[ เกี่ยวกับมูลนิธิฯ ][ คณะกรรมการ ][ สมทบทุน ]ผู้ใช้ระบบขณะนี้ : Unknown | สิทธิ์การใช้ระบบ : Unknown [ เข้าสู่ระบบ ]
ข้อมูลโครงการ
โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
ตำบล สามพระยา อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี คลิกเพื่อดู Intranet GIS
ความเป็นมา
พื้นที่บริเวณนี้มีสภาพที่ดินเสื่อมโทรม ประกอบอาชีพด้านการเกษตรไม่ได้ผล เกษตรกรจึงได้ทูลเกล้าฯ ถวายที่ดินแด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จำนวน 3 แปลง รวมเนื้อที่ประมาณ 340 ไร่ แปลงที่ 1 เป็นชื่อในพระปรมาภิไธย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แปลงที่ 2 ทรงพระราชทานให้ หม่อมเจ้าลุอิสาณ์ ดิสกุล และแปลงที่ 3 ทรงพระราชทานให้ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม ซึ่งในเวลาต่อ หม่อมเจ้าลุอิสาณ์ ดิสกุล และท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม ได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้มูลนิธิชัยพัฒนา
พระราชดำริ
ได้ทรงมีพระราชดำริในวาระต่างๆ ดังนี้
       - วันที่ 17 พฤษภาคม 2528 “ให้พัฒนาพื้นที่สวนสมเด็จฯ เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาประกอบด้วย การชลประทาน สร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ และกิจกรรมอื่นๆ ตามความจำเป็น”
       - วันที่ 26 มิถุนายน 2532 “กิจกรรมที่ดำเนินการในสวนสมเด็จฯ เช่น การเลี้ยงไก่บนบ่อปลา การปลูกพืชแบบผสมผสานระหว่างพืชสวน พืชไร่ ซึ่งมีไม้ผลเป็นหลัก การเพาะเห็ด การเลี้ยงผึ้ง การปลูกพืชสมุนไพร การปลูกไม้ตัดดอก บ่อแก๊สชีวภาพ การทำระบบวนเกษตรนั้น นับว่าดีแล้ว และถูกต้องตรงกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่นนั้น ควรที่จะให้นักวิชาการและประชาชนเข้ามาศึกษาดูงาน และขยายผลต่อไป”
       - วันที่ 6 สิงหาคม 2539 “การทำการเกษตรในรูปแบบทฤษฎีใหม่ จะให้ดีควรมีแหล่งน้ำไว้เติมได้ เผื่อน้ำไม่พอใช้ แต่รูปแบบที่ทำที่สวนสมเด็จฯ ไม่มีน้ำเติม แต่ก็ควรทำเอาไว้เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง”
       - วันที่ 14 กรกฎาคม 2541 “การทำทฤษฎีใหม่ ต้องสามารถยืดหยุ่นได้ สามารถปรับสัดส่วนการใช้พื้นที่ให้มีความเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ เช่น พื้นที่ที่มีระบบชลประทานเข้าถึง แปลงทฤษฎีใหม่ก็ทำบ่อเก็บน้ำให้เล็กลงแล้วเพิ่มที่ปลูกไม้ผล พืชไร่ พืชผักแทน ส่วนพื้นที่ที่ไม่มีระบบชลประทาน ก็ต้องทำบ่อเก็บน้ำให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพราะต้องรับน้ำฝนมาเก็บไว้ใช้ทำกินตลอดปี“
       “หลักการของทฤษฎีใหม่อยู่ที่ว่าในบริเวณที่ดินต้องมีหลายอย่าง คือ พืชผัก พืชผล ต้นไม้ต่าง ๆ โดยเฉพาะข้าว และบ่อเก็บน้ำ” โดยจะดำเนินกิจกรรมการปลูกเพื่อการบริโภคในครัวเรือน และมีเครือข่ายเพื่อที่จะไปซื้อในส่วนที่ขาดแคลนหรือในส่วนที่ทำเองไม่ได้ เช่น เสื้อผ้า ยารักษาโรค เป็นต้น
       
       พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
       - วันที่ 1 ตุลาคม 2548 ณ แปลงสบู่ดำ สวนสมเด็จฯ
        1. ให้กรมชลประทานสำรวจออกแบบ อ่างเก็บน้ำ ด้านหลังสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อแก้ปัญหาน้ำหลาก และเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงแล้ง
        2. มะขามป้อมพันธุ์ลูกโตควรขยายพันธุ์ให้มาก และแปรรูปมะขามป้อม
        3. ศึกษาความเป็นพิษ และสารก่อมะเร็งจากสบู่ดำให้ชัดเจนเพราะนักวิชาการยังมีความเห็นต่างกัน
       
       - วันที่ 29 มกราคม 2550 ณ แปลงสมุนไพร สวนสมเด็จฯ
       1. พันธุ์ไม้ที่มีหลากหลายในโครงการฯ ให้เพาะขยายสู่ชาวบ้าน และชุมชน
       2. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ถ้าให้ดีต้องขอ อย.ให้ถูกต้อง
การดำเนินงานตามพระราชดำริ
การดำเนินงาน
การดำเนินงานระยะแรกเป็นการปลูกป่า โดยอาศัยไม้ผลเป็นหลักเพื่อเพิ่มรายได้ และเป็นป่าไม้ ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต เดือนพฤศจิกายน 2530 - กันยายน 2548 ดำเนินการโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมวิชาการเกษตร ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2548 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาได้เข้ามาดำเนินการ ดำเนินกิจกรรมที่มีอยู่เดิมเป็นหลัก และมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งลดต้นทุน และเพิ่มรายได้ให้เหมาะสมในแต่ละกิจกรรม
       ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้
       1. กิจกรรมด้านการเกษตร ได้แก่ ข้าว พืชผักทั้งผักกินใบ กินผล กินยอด-ดอก และกินหัว – เหง้า - ต้น ไม้ผล (ผลิตผลตลอดปี และผลิตผลตามฤดูกาล) มะพร้าว พืชไร่ระหว่างร่องแถวไม้ผล และเป็นแปลงปลูกแฝกโดยรอบ เพาะเห็ดจากขี้เลื่อยไม้ยางพารา และวัสดุเหลือใช้ต่างๆ ไม้ดอกไม้ประดับ และเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ 2 รูปแบบ ได้แก่ ทฤษฎีใหม่อาศัยน้ำฝน และทฤษฎีใหม่ชลประทาน
       2. กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พันธุกรรมพืช และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ เรือนเพาะชำกล้าไม้ ได้แก่ อบเชย และสมุนไพรต่างๆ แปลงนานาพฤกษสมุนไพร แปลงวนเกษตร แปลงรวมพันธุ์ไม้หอม มะรุมไทย และมะรุมอินเดีย
       3. กิจกรรมแปรรูปและจัดจำหน่าย ได้แก่ การประกอบอาหารรับคณะศึกษาดูงานโดยใช้ผลผลิตในพื้นที่ การแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร เช่น มะม่วงแช่อิ่ม กระท้อนแช่อิ่ม การแปรรูปน้ำสมุนไพร การแปรรูปสมุนไพร ต่างๆ จำหน่ายในโครงการ และร้านภัทรพัฒน์ เช่น ยาหม่องสมุนไพรต่างๆ น้ำมันไพล พิมเสนน้ำ ลูกประคบแห้ง แท่นประคบ ชาสมุนไพรแบบต่างๆ ผ้าย้อมธรรมชาติ และแชมพูอาบน้ำสุนัข การเผาถ่าน และการสกัดน้ำส้มควันไม้
       4. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแผนไทย จัดสร้างอาคารนวดแผนไทย และได้ให้กลุ่มแม่บ้านที่ผ่านการฝึกอบรมจากสวนสมเด็จฯ ตั้งแต่ปี 2544 เช่าพื้นที่ให้บริการนวดแผนไทย
       5. กิจกรรมบ้านพักรับรองในปี 2550 ได้ดำเนินการก่อสร้างบ้านพัก เพื่อการศึกษาดูงานจำนวน 4 หลัง ได้แก่ บ้านพิกุล บ้านกันเกรา บ้านกฤษณา และบ้านสารภี เพื่อเป็นที่พักสนับสนุนกิจกรรมด้านสุขภาพ ปัจจุบันใช้เป็นบ้านพักรับรองแก่คณะที่สนใจ และเก็บค่าบำรุงสถานที่
       6. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี และขยายผล ได้ดำเนินการขยายผลการพัฒนาทั้งภายนอก และภายในโครงการฯ
       6.1 การขยายผลกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรในหมู่บ้าน ชุมชน โดยมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสร้างเครือข่ายขยายผล หมู่บ้านฟ้าประทาน ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีเกษตรกรที่สนใจร่วมเครือข่ายการขยายผลจำนวน 13 ครอบครัว
       6.2 การขยายผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น การรับคณะดูงาน การฝึกอบรม การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิทยากรนอกสถานที่ จัดนิทรรศการเผยแพร่ โดยระหว่างเดือนมกราคม กันยายน 2553 มีคณะเข้าดูงาน ทั้งสิ้น 278 คณะ จำนวน 20,772 คน จัดการฝึกอบรม 2 ครั้ง จำนวน 80 คน
       การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นเวลา 2 เดือน จำนวน 2 ครั้ง จำนวน 4 คน
       7. การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในช่วงเดือนมกราคม – ตุลาคม 2553 โครงการฯ ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำ ทั้งน้ำในบ่อในพื้นที่โครงการฯ และขาดน้ำสนับสนุนจากห้วยตะแปด ทำให้มีพืช และสมุนไพรเสียหายจำนวนมาก ทั้งนี้ได้ดำเนินการแก้ปัญหา โดยขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำเพื่อการอุปโภค และการเกษตรจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ค่ายธนะรัชต์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ค่ายศรียานนท์ จังหวัดเพชรบุรี เทศบาลเมืองชะอำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา นอกจากนี้ได้ดำเนินการขุดลอกบ่อกักเก็บน้ำภายในโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ และระบายน้ำในระยะต่อไป ทั้งนี้ในปี 2553
การดำเนินงานในระยะต่อไป
แผนการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
        1. กิจกรรมการเกษตร
       - ดำเนินการขอ GAP พืช 20 ชนิด
        - ลดการใช้สารเคมี
        - ขยายพันธุ์ไม้ผล เพื่อขยายพื้นที่ปลูกและจำหน่าย
        - เน้นการปลูกพืชผสมผสานทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว
       
        2. กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พันธุ์กรรมพืชและสิ่งแวดล้อมขยายพันธุ์พืชสมุนไพร
       ไม้หอม เพื่อการจำหน่าย
       
        3. กิจกรรมแปรรูป และการจัดจำหน่าย
        - ก่อสร้างร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และขยายสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการสู่เอกชน เช่น โรงแรม ร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบฯ
       - นำสินค้ากลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม OTOP และประชาชนทั่วไป มาจำหน่ายให้หลากหลายมากขึ้น
       - แปรรูปผลผลิตการเกษตร และแปรรูปสมุนไพรให้ได้มาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมายอาหารและยา
        4. กิจกรรมสุขศาลาไทย เปิดให้บริการอบสมุนไพร รวมทั้งจัดรูปแบบการดำเนินกิจกรรมสุขศาลาไทย โดยให้กลุ่มแม่บ้านเช่าพื้นที่ และร่วมดำเนินงาน
       
        5. กิจกรรมบ้านพักรับรองจัดกิจกรรมทัวร์สุขภาพ จัดที่พัก และทำกิจกรรมภายในโครงการ ประชาสัมพันธ์แก่บุคคลภายนอก
       
        6. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและขยายผล
        - ประชาสัมพันธ์คณะศึกษาดูงานในเชิงรุก
        - เพิ่มศักยภาพบุคลากรในการถ่ายทอดแก่คณะศึกษาดูงาน
        - ขยายผลการพัฒนาสู่เกษตรกรอย่างน้อย 20 ครัวเรือน
        7. กิจกรรมอาคารสถานที่
        - ปรับซ่อมแซมถนนที่ชำรุด
        - ซ่อมรั้วลวดหนามที่ชำรุด
        - จัดทำลานจอดรถรอรับคณะศึกษาดูงาน
        - ขุดบ่อกักเก็บน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บ และระบายน้ำอย่างเป็นระบบรองรับสภาวะแห้งแล้งในระยะยาว
ความก้าวหน้า
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงาน สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา
รายงานความก้าวหน้าที่ 1
     รายละเอียด : น้าๆคนงานกำลังช่วยกันเปลี่ยนพัดลมภายในศาลาวิชาการที่ใช้สำหรับการเข้าฟังบรรยายสรุป ของเดิมมีการใช้งานมานานจึงเกิดการชำรุดไม่พร้อมต่อการใช้งาน จึงต้องทำการเปลี่ยน
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 27  พฤศจิกายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 2
     รายละเอียด : ข้าวพันธุ์หอมแดงสุโขทัยที่ปักดำ ไว้กระทงนาด้านหน้าโครงการฯ ตอนนี้เริ่มเหลืองแล้วคงใกล้ถึงเวลาเก็บเกี่ยว
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 21  พฤศจิกายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 3
     รายละเอียด : ตัดแต่งต้นหูปลาช่อนบริเวณสวนหย่อมทางเข้าด้านหน้าและนำไปปักชำขยายพันธุ์ต่อไป
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 21  พฤศจิกายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 4
     รายละเอียด : น้าๆคนงานกำลังช่วยกันขึงตาข่ายบริเวณหน้าจั่วของศาลาวิชาการเพื่อป้องกันนกพิราบเข้าไปทำรัง
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 21  พฤศจิกายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 5
     รายละเอียด : งานเพาะเห็ด : น้องนักศึกษาฝึกงานกำลังช่วยกันถ่ายเชื้อเห็ด(เมล็ดข้าวฟ่าง) ใส่ในก้อนเชื้อเห็ดที่นึ่งเสร็จแล้ว หลังจากนั้นนำเข้าโรงบ่มเชื้อรอจนเชื้อเดินเต็มก้อน ประมาณ 45 วัน จึงนำไปเปิดดอกได้
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 13  พฤศจิกายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 6
     รายละเอียด : เมื่อวันที่ 10 พ.ย.55 คณะผู้บริหาร บริษัท คาวาลลิโน่ มอเตอร์ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์เฟอร์รารี่อย่างเป็นทางการแห่งเดียวประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของสวนสมเด็จและรับประทานอาหารกลางวัน
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 12  พฤศจิกายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 7
     รายละเอียด : เกษตรผสมผสาน ปลูกข้าวโพดแซมร่องมะเขือ ตอนนี้มะเขือก็กำลังออกผล ข้าวโพดก็กำลังออกฝัก
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 08  พฤศจิกายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 8
     รายละเอียด : นักศึกษาฝึกงาาน ศึกษาเรียนรู้ การเพาะเห็ด วันนี้นักศึกษาผสมก้อนเชื้อ อัดก้อน และนำเข้าเตานึ่งเห็ด โดยมีเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง คอยช่วยเสริมองค์ความรู้และการปฏิบัติ
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 08  พฤศจิกายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 9
     รายละเอียด : สวนสมเด็จฯรับการสนับสนุนแตนเบียน บราคอน จำนวน 40 กล่อง จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี และได้นำทีมงานนักศึกษาฝึกงานที่สวนสมเด็จฯ เรียนรู้ และปล่อยแตนเบียน บริเวณสวนมะพร้าวน้ำหอมในพื้นที่ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 3 ซึ่งโดนหนอนหัวดำเข้าทำลายต้นมะพร้าว หลังจากนี้อยู่ในช่วงสังเกตอาการของต้นมะพร้าวต่อไป
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 08  พฤศจิกายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 10
     รายละเอียด : มะนาวที่ปลูกในปลอกรอง ตอนนี้เจอกับโรคพืช อยู่ในขั้นตอนการดูแลรักษา
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 30  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 11
     รายละเอียด : แปลงพืชไร่ ได้ทำการขุดมันเทศที่ได้ทำการปลูกเมื่อช่วงปลายเดือน ก.ค. มันเทศมีลักษณะหัวเล็กไปบ้างเนื่องจากฝนทิ้งช่วงไประยะหนึ่ง
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 30  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 12
     รายละเอียด : แปลงนาข้าวในสภาพที่ลุ่ม หลังจากที่ได้ทำการปักดำข้าวพันธุ์หอมแดงสุโขทัย ไปเมื่องช่วงปลายเดือนกรกฏาคม 55 ตอนนี้ข้าวเริ่มมีการออกรวงแล้ว
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 30  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 13
     รายละเอียด : หลักจากที่ก้อนเห็ดนางฟ้าชุดนี้ออกผลผลิตมาได้ระยะหนึ่ง ก็ต้องเริ่มกรีดปากถุงเพื่อเพิ่มพื้นที่การออกดอกประกอบกับช่วงนี้สภาพอากาศเป็นใจ ทำให้ดอกเห็ดออกมาดังภาพ.. บน:เห็ดนางฟ้า ล่างเห็ด:เป๋าฮือ
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 11  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 14
     รายละเอียด : การปักดำนาอีก 1 กระทง เป็นการ่วมแรงร่วมใจกันอีกครั้ง ทำให้การปักดำเสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 11  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 15
     รายละเอียด : เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ต.ค.55 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงาน โครงการอุทยานการอาชีพนครปฐม มูลนิธิชัยพัฒนา เข้าเยี่ยมชมโครงการฯ
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 08  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 16
     รายละเอียด : ข้าวฟ่างที่ปลูกไว้เริ่มทยอยออกผลผลิตมาเยอะพอสมควรเพื่อไว้ใช้ในการต่อเชื้อเห็ดเป็นการลดค่าใช้จ่ายการสั่งซื้อเชื้อเมล็กข้าวฟ่าง แต่ตอนนี้เจอปัญญหาคือมีนกพิราบ นกเขา เข้ามาจิกกินเมล็ดข้าวฟ่างจากต้น กำลังอยู่ในการดำเนินวางแผนการแก้ไขปัญหา
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 08  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 17
     รายละเอียด : ลงแขกช่วยกันปักดำ
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 08  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 18
     รายละเอียด : ช่วงนี้ฝนกำลังตก ดำเนินการปักดำข้าวให้แล้วเสร็จ ให้ครบพื้นที่การทำนาของโครงการ แบบค่อยเป็นค่อยไป ตอนนี้เสร็จไปประมาณ 80 % ของพื้นที่การทำนา
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 08  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 19
     รายละเอียด : ข้อมูลเพิ่มเติมจากที่ได้รับการสนับสนุนแตนเบียน จากนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกาตรเพชรบุรีที่ผ่านมา ข้อมูล คือ แตนเบียนที่ได้รับมา เป็นแตนเบียนบราคอน จำนวน 350 ตัว ซึ่งนำปล่อยในพื้นที่ให้เข้าไปกำจัดหนอนหัวดำ ที่เข้ามาทำลายต้นมะพร้าว..
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 02  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 20
     รายละเอียด : ไถและทำเทือก แปลงนาข้าวขยายพันธุ์ เตรียมนำกล้ามาปักดำ
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 27  กันยายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 21
     รายละเอียด : ถอนกล้าเพื่อเตรียมนำมาไปปักดำ
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 27  กันยายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 22
     รายละเอียด : ได้รับการสนับสนุนแตนเบียนจำนวน 10 กล่อง นำมาปล่อยในพื้นที่โครงการฯ เพื่อไปช่วยในการกำจัดศัตรูมะพร้าว เช่น แมลงดำหนาม หนอนหัวดำ
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 26  กันยายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 23
     รายละเอียด : บดย่อยสมุนไพร อาทิ สะเดา ยูคา ตะไคร้หอม บดย่อย เพื่อนำไปทำน้ำหมักสมุนไพร ขับไล่แมลงศัตรูพืช ช่วยประหยัดต้นทุนเพราะใช้วัตถุดิบที่มีภายในโครงการฯ
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 26  กันยายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 24
     รายละเอียด : บริเวณพื้นที่โรงเพาะเห็ด ได้ปรับพื้นที่ใช้ปลูกข้าวฟ่าง ตอนนี้กำลังออกดี แต่ต้องระวังนกพิราบมาจิกกิน ปลุกเอาไว้เพื่อสำหรับการขยายเชื้อเห็ด เป็นการประหยัดต้นทุนไม่ต้องซื้อเมล็ดข้าวฟ่าง
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 25  กันยายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 25
     รายละเอียด : เยี่ยมชมสวนนานาพฤกษสมุนไพร
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 09  กันยายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 26
     รายละเอียด : การพูดคุย ซักถาม ข้อสงสัย และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน มื้อนี้เป็นข่าวห่อใบบัว
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 09  กันยายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 27
     รายละเอียด : ภาพบรรยากาศการนำเยี่ยมชมกิจกรรมแปลงเกษตรผสมผสานและผลิตภัณฑ์ของโครงการฯ
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 09  กันยายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 28
     รายละเอียด : ภาพบรรยากาศการพูดคุย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 09  กันยายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 29
     รายละเอียด : วันที่ 8 ก.ย.55 เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาพร้อมด้วยผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นำคณะผู้บริหารแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมและการดำเนินงานของโครงการสวนสมเด็จฯ โดยมีผู้จัดการโครงการสวนสมเด็จฯให้การต้อนรับ บรรยายประวัติความเป็นมา กิจกรรม การดำเนินงานของโครงการสวนสมเด็จฯ และพาคณะเยี่ยมชมกิจกรรมตามแปลงต่างๆของโครงการสวนสมเด็จฯ
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 09  กันยายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 30
     รายละเอียด : วันนี้ (5 ก.ย.55) ทำการถอนกล้าข้าวพันธุ์หอมแดงสุโขทัย มีอายุ 1 เดือน 5 วัน เพื่อเตรียมจะนำไปปักดำ
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 05  กันยายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 31
     รายละเอียด : ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 05  กันยายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 32
     รายละเอียด : วันที่ 31 ส.ค.55 สวนสมเด็จฯ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี จัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า โดยมีวิทยากรจาก สำนักอารักขาพืช กรมวิชาการกษตร
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 05  กันยายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 33
     รายละเอียด : เมื่อวันที่ 28 ส.ค.55 ได้เดินสำรวจในพื้นที่พบว่ามีผึ้งหลวงเข้ามาทำรังเป็นรังที่ 3 ของปีนี้ เลยนำภาพมาให้ชมกัน..
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 29  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 34
     รายละเอียด : ต้นพู่จอมพล ช่วงนี้ได้น้ำฝนนิดหน่อยก็เลยออกดอกให้เห็นบ้าง ข้อมูล พู่จอมพล หรือ พู่นายพล เป็นไม้พุ่มขนาดใหญ่ สูง 1- 3 เมตร ทรงพุ่มโปร่ง แผ่กว้าง. กิ่งก้านอ่อนลู่ เปลือกต้นสีน้ำตาลเข้ม มีรอยด่างเป็นวงสีขาวเทาทั่วต้น. ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก ... เมื่อแก่แตกทางด้านข้าง เมล็ดสีน้ำตาล 1 ผล มี 4-6 เมล็ด. ถิ่นกำเนิด ฮาวาย บราซิล เม็กซิโก โบลิเวีย
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 27  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 35
     รายละเอียด : ป้ายโครงการฯและป้ายเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 12 สิงหาคม 2555
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 14  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 36
     รายละเอียด : พัฒนาแนวคลองชลประทาน
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 10  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 37
     รายละเอียด : วันที่ 10 ส.ค.55 พนักงานและคนงาน สวนสมเด็จฯ ร่วมใจพัฒนาพื้นที่บริเวณตั้งแตั้งแต่ทางเข้าโครงการฯ ตลอดแนวคลองชลประทาน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 12 ส.ค.55
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 10  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 38
     รายละเอียด : ต้นคอนสวรรค์ ขึ้นเองโดยธรรมชาติในแปลงไม้ดอก รายละเอียด ไม้เถาล้มลุก ลำต้นมีขนาดเล็กสีเขียวเลื้อยพันไปกับต้นไม้อื่น พบปลูกเป็นไม้ประดับรั้ว ใบเดี่ยว ขอบใบเว้าลึกถึงเส้นกลางใบ มองดูเห็นเป็นเส้นฝอยเหมือนก้างปลา บางครั้งเรียกว่าสนก้างปลา ดอกช่อกลีบดอกสีแดงสดใสสะดุดตา ตรงโคนกลีบติดกันเป็นหลอด ติดผลเป็นช่อ เปลือกผลบางสีน้ำตาลอ่อน ข้างในมีเมล็ดสีดำ ชาวบ้านใช้ต้นและใบต้มในน้ำ ดื่มแก้ไอเป็นเลือด
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 10  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 39
     รายละเอียด : ว่านสี่ทิศชนิดดอกใหญ่ ออกดอกบานรับหน้าฝน
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 10  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 40
     รายละเอียด : แปลงพืชผัก:ได้ทำการปลูกถั่วฝักยาว และกำลังออกฝัก คาดว่าอีกประมาณ 2-3 วัน คงได้เก็บออกจำหน่าย
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 10  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 41
     รายละเอียด : แปลงพืชไร่ ได้ทำการปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว จำนวน 3 แปลง ตอนนี้อายุได้ประมาณ 20 วัน
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 10  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 42
     รายละเอียด : บริเวณกระทงนาข้าวพันธุ์หอมแดงสุโขทัย1 ตอนนี้อายุได้ 11 วันเ
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 10  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 43
     รายละเอียด : หลังจากตกกล้าข้าวพันธุ์หอมกุหลาบแดง ตอนนี้เมล็ดข้าวได้เจริญโตเป็นต้นให้เห็น และอายุได้ 11 วันแล้ว
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 10  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 44
     รายละเอียด : พและร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เป็นข้าวห่อใบบัว ในบรรยากาศแบบธรรมชาติ
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 09  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 45
     รายละเอียด : เมื่อวันที่ 8 ส.ค.55 หน่วยงานสภาพัฒนาการเมือง นำผู้บริหาร จำนวน 200 คนเข้าเยี่ยมชม รับฟังคำบรรยาย จากผู้จัดการโครงการสวนสมเด็จฯและเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆของโครงการฯ
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 09  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 46
     รายละเอียด : งานอนุรักษ์ฯ ได้เก็บภาพของดอกไม้ชนิดหนึ่งที่ช่วงนี้กำลังออกดอก ชื่อ บุหงาเซิง กลิ่นหอมอ่อนๆช่วยทีให้สดชื่น
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 01  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 47
     รายละเอียด : ภาพเปรียบเทียบระหว่างข้าวเปลือกกับข้าวที่สีออกมาเป็นข้าวขาวแล้ว(ภาพอาจจะไม่ค่อยชัด ต้องขออภัยด้วย)
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 01  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 48
     รายละเอียด : วันที่ 1 ส.ค.55 ทำการสีข้าวพันธุ์ชัยนาท และอยู่ในขั้นตอนการสีและเก็บรวบรวมข้อมูล
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 01  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 49
     รายละเอียด : ช่วยกันหยอดข้าว....
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 01  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 50
     รายละเอียด : วัน 1 ส.ค.55 ทำการหยดข้าวในแปลงนาทฤษฎีใหม่อาศัยน้ำฝน ใช้พันธุ์ข้าวเหนียวดำ พันธุ์ลืมผัว
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 01  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 51
     รายละเอียด : ต้นข้าวโพดที่เก็บผลผลิตหมดแล้ว ทำการตัดเพื่อนำไปเป็นอาหารสัตว์ (วัว)
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 30  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 52
     รายละเอียด : ใส่ปุ๋ยมะม่วง สูตร 15-15-15 ในพื้นที่แปลงรูปแบบการปลูกพืชโดยมีไม้ผลเป็นหลัก
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 30  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 53
     รายละเอียด : อีก 1 กระทงนา ที่ทำการตกกล้า ใช้ข้าวพันธุ์กุหลาบแดง
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 30  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 54
     รายละเอียด : ช่วงตอนกำลังหว่านใช้แรงงาน 2 คน อีก 1 คน ช่วยเตรียมเมล็ดพันธุ์
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 30  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 55
     รายละเอียด : ตกกล้าข้าวพันธุ์ ส.ท.1 ด้วยวิธีการหว่าน
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 30  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 56
     รายละเอียด : ไถปรับพื้นที่แปลงนาทฤษฏีใหม่ อาศัยน้ำฝน เพื่อเตรียมหยอดข้าว
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 30  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 57
     รายละเอียด : แปลงนา:ไถกลบปอเทือง เตรียมพื้นที่สำหรับการทำนาที่กำลังจะมาถึง
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 25  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 58
     รายละเอียด : ทำการปรับปรุงพื้นที่บริเวณเตาเผาถ่าน โดยการจัดทำป้าย และชั้นวางของ อุปกรณ์ ให้เป็นระเบียบ
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 13  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 59
     รายละเอียด : คณะพนักงานจากโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กทม. เข้าทำกิจกรรมส่งเสริมความรู้ และสานสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 13  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 60
     รายละเอียด : แปลงผักที่ให้ผลผลิตอยู่ช่วงนี้ เช่น ฟักทอง แตงกวา พริก แตงไทย
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 13  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 61
     รายละเอียด : บทความเรื่องของการใช้ประโยชน์จาก " ฟักข้าว"
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 09  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 62
     รายละเอียด : เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ก.ค.55 ที่ผ่านมา เกิดลมและฝนฟ้าคะนองที่สวนสมเด็จฯ จนทำให้ต้นไม้ ซึ่งมีขนาดต้นประมาณ 2 คน โอบ อายุหลายปี หักโคนลงมา เป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 09  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 63
     รายละเอียด : วันที่ 9 ก.ค.55 คณะพนักงานจากโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กทม. เข้าทำกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างพนักงานของโรงแรมฯ
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 09  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 64
     รายละเอียด : คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และกลุ่มสตรี แม่บ้าน อสม. จาก อบต.โคกพชร อ.ขุขันธุ์ จ.ศรีษะเกษ เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร ของสวนสมเด็จฯ
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 09  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 65
     รายละเอียด : ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 09  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 66
     รายละเอียด : เมื่อวันที่ 5 ก.ค.55 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI เข้ารับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆของสวนสมเด็จฯ
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 09  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 67
     รายละเอียด : แปลงผลิตพืชผัก:ได้ดำเนินการปลูกฟักทอง บวบเหลี่ยม และผักชนิดอื่นๆ ตอนนี้บางส่วนอยู่ในขั้นตอนของการดูแล อีกส่วนหนึ่งได้ทำการเก็ยผลผลิตไปบ้างแล้ว
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 09  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 68
     รายละเอียด : แปลงพืชไร่:ได้ทำการปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว ตอนนี้ออกดอกและบางส่วนเริ่มออกฝักแล้ว อีกไม่กี่สัปดาห์คงได้เก็บออกจำหน่าย
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 09  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 69
     รายละเอียด : หลังจากที่ได้ทำการฝึกอบรมหลักสูตรการขยายพันธุ์ไม้ผล สวนสมเด็จฯได้นำความรู้จาการฝึกอบรมมาปฏิบัติ โดยทำการตอนกิ่งมะละกอพันธุ์ปักไม้ลาย หลังจากตอนมาได้ ประมาณ 1 เดือนเศษ รากจากกิ่งตอนก็เริ่มออกมาให้เห็นแล้ว
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 09  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 70
     รายละเอียด : แปลงไม้ดอก:ตัดดอกสร้อยทองจำหน่าย มีแม่ค้าดอกไม้มารับนำไปจัดดอกไม้บูชาพระและงานพิธีต่างๆ
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 09  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 71
     รายละเอียด : กิจกรรมการเพาะเห็ด:ทำก้อนเชื้อเพิ่มเติม,เก็บดอกเห็ดจำหน่าย
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 09  กรกฎาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 72
     รายละเอียด : บรรยากาศการทำกิจกรรม
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 23  มิถุนายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 73
     รายละเอียด : คณะทีมงานจากโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เข้าใช้พื้นจัดทำกิจกรรมสานสัมพันธ์ พนักงานและเพื่อนร่วมงานของโรงแรม
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 23  มิถุนายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 74
     รายละเอียด : ลักษณะการเข้าทำลาย...และได้การควบคุมได้ รักษาได้แล้ว
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 23  มิถุนายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 75
     รายละเอียด : ทำการตัดแต่งต้นหม่อนเนื่องจากโดนโรคพืชเข้าทำลาย ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการแก้ไข
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 23  มิถุนายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 76
     รายละเอียด : ฟักข้าวลูกนี้ยังอ่อนอยู่..สามารถนำมาประกอบอาหารได้ ประเภทแกงส้ม มีคุณค่าทางอาหารสูง
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 23  มิถุนายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 77
     รายละเอียด : ผลนี้กำลังจะสุก ประมาณ 70% เมื่อผลสุกจะมีสีแดงเข้ม สามารถนำเยื่อหุ้มเมล็ดมาตีออกผสมน้ำทำเป็นเครื่องดื่มได้....มีสามารถที่ช่วยในการต่อต้านมะเร็ง
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 23  มิถุนายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 78
     รายละเอียด : ต้นฟักข้าว ตอนนี้กำลังออกผลดูแปลกตาสำหรับผู้ที่มาศึกษาดูงาน
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 23  มิถุนายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 79
     รายละเอียด : ตอนนี้ทางโครงการกำลังลองเพาะเห็ดยานางิและจะลองออกจำหน่ายเพื่อหาตลาดใหม่ๆ รูปเห็ดยานางิรุ่นแรกๆที่ผ่านมา
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 23  มิถุนายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 80
     รายละเอียด : ปอเทืองที่กำลังออกดอกในแปลงนาที่ลุ่ม
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 23  มิถุนายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 81
     รายละเอียด : ผึ้งหลวงมาทำรังในพื้นที่ มาถึงเดือนนี้ มีผึ้งหลวงมาทำรังแล้วมากกว่า 3 รัง
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 12  มิถุนายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 82
     รายละเอียด : ต้นจันทร์ผากำลังออกดอก เตรียมเก็บเมล็ดสำหรับขยายพันธุ์
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 12  มิถุนายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 83
     รายละเอียด : แปลงผัก ตอนนี้มีบวบเหลี่ยมและถั่วฝักยาว กำลังให้ผลผลิต
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 12  มิถุนายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 84
     รายละเอียด : แปลงพืชไร่ ขณะนี้ดำเนินการปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว และกำจัดวัชพืชบางส่วน
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 12  มิถุนายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 85
     รายละเอียด : แปลงไม้ดอก ต้นสร้อยทองกำลังดอกพร้อมเก็บออกจำหน่ายแล้ว
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 12  มิถุนายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 86
     รายละเอียด : ขยายพันธุ์ ทำการตอนกิ่งมะละกอ (พันธุ์ปักไม้ลาย)
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 12  มิถุนายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 87
     รายละเอียด : กระท้อน ทำการเก็บผลผลิตบางส่วน ผลผลิตบางส่วนถูกแมลงวันทองเข้าทำลาย ทำให้ผลผลิตเน่าเสียหาย
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 12  มิถุนายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 88
     รายละเอียด : กระท้อนออกแล้วจ้า...เดี๋ยวมีกระท้อนแช่อิ่มตามมา
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 11  มิถุนายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 89
     รายละเอียด : อีกหนึ่งความสวยของบัว
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 08  มิถุนายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 90
     รายละเอียด : สวนบัวหลากหลายสายพันธุ์ และหลายสี กำลังออกดอกโชว์ความงาม
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 08  มิถุนายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 91
     รายละเอียด : งานทำสะพานก็ใกล้เสร็จแล้ว
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 08  มิถุนายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 92
     รายละเอียด : ซุ้มน้ำเต้าก็กำลังออกผล
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 08  มิถุนายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 93
     รายละเอียด : ซุ้มผักตอนนี้ บวบเหลี่ยมกำลังเลื้อยและให้ผลผลิตแล้วดูสวยงาม และกินได้ด้วย
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 08  มิถุนายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 94
     รายละเอียด : แปลงนาที่ลุ่ม หลังจากหว่านปอเทืองเพื่อบำรุงดิน ตอนนี้ปอเทืองเจริญเติบโตได้ดี อีกไม่นานก็คงจะออกดอก
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 08  มิถุนายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 95
     รายละเอียด : มะพร้าวสวน
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 08  มิถุนายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 96
     รายละเอียด : ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นแบบธรรมชาติ
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 07  มิถุนายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 97
     รายละเอียด : เยี่ยมพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานและการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับพืชอื่นๆ
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 07  มิถุนายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 98
     รายละเอียด : คณะผู้บริหาร กรมการปกครองท้องถิ่น กทม. เข้าเยี่ยมชมสวนสมเด็จฯและรับฟังการบรรยาย
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 07  มิถุนายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 99
     รายละเอียด : ผลงานการทาบกิ่งของผู้เข้าฝึกอบรม
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 31  พฤษภาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 100
     รายละเอียด : การฝึกปฏิบัติจริง
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 31  พฤษภาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 101
     รายละเอียด : บรรยากาศการฝึกอบรม
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 31  พฤษภาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 102
     รายละเอียด : ภาคทฤษฏี เทคนิคการขยายพันธุไม้ผล พร้อมทั้งการสาธิตให้ดูขั้นตอนการปฏิบัติ
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 31  พฤษภาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 103
     รายละเอียด : วันที่ 30 พ.ค.55 โครงการสวนสมเด็จฯ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี จัดฝึกอบรม เกษตรกร และผู้สนใจ หลักสูตร เทคนิคการขยายพันธุ์ไม้ผล มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 30คน
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 31  พฤษภาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 104
     รายละเอียด : ทำอาหารวุ้นPDA เลี้ยงเชื้อเห็ด
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 29  พฤษภาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 105
     รายละเอียด : เห็ดโคนญี่ปุ่นยานางิ ตอนนี้อยู่ในช่วงกำลังลองขยายเชื้อและเปิดดอก ใช้เวลาการบ่มอยู่นานเนื่องจากสภาพอากาศไม่เป็นใจ ดอกเห็ดที่ออกมาจึงเล็กไปนิดนึง
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 28  พฤษภาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 106
     รายละเอียด : เก็บเกี่ยวและชั่งน้ำหนัก ประมาณ 3-4 ฝัก/กิโล
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 25  พฤษภาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 107
     รายละเอียด : วันนี้เก็บข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง ตั้งแต่เริ่มปลูก ถึงเก็บเกี่ยววันนี้ อายุ 65วัน....
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 25  พฤษภาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 108
     รายละเอียด : ซุ้มผักซึ่งตอนนี้น้ำเต้ากำลังเลื้อย
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 15  พฤษภาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 109
     รายละเอียด : แปลงขยายพันธุ์ข้าว..ไถปรับพื้นที่ เพื่อทำการบำรุงดินก่อนถึงฤดูทำนา
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 15  พฤษภาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 110
     รายละเอียด : ไถปรับพื้นที่นาเตรียมหว่านปอเทืองบำรุงดินอีกครั้งก่อนปลูกข้าว
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 08  พฤษภาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 111
     รายละเอียด : ใส่ปุ๋ยข้าวโพดข้าวเหนียว(ขาว)ครั้งที่2
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 08  พฤษภาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 112
     รายละเอียด : ข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง ตอนนี้ออกไหมแล้ว มีแมลงเข้าช่วยตามธรรมชาติ
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 08  พฤษภาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 113
     รายละเอียด : ยอดใบหม่อนใหม่ๆ
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 08  พฤษภาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 114
     รายละเอียด : ด้านหน้าสวนสมเด็จฯ ให้ชื่อภาพว่า "ราชพฤษก เบ่งบาน"
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 02  พฤษภาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 115
     รายละเอียด : ความสงบ
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 02  พฤษภาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 116
     รายละเอียด : ต้นหม่อนหลังจากตัดแต่งมาไม่นานก็เริ่มแตกใบมากยิ่งขึ้นและมีผลออกมาด้วย ขนาดใบใหญ่กว่ามืออีก
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 02  พฤษภาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 117
     รายละเอียด : ช่อดอกข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง เห็นกันชัดๆ
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 02  พฤษภาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 118
     รายละเอียด : ข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วงใกล้จะได้เก็บเกี่ยวแล้ว ตอนออกดอกแล้ว แต่เจอโรคใบแห้ง ช่วงนี้เลยต้องดูแลกันหน่อย....
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 02  พฤษภาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 119
     รายละเอียด : ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 29  เมษายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 120
     รายละเอียด : บรรยากาศการเยี่ยมชม
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 29  เมษายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 121
     รายละเอียด : บรรยากาศการเยี่ยมชม
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 29  เมษายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 122
     รายละเอียด : บรรยากาศการเยี่ยมชม
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 29  เมษายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 123
     รายละเอียด : วันที่ 28 เม.ย.55 ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง/ดอยตุง เข้าเยี่ยมการบริหารงานและกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ของโครงการฯ
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 29  เมษายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 124
     รายละเอียด : บรรยากาศการฟังบรรยาย
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 29  เมษายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 125
     รายละเอียด : วันที่ 28 เม.ย.55 ผู้บริหารและสมาชิก มูลนิธิเพื่อการบริหารสังคม เข้าเยี่ยมชมการบริหารงาน กิจกรรมการพัฒาพพื้นที่และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โครงการสวนสมเด็จ
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 29  เมษายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 126
     รายละเอียด : ขนุนที่โดนแมลงเข้าเจาะทำลาย
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 27  เมษายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 127
     รายละเอียด : ซุ้มผักตอนนี้มีผักขึ้นไปเลื้อยให้เห็นความสวยงามแล้ว..เป็นน้ำเต้า
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 25  เมษายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 128
     รายละเอียด : ต้นมะนาวโห่ตอนนี้กำลังให้ผลผลิต และอีกไม่นานก็จะได้เก็บนำไปแปรรูปเป็นมะนาวโห่แช่อิ่มให้ได้ขายกัน
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 24  เมษายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 129
     รายละเอียด : ต้นหม่อนที่ตัดแต่งผ่านไปแล้วขณะนี้กำลังแตกยอดอ่อนและมีลูกหม่อนออกมาให้เห็นแล้ว
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 24  เมษายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 130
     รายละเอียด : กิจกรรมพืชไร่ วันนี้ใส่ปุ๋ยหมักปรับสภาพดิน เกี่ยวหญ้าแฝกคลุมดิน และบำรุงดูแลต้นโพดที่กำลังโต
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 24  เมษายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 131
     รายละเอียด : กิจกรรมเพาะเห้ด วันนี้ขนถ่ายก้อนเชื้อที่บ่มแล้วเข้าโรงเปิดดอก
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 24  เมษายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 132
     รายละเอียด : ชมสมุนไพรกันหน่อย...
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 24  เมษายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 133
     รายละเอียด : พันธุ์ไม้ที่หลากหลายและหายาก
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 24  เมษายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 134
     รายละเอียด : ชมให้กันอีกภาพ
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 24  เมษายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 135
     รายละเอียด : กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพันธุกรรมพืช วันนี้มีพันธุ์ไม้ให้กลิ่นหอมและสมุนไพร มาให้ชมกัน....
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 24  เมษายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 136
     รายละเอียด : พันธุ์ไม้นานาชนิด
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 19  เมษายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 137
     รายละเอียด : ผักพื้นบ้านก็มี
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 19  เมษายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 138
     รายละเอียด : ผักที่กำลังเก็บจำหน่ายวันนี้...ความหลากหลาย
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 19  เมษายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 139
     รายละเอียด : ผลไม้ที่กำลังจะเก็บออกจำหน่าย
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 19  เมษายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 140
     รายละเอียด : เห็ดกำลังออกวันนี้คงเก็บจำหน่ายได้หลายกิโล...
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 19  เมษายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 141
     รายละเอียด : ภาพความประทับใจ
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 19  เมษายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 142
     รายละเอียด : เมื่อวันที่18เม.ย.55 ทำกิจกรรมสรงน้ำพระในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2555 เพื่อขมาและเสริมความเป็นสิริมงคล แก่เจ้าหน้าที่และคนงาน ที่ปฏิบัติงานในโครงการสวนสมเด็จ
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 19  เมษายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 143
     รายละเอียด : วันนี้มีข้าวโพดมาขาย.....ฝักใหญ่ๆ..เนื้อแน่นๆ....
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 18  เมษายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 144
     รายละเอียด : วันนี้มีคะน้ามาขายจ้า...
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 06  เมษายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 145
     รายละเอียด : บัวฝรั่งกับบานรับฝนที่กำลังตก
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 06  เมษายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 146
     รายละเอียด : ตัดแต่งกิ่งมะม่วงหลังเก็บผลผลิตของฤดูกาลนี้หมดแล้ว...และทำการบำรุงต้นต่อไป
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 06  เมษายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 147
     รายละเอียด : เริ่มหยอดข้าวโพดข้าวเหนียวแล้ววันนี้
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 05  เมษายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 148
     รายละเอียด : ต้นหม่อนหลังจากที่ได้ทำการตัดแต่งกิ่งเมื่อช่วงเดือนมีนาคม ขณะนี้เริ่มทยอยแตกกิ่งใหม่แล้ว
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 05  เมษายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 149
     รายละเอียด : ข้าวโพดแฟนซี(เมล็ดสีม่วง)อายุ 20วัน
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 05  เมษายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 150
     รายละเอียด : ผลไม้วันนี้(ฝรั่ง)
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 05  เมษายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 151
     รายละเอียด : ผลไม้วันนี้(ขนุน)
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 05  เมษายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 152
     รายละเอียด : กำจัดวัชพืชและเก็บเศษใบไม้ใบหญ้านำมาคลุมแปลงไม้ดอก(กุหลาบ)
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 05  เมษายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 153
     รายละเอียด : ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 28  มีนาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 154
     รายละเอียด : ภาพการเยี่ยมชม สวนสมุนไพร, อาคารพิพิธภัณฑ์พืช, ผลิตภัณฑ์โครงการ
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 28  มีนาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 155
     รายละเอียด : ภาพการเยี่ยมชม
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 28  มีนาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 156
     รายละเอียด : เมื่อวันที่ 27 มี.ค.55 เจ้าหน้าที่จากสำนักมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อม Mr.Jonh เข้าเยี่ยมกิจกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ของสวนสมเด็จ
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 28  มีนาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 157
     รายละเอียด : ต้นบัวสวรรค์ กำลังออกดอกที่สวนสมเด็จฯ
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 26  มีนาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 158
     รายละเอียด : ภาพบรรยากาศ
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 21  มีนาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 159
     รายละเอียด : ภาพบรรยากาศการทำบุญ มีการเชิญหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมงานด้วย เช่น อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร,กศน.ปราณบุรี,ศูนย์วิจัยพืชสวนเพชรบุรี ฯลฯ
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 21  มีนาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 160
     รายละเอียด : วันที่ 20 มี.ค.55 โครงการสวนสมเด็จฯ จัดทำบุญประจำปี (ภาพบรรยากาศ)
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 21  มีนาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 161
     รายละเอียด : เข้าร่วมกิจกรรมออกร้านและแสดงนิทรรศการในงานเกษตรและของดีท่ายาง ครั้งที่21 ประจำปี 2555 ณ สนามฟุตบอลเทศบาล อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 09  มีนาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 162
     รายละเอียด : ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 08  มีนาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 163
     รายละเอียด : ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 08  มีนาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 164
     รายละเอียด : ผู้จัดการโครงการฯ กล่าวสรุปและมอบของที่ระลึกให้กับคณะผู้นำชมุชนไทยในสหราชอาณาจักร
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 08  มีนาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 165
     รายละเอียด : ผู้จัดการโครงการฯกล่าวสรุปและมอบของที่ระลึกให้กับคณะผู้นำชุมชนไทยในสหราชอาณาจักร
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 08  มีนาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 166
     รายละเอียด : ร่วมกิจกรรมการนวด ประคบ
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 08  มีนาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 167
     รายละเอียด : ร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้าแฝก
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 08  มีนาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 168
     รายละเอียด : เยี่ยมชมและร่วมทำกิจกรรมทำลูกประคบและชาสมุนไพร
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 08  มีนาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 169
     รายละเอียด : เยี่ยมชมสวนสมุนไพร
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 08  มีนาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 170
     รายละเอียด : เยี่ยมชมภายในอาคารพิพิธภัณฑ์พืช
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 08  มีนาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 171
     รายละเอียด : เยี่ยมชมพื้นที่การพัฒนา
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 08  มีนาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 172
     รายละเอียด : เมื่อวันที่ 7 มี.ค.55 คณะผู้นำชุมชนไทยในสหราชอาณาจักร เข้าเยี่ยมชมสวนสมเด็จฯ และร่วมทำกิจกรรมต่างๆ
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 08  มีนาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 173
     รายละเอียด : เมื่อวันที่ 21 ก.พ.55 น้องๆนักเรียน โรงเรียนดรุณาศึกษา หัวหิน เข้าเยี่ยมชมสวนสมเด็จเรียนรู้เรื่องราวของสมุนไพรไทยและรับประทานอาหารกลางวัน(ข้าวห่อใบบัว)ที่สวนสมเด็จฯ อร่อยยังไงลองชมภาพดู....
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 22  กุมภาพันธ์  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 174
     รายละเอียด : กระรอกที่สวนสมเด็จ
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 21  กุมภาพันธ์  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 175
     รายละเอียด : เสลดพังพอนตัวผู้
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 21  กุมภาพันธ์  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 176
     รายละเอียด : ลักษณะพันธุ์บัวชนิดหนึ่ง ใบเป็นรอยย่น ใต้ใบมีหนาม
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 21  กุมภาพันธ์  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 177
     รายละเอียด : ความสวยงามอีกหนึ่ง
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 21  กุมภาพันธ์  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 178
     รายละเอียด : ความสวยงามของ...บัว
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 21  กุมภาพันธ์  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 179
     รายละเอียด : ความสวยงามของ...บัว
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 21  กุมภาพันธ์  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 180
     รายละเอียด : สายพันธุ์บัวที่สวนสมเด็จฯปลูกรวบรวมไว้ ขณะนี้เริ่มออกดอกโชว์ความสวยงามแก่ผู้ที่มาเยี่ยมชม
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 21  กุมภาพันธ์  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 181
     รายละเอียด : ดอกหิรัญญิการ์ เป็นพรรณไม้ที่ให้กลิ่นหอมชนิดหนึ่งที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 20  กุมภาพันธ์  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 182
     รายละเอียด : ก้อนเชื้อเห็ดชุดใหม่เริ่มเปิดดอกแล้ว(เห็ดฮังการี่)
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 20  กุมภาพันธ์  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 183
     รายละเอียด : ต้นสาเกกำลังติดผล...หลังจากได้ตัดแต่งและผ่านระยะเวลามานาน
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 20  กุมภาพันธ์  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 184
     รายละเอียด : ต้นชำมะเรียงที่กำลังให้ผลผลิตดกมาก...สวนสมเด็จมีทั้งชำมะเรียงแดง และชำมะเรียงขาว
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 20  กุมภาพันธ์  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 185
     รายละเอียด : สระน้ำ(บ่อสะเดา)ที่ใช้สำหรับการเกษตร ภายในสวนสมเด็จฯ มีสภาพที่แห้งคอด...
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 20  กุมภาพันธ์  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 186
     รายละเอียด : การแข่งขันกีฬาตะกร้อ
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 17  กุมภาพันธ์  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 187
     รายละเอียด : เมื่อวันที่ 15 ก.พ.55 สวนสมเด็จ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ โรงเรียน และชุมชน โดยสวนสมเด็จได้จัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ กีฬาเปตอง และกีฬาตะกร้อ (ภาพแรกเป็นการแข่งขันกีฬาเปตอง)
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 17  กุมภาพันธ์  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 188
     รายละเอียด : ต้นไม้ที่ควรแก่การอนุรักษ์อีกต้นหนึ่ง ในสวนสมเด็จฯ "ช้าวน้าว" ขณะกำลังออกดอก สีเหลือง สวยงามเต็มต้น ชวนมอง
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 17  กุมภาพันธ์  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 189
     รายละเอียด : วันที่ 14 ก.พ.55 คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงาน อบต.ทุ่งกวาว จ.แพร่ เข้าศึกษาดูงาน กิจกรรมด้านการเกษตรและสมุนไพร
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 14  กุมภาพันธ์  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 190
     รายละเอียด : วันที่ 13 ก.พ.55 คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงาน อบต.หนองเหล็ก จ.มหาสารคาม เข้าศึกษาดูงาน กิจกรรมด้านการเกษตรและสมุนไพร
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 14  กุมภาพันธ์  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 191
     รายละเอียด : จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยูี่บ่อยๆ ทำให้ไม้หอมบางชนิดออกดอก...ดังภาพเป็นต้นบัวสวรรค์ ที่กำลังออกดอก สวยงาม มีกลิ่นหอม
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 06  กุมภาพันธ์  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 192
     รายละเอียด : ผลของมะม่วง(พันธุ์ฟ้าลั่น) เจอกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทำให้ผลแตกคาต้น.
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 06  กุมภาพันธ์  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 193
     รายละเอียด : ชมพู่น้ำดอกไม้...
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 06  กุมภาพันธ์  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 194
     รายละเอียด : มดแดงแฝงโกโก้......
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 06  กุมภาพันธ์  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 195
     รายละเอียด : แปลงพืชไร่ร่วมหญ้าแฝก ดำเนินการปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว ขณะนี้ใกล้จะเก็บผลผลิตแล้ว
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 06  กุมภาพันธ์  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 196
     รายละเอียด : บรรยากาศผู้ชมงาน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 20  มกราคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 197
     รายละเอียด : วันที่ 18-21 ม.ค.55 ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในงานชุมนุมลูกเสือชาวบ้านแห่งชาติ ครั้งที่6 ณ ค่ายพระรามหก จ.เพชรบุรี
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 20  มกราคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 198
     รายละเอียด : ต้นหางไหลขาว สมุนไพรที่มีฤทธิ์ปราบศัตรูพืช ช่วงนี้กำลังออกดอกและติดฝัก...(สมุนไพรหายาก)
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 11  มกราคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 199
     รายละเอียด : ต้นประดู่แดงในสวนสมเด็จฯกำลังอยู่ในช่วงออกดอก สวยงามแบบธรรมชาติสร้าง..
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 11  มกราคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 200
     รายละเอียด : ในวันสุดท้ายของการศึกษาและเรียนรู้ ได้จัดการสอบวัดความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรที่ได้เรียนรู้มา
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 10  มกราคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 201
     รายละเอียด : บรรยากาศการเรียนรู้
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 10  มกราคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 202
     รายละเอียด : นิสิตเดินศึกษาพันธุ์ไม้เกี่ยวลักษณะและชนิด รวมถึงสรรพคุณในการรักษาโรค โดยวิทยากรที่ชำนาญงานในพื้นที่
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 10  มกราคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 203
     รายละเอียด : เมื่อวันที่ 4,5,6 มกราคม 2555 นิสิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สาขาการแพทย์แผนไทย ได้เข้าศึกษา เรียนรู้ เกี่ยวกับพืชสมุนไพรและการรักษาโรค ในวันแรก 4 ม.ค.55 ปฐมนิเทศ และทำความรู้จัก สวนสมเด็จฯ ห้องเรียนธรรมชาติที่มีชีวิต และคณะวิทยากร
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 10  มกราคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 204
     รายละเอียด : ไม้ผลอื่นๆด้วย เริ่มออกดอกและติดผลแล้ว เช่น มะม่วง ขนุน
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 10  มกราคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 205
     รายละเอียด : ชมพู่ ที่สวนสมเด็จฯ เริ่มติดดอกและออกผลบ้างแล้ว
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 10  มกราคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 206
     รายละเอียด : อีกหนึ่งภาพชัดๆ เจ้าหนอนตัวร้ายเข้ากัดกินไม้ดอก
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 27  ธันวาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 207
     รายละเอียด : เจ้าหนอนตัวร้าย
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 27  ธันวาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 208
     รายละเอียด : มีการสอนน้องๆ เกี่ยวข้าวและมัดข้าวด้วย และภาพของเมล็ดข้าว
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 09  ธันวาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 209
     รายละเอียด : มีเจ้าหน้าที่จากอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และน้องๆลูกเสือ เนตรนารี จากโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา จ.เพชรบุรี ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวด้วย
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 09  ธันวาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 210
     รายละเอียด : บรรยากาศการทำพิธี หลังจากเสร็จพิธี ก็เริ่มลงแขกเกี่ยวข้าว นำโดยประธานในพิธี
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 09  ธันวาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 211
     รายละเอียด : วันที่ 9 ธ.ค.54 เวลา 8.00น.ทำพิธีทำขวัญข้าว ขอขมา และขอพรอวยชัย กับพระแม่โพสพ พืชพันธุ์เจริญงอกงาม น้ำท่าสมบูรณ์ โดยมีผู้จัดการโครงการสวนสมเด็จฯ เป็นประธาน และมีเจ้าหน้าที่โครงการฯ พนักงาน ร่วมงาน เพื่อเป็นสิริมงคล
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 09  ธันวาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 212
     รายละเอียด : แปลงนาข้าว ก่อนพิธีทำขัวญข้าว
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 09  ธันวาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 213
     รายละเอียด : ประมวณภาพกิจกรรมงานถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2554
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 06  ธันวาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 214
     รายละเอียด : ประมวณภาพกิจกรรมงานถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2554
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 06  ธันวาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 215
     รายละเอียด : ประมวณภาพกิจกรรมงานถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2554
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 06  ธันวาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 216
     รายละเอียด : ประมวณภาพกิจกรรมงานถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2554
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 06  ธันวาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 217
     รายละเอียด : วันที่ 5 ธ.ค.54 โครงการสวนสวนสมเด็จฯ เข้าร่วมกิจกรรมงานถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กับทางหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา หน่วยงานอื่นๆ และประชาชนทั่วไป ณ มณฑลพิธีวัดอ่างหิน ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 06  ธันวาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 218
     รายละเอียด : บรรยากาศการพัฒนา
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 01  ธันวาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 219
     รายละเอียด : บรรยากาศการพัฒนาพื้นที่
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 01  ธันวาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 220
     รายละเอียด : เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 โครงการสวนสมเด็จร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยาและชาวบ้านในชุมชน ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ริมถนนสองข้างทาง รวมระยะทาง 4 กิโลเมตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2554
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 01  ธันวาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 221
     รายละเอียด : ต้นมะพูด ช่วงนี้กำลังติดดอกเต็มต้น
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 29  พฤศจิกายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 222
     รายละเอียด : พัฒนาปรับปรุงป้ายโครงการด้านหน้า
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 10  พฤศจิกายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 223
     รายละเอียด : พัฒนาปรับปรุงป้ายโครงการฯด้านหน้า
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 10  พฤศจิกายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 224
     รายละเอียด : ต้นหม่อนที่ตัดแต่งกิ่งไปแล้ว ตอนนี้เริ่มแตกยอด ผลอ่อนเล็กๆกเริ่มออกแล้ว
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 06  พฤศจิกายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 225
     รายละเอียด : แปลงข้าวโพด ข้าวโพดเจริญเติบโตได้ดี อีกไม่นานจะมีข้าวโพดขายแล้ว
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 06  พฤศจิกายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 226
     รายละเอียด : ผักหวานบ้านอีกแปลงที่ทยอยเริ่มแตกยอดให้เก็บได้แล้ว
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 06  พฤศจิกายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 227
     รายละเอียด : แปลงผักหวานบ้านทำการปรับพื้นที่และปลูกใหม่
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 04  พฤศจิกายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 228
     รายละเอียด : ผักชุดใหม่อีกหนึ่งแปลงเริ่มทยอยปลูกและเริ่มเจริญเติบโตแล้ว
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 04  พฤศจิกายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 229
     รายละเอียด : ผักชุดใหม่เริ่มทยอยปลูกและเริ่มเจริญเติบโตแล้ว
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 04  พฤศจิกายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 230
     รายละเอียด : แปลงนา ของทฤษฎีใหม่ชลประทาน ข้าวกำลังเริ่มออกรวง
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 01  พฤศจิกายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 231
     รายละเอียด : วันที่ 26 ต.ค.54 ผู้จัดการโครงการสวนสมเด็จฯ เป็นตัวแทนโครงการฯ มอบสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่เข้ามาขอรับความช่ายเหลือจากทางโครงการฯ(ชื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม คุณอาคม มาจากมีนบุรี)
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 26  ตุลาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 232
     รายละเอียด : นิสิตฝึกงาน สาขาวิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 12  ตุลาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 233
     รายละเอียด : นิสิตฝึกงาน สาขาวิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 12  ตุลาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 234
     รายละเอียด : เมื่อวันที่ 10 ต.ค.54 ปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน สาขาวิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม จำนวน 7 คน ซึ่งเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่โครงการสวนสมเด็จฯ ตั้งแต่วันที่ 10-28 ต.ค.54
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 12  ตุลาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 235
     รายละเอียด : สภาพร่องน้ำหลังจากพัฒนาแล้ว
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 12  ตุลาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 236
     รายละเอียด : คนงานกำลังช่วยกันพัฒนาร่องน้ำ คูน้ำ ภายในโครงการฯ
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 12  ตุลาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 237
     รายละเอียด : กำจัดวัชพืชในนาข้าว
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 03  ตุลาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 238
     รายละเอียด : กำจัดวัชพืชในนาข้าว
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 03  ตุลาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 239
     รายละเอียด : กำจัดวัชพืชในนาข้าว
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 03  ตุลาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 240
     รายละเอียด : ไม้ผลก็มีมะละกอ ช่วงนี้ออกผลดกมากๆ ในภาพแรกจะมีต้นดองดึงขึ้นมาพันมะละกออยู่ด้วย ดอกสีแดงสวยงาม..เป็นพืชพิษชนิดหนึ่งหากคนรับประทานเข้าไปก็จะมีโทษต่อร่างกาย แต่ก็มีประโยชน์ในการช่วยเป็นตัวปรับปรุงพันธุกรรมพืชได้ด้วย
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 27  กันยายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 241
     รายละเอียด : กำจัดวัชพืชในแปลงกระเจี๊ยบแดง
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 27  กันยายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 242
     รายละเอียด : ส่วนของแปลงพืชไร่ ได้ทำการไถตากดินเพื่อกำจัดเชื้อโรค แบคทีเรีย และปรับปรุงดินด้วยการใส่ขี้เลื้อยจากก้อนเชื้อเห็ดที่หมดสภาพการให้ผลผลิต
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 27  กันยายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 243
     รายละเอียด : ผักที่สวนสมเด็จฯ ทยอยออกผลผลิต ต้อนรับเทศการกินเจ...
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 27  กันยายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 244
     รายละเอียด : ข้าวที่ปักดำเมื่อต้นเดือน ก.ย. เริ่มตั้งกอและเจริญเติบโตได้ดี โชคดีที่ยังมีฝนตกบ้าง..
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 27  กันยายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 245
     รายละเอียด : การเลือกซื้อและการใช้สารวิทยาศาสตร์ สารสังเคราะห์ อย่างถูกต้องในระบบการปลูกพืช
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 23  กันยายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 246
     รายละเอียด : การปลูกผักไฮโดรโพนิกส์
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 23  กันยายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 247
     รายละเอียด : วิทยากร ผอ.สุรพล สุขพันธ์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี ให้ความรู้เรื่องการปลูกพืชผักตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม และทีมวิทยากร จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี นำโดย ผอ.ดนัย นาคประเสริฐ ให้ความรู้เรื่องการผลิตพืชตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสมGAP และการปลูกผักไฮโดรโพนิกส์
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 23  กันยายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 248
     รายละเอียด : โดยมี ผอ.ดนัย นาคประเสริฐ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี เป็นประธาน เปิดการฝึกอบรม และนายณัฐพงศ์ ลาภมี ผจก.โครงการสวนสมเด็จฯ ร่วมกล่าวเปิดการฝึกอบรม
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 23  กันยายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 249
     รายละเอียด : เมื่อวันที่ 22 ก.ย.54 โครงการสวนสมเด็จฯร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี จัดฝึกอบรมเกษตร หลักสูตร การปลูกพืชตามหลักเกษตรดีที่เหมาะสม ณ อาคารฝึกอบรมโครงการสวนสมเด็จฯ
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 23  กันยายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 250
     รายละเอียด : วิทยากร อีกท่าน ผอ.ดนัย นาคประเสริฐ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี และน.ส.อรุณี คงสอน นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี ให้ความรู้เรื่องการปลูกผักไฮโดรโพนิกส์
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 23  กันยายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 251
     รายละเอียด : โดยมี ม.ร.ว.ศรีเฉลิม กาญจนภู ผอ.สำนักบริหารโครงการ2 มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธาน เปืดการฝึกอบรม วิทยากร ผอ.สุรพล สุขพันธ์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี ให้ความรู้เรื่องการปลูกพืชผักตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 23  กันยายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 252
     รายละเอียด : เมื่อวันที่ 21 ก.ย.54 โครงการสวนสมเด็จฯจัดฝึกอบรมหลักสูตร การผลิตพืชผักตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม และปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ ให้เกษตรกร ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ จำนวน 47 คน ณ สหกรณ์การเกษตรห้วยสัตว์ใหญ่
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 23  กันยายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 253
     รายละเอียด : 16 ก.ย.54 ร่วมแรงร่วมใจกัน เราคือกระดูกสันหลังของชาติ
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 254
     รายละเอียด : 16 ก.ย.54 คนงานอีกชุดเริ่มปักดำ
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 255
     รายละเอียด : โชว์หน่อย...
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 256
     รายละเอียด : 16 ก.ย.54 ถอนกล้าเตรียมปักดำ
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 257
     รายละเอียด : 16 ก.ย.54 ไถปรับพื้นนาเตรียมปักดำกล้า
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 258
     รายละเอียด : บรรยากาศการช่วยกันดำนาปลูกข้าว
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 259
     รายละเอียด : แปลงพืชไร่หลังนา ที่ทำการดำนาปลูกข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 260
     รายละเอียด : กล้าข้าวและพื้นที่เตรียมปลูกในแปลงพืชไร่หลังนา
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 16  กันยายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 261
     รายละเอียด : ตอบคำถามข้อสงสัย
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 05  กันยายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 262
     รายละเอียด : ความสนุกสนานระหว่างการชมงาน
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 05  กันยายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 263
     รายละเอียด : เมื่อวันที่ 3 ก.ย.54 คณะสถาบันพระปกเกล้า เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานและการพัฒนาพื้นที่โครงการฯ
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 05  กันยายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 264
     รายละเอียด : เมื่อวันที่ 11 ส.ค.54 ทำการไถปรับพื้นที่เตรียมหยอดข้าว
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 14  สิงหาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 265
     รายละเอียด : การพัฒนาพื้นที่อีกภาพ
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 14  สิงหาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 266
     รายละเอียด : เมื่ิอวันที่ 11 ส.ค.54 พนักงานและคนงานได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาพื้นที่ด้านหน้าโครงการและคลองส่งน้ำ
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 14  สิงหาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 267
     รายละเอียด : ภาพที่ระลึกอีกภาพ
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 01  สิงหาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 268
     รายละเอียด : ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ก่อนกลับ
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 01  สิงหาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 269
     รายละเอียด : ศึกษาเรื่องของการแก้ปัญหาภัยแล้งของโครงการฯ โดยทางโครงการฯได้รับการสนับสนุนการเจาะบ่อน้ำบาดาล จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเขต8 ราชบุรี
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 01  สิงหาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 270
     รายละเอียด : ร่วมกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 01  สิงหาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 271
     รายละเอียด : เยี่ยมพื้นที่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การทำระบบวนเกษตร
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 01  สิงหาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 272
     รายละเอียด : การให้สัมภาษณ์เกี่ยวการดำเนินงานพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ในโครงการฯ โดยมีผู้จัดการโครงการฯ เป็นผู้ให้ข้อมูล และมีผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวNBT สายราชสำนัก เป็นผู้ดำเนินรายการ
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 01  สิงหาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 273
     รายละเอียด : ร่วมกิจกรรมการนวดไทยและการปลูกป่าด้วยวิธีการใช้หนังสติกยิงเข้าไปในป่ามีลูกกระสุนเม็ดพันธุ์พืช
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 01  สิงหาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 274
     รายละเอียด : ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เป็นข้าวห่อใบบัว (อาหารสุดฮิตของโครงการฯ) และกล้วยทอดน้ำปลา
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 01  สิงหาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 275
     รายละเอียด : ชมการสาธิตการทำชาใบหม่อน ลูกประคบสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ต่างๆของโครงการฯ
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 01  สิงหาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 276
     รายละเอียด : ศึกษาดูงานแปลงงานเกษตรอีกเช่นกัน
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 01  สิงหาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 277
     รายละเอียด : ศึกษาดูงานแปลงงานเกษตร (ชมบรรยากาศรอบๆไปด้วย ครึมฟ้าครึมฝน)
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 01  สิงหาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 278
     รายละเอียด : เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 54 คณะคอลัมนิตส์และสื่อมวลชน จากสำนักต่างๆ เข้าเยี่ยมชมและกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ของโครงการฯ ฟังการบรรยายถึงความเป็นมาและกิจกรรมต่างๆของโครงการฯ โดย ผู้จัดการโครงการฯ
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 01  สิงหาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 279
     รายละเอียด : อาหารเบรคของสวนสมเด็จฯ กล้วยทอดน้ำปลาสูตรเด็ด หารับประทานได้ที่สวนสมเด็จฯ....
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 22  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 280
     รายละเอียด : รับมอบของที่ระลึก
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 22  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 281
     รายละเอียด : ฟังการบรรยาย
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 22  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 282
     รายละเอียด : เมื่อวันที่ 21 ก.ค.54 ผู้บริหารและเจ้าหน้าจากกรมอนามัยสิ่งแวดล้อม เข้ารับฟังการบรรยายการดำเนินงานของโครงการฯ บรรยายโดย ผู้จัดการโครงการฯ
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 22  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 283
     รายละเอียด : พัมนาพื้นที่อีก
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 22  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 284
     รายละเอียด : พัฒนาพื้นที่โครงการฯ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้เหมาะสมและสวยงาม
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 22  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 285
     รายละเอียด : พัฒนาพื้นที่บริเวณศาลาสมเด็จย่า(อีก1ภาพ)
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 19  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 286
     รายละเอียด : พัฒนาพื้นที่บริเวณศาลาสมเด็จย่า
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 19  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 287
     รายละเอียด : ทำการวางแนวท่อน้ำ
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 19  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 288
     รายละเอียด : ทำการวางแนวท่อน้ำ
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 19  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 289
     รายละเอียด : ทำการวางแนวท่อน้ำเพื่อนำน้ำไปใช้
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 19  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 290
     รายละเอียด : ตู้ควบคุมปั้มน้ำขนาด 5 แรงม้า 380 โวลท์
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 19  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 291
     รายละเอียด : กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ทำการติดตั้งปั้มน้ำขนาด 5 แรงม้า 380 โวลท์ เพื่อสูบน้ำจากบ่อบาดาลที่เจาะไว้ภายในโครงการฯ
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 19  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 292
     รายละเอียด : ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ฑิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่โครงการฯ
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 16  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 293
     รายละเอียด : เมื่อวันที่ 15 ก.ค.54 ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ฑิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆของโครงการฯ และทำกิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่น การทำลูกประคบ การทำยาหม่อง การทำชาใบหม่อน การทำพิมเสนน้ำ การทำน้ำมันไพร และร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 16  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 294
     รายละเอียด : วันที่ 11 ก.ค.54 ดำเนินการปลูกมะพร้าวน้ำหอม
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 11  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 295
     รายละเอียด : นิสิตจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 11  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 296
     รายละเอียด : นิสิตจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 11  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 297
     รายละเอียด : นิสิตจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 11  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 298
     รายละเอียด : เมื่อวันที่ 8 ก.ค.54 นิสิตจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ จำนวน 220 คน เข้าเยี่ยมชมโครงการฯ ถึงการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 11  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 299
     รายละเอียด : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 06  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 300
     รายละเอียด : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 06  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 301
     รายละเอียด : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 06  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 302
     รายละเอียด : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 06  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 303
     รายละเอียด : เมื่อวันที่ 6 ก.ค.54 คณะผู้เข้าอบรม หลักสูตรหัวหน้างาน กรมทรัพยากรนำ้บาดาล จำนวน 50 ท่าน เข้าเยี่ยมชมการทำงานพัฒนาพื้นที่ของสวนสมเด็จ โดยมี ผู้จัดการโครงกาารสวนสมเด็จฯเป็นวิทยากร
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 06  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 304
     รายละเอียด : ถ่ายทำสารคดี
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 06  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 305
     รายละเอียด : ถ่ายทำสารคดี
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 06  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 306
     รายละเอียด : ถ่ายทำสารคดี
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 06  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 307
     รายละเอียด : เมื่ิอวันที่ 6 ก.ค.54 บริษัท เอส แอนด์เอส มีเดีย จำกัด รับมอบหมายจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้าถ่ายทำสารคดีสั้น "เที่ยวไทย ใจสีเขียว" เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเชิงเกษตร จะออกอากาศในรายการ เวทีคนเก่ง เดอะแชมเปี้ยน ทางช่อง 5 เวลา 16.55-17.20 วันที่ 26 ส.ค.54
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 06  กรกฎาคม  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 308
     รายละเอียด : หญ้าแฝกที่นำมาปลูกที่เพาะกล้ามาแล้ว
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 27  มิถุนายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 309
     รายละเอียด : ปลูกหญ้าแฝก วันเดียวกัน
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 27  มิถุนายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 310
     รายละเอียด : ปลูกหญ้าแฝก
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 27  มิถุนายน  2554
รายงานความก้าวหน้าที่ 311
     รายละเอียด : วันที่ 27 มิ.ย.54 ปลูกหญ้าแฝกบริเวณขอบสระน้ำในพื้นที่ด้านหน้าสวนสมเด็จ(สถานที่เตรียมทำลานจอดรถ)
     ผู้รายงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี
     วันที่ : 27  มิถุนายน  2554


พัฒนาโดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรณ์น้ำและการเกษตร (สสนก)
Developed by Hydro and Agro Informatics Institute (HAII)