• 30th Website
  • หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมนานาชาติ ของมูลนิธิชัยพัฒนา โดยการสนับสนุนของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ