• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • ผู้ช่วยเหรัญญิกสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ได้เดินทางต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท เดอะ มอลล์ กรุ๊ป และเครือข่ายพันธมิตร ในการเยี่ยมชมแปลงพืชผักและแปลงดอกไม้นานาพรรณ และเข้าชมแปลงปลูกต้นชาน้ำมัน ณ โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย