ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ประชุมหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพและร่วมลงนามสัญญานักเรียนทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 นายลลิต ถนอมสิงห์ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานมูลนิธิชัย และ ดร. สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล ผู้อำนวยการประสานงานโครงการพระราชดำริ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมประชุมในการปรับหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพ ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนคุระบุรีชัยพิทยาคม ได้แก่ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาการจัดการและการโรงแรม และวิชาการเกษตร นอกจากนี้หลักสูตรดังกล่าวยังสามารถนำไปใช้สำหรับผู้ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ที่ไม่ได้ศึกษาต่อได้มีความรู้ในการประกอบวิชาชีพ เพื่อจะสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง และใช้องค์ความรู้ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองต่อไป

จากนั้น ผู้ช่วยเลขาธิการและผู้แทนจากสาธารณสุขจังหวัดพังงา ได้ลงนามสัญญาทุนพระราชทานประจำปีการศึกษา 2556 แก่นักเรียนทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ที่ผ่านการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ซึ่งเป็นการสืบเนื่องมาจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้พระราชทานความช่วยเหลือ ในการพัฒนาและฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติคลื่นยักษ์สินามิในอำเภอคุระบุรี  จังหวัดพังงา โดยได้พระราชทานทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด เพื่อให้มีโอกาสทางการศึกษา และช่วยสนับสนุนนักเรียนที่มีขีดความสามารถทางการศึกษา ให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งในปีนี้มีทั้งนักศึกษาแพทย์ศาสตร์ ทันตแพทย์ พยาบาล นิติศาสตร์ เภสัชศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตรและเศรษฐศาสตร์