โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริ "ทฤษฎีใหม่" ต.วันดาว จ.ราชบุรี (21 พฤศจิกายน 2555)

นวดแป้งเพื่อทำข้าวเกรียบเห็ด

 

ช่วยกันฉีกเห็ดค่ะ

 

วันที่ 12-13 พ.ย.55 เข้าร่วมอบรมการแปรรูปเห็น ณ โครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา-สาธารณรัฐประชาชนจีนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

 

ต่อเติมห้องน้ำชายของโครงการฯ อีกรูป

 

ต่อเติมห้องน้ำชายของโครงการฯ (ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะ)

 

ต่อเติมห้องน้ำชายของโครงการฯ (ก่อผนังห้องน้ำชาย)

 

ต่อเติมห้องน้ำชายของโครงการฯ (เทพื้นห้องน้ำชาย)

 

ต่อเติมห้องน้ำชายของโครงการฯ (ติดตั้งอ่างล้างมือ)

 

ต่อเติมห้องน้ำชายของโครงการฯ (ติดตั้งอุปกรณ์)

 

ต่อเติมห้องน้ำชายของโครงการฯ

 

คณะดำเนินการก่อสร้างร้านค้าโครงการฯ ช่วยอุดหนุนผลผลิตของโครงการฯ ค่ะ

 

นาข้าว

 

รถมาส่งวัสดุก่อสร้างเพื่อต่อเติมห้องน้ำชายและโรงเรือนเลี้ยงสุกร

 

รถมาส่งวัสดุก่อสร้างเพื่อต่อเติมห้องน้ำชายและโรงเรือนเลี้ยงสุกร

 

ทำสะพานข้ามร่องสวน

 

เตรียมแปลงปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว

 

 

ผู้รายงาน : โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริ ต.วันดาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
รายงานโดย : สำนักสารสนเทศ