• 30th Website
  • หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำข้าวเกรียบปากหม้อไส้ต่างๆ”