• 30th Website

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวทั้งหมด

วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา

CP 201908

โครงการพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฏรเสมือนหนึ่งเป็นความทุกข์ ของพระองค์ พระองค์จึงทรงมีพระราชดำริ ที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้เกิดความ "พออยู่ พอกิน”
  • Turbine Slide1

ข่าวผู้บริหาร

ข่าวทั้งหมด

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

อ่านทั้งหมด

ความเคลื่อนไหวของมูลนิธิชัยพัฒนา

ข่าวทั้งหมด

ความเคลื่อนไหวของมูลนิธิชัยพัฒนา

ข่าวทั้งหมด

temple header01

รายงานความก้าวหน้าโครงการ

โครงการพระราชดำริในภูมิภาค

 

Image Map พื้นที่เขต 1 ภาคเหนือตอนบน พื้นที่เขต 2 ภาคเหนือตอนล่าง พื้นที่เขต 3 ภาคกลาง พื้นที่เขต 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่เขต 6 ภาคตะวันออก พื้นที่เขต 4 ภาคตะวันตก พื้นที่เขต 7 ภาคใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์

เตรียมพบกับ ร้านภัทรพัฒน์สาขาใหม่ @สถานีบริการน้ำมัน ปตท.(ทางด่วนบางนาขาออก) บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนพื้นที่และการก่อสร้างร้านภัทรพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา ในพื้นที่สถานีบริการน้ำมัน ปต ...
คุณสมบัติ เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่เกิน 40 ปี * วุฒิการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารประกาศรับสมัครงาน) คลิกเพื่อดูรายละเอียด ช่องทางการรับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ...

กลุ่มเกษตรตัวอย่างขยายผลโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

  • Extend01
  • Extend02
  • Extend03
  • Extend04