• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้บริหารบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร และด้านการศึกษาเข้าศึกษาดูงานการพัฒนา และร่วมหารือกลุ่มเกษตรกรในเขตพื้นที่ตำบลภูซาง