 698
     รายละเอียด : ทำเสาตะเกียงตลอดทางเดิน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 699
     รายละเอียด : ติดตั้งเสาธงบริเวณอาคารเอนกประสงค์
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 700
     รายละเอียด : ทำเสาตะเกียงค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 701
     รายละเอียด : ทำตะเกียงเพื่อเตรียมทางเดินให้เยาวชน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 702
     รายละเอียด : การเตรียมทำตะเกียงในการฝึกอบรมเยาวชน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 703
     รายละเอียด : นางสาวอุไรวรรณ สาหุทัศ ประธานเยาวชนไทยร่วมใจชัยพัฒนา
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 07  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 704
     รายละเอียด : รับของที่ระลึกจากท่านปลัดเทศบาลตำบลตกพรม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 07  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 705
     รายละเอียด : หัวหน้าโครงการฯ ร่วมถ่ายรูปกับนางสาวอุไรวรรณ ประธานโครงการเยาวชนไทยร่วมใจชัยพัฒนา
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 07  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 706
     รายละเอียด : นางสาวอุไรวรรณ สาหุทัศ ประธานเยาวชนไทยร่วมใจชัยพัฒนาได้รำถวายพระพรในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 07  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 707
     รายละเอียด : หัวหน้าโครงการฯร่วมวางพานพุ่มในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 07  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 708
     รายละเอียด : ดำเนินการซ่อมแซมป้ายสื่อความหมาย วันที่ 3 ธันวาคม 2553 ค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 07  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 709
     รายละเอียด : ที่นั่งรอบกองไฟ(สมบูรณ์แล้วค่ะ)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 07  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 710
     รายละเอียด : ปล่อยน้ำทานตะวันในพื้นที่โครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 07  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 711
     รายละเอียด : ที่นั่งบริเวณจุดกางเต็นท์ในพื้นที่โครงการฯ (ยังไม่สมบูรณ์ค่ะ)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 02  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 712
     รายละเอียด : นี่คือที่นั่งบริเวณจุดกางเต็นท์ในพื้นที่โครงการฯ (ยังไม่สมบูรณ์ค่ะ)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 02  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 713
     รายละเอียด : ดำเนินการตัดไม้เพื่อทำเสาค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 02  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 714
     รายละเอียด : ดำเนินการขุดหลุมเพื่อวางไม้ร่อนแก่นเตรียมทำที่นั่งบริเวณจุดกางเต้นท์ในพื้นที่โครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 02  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 715
     รายละเอียด : เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2553 พนักงานทั่วไปได้ดำเนินการขุดหลุมเพื่อวางไม้ร่อนแก่นเตรียมทำที่นั่งบริเวณจุดกางเต้นท์ในพื้นที่โครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 02  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 716
     รายละเอียด : กล้าไม้มีค่าที่โครงการฯเพาะไว้นำออกจำหน่ายที่งานพืชสวนก้าวหน้า
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 01  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 717
     รายละเอียด : กล้าไม้มีค่าที่โครงการฯเพาะไว้นำออกจำหน่ายที่งานพืชสวนก้าวหน้า
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 01  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 718
     รายละเอียด : ผักชีฝรั่งที่เพาะไว้นำแจกให้กับคนที่มาเข้าร่วมโครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 01  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 719
     รายละเอียด : ผักชีฝรั่งที่เพาะไว้นำแจกให้กับคนที่มาเข้าร่วมโครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 01  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 720
     รายละเอียด : ผักชีฝรั่งที่เพาะไว้นำแจกให้กับคนที่มาเข้าร่วมโครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 01  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 721
     รายละเอียด : ในงานนี้ได้นำกล้าไม้เข้าร่วมจัดนิทรรศการด้วยค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 01  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 722
     รายละเอียด : ดำเนินการจัดซุ้มนิทรรศการ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 01  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 723
     รายละเอียด : ในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ทางโครงการฯได้เพาะผักชีใบเลื่อยแจกฟรีให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 01  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 724
     รายละเอียด : งานพืชสวนก้าวหน้าครั้งที่ 11 ซึ่งมีขึ้นวันที่ 26-28 พ.ย.53 ทางโครงการฯได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 01  ธันวาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 725
     รายละเอียด : เยาวชนฯหาความรู้จากซุ้มนิทรรศการต่างๆ ภายในงานเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2553
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 29  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 726
     รายละเอียด : ประธานและสมาชิกโครงการเยาวชนไทยร่วมใจชัยพัฒนาได้เข้าร่วมชมงานพืชสวนก้าวหน้า ในครั้งนี้ด้วย (เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553)ซึ่งเป็นวันแรกของงาน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 29  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 727
     รายละเอียด : ประธานและสมาชิกโครงการเยาวชนไทยร่วมใจชัยพัฒนาได้เข้าร่วมชมงานพืชสวนก้าวหน้า ในครั้งนี้ด้วย (เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553)ซึ่งเป็นวันแรกของงาน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 29  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 728
     รายละเอียด : นิทรรศการวิชาการ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 29  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 729
     รายละเอียด : กวางตุ้งในกระถางค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 29  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 730
     รายละเอียด : จัดซุ้มนิทรรศการโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ดฯ เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 53 ค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 29  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 731
     รายละเอียด : กล้าไม้ที่จะนำจัดนิทรรศการค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 29  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 732
     รายละเอียด : ขนย้ายกล้าไม้โดยรถ 6 ล้อค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 29  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 733
     รายละเอียด : คนงานเตรียมขนย้ายกล้าไม้เพื่อนำจัดนิทรรศการงานพืชสวนก้าวหน้า ครั้งที่ 11 ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 29  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 734
     รายละเอียด : เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2553 ทางโรงเรียนตกพรมวิทยาคารได้มีการประเมินนักเรียนทุนพระราชทานให้กับ นางสาวอุไรวรรณ สาหุทัศ ซึ่งเป็น(ประธานเยาวชนไทยร่วมใจชัยพัฒนา)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 23  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 735
     รายละเอียด : เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2553 ทางโรงเรียนตกพรมวิทยาคารได้มีการประเมินนักเรียนทุนพระราชทานให้กับ นางสาวอุไรวรรณ สาหุทัศ ซึ่งเป็น(ประธานเยาวชนไทยร่วมใจชัยพัฒนา)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 23  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 736
     รายละเอียด : เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2553 ทางโรงเรียนตกพรมวิทยาคารได้มีการประเมินนักเรียนทุนพระราชทานให้กับ นางสาวอุไรวรรณ สาหุทัศ ซึ่งเป็น(ประธานเยาวชนไทยร่วมใจชัยพัฒนา)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 23  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 737
     รายละเอียด : ดำเนินการรดน้ำหลุมทานตะวันบริเวณข้างอาคารสำนักงานโครงการฯวันที่ 18 พ.ย.53
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 738
     รายละเอียด : ดำเนินการรดน้ำหลุมทานตะวันบริเวณข้างอาคารสำนักงานโครงการฯวันที่ 18 พ.ย.53
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 739
     รายละเอียด : ดำเนินการรดน้ำหลุมทานตะวันบริเวณข้างอาคารสำนักงานโครงการฯวันที่ 18 พ.ย.53
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 740
     รายละเอียด : ดำเนินการรดน้ำหลุมทานตะวันบริเวณข้างอาคารสำนักงานโครงการฯวันที่ 18 พ.ย.53
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 741
     รายละเอียด : ดำเนินการรดน้ำหลุมทานตะวันบริเวณข้างอาคารสำนักงานโครงการฯวันที่ 18 พ.ย.53
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 742
     รายละเอียด : ดำเนินการรดน้ำหลุมทานตะวันบริเวณข้างอาคารสำนักงานโครงการฯวันที่ 18 พ.ย.53
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 743
     รายละเอียด : ดำเนินการรดน้ำหลุมทานตะวันบริเวณข้างอาคารสำนักงานโครงการฯวันที่ 18 พ.ย.53
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 744
     รายละเอียด : ขุดหลุมเพื่อปลูกดอกทานตะวันพร้อมหยอดเมล็ดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 745
     รายละเอียด : ขุดหลุมเพื่อปลูกดอกทานตะวันพร้อมหยอดเมล็ดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 746
     รายละเอียด : ขุดหลุมเพื่อปลูกดอกทานตะวันพร้อมหยอดเมล็ดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 747
     รายละเอียด : ขุดหลุมเพื่อปลูกดอกทานตะวันพร้อมหยอดเมล็ดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 748
     รายละเอียด : ตัดไม้ล่อนแก่นเพื่อเตรียมทำที่นั่งฝึกอบรมบริเวณที่กางเต็นท์ เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 53
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 749
     รายละเอียด : ตัดไม้ล่อนแก่นเพื่อเตรียมทำที่นั่งฝึกอบรมบริเวณที่กางเต็นท์ เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 53
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 750
     รายละเอียด : ดำเนินการปรับที่เพื่อเตรียมทำที่กางเต็นท์ วันที่ 9 พ.ย. 53
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 751
     รายละเอียด : ดำเนินการปรับที่เพื่อเตรียมทำที่กางเต็นท์ วันที่ 9 พ.ย. 53
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 752
     รายละเอียด : ดำเนินการปรับที่เพื่อเตรียมทำที่กางเต็นท์ วันที่ 9 พ.ย. 53
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 753
     รายละเอียด : ดำเนินการปรับที่เพื่อเตรียมทำที่กางเต็นท์ วันที่ 9 พ.ย. 53
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 754
     รายละเอียด : ดำเนินการทำที่กางเต็นท์เพื่อเตรียมจัดการฝึกอบรม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 755
     รายละเอียด : ดำเนินการจัดทำที่กางเต็นท์เพื่อเตรียมจัดอบรม(วันที่ 9 พ.ย. 53)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 756
     รายละเอียด : ตัดไม้เพื่อเตรียมการทำที่กางเต็นท์ เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 53
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 757
     รายละเอียด : ตัดไม้เพื่อเตรียมการทำที่กางเต็นท์ เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 53
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 758
     รายละเอียด : ตัดไม้เพื่อเตรียมการทำที่กางเต็นท์ เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 53
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 759
     รายละเอียด : ทำโคนกฐินเทพาในแปลงวันที่ 4 พ.ย.53
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 760
     รายละเอียด : ทำโคนกฐินเทพาในแปลงวันที่ 4 พ.ย.53
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 761
     รายละเอียด : ดำเนินการแต่งแปลงไม้ผลและไม้ป่าด้วยการกำจัดวัชพืชรอบๆโคนต้น วันที่ 4 พ.ย. 53
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 762
     รายละเอียด : ทำโคนไม้ผลของแต่ละแปลง
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 763
     รายละเอียด : พนักงานทั่วไปดำเนินการตัดหญ้าบริเวณหน้าโครงการฯ (เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553)ที่ผ่านมา เพื่อปรับภูมิทัศน์หน้าโครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 764
     รายละเอียด : พนักงานทั่วไปดำเนินการตัดหญ้าบริเวณหน้าโครงการฯ (เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553)ที่ผ่านมา เพื่อปรับภูมิทัศน์หน้าโครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 765
     รายละเอียด : พนักงานทั่วไปดำเนินการตัดหญ้าบริเวณหน้าโครงการฯ (เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553)ที่ผ่านมา เพื่อปรับภูมิทัศน์หน้าโครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 19  พฤศจิกายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 766
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการฯได้ไปมอบต้นไม้ให้กับผู้ที่มาโครงการยิ้มสวย ฟันสวยที่จัดขึ้นที่เทศบาลตำบลตกพรมโดยมีแพทย์เคลื่อนที่มาร่วมรับต้นไม้ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 28  ตุลาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 767
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการฯมอบต้นไม้ให้กับผู้ที่มาโครงการยิ้มสวย ฟันสวยที่จัดขึ้นที่เทศบาลตำบลตกพรมโดยมีแพทย์เคลื่อนที่มาร่วมรับต้นไม้ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 28  ตุลาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 768
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการฯมอบต้นไม้ให้กับผู้ที่มาโครงการยิ้มสวย ฟันสวยที่จัดขึ้นที่เทศบาลตำบลตกพรมโดยมีแพทย์เคลื่อนที่มาร่วมรับต้นไม้ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 28  ตุลาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 769
     รายละเอียด : มอบต้นไม้ให้กับผู้ที่มาโครงการยิ้มสวย ฟันสวยที่จัดขึ้นที่เทศบาลตำบลตกพรมโดยมีแพทย์เคลื่อนที่มาร่วมรับต้นไม้ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 28  ตุลาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 770
     รายละเอียด : มอบต้นไม้ให้กับผู้ที่มาโครงการยิ้มสวย ฟันสวยที่จัดขึ้นที่เทศบาลตำบลตกพรมโดยมีแพทย์เคลื่อนที่มาร่วมรับต้นไม้ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 28  ตุลาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 771
     รายละเอียด : ปัจจุบันภายในโครงการฯได้มีการจัดร้านค้าย่อมๆ เพื่อเป็นร้านค้าสวัสดิการ ให้แก่คนงานค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 28  ตุลาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 772
     รายละเอียด : ปัจจุบันภายในโครงการฯได้มีการจัดร้านค้าย่อมๆ เพื่อเป็นร้านค้าสวัสดิการ ให้แก่คนงานค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 28  ตุลาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 773
     รายละเอียด : ปัจจุบันภายในโครงการฯได้มีการจัดร้านค้าย่อมๆ เพื่อเป็นร้านค้าสวัสดิการ ให้แก่คนงานค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 28  ตุลาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 774
     รายละเอียด : ทำโคนเพื่อเตรียมใส่ปุ๋ยในแปลงไม้หอม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 28  ตุลาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 775
     รายละเอียด : ทำโคนเพื่อเตรียมใส่ปุ๋ยในแปลงไม้หอม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 28  ตุลาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 776
     รายละเอียด : เตรียมทำโคนเพื่อใส่ปุ๋ยในแปลงไม้หอม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 28  ตุลาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 777
     รายละเอียด : วิทยากร และ เจ้าหน้าที่โครงการฯร่วมเป็นกรรมการในการให้คะแนนเยาวชนและชาวบ้านที่เข้ารับการฝึกอบรมกรีดยางอย่างถูกวิธี
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  ตุลาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 778
     รายละเอียด : วิทยากร และ เจ้าหน้าที่โครงการฯร่วมเป็นกรรมการในการให้คะแนนเยาวชนและชาวบ้านที่เข้ารับการฝึกอบรมกรีดยางอย่างถูกวิธี
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  ตุลาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 779
     รายละเอียด : วิทยากร และ เจ้าหน้าที่โครงการฯร่วมเป็นกรรมการในการให้คะแนนเยาวชนและชาวบ้านที่เข้ารับการฝึกอบรมกรีดยางอย่างถูกวิธี
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  ตุลาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 780
     รายละเอียด : อาหารของวันที่ 20 ตุลาคม 2553 คือ ต้มยำปลากระพง,ไข่นึ่งร้อนๆ ,แกงเขียวหวานไก่บ้านและขนมหวานคือ ลอดช่อง น่ากินค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  ตุลาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 781
     รายละเอียด : อาหารของวันที่ 20 ตุลาคม 2553 คือ ต้มยำปลากระพง,ไข่นึ่งร้อนๆ ,แกงเขียวหวานไก่บ้านและขนมหวานคือ ลอดช่อง น่ากินค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  ตุลาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 782
     รายละเอียด : อาหารของวันที่ 20 ตุลาคม 2553 คือ ต้มยำปลากระพง,ไข่นึ่งร้อนๆ ,แกงเขียวหวานไก่บ้านและขนมหวานคือ ลอดช่อง น่ากินค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  ตุลาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 783
     รายละเอียด : อาหารของวันที่ 20 ตุลาคม 2553 คือ ต้มยำปลากระพง,ไข่นึ่งร้อนๆ ,แกงเขียวหวานไก่บ้านและขนมหวานคือ ลอดช่อง น่ากินค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  ตุลาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 784
     รายละเอียด : เยาวชนฝึกการกรีดยางพาราค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  ตุลาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 785
     รายละเอียด : วิทยากรสอนวิธิและท่าทางการกรีดยางอย่างถูกวิธี
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  ตุลาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 786
     รายละเอียด : นำต้นยางผูกติดกับหลักเพื่อทำการสาธิตการกรีดยาง
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  ตุลาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 787
     รายละเอียด : รับต้นยางพาราเพื่อฝึกภาคปฏิบัติในขั้นตอนต่อไป
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  ตุลาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 788
     รายละเอียด : เข้ารับการฝึกอบรมภาคทฤษฎีต่อ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  ตุลาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 789
     รายละเอียด : พักรับประทานอาหารกลางวันค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  ตุลาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 790
     รายละเอียด : เยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรมกรีดยางมีความตั้งใจมาก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  ตุลาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 791
     รายละเอียด : ประธานและสมาชิกในโครงการเยาวชนไทยร่วมใจชัยพัฒนา ฯ ฝึกการลับมีด
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  ตุลาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 792
     รายละเอียด : ประธานและสมาชิกในโครงการเยาวชนไทยร่วมใจชัยพัฒนา ฯ ฝึกการลับมีด
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  ตุลาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 793
     รายละเอียด : ประธานและสมาชิกในโครงการเยาวชนไทยร่วมใจชัยพัฒนา ฯ ฝึกการลับมีด
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  ตุลาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 794
     รายละเอียด : เยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรมเข้าสู่กระบวนการแรกของการกรีดยางคือ การรับมีดอย่างถูกวิธี
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  ตุลาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 795
     รายละเอียด : เยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรมเข้าสู่กระบวนการแรกของการกรีดยางคือ การรับมีดอย่างถูกวิธี
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  ตุลาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 796
     รายละเอียด : วิทยากรจากกรมวิชาการเกษตรดำเนินการสอนวิธีการจับมีดและส่วนประกอบของต้นยาง(ภาคทฤษฎี)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  ตุลาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 797
     รายละเอียด : วิทยากรจากกรมวิชาการเกษตรดำเนินการสอนวิธีการจับมีดและส่วนประกอบของต้นยาง(ภาคทฤษฎี)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  ตุลาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 798
     รายละเอียด : วิทยากรจากกรมวิชาการเกษตรดำเนินการสอนวิธีการจับมีดและส่วนประกอบของต้นยาง(ภาคทฤษฎี)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  ตุลาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 799
     รายละเอียด : ประธานในการฝึกอบรมการกรีดยาง(รองนายกเทศมนตรี)กล่าวเปิดการฝึกอบรมกรีดยาง
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  ตุลาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 800
     รายละเอียด : การอบรมกรีดยางในครั้งนี้ประธานและสมาชิก โครงการเยาวชนไทยร่วมใจชัยพัฒนาได้เข้าฝึกอบรมกรีดยางเพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้ มาสอนเยาวชนที่มีความสนใจในการกรีดยางต่อไป
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  ตุลาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 801
     รายละเอียด : หัวหน้าโครงการฯกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมการกรีดยาง
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  ตุลาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 802
     รายละเอียด : ภายในโครงการพัฒนาป่าชุมชนฯ ได้มีการจัดอบรมการกรีดยางอย่างถูกวิธี การอบรมในครั้งนี้มีชาวบ้านและเยาวชนร่วมเข้ารับการอบรม เมื่อวันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2553
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  ตุลาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 803
     รายละเอียด : คณะมูลนิธิชัยพัฒนา(ส่วนกลาง)ลงพื้นที่โครงการฯ เมื่อ 11 ตุลาคม 2553
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  ตุลาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 804
     รายละเอียด : คณะมูลนิธิชัยพัฒนา(ส่วนกลาง)ลงพื้นที่โครงการฯ เมื่อ 11 ตุลาคม 2553
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  ตุลาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 805
     รายละเอียด : ศูนย์เพาะเลี้ยงผึ้งจังหวัดจันทบุรีนำผึ้งพันธุ์ชันโรงมาลงไว้ในพื้นที่โครงการฯ (เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2553)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 26  ตุลาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 806
     รายละเอียด : ศูนย์เพาะเลี้ยงผึ้งจังหวัดจันทบุรีนำผึ้งพันธุ์ชันโรงมาลงไว้ในพื้นที่โครงการฯ (เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2553)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 26  ตุลาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 807
     รายละเอียด : ศูนย์เพาะเลี้ยงผึ้งจังหวัดจันทบุรีนำผึ้งพันธุ์ชันโรงมาลงไว้ในพื้นที่โครงการฯ (เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2553)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 26  ตุลาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 808
     รายละเอียด : ศูนย์เพาะเลี้ยงผึ้งจังหวัดจันทบุรีนำผึ้งพันธุ์ชันโรงมาลงไว้ในพื้นที่โครงการฯ (เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2553)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 26  ตุลาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 809
     รายละเอียด : ศูนย์เพาะเลี้ยงผึ้งจังหวัดจันทบุรีนำผึ้งพันธุ์ชันโรงมาลงไว้ในพื้นที่โครงการฯ (เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2553)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 26  ตุลาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 810
     รายละเอียด : ศูนย์เพาะเลี้ยงผึ้งจังหวัดจันทบุรีลงพื้นที่เพื่อชมสภาพพื้นที่ที่จะนำผึ้งพันธุ์ชันโรงมาไว้ในพื้นที่โครงการฯ(เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 26  ตุลาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 811
     รายละเอียด : ศูนย์เพาะเลี้ยงผึ้งจังหวัดจันทบุรีลงพื้นที่เพื่อชมสภาพพื้นที่ที่จะนำผึ้งพันธุ์ชันโรงมาไว้ในพื้นที่โครงการฯ(เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 26  ตุลาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 812
     รายละเอียด : ศูนย์เพาะเลี้ยงผึ้งจังหวัดจันทบุรีลงพื้นที่เพื่อชมสภาพพื้นที่ที่จะนำผึ้งพันธุ์ชันโรงมาไว้ในพื้นที่โครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 26  ตุลาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 813
     รายละเอียด : นำดอกก้ามปูปลูกบริเวณริมสระน้ำหลังอาคารเอนกประสงค์ในพื้นที่โครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 28  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 814
     รายละเอียด : นำดอกก้ามปูปลูกบริเวณริมสระน้ำหลังอาคารเอนกประสงค์ในพื้นที่โครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 28  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 815
     รายละเอียด : ปลูกดอกดาหลาบริเวณหลังห้องน้ำอาคารเอนกประสงค์ของโครงการฯ (เมื่อ 23 กันยายน 2553)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 28  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 816
     รายละเอียด : ปลูกดอกดาหลาบริเวณหลังห้องน้ำอาคารเอนกประสงค์ของโครงการฯ (เมื่อ 23 กันยายน 2553)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 28  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 817
     รายละเอียด : ปลูกดอกดาหลาบริเวณหลังห้องน้ำอาคารเอนกประสงค์ของโครงการฯ (เมื่อ 23 กันยายน 2553)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 28  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 818
     รายละเอียด : ปลูกดอกดาหลาบริเวณหลังห้องน้ำอาคารเอนกประสงค์ของโครงการฯ (เมื่อ 23 กันยายน 2553)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 28  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 819
     รายละเอียด : จัดอันดับกล้าไม้ในพื้นที่โครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 28  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 820
     รายละเอียด : จัดอันดับกล้าไม้ในพื้นที่โครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 28  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 821
     รายละเอียด : จัดอันดับกล้าไม้
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 28  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 822
     รายละเอียด : คนงานช่วยกันทำแผงอัดพรรณไม้เพื่อเก็บข้อมูลพรรณไม้ในพื้นที่โครงการฯ (เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 28  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 823
     รายละเอียด : กิจกรรมตำบลเขียวขจี สะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคีภายในหมู่บ้าน (20 กันยายน 2553)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 824
     รายละเอียด : บรรยากาศกิจกรรมตำบลเขียวขจี สะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคีภายในหมู่บ้าน (20 กันยายน 2553)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 825
     รายละเอียด : บรรยากาศกิจกรรมตำบลเขียวขจี สะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคีภายในหมู่บ้าน (20 กันยายน 2553)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 826
     รายละเอียด : บรรยากาศกิจกรรมตำบลเขียวขจี สะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคีภายในหมู่บ้าน (20 กันยายน 2553)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 827
     รายละเอียด : บรรยากาศกิจกรรมตำบลเขียวขจี สะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคีภายในหมู่บ้าน (20 กันยายน 2553)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 828
     รายละเอียด : ชาวบ้านร่วมมือร่วมใจช่วยกันปลูกต้นเข็ม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 829
     รายละเอียด : ชาวบ้านร่วมมือร่วมใจช่วยกันปลูกต้นเข็ม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 830
     รายละเอียด : อธิบายถึงวิธีการปลูกต้นเข็ม ปลูกเป็นสามเหลี่ยมนะครับ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 831
     รายละเอียด : นายดุสิต วรสวาท นักวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาป่าชุมชนฯ กล่าวคำบรรยายถึง วิธีการปลูกเข็ม อย่างถูกวิธี (วันที่ 20 กันยายน 2553)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 832
     รายละเอียด : นายดุสิต วรสวาท นักวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาป่าชุมชนฯ กล่าวคำบรรยายถึง วิธีการปลูกเข็ม อย่างถูกวิธี (วันที่ 20 กันยายน 2553)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 833
     รายละเอียด : เข็มที่ใช้ปลูกมีจำนวนทั้งหมด 4000 ต้น (เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 834
     รายละเอียด : นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม ประธานในพิธีเคารพ พระพุทธรูป และกล่าวเปิดงาน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 835
     รายละเอียด : เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553 เทศบาลตำบลตกพรม ได้จัดกิจกรรมตำบลเขียวขจี ขึ้น โดยจัดกิจกรรมปลูก ต้นเข็ม และหมากบริเวณริมถนน 2 ข้างทางทางเข้า ตำบลตกพรม โดย ให้เจ้าหน้าที่จากโครงการพัฒนาป่าชุมชน บ้านอ่างเอ็ด ฯ เป็นผู้บรรยายถึงวิธีการปลูกและร่วมปลูกต้นเข็ม และต้นหมาก ด้วยค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 836
     รายละเอียด : มีชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงพื้นที่โครงการฯ มาทำการ ขอรับกล้าหญ้าแฝก เพื่อปลูกในสวน คลอง เพื่อซับหน้าดิน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 837
     รายละเอียด : มีชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงพื้นที่โครงการฯ มาทำการ ขอรับกล้าหญ้าแฝก เพื่อปลูกในสวน คลอง เพื่อซับหน้าดิน ในวันที่ 17 กันยายน 2553
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 838
     รายละเอียด : มีชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงพื้นที่โครงการฯ มาทำการ ขอรับกล้าหญ้าแฝก เพื่อปลูกในสวน คลอง เพื่อซับหน้าดิน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 839
     รายละเอียด : กล้าไม้ส่วนใหญ่ที่ชาวบ้านนำปลูกที่สวน คือ ต้นพะยูง ยางเหียง ละมุดสีดา ตะเคียน เป็นต้น
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 840
     รายละเอียด : กล้าไม้ส่วนใหญ่ที่ชาวบ้านนำปลูกที่สวน คือ ต้นพะยูง ยางเหียง ละมุดสีดา ตะเคียน เป็นต้น
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 841
     รายละเอียด : มีชาวบ้านในระแวกใกล้เคียง (ต.สะตอน้อย )มาทำ การขอรับกล้าไม้เพื่อนำไปปลูกที่สวน (เมื่อ วันที่ 17 กันยายน 2553)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 842
     รายละเอียด : คณะมูลนิธิชัยพัฒนา (ส่วนกลาง) ลงพื้นที่ ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี เพื่อวางแผนการดำเนินงาน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 843
     รายละเอียด : คณะมูลนิธิชัยพัฒนา (ส่วนกลาง) ลงพื้นที่ ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี เพื่อวางแผนการดำเนินงาน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 844
     รายละเอียด : จากนั้นคณะมูลนิธิชัยพัฒนา (ส่วนกลาง)ได้ลงพื้นที่ ที่ ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี เพื่อวางแผนการดำเนินงาน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 845
     รายละเอียด : นี่คือคุณยาย สุ่น ที่นั่งสานเครื่องจักรสานที่ทำมาจากต้นคลุ้ม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 846
     รายละเอียด : สานเสื่อนั่งก็ได้ค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 847
     รายละเอียด : เครื่องจักรสานจากต้นคลุ้ม ที่หาดูไม่ได้แล้วค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 848
     รายละเอียด : กระด้งจากต้นคลุ้มที่คุณยายสุ่นนั่งสาน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 849
     รายละเอียด : เครื่องจักรสานของชาวบ้าน ที่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ดฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 850
     รายละเอียด : หลังจากที่ประชุมเสร็จสิ้น ก็ได้ดำเนินการ ชมเครื่องจักรสาน ที่ทำจากต้นคลุ้ม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 851
     รายละเอียด : เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553 คณะมูลนิธิชัยพัฒนา (ส่วนกลาง)ได้ดำเนินการเข้าพื้นที่โครงการฯ ปรึกษาถึงแผนการดำเนินงาน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 852
     รายละเอียด : เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553 คณะมูลนิธิชัยพัฒนา (ส่วนกลาง)ได้ดำเนินการเข้าพื้นที่โครงการฯ ปรึกษาถึงแผนการดำเนินงาน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 853
     รายละเอียด : เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553 คณะมูลนิธิชัยพัฒนา (ส่วนกลาง)ได้ดำเนินการเข้าพื้นที่โครงการฯ ปรึกษาถึงแผนการดำเนินงาน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 22  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 854
     รายละเอียด : เยาวชนไทยร่วมใจชัยพัฒนา ฯ นำสมาชิกโครงการฯ จัดเก็บข้อมูลยางนา ด้วยเครื่อง GPS ตามสถานที่ ที่ชาวบ้านและเยาวชนปลูก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 855
     รายละเอียด : เยาวชนไทยร่วมใจชัยพัฒนา ฯ นำสมาชิกโครงการฯ จัดเก็บข้อมูลยางนา ด้วยเครื่อง GPS ตามสถานที่ ที่ชาวบ้านและเยาวชนปลูก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 856
     รายละเอียด : เยาวชนไทยร่วมใจชัยพัฒนา ฯ นำสมาชิกโครงการฯ จัดเก็บข้อมูลยางนา ด้วยเครื่อง GPS ตามสถานที่ ที่ชาวบ้านและเยาวชนปลูก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 857
     รายละเอียด : เยาวชนไทยร่วมใจชัยพัฒนา ฯ นำสมาชิกโครงการฯ จัดเก็บข้อมูลยางนา ด้วยเครื่อง GPS ตามสถานที่ ที่ชาวบ้านและเยาวชนปลูก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 858
     รายละเอียด : เยาวชนไทยร่วมใจชัยพัฒนา ฯ นำสมาชิกโครงการฯ จัดเก็บข้อมูลยางนา ด้วยเครื่อง GPS ตามสถานที่ ที่ชาวบ้านและเยาวชนปลูก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 859
     รายละเอียด : เยาวชนไทยร่วมใจชัยพัฒนา ฯ นำสมาชิกโครงการฯ จัดเก็บข้อมูลยางนา ด้วยเครื่อง GPS ตามสถานที่ ที่ชาวบ้านและเยาวชนปลูก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 860
     รายละเอียด : เยาวชนไทยร่วมใจชัยพัฒนา ฯ นำสมาชิกโครงการฯ จัดเก็บข้อมูลยางนา ด้วยเครื่อง GPS ตามสถานที่ ที่ชาวบ้านและเยาวชนปลูก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 861
     รายละเอียด : เยาวชนไทยร่วมใจชัยพัฒนา ฯ นำสมาชิกโครงการฯ จัดเก็บข้อมูลยางนา ด้วยเครื่อง GPS ตามสถานที่ ที่ชาวบ้านและเยาวชนปลูก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 862
     รายละเอียด : เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2553 นางสาวอุไรวรรณ สาหุทัศ ประธาน รุ่น 1 โครงการเยาวชนไทยร่วมใจชัยพัฒนา (๑ เยาวชน ๑ ต้นกล้ายางนา) ได้นำสมาชิกโครงการฯ ไปจัดเก็บข้อมูลยางนา ด้วยเครื่อง GPS ตามสถานที่ที่ชาวบ้านและเยาวชนนำไปปลูก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 863
     รายละเอียด : เยาวชนไทยร่วมใจชัยพัฒนาได้ร่วมถ่ายรูปกับหัวหน้าโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา)หลังจากเสร็จสิ้น งานโครงการภูมิรักษ์ พิทักษ์น้ำ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 864
     รายละเอียด : เยาวชนไทยร่วมใจชัยพัฒนาได้ร่วมถ่ายรูปกับท่านนายกเทศมนตรีตำบลตกพรมหลังจากเสร็จสิ้น งานโครงการภูมิรักษ์ พิทักษ์น้ำ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 865
     รายละเอียด : หลังจากกิจกรรมโครงการภูมิรักษ์ พิทักษ์น้ำเสร็จสิ้นเยาวชนช่วยกันเก็บสถานที่ในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าชุมชน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 866
     รายละเอียด : หลังจากกิจกรรมโครงการภูมิรักษ์ พิทักษ์น้ำเสร็จสิ้นเยาวชนช่วยกันเก็บสถานที่ในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าชุมชน ฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 867
     รายละเอียด : หลังจากกิจกรรมโครงการภูมิรักษ์ พิทักษ์น้ำเสร็จสิ้นเยาวชนช่วยกันเก็บสถานที่ในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าชุมชน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 868
     รายละเอียด : บรรยากาศโดยรอบของกิจกรรมบิงโก พรรณไม้
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 869
     รายละเอียด : มีผู้ชนะบิงโกพรรณไม้ ประธานโครงการเยาวชนไทยร่วมใจชัยพัฒนา มอบของที่ระลึก ให้แก่ผู้ที่ชนะบิงโก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 870
     รายละเอียด : บรรยากาศบิงโกพรรณไม้
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 871
     รายละเอียด : บรรยากาศกิจกรรมบิงโก พรรณไม้
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 872
     รายละเอียด : ภายในกิจกรรมโครงการเยาวชนไทยร่วมใจชัยพัฒนา ได้จัดกิจกรรมบิงโกพรรณไม้เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับนักเรียนที่ได้มาร่วมกิจกรรม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 873
     รายละเอียด : ภายในกิจกรรมโครงการเยาวชนไทยร่วมใจชัยพัฒนา ได้จัดกิจกรรมบิงโกพรรณไม้เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับนักเรียนที่ได้มาร่วมกิจกรรม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 874
     รายละเอียด : เยาวชนไทยร่วมใจชัยพัฒนา อธิบายถึงความสำคัญของต้นยางนา และความเป็นมาของโครงการเยาวชนไทยร่วมใจชัยพัฒนา
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 875
     รายละเอียด : ภายในการจัดนิทรรศการโครงการภูมิรักษ์ พิทักษ์น้ำ มีผู้ส่นใจในโครงการเยาวชนไทยร่วมใจชัยพัฒนา
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 876
     รายละเอียด : เยาวชนไทยร่วมใจชัยพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการภูมิรักษ์ พิทักษ์น้ำ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 21  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 877
     รายละเอียด : เยาวชนฯช่วยกันนำป้ายโครงการฯมาดำเนินการจัดสถานที่โครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 17  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 878
     รายละเอียด : เยาวชน ฯ ช่วยกันนำใบยางนามาจัดบอร์ด
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 17  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 879
     รายละเอียด : เยาวชน ฯ ช่วยกันนำใบยางนามาจัดบอร์ด
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 17  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 880
     รายละเอียด : เยาวชน ฯ ช่วยกันนำใบยางนามาจัดบอร์ด
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 17  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 881
     รายละเอียด : เยาวชน ฯ ช่วยกันเก็บใบยางนาเพื่อนำไปจัดตกแต่ง นิทรรศการ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 17  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 882
     รายละเอียด : เยาวชน ฯ ช่วยกันเก็บใบยางนาเพื่อนำไปจัดตกแต่ง นิทรรศการ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 17  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 883
     รายละเอียด : เยาวชน ฯ ช่วยกันเก็บใบยางนาเพื่อนำไปจัดตกแต่ง นิทรรศการ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 17  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 884
     รายละเอียด : รายงานความก้าวหน้าเพิ่มของโครงการเยาวชนไทยร่วมใจชัยพัฒนา (๑ เยาวชน ๑ ต้นกล้ายางนา) วันที่ 7 กันยายน 2553 เยาวชนได้ร่วมกันประชุมเพื่อจัดเตรียมงานโครงการภูมิรักษ์ พิทักษ์น้ำ ซึ่งจะมี ในวันที่ 10 กันยายน 2553
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 17  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 885
     รายละเอียด : และโรงเรียนสุดท้ายที่ได้รับใบประกาศนียบัตรคือโรงเรียนลาซาลจันทบุรี
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 886
     รายละเอียด : ท่านนายกเทศมนตรีตำบลตกพรมมอบใบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 887
     รายละเอียด : นายกเทศมนตรีตำบลตกพรมมอบใบประกาศยบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 888
     รายละเอียด : นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม มอบใบประกาศนียบัตร ให้นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหา
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 889
     รายละเอียด : นายกเทศมนตรีมอบใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัลแก่นักเรียนผู้เข้าเข้าร่วมกิจกรรม ในการนี้ได้โรงเรียนที่ชนะการแข่งขันตอบปัญหาคือโรงเรียน ตกพรมวิทยาคาร ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 890
     รายละเอียด : นายกเทศมนตรีมอบใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัลแก่นักเรียนผู้เข้าเข้าร่วมกิจกรรม ในการนี้ได้โรงเรียนที่ชนะการแข่งขันตอบปัญหาคือโรงเรียน ตกพรมวิทยาคาร ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 891
     รายละเอียด : นักเรียนตอบปัญหา
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 892
     รายละเอียด : นักเรียนตอบปัญหา
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 893
     รายละเอียด : บรรยากาศกิจกรรมตอบปัญหา
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 894
     รายละเอียด : กิจกรรมต่อจากการเดินศึกษาธรรมชาติเป็นการตอบปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และความรู้ทั่วไป
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 895
     รายละเอียด : มีการจดบันทึกความรู้ในเรื่องสมุนไพรใช้ประจำบ้าน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 896
     รายละเอียด : นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความสนใจในการศึกษาธรรมชาติในครั้งนี้มาก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 897
     รายละเอียด : ปราชญ์ชาวบ้านโดย ปู่ยาว ให้ความรู้แก่น้องนักเรียนตลอดการเดินศึกษาธรรมชาติ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 898
     รายละเอียด : ปราชญ์ชาวบ้านพร้อมพานักเรียน ทหาร ครูอาจารย์เข้าศึกษาธรรมชาติ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 899
     รายละเอียด : กิจกรรมต่อจากปลูกต้นพิกุล คือ เข้าศึกษาธรรมชาติโดยมีปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ให้ความรู้ตลอดการเดินศึกษาธรรมชาติ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 900
     รายละเอียด : นักเรียนช่วยกันปลูกต้นพิกุลบริเวณข้างทางโครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 901
     รายละเอียด : นักเรียนช่วยกันปลูกต้นพิกุลบริเวณข้างทางโครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 902
     รายละเอียด : นักเรียนช่วยกันปลูกต้นพิกุลบริเวณข้างทางโครงการพัฒนาป่าชุมชน ฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 903
     รายละเอียด : นักเรียนช่วยกันปลูกต้นพิกุลบริเวณข้างทางโครงการพัฒนาป่าชุมชน ฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 904
     รายละเอียด : ครู-นักเรียนช่วยกันปลูกต้นพิกุล
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 905
     รายละเอียด : นักเรียนร่วมกันปลูกต้น พิกุล ข้างทางโครงการพัฒนาป่าชุมชน ฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 906
     รายละเอียด : นักเรียนนำต้นพิกุลวางตามหลุมเพื่อปลูกต่อไป
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 907
     รายละเอียด : ขุดหลุมรอกล้าพิกุล
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 908
     รายละเอียด : กิจกรรมปลูกต้นพิกุลบริเวณข้างทางโครงการฯ ดำเนินการให้นักเรียนชายนำร่องขุดหลุมรอกล้าพิกุล
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 909
     รายละเอียด : กิจกรรมปลูกต้นพิกุลบริเวณข้างทางโครงการฯ ดำเนินการให้นักเรียนชายนำร่องขุดหลุมรอกล้าพิกุล
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 910
     รายละเอียด : นักเรียน ทหาร ร่วมกันปลูกแฝกจนแล้วเสร็จ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 911
     รายละเอียด : ทหาร - นักเรียนร่วมกันปลูกแฝก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 912
     รายละเอียด : ดำเนินการปลูกแฝกรอบๆ สระน้ำบริเวณหน้าโครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 913
     รายละเอียด : นักเรียน-ทหารร่วมกันปลูกแฝกบริเวณหน้าโครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 914
     รายละเอียด : ทหารและนักเรียนร่วมกันปลูกแฝกบริเวณริมสระน้ำหน้าโครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 915
     รายละเอียด : ดำเนินการร่วมกิจกรรมต่อไปคือกิจกรรมปลูกแฝกรอบสระน้ำบริเวณพื้นที่หน้าโครงการฯ ก่อนลงมือปลูกขอถ่ายรูปกับป้ายหน้าโครงการฯเพื่อเป็นที่ระลึกค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 916
     รายละเอียด : นักเรียนช่วยกันปรับสภาพน้ำ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 917
     รายละเอียด : นักเรียนช่วยกันปรับสภาพน้ำ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 918
     รายละเอียด : นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมนำปุ๋ยหมักชีวภาพน้ำที่ได้เทลงแหล่งน้ำเพื่อปรับสภาพน้ำ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 919
     รายละเอียด : นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมลองทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 920
     รายละเอียด : วัตถุดิบที่ใช้สาธิตวันนี้คือ กล้วยสุก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 921
     รายละเอียด : นักวิชาการเกษตรเริ่มสาธิตการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 922
     รายละเอียด : เยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาชมการสาธิตจากนักวิชาการเกษตรทำปุ๋ยหมักชีวภาพน้ำ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 923
     รายละเอียด : นักเรียนกลับเข้าอาคารเพื่อดำเนินกิจกรรมต่อไป
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 924
     รายละเอียด : ทิวทัศน์พื้นที่ที่ใช้ในการปล่อยปลา
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 925
     รายละเอียด : วิวเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 926
     รายละเอียด : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯร่วมกันปล่อยปลา
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 927
     รายละเอียด : นักเรียนร่วมกันปล่อยปลาลงสู่หนองน้ำ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 928
     รายละเอียด : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯในวันนี้ร่วมปล่อยปลา
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 929
     รายละเอียด : ประธานในพิธีร่วมปล่อยปลา
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 930
     รายละเอียด : ประธานในพิธีร่วมปล่อยปลา
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 931
     รายละเอียด : และหัวหน้าโครงการพัฒนาป่าชุมชนฯร่วมปล่อยปลา
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 932
     รายละเอียด : นายกเทศมนตรีตำบลตกพรมร่วมปล่อยปลา
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 933
     รายละเอียด : ในการนี้ประธานในพิธีเข้าร่วมปล่อยปลาลงหนองน้ำด้วย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 934
     รายละเอียด : กิจกรรมปล่อยปลาลงหนองน้ำ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 935
     รายละเอียด : กิจกรรมต่อไปคือกิจกรรมปล่อยปลา นักเรียน เยาวชน คณะครู - อาจารย์ร่วมปล่อยปลา
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 936
     รายละเอียด : ซุ้มนิทรรศการต่าง ๆ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 937
     รายละเอียด : ซุ้มนิทรรศการต่าง ๆ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 938
     รายละเอียด : ซุ้มนิทรรศการต่าง ๆ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 939
     รายละเอียด : ประธานในพิธีชมนิทรรศการต่างๆ ของแต่ละโรงเรียนผู้เข้าร่วมโครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 940
     รายละเอียด : ผู้เข้าร่วมโครงการภูมิรักษ์ พิทักษ์น้ำ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 941
     รายละเอียด : บรรยากาศภายในงาน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 942
     รายละเอียด : บรรยากาศภายในงาน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 943
     รายละเอียด : บรรยากาศภายในงาน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 944
     รายละเอียด : ประธานในพิธีมอบของที่ระลึกแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการภูมิรักษ์ พิทักษ์น้ำ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 945
     รายละเอียด : ประธานในพิธีมอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการการตอบปัญหา
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 946
     รายละเอียด : ประธานในพิธีมอบของที่ระลึกแก่ทหารผู้ที่มาร่วมพัฒนาโครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 947
     รายละเอียด : ประธานในพิธีมอบของที่ระลึกแก่นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 948
     รายละเอียด : ประธานในพิธีมอบของที่ระลึกแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการภูมิรักษ์ พิทักษ์น้ำ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 949
     รายละเอียด : ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 950
     รายละเอียด : หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าชุมชน บ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา) ต.ตกพรม อ.ขลุง จ.จันทบุรี กล่าวประวัติความเป็นมาของโครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 951
     รายละเอียด : ในวันที่ 10 กันยายน 2553 ประธานในพิธี นายศราวุธ ศุภลักษณะศึกษากรณ์ (นายอำเภอขลุง)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 952
     รายละเอียด : การจัดเตรียมงานโครงการภูมิรักษ์ พิทักษ์น้ำ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 953
     รายละเอียด : นักเรียนช่วยกันเตรียมงาน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 954
     รายละเอียด : การจัดซุ้มนิทรรศการของโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการภูมิรักษ์ พิทักษ์น้ำ)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 955
     รายละเอียด : นักเรียนช่วยกันจัดซุ้ม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 956
     รายละเอียด : คณะครู-อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมการจัดซุ้มนิทรรรศการของแต่ละโรงเรียน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 957
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่จากทรัพยากรน้ำดำเนินการเตรียมงาน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 958
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่จากทรัพยากรน้ำดำเนินการเตรียมงาน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 959
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่จากทรัพยากรน้ำดำเนินการปักป้ายบอกทาง
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 960
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่จากทรัพยากรน้ำดำเนินการปักป้ายบอกทางเข้าโครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 961
     รายละเอียด : ปรับภูมิทัศน์บริเวณปล่อยปลา วันที่ 9 กันยายน 2553
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 962
     รายละเอียด : ถอนหญ้าออกบริเวณท่าน้ำเพื่อเตรียมปล่อยปลา
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 963
     รายละเอียด : ปรับภูมิทัศน์เพื่อเตรียมทำท่าน้ำเพื่อปล่อยปลาในวันงานโครงการภูมิรักษ์ พิทักษ์น้ำ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 964
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาป่าชุมชนฯ ดำเนินการจัดเตรียมงานโครงการภูมิรักษ์ พิทักษ์น้ำ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 965
     รายละเอียด : คนงานโครงการพัฒนาป่าชุมชนฯ ดำเนินการเตรียมงาน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 966
     รายละเอียด : คนงานโครงการพัฒนาป่าชุมชนฯ ปรับภูมิทัศน์ เพื่อเตรียมงานโครงการภูมิรักษ์ พิทักษ์น้ำ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 967
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการฯ ศึกษาพื้นที่เพื่อเตรียงงานโครงการภูมิรักษ์ พิทักษ์น้ำ ซึ่งจะมีวันที 10 กันยายน 2553
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 968
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่ศึกษาดูพื้นที่เพื่อเตรียมงานโครงการภูมิรักษ์ พิทักษ์น้ำ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 969
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่ประชุมเพื่อเตรียมงานโครงการภูมิรักษ์ พิทักษ์น้ำ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 970
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่ศึกษาดูพื้นที่เพื่อเตรียมงานโครงการภูมิรักษ์พิทักษ์น้ำซึ่งจะจัดงานในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด(มูลนิธิชัยพัฒนา)ต.ตกพรม อ.ขลุง จ.จันทบุรี
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 971
     รายละเอียด : ดำเนินการขายผลผลิต (กล้วย)โดยรถเข็น
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 972
     รายละเอียด : ดำเนินขายผลผลิต(กล้วย)เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2553
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 973
     รายละเอียด : เริ่มดำเนินการตกแต่งซุ้มนิทรรศการ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 08  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 974
     รายละเอียด : เริ่มดำเนินงานตกแต่งซุ้ม
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 08  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 975
     รายละเอียด : ช่วยเพื่อนหาข้อมูลให้ได้มากที่สุด
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 08  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 976
     รายละเอียด : ศึกษาหาความรู้และข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานจัดนิทรรศการ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 08  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 977
     รายละเอียด : ช่วยกันจัดบอร์ดใบยางนา
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 08  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 978
     รายละเอียด : เยาวชนช่วยกันจัดบอร์ดใบยางนา
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 08  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 979
     รายละเอียด : ได้โครงต้นยางนาแล้วเยาวชนดำเนินการจัดตำแหน่งต้นยางนา เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 08  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 980
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่จัดเตรียมต้นไม้ให้กับเยาวชนเพื่อใช้ในการจัดซุ้มนิทรรศการ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 08  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 981
     รายละเอียด : ได้มุมสถานที่แล้ว
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 08  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 982
     รายละเอียด : เตรียมจัดสถานที่เพื่อจัดทำซุ้มนิทรรศการในวันที่ 10 กันยายน 2553
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 08  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 983
     รายละเอียด : เยาวชนลองทำตามนักวิชาการ(อัดใบยางนา)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 08  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 984
     รายละเอียด : นักวิชาการป่าไม้ได้สาธิตการมัดแผงอัดพรรณไม้ให้กับเยาวชน เมื่อ วันที่ 6 กันยายน 2553
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 08  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 985
     รายละเอียด : ตัดต้นปอบริเวณแปลงกล้วยไป เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 02  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 986
     รายละเอียด : ดำเนินการตัดต้นปอในแปลงกล้วยไข่ในพื้นที่แปลงวนเกษตร
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 02  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 987
     รายละเอียด : เตรียมต้นไม้ลงกระถางเพื่อใช้ในการจัดสถานที่ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 02  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 988
     รายละเอียด : เตรียมกล้าไม้ลงกระถางเพื่อใช้ในการจัดสถานที่
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 02  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 989
     รายละเอียด : อธิบายถึงต้นเงาะ ไม่รู้จักต้น แต่เคยรับประทานผลกันครับ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 01  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 990
     รายละเอียด : สนใจต้นมังคุดกันใหญ่เลยครับไม่เคยเห็นต้นจริงๆ กัน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 01  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 991
     รายละเอียด : หมูหลุม (หมูยังเด็กอยู่เลยครับ)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 01  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 992
     รายละเอียด : กำลังสนใจการเลี้ยงหมูหลุม ถึงการนำไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรอย่างไร(ปุ๋ยที่ได้จากการผสมของหมูโดยธรรมชาติจากวัสดุรองพื้นคอกหมู)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 01  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 993
     รายละเอียด : กำลังอธิบายถึงลักษณะของพื้นที่แปลงปาล์มน้ำมันซึ่งเคยเป็นพื้นที่ทำเหมืองพลอยมาก่อน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 01  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 994
     รายละเอียด : นักศึกษา wenzhou medical college จากประเทศจีน เข้าศึกษาเกี่ยวกับปาล์มน้ำมัน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 01  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 995
     รายละเอียด : ฉีดพ่นสารป้องกันศัตรูพืชและอาหารเสริมทางใบ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 01  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 996
     รายละเอียด : สวมกระสอบห่อเครือกล้วยไข่เพื่อรักษาคุณภาพของกล้วยไข่เพื่อการส่งออก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 01  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 997
     รายละเอียด : ขุดข่าจำหน่ายกว่าจะได้เหงื่อตกเลย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 01  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 998
     รายละเอียด : เก็บกล้าเลือดแรดมาชำไว้ในเรือนเพาะชำโครงการฯเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 53
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 01  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 999
     รายละเอียด : ผลนี้นักวิชาการป่าไม้เรียกว่า "ผลส้าน"
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 01  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1000
     รายละเอียด : ชั่งแล้วได้ 68 กิโล กิโลละ 3 บาท เป็นเงิน 204 บาทถ้วน ขายข่าเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2553
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 01  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1001
     รายละเอียด : ได้ข่า 2 เข่ง ครึ่ง
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 01  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1002
     รายละเอียด : ดำเนินการขายพืชสมุนไพร(ข่า)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 01  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1003
     รายละเอียด : เก็บกล้าเลือดแรดในป่ามาติ่มไว้
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 01  กันยายน  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1004
     รายละเอียด : กลับเข้ามาศึกษาหาความรู้ต่อ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 31  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1005
     รายละเอียด : ทำการทดสอบเครื่องโดยการนำเครื่องออกนอกสำนักงานโครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 31  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1006
     รายละเอียด : คุณคำรณ นำเครื่อง gps มาให้เยาวชนได้ทดสอบจริง
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 31  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1007
     รายละเอียด : คุณคำรณ เลียดประถมได้ดำเนินการสอนตามขั้นตอน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 31  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1008
     รายละเอียด : เยาวชนสนใจและมีความตั้งใจมาก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 31  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1009
     รายละเอียด : วันที 28 สิงหาคม 53 คุณคำรณ นักวิชาการป่าไม้ได้นัดเยาวชนในโครงการเยาวชนไทยร่วมใจชัยพัฒนามาเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดเตรียมการออกไปจัดเก็บข้อมูลความเจริญเติบโตของต้นยางนา
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 31  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1010
     รายละเอียด : วันที 28 สิงหาคม 53 คุณคำรณ นักวิชาการป่าไม้ได้นัดเยาวชนในโครงการเยาวชนไทยร่วมใจชัยพัฒนามาเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดเตรียมการออกไปจัดเก็บข้อมูลความเจริญเติบโตของต้นยางนา
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 31  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1011
     รายละเอียด : นักศึกษาจาก wenzhou medical college ประเทศจีน เข้าศึกษาด้านความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและนิเวศวิทยา
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 31  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1012
     รายละเอียด : และได้ร่วมถ่ายรูปกับเจ้าหน้าที่โครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1013
     รายละเอียด : หลังจากที่ปลูกป่าเสร็จนักศึกษาได้เขียนความประทับใจที่ได้มาศึกษาหาความรู้ในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าชุมชน บ้านอ่างเอ็ด(มูลนิธิชัยพัฒนา) ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (เขียนเป็นภาษาจีนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร)
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1014
     รายละเอียด : ภาพความประทับใจที่ได้ปลูกป่า
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1015
     รายละเอียด : ภาพความสำเร็จในการปลูกต้นไม้ 1 ต้น
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1016
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการฯสอนนักศึกษาปลูกป่า
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1017
     รายละเอียด : หลังจากที่ศึกษาเส้นทางจนครบถ้วนดีแล้วนักศึกษาก็ได้ปลูกต้นไม้ในพื้นที่โครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1018
     รายละเอียด : ศึกษาจากป้ายต่างๆ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1019
     รายละเอียด : นักวิชาการเกษตรจึงสาธิตการกรีดยางให้นักศึกษาได้ชม และ หลังจากชมแล้วก็มีคำถามมากมายตามมาเพราะขณะกรีดน้ำยางสีขาวไหลออกมา
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1020
     รายละเอียด : นักศึกษาได้เห็นต้นยางที่มีการกรีดแล้วจึงมีความสนใจมากและถามถึงวิธีการทำอย่างไรจึงจะมีค่า
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1021
     รายละเอียด : นักศึกษาได้ศึกษาจากการสัมผัสแมลงที่เกาะอยู่ตามต้นไม้
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1022
     รายละเอียด : ผลนี้นักวิชาการป่าไม้เรียกว่าผล"ผลเลือดควาย"
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1023
     รายละเอียด : ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติก็พบเห็ดราขึ้นบริเวณทางนักศึกษามีความสนใจมาก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1024
     รายละเอียด : กำลังศึกษาหาความรู้จากต้นระกำในป่า
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1025
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการฯได้แนะนำเส้นทางและบอกถึงประวัติความเป็นมาเพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1026
     รายละเอียด : เมื่อพูดคุยกันแล้วเจ้าหน้าที่โครงการฯพานักศึกษาพร้อมอาจารย์เข้าชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1027
     รายละเอียด : คณะนักศึกษาจากจีนเข้าชมพื้นที่โครงการฯ เมื่อ วันที่ 26 สิงหาคม 2553 โดยมีเจ้าหน้าที่โครงการฯต้อนร้บ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 27  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1028
     รายละเอียด : ตัดแต่งกิ่งต้นไม้และตัดหญ้า เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2553
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 25  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1029
     รายละเอียด : คนงานในพื้นที่โครงการฯกำลังดำเนินงานตัดหญ้าในแปลงที่ได้รับมอบหมาย
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 25  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1030
     รายละเอียด : น้องจากโครงการเยาวชนไทยร่วมใจชัยพัฒนา
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 25  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1031
     รายละเอียด : การปลูกป่าในครั้งนี้ก็ได้มีน้องจากโครงการเยาวชนไทยร่วมใจชัยพัฒนามาร่วมปลูก
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 25  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1032
     รายละเอียด : ภาพเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2553 เวลาประมาณ 10.00 น.ชาวบ้านช่วยกันปลูกต้นไม้
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 25  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1033
     รายละเอียด : ชาวบ้านช่วยกันปลูกต้นไม้ที่ผู้ใหญ่บ้านไปขอรับที่โครงการฯ มาทำการปลูกวันแม่
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 25  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1034
     รายละเอียด : ชาวบ้านช่วยกันปลูกต้นไม้บริเวณขอบถนน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 25  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1035
     รายละเอียด : ช่วยกันขนย้ายกล้าไม้
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 25  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1036
     รายละเอียด : ผู้ใหญ่บ้านนำลูกบ้านมาทำการขอรับกล้าไม้เพื่อนำไปปลูกในถนนสาธารณะประโยชน์ในวันที่ 12 สิงหาคม 2553 ซึ่งเป็นวันแม่
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 25  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1037
     รายละเอียด : ผีเสื้อหนอนมะนาว
ชื่อสามัญ : ผีเสื้อหนอนมะนาว (The Lime Butterfly)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Papilio demolius
วงศ์ : Papilionidae
ลักษณะทั่วไป : เป็นผีเสื้อขนาดกลาง เมื่อกางปีกมีขนาด 8-10 เซนติเมตร
ปีกทั้งสองคู่มีพื้นปีกสีขาวอมเหลือง ทั้งสองด้านของปีกมีแต้มและจุดสีทั่วปีก
ขอบปีกมีลายแถบสีดำ เพศผู้และเพศเมียต่างกันที่จุดแต้มสีแดงบริเวณขอบปีกด้านในของปีกคู่หลัง
เพศผู้มีจุดแต้มสีน้ำเงินอยู่กลางสีแดง เพศเมียมีเพียงสีแดง
บริเวณที่พบ : พบบินในที่โล่งและเกาะดูดน้ำหวานจากดอกไม้ริมชายป่า
     ผู้รายงาน : นันทิวัน สุวรรณสิทธิ์
     วันที่ : 23  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1038
     รายละเอียด : ตุ๊กแกป่าตะวันออก
ชื่อสามัญ : Eastern banded bow-fingered gecko
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cyrtodactylus intermedius Smith, 1917
ลักษณะ : มีขนาดตัวปานกลาง (จากปลายปากถึงรูก้น 85 มม. หางยาว 100 มม.)
ลำตัวและหางยาว หัวแบนและค่อนข้างยาวกว้างกว่าลำคอ ผิวหนังลำตัวมีเกล็ดอ่อนนุ่มปกคลุม
เกล็ดบนหลังมีลักษณะเป็นตุ่ม ลำตัวสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลเทาหรือสีน้ำตาลเหลือง
บนหัวบริเวณท้ายทอยมีแถบกว้างสีเข้มขอบขาวพาดขวาง ขาหน้าและขาหลังค่อนข้างยาว
นิ้วตีนเรียวยาว ส่วนปลายของนิ้วโค้ง บริเวณกึ่งกลางของนิ้วหักมุมลงทางด้านล่างแล้วหักมุมขึ้นอีกครั้ง
ทำให้นิ้วตีนมีรูปร่างคล้ายกับเป็นตาขอ
สถานภาพ สผ. : LC (Least Concern)
IUCN : -
ถิ่นอาศัย : ค่อนข้างจำกัดแหล่งอาศัยในพื้นที่ของป่าดิบแล้ง หากินอยู่ตามพื้นล่างของป่าหรือบนต้นไม้ในระดับต่ำ
การแพร่กระจาย : เวียดนาม กัมพูชา ในประเทศไทยพบทางภาคตะวันออกและบางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อยู่ต่อเนื่องกับภาคตะวันออก
     ผู้รายงาน : นันทิวัน สุวรรณสิทธิ์
     วันที่ : 23  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1039
     รายละเอียด : อึ่งหลังขีด
ชื่อสามัญ : Inornate chorus frog
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Micryletta inornata Boulenger, 1890
ลักษณะ : ลำตัวขนาดเล็ก (จากปลายปากถึงรูก้นประมาณ 25 มิลลิเมตร)
ลำตัวยาวและแบน ด้านหลังสีเทาหรือสีน้ำตาลเหลือง
ส่วนปลายสุดของหัวเป็นสีจาง ลวดลายบนหลังมีความแปรผัน
เพราะบางตัวไม่มีลวดลาย แต่บางตัวมีปื้นสีเข้มรูปร่างกลมหรือเป็นทางยาวเรียงต่อกันเป็นแถวหลายแถว
ด้านท้องสีขาว คางและส่วนต้นของหน้าอกมีลายจุดสีเข้ม ขาหน้าและขาหลังมีปื้นสีน้ำตาลเหลืองและมีจุดประสีเข้มกระจาย
ขาหน้าและขาหลังสั้น นิ้วตีนหน้าและนิ้วตีนหลังไม่มีแผ่นหนังระหว่างนิ้ว
สถานภาพ : สผ. IUCN : LC (Least Concern) LC (Least Concern) ถิ่นอาศัย : อยู่ตามพื้นล่างของป่าบริเวณที่มีความชุ่มชื้น
การแพร่กระจาย : จีน พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ในประเทศไทยพบทางภาคเหนือ
ภาคตะวันตกตลอดแนวของประเทศลงไปถึงภาคใต้ และบางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     ผู้รายงาน : นันทิวัน สุวรรณสิทธิ์
     วันที่ : 23  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1040
     รายละเอียด : คณะสารสนเทศ(มูลนิธิชัยพัฒนา)มาประชุมที่โครงการและได้สอนคอมพิวเตอร์ในส่วนของการส่งข้อมูล ให้กับเจ้าหน้าที่โครงการฯ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1041
     รายละเอียด : และนางสาวปริศนา วงศ์อามาตย์ เป็นผู้รายงาน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1042
     รายละเอียด : ในวันที่ 26 มกราคม 2553 บริษัทYamaha ได้นำเต็นท์มามอบให้กับโครงการฯ จำนวน 150 หลังโดยมีคุณดุสิต วรสวาท เป็นผู้เซ็นต์รับ
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1043
     รายละเอียด : ในวันที่ 2 สิงหาคม 2553 ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงมาขอรับกล้าไม้เพื่อที่จะนำไปปลูกในสวน
     ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม จ.จันทบุรี
     วันที่ : 20  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1044
     รายละเอียด : วันที่ 23 กรกฎาคม 2553 เยาวชนในโครงการ เยาวชนไทยร่วมใจชัยพัฒนา ปลูกป่าในพื้นที่โครงการ ฯ
     ผู้รายงาน : นันทิวัน สุวรรณสิทธิ์
     วันที่ : 02  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1045
     รายละเอียด : วันที่ 23 กรกฎาคม 2553 เยาวชนในโครงการ เยาวชนไทยร่วมใจชัยพัฒนา ปลูกป่าในพื้นที่โครงการ ฯ
     ผู้รายงาน : นันทิวัน สุวรรณสิทธิ์
     วันที่ : 02  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1046
     รายละเอียด : วันที่ 23 กรกฎาคม 2553 เยาวชนในโครงการ เยาวชนไทยร่วมใจชัยพัฒนา ปลูกป่าในพื้นที่โครงการ ฯ
     ผู้รายงาน : นันทิวัน สุวรรณสิทธิ์
     วันที่ : 02  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1047
     รายละเอียด : วันที่ 23 กรกฎาคม 2553 เยาวชนในโครงการ เยาวชนไทยร่วมใจชัยพัฒนา ปลูกป่าในพื้นที่โครงการ ฯ
     ผู้รายงาน : นันทิวัน สุวรรณสิทธิ์
     วันที่ : 02  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1048
     รายละเอียด : วันที่ 23 กรกฎาคม 2553 เยาวชนในโครงการ เยาวชนไทยร่วมใจชัยพัฒนา ปลูกป่าในพื้นที่โครงการ ฯ
     ผู้รายงาน : นันทิวัน สุวรรณสิทธิ์
     วันที่ : 02  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1049
     รายละเอียด : วันที่ 23 กรกฎาคม 2553 เยาวชนในโครงการ เยาวชนไทยร่วมใจชัยพัฒนา ปลูกป่าในพื้นที่โครงการ ฯ
     ผู้รายงาน : นันทิวัน สุวรรณสิทธิ์
     วันที่ : 02  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1050
     รายละเอียด : วันที่ 23 กรกฎาคม 2553 จัดกิจกรรมโครงการเยาวชนไทยร่วมใจชัยพัฒนา (1 เยาวชน 1 ต้นกล้ายางนา) ในการนี้มูลนิธิชัยพัฒนาได้มอบสารานุกรมให้กับเทศบาลตำบลตกพรม, โรงเรียน และวัดในพื้นที่ตำบลตกพรม
     ผู้รายงาน : นันทิวัน สุวรรณสิทธิ์
     วันที่ : 02  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1051
     รายละเอียด : วันที่ 23 กรกฎาคม 2553 จัดกิจกรรมโครงการเยาวชนไทยร่วมใจชัยพัฒนา (1 เยาวชน 1 ต้นกล้ายางนา) ในการนี้มูลนิธิชัยพัฒนาได้มอบสารานุกรมให้กับเทศบาลตำบลตกพรม, โรงเรียน และวัดในพื้นที่ตำบลตกพรม
     ผู้รายงาน : นันทิวัน สุวรรณสิทธิ์
     วันที่ : 02  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1052
     รายละเอียด : วันที่ 23 กรกฎาคม 2553 จัดกิจกรรมโครงการเยาวชนไทยร่วมใจชัยพัฒนา (1 เยาวชน 1 ต้นกล้ายางนา) ในการนี้มูลนิธิชัยพัฒนาได้มอบสารานุกรมให้กับเทศบาลตำบลตกพรม, โรงเรียน และวัดในพื้นที่ตำบลตกพรม
     ผู้รายงาน : นันทิวัน สุวรรณสิทธิ์
     วันที่ : 02  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1053
     รายละเอียด : วันที่ 23 กรกฎาคม 2553 เข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
     ผู้รายงาน : นันทิวัน สุวรรณสิทธิ์
     วันที่ : 02  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1054
     รายละเอียด : วันที่ 23 กรกฎาคม 2553 เข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
     ผู้รายงาน : นันทิวัน สุวรรณสิทธิ์
     วันที่ : 02  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1055
     รายละเอียด : วันที่ 23 กรกฎาคม 2553 เข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
     ผู้รายงาน : นันทิวัน สุวรรณสิทธิ์
     วันที่ : 02  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1056
     รายละเอียด : วันที่ 21 กรกฎาคม 2553 ผู้นำเยาวชน เตรียมงานกิจกรรมโครงการเยาวชนไทยร่วมใจชัยพัฒนา (1 เยาวชน 1 ต้นกล้ายางนา)
     ผู้รายงาน : นันทิวัน สุวรรณสิทธิ์
     วันที่ : 02  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1057
     รายละเอียด : วันที่ 21 กรกฎาคม 2553 ผู้นำเยาวชน เตรียมงานกิจกรรมโครงการเยาวชนไทยร่วมใจชัยพัฒนา (1 เยาวชน 1 ต้นกล้ายางนา)
     ผู้รายงาน : นันทิวัน สุวรรณสิทธิ์
     วันที่ : 02  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1058
     รายละเอียด : วันที่ 21 กรกฎาคม 2553 ผู้นำเยาวชน เตรียมงานกิจกรรมโครงการเยาวชนไทยร่วมใจชัยพัฒนา (1 เยาวชน 1 ต้นกล้ายางนา)
     ผู้รายงาน : นันทิวัน สุวรรณสิทธิ์
     วันที่ : 02  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1059
     รายละเอียด : วันที่ 21 กรกฎาคม 2553 ทีมงานถ่ายทำสารคดีรายการใต้ร่มพระบารมี บันทึกเทปผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการ ฯ โดยมีปราชญ์ชุมชนและผู้นำเยาวชนเข้าร่วม
     ผู้รายงาน : นันทิวัน สุวรรณสิทธิ์
     วันที่ : 02  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1060
     รายละเอียด : วันที่ 21 กรกฎาคม 2553 ทีมงานถ่ายทำสารคดีรายการใต้ร่มพระบารมี บันทึกเทปผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการ ฯ โดยมีปราชญ์ชุมชนและผู้นำเยาวชนเข้าร่วม
     ผู้รายงาน : นันทิวัน สุวรรณสิทธิ์
     วันที่ : 02  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1061
     รายละเอียด : วันที่ 21 กรกฎาคม 2553 ทีมงานถ่ายทำสารคดีรายการใต้ร่มพระบารมี บันทึกเทปผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการ ฯ โดยมีปราชญ์ชุมชนและผู้นำเยาวชนเข้าร่วม
     ผู้รายงาน : นันทิวัน สุวรรณสิทธิ์
     วันที่ : 02  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1062
     รายละเอียด : วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ประชุมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนา, โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร, โรงเรียนวัดตกพรม, โรงเรียนวัดสะตอน้อย, เทศบาลตำบลตกพรม, ผู้นำชุมชน และตัวแทนเยาวชน เพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการ เยาวชนไทยร่วมใจชัยพัฒนา
     ผู้รายงาน : นันทิวัน สุวรรณสิทธิ์
     วันที่ : 02  สิงหาคม  2553
รายงานความก้าวหน้าที่ 1063
     รายละเอียด : วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ประชุมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนา, โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร, โรงเรียน