[ เกี่ยวกับมูลนิธิฯ ][ คณะกรรมการ ][ สมทบทุน ]ผู้ใช้ระบบขณะนี้ : Unknown | สิทธิ์การใช้ระบบ : Unknown [ เข้าสู่ระบบ ]
ข้อมูลโครงการ
โครงการหลักสูตรการเรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพ อ.เมือง จ.สตูล
ตำบล - อำเภอ เมืองสตูล จังหวัด สตูล คลิกเพื่อดู Intranet GIS
ความเป็นมา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชกระแสให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการตรวจสอบโรงเรียนที่รับผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยสึนามิ และยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ ทั้งนี้ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ตรวจสอบ และพบว่ามีโรงเรียนจำนวน 7 โรงเรียน ในพื้นที่เกาะ จังหวัดสตูล ที่ได้รับความเสียหายอาคารเรียนแตกร้าว มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ได้แก่ โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง โรงเรียนบ้านตันหยงอุมา โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบย โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่าย โรงเรียนบ้านเกาะยาว และโรงเรียนบ้านเกาะอาดัง
พระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริในเรื่องการจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นด้านความเป็นอยู่ โดยเฉพาะเรื่องอาชีพเข้ามาบรรจุในหลักสูตร โดยให้เอาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว และมีอยู่ในพื้นที่มาบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอน เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน การประมง และสาธารณสุข ขอความร่วมมือจากหน่วยราชการท้องถิ่น และวิทยากรจากภายใน และภายนอกพื้นที่เป็นอาจารย์ผู้สอน ทั้งนี้ ให้ชุมชนร่วมกันกำหนดความต้องการด้านอาชีพ เพื่อจัดหาหลักสูตร และบรรจุเข้าในวิชาเรียน ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
การดำเนินงานตามพระราชดำริ
การดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูลได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพที่สอดคล้อง และเป็นที่ต้องการของท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนได้มีอาชีพติดตัว และสามารถประกอบอาชีพในอนาคตได้ รวมทั้ง เป็นการสร้างโอกาสและเป็นพื้นฐานที่ดีแก่นักเรียนที่มีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น โดยได้จัดทำหลักสูตร ดังนี้
       1. โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา
       1.1 หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในระหว่างภาคการศึกษาที่ 1 โดยการจัดการเรียนการสอนให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในชั่วโมงการเรียนวิชากิจกรรมชมรม เริ่มตั้งแต่การหาแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ำ การจัดทำสูตรอาหารสัตว์น้ำ และการคำนวนต้นทุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ควบคู่กับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน โดยการแบ่งกลุ่มนักเรียนเข้าสำรวจแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมจัดทำแผนที่แหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเข้าสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง และทดลองให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ในการให้อาหารปลา และการลากอวน ทั้งนี้ นักเรียนผู้สนใจส่วนใหญ่เป็นเด็กผู้หญิง ดังนั้น จำเป็นต้องปรับแผนการสอนกิจกรรมบางประเภท เช่น การลากอวนปลา ที่ไม่เหมาะสมกับนักเรียนหญิง
        1.2 หลักสูตรการซ่อมเครื่องยนต์เล็ก โรงเรียนตันหยงกาโบยได้ประสานงานมายังสำนักงานมูลนิธิ
       ชัยพัฒนา เพื่อขอเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร เนื่องจากพบปัญหาการขาดแคลนวิทยากรผู้ชำนาญการ โดยได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรการผลิตผ้าบาติก เพื่อเป็นของที่ระลึกสำหรับการท่องเที่ยว โดยจะเริ่มการเรียนการสอนในปี 2554
        2. โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา
        2.1 หลักสูตรแปรรูปอาหารทะเล จัดการเรียนการสอนการผลิตปลาเค็มดอกไม้ น้ำมันปู และหอยแปรรูป ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในวิชากิจกรรมชมรมพิเศษ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความชำนาญ เพื่อประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพในอนาคต พบว่านักเรียนสามารถฝึกทักษะการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีความสดใหม่ได้ดี และสามารถนำวัตถุดิบต่างๆ มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายในท้องถิ่นได้ โดยการเรียนการสอนใช้วิธีให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นผู้ค้นคว้า และนำผลการค้นคว้ามาอภิปรายในชั้นเรียน
        2.2 หลักสูตรการซ่อมเครื่องยนต์เล็ก จัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องยนต์ การใช้งานรถยนต์ที่ถูกวิธี และการซ่อมแซมเครื่องยนต์ที่จำเป็นได้อย่างถูกต้อง
การดำเนินงานในระยะต่อไป
ดำเนินการจัดสอนตามหลักสูตรสาขาวิชาดังกล่าวให้แก่นักเรียนในรุ่นอื่นต่อไป
ความก้าวหน้า
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสตูล


พัฒนาโดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรณ์น้ำและการเกษตร (สสนก)
Developed by Hydro and Agro Informatics Institute (HAII)