• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ ในพื้นที่จังหวัดพังงา