• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธาน เปิดการอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารการจัดการโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา