• Homeslide
  • Homeslide
  • หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา
  • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานข้าวหอมดอกมะลิ 105 จำนวน1,374 กิโลกรัม ให้แก่โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา