นายเตชพล ฐิตยารักษ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้แทนมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 นายเตชพล ฐิตยารักษ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้แทนมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การขับเคลื่อนและเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนด้านเกษตรอินทรีย์เชิงธุรกิจในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเชิงบูรณาการ”

NAM 1855

ระหว่างหน่วยงานภาคีภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดสมุทรปราการ มูลนิธิชัยพัฒนา (องค์กรหลักผู้ดำเนินโครงการ OUR Khung BangKachao) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) และมูลนิธิสังคมสุขใจ ภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

 NAM 1815 NAM 1845 NAM 1861

คณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการวิจัยโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนด้านเกษตรอินทรีย์เชิงธุรกิจในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเชิงบูรณาการ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัย จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

 NAM 1990 NAM 1929 NAM 1939

รวมถึงได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐและเอกชนดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์คุ้งบางกะเจ้า สามารถขยายผลสู่ความยั่งยืนและเป็นชุมชนต้นแบบแก่ชุมชนอื่นๆ ในอนาคต

NAM 1999 NAM 1999 NAM 1999