• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการงานสร้าง-ติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องกลเติมอากาศ ในพระปรมภิไธย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว