• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ เรื่อง “การแกะสลักผักและผลไม้” ให้แก่กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม OTOP และกลุ่มผู้สนใจทั่วไป ณ ห้องโถงอาคารวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จ. นครปฐม